Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Windykacja należności

O kierunku

Cel studiów:

Przekazanie wiedzy z następujących obszarów:

 • wpływu zarządzania procesem windykacji na funkcjonowanie firmy,
 • zasady organizacji i zarządzania procesem windykacji w firmie,
 • dochodzenie wierzytelności od dłużników na drodze sądowej oraz pozasądowej.

Przekazana wiedza oraz doświadczenie możliwe będzie do wykorzystania:

 • w firmach świadczących usługi windykacji należności oraz obrotu wierzytelnościami,
 • w działach firm odpowiedzialnych za zarządzanie płynnością finansową oraz oceną ryzyka handlowego,
 • w działach firm odpowiedzialnych za odzyskiwanie wierzytelności wymagalnych.

Adresaci:

Studia skierowane są do osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem należnościami, windykacją, płynnością finansową, osób planujących w przyszłości tym się zajmować, dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zarządzających przedsiębiorstwami. Studia te uczą w jaki sposób skutecznie odzyskiwać należności.

Metodyka zajęć:

 • Wykłady akademickie, z elementami konwersatorium, zorientowane na praktyczne potrzeby słuchaczy, prezentujące najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zarządzania procesem windykacji,
 • praca warsztatowa i seminaryjną umożliwiającą praktyczne trenowanie nabywanych umiejętności z zakresu negocjacji i komunikacj
 • wykorzystanie technik audiowizualnych – prezentacja multimedialna treści teoretycznych.
 • gry symulacyjne i dyskusje ułatwiające analizę zachowań i rozumienie wzajemnych zależności pomiędzy partnerami negocjacji czy windykacji

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego oraz praktycy zatrudnieni w liczących się podmiotach gospodarczych (m.in. ING Bank Śląski S.A. w Katowicach).

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • Osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • Wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • Prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Program

Program:

 • Wstęp do prawa      
 • Prawo cywilne         
 • Prawo spółek          
 • Elementy prawa karnego         
 • Dochodzenie roszczeń przed sądem       
 • Prawo zabezpieczeń roszczeń         
 • Zarządzanie procesem windykacji          
 • Windykacja polubowna (w tym  windykacja bezpośrednia)      
 • Tytuły egzekucyjne i postępowanie klauzulowe              
 • Przebieg sądowego postępowania egzekucyjnego                   
 • Powództwa przeciwegzekucyjne             
 • Ochrona danych osobowych           
 • Techniki wywierania wpływu          
 • Techniki negocjacyjne i działania psychologiczne w sytuacjach windykacji


Czas trwania studiów
:
2 semestry, 180 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (poniedziałek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 400 zł 1 600 zł 3 200 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
280 zł 1 120 zł 2 240 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (200mniej do 30 września 2020 r.) 375 zł  1 500 zł 3 000 zł