Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Windykacja należności

O kierunku

Cel studiów:

Przekazanie wiedzy z następujących obszarów:

 • wpływu zarządzania procesem windykacji na funkcjonowanie firmy,
 • zasady organizacji i zarządzania procesem windykacji w firmie,
 • dochodzenie wierzytelności od dłużników na drodze sądowej oraz pozasądowej.

Przekazana wiedza oraz doświadczenie możliwe będzie do wykorzystania:

 • w firmach świadczących usługi windykacji należności oraz obrotu wierzytelnościami,
 • w działach firm odpowiedzialnych za zarządzanie płynnością finansową oraz oceną ryzyka handlowego,
 • w działach firm odpowiedzialnych za odzyskiwanie wierzytelności wymagalnych.

Adresaci:

Studia skierowane są do osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem należnościami, windykacją, płynnością finansową, osób planujących w przyszłości tym się zajmować, dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zarządzających przedsiębiorstwami. Studia te uczą w jaki sposób skutecznie odzyskiwać należności.

Metodyka zajęć:

 • Wykłady akademickie, z elementami konwersatorium, zorientowane na praktyczne potrzeby słuchaczy, prezentujące najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zarządzania procesem windykacji,
 • praca warsztatowa i seminaryjną umożliwiającą praktyczne trenowanie nabywanych umiejętności z zakresu negocjacji i komunikacj
 • wykorzystanie technik audiowizualnych – prezentacja multimedialna treści teoretycznych.
 • gry symulacyjne i dyskusje ułatwiające analizę zachowań i rozumienie wzajemnych zależności pomiędzy partnerami negocjacji czy windykacji

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego oraz praktycy zatrudnieni w liczących się podmiotach gospodarczych (m.in. ING Bank Śląski S.A. w Katowicach).

Program

Program:

 • Wstęp do prawa      
 • Prawo cywilne         
 • Prawo spółek          
 • Elementy prawa karnego         
 • Dochodzenie roszczeń przed sądem       
 • Prawo zabezpieczeń roszczeń         
 • Zarządzanie procesem windykacji          
 • Windykacja polubowna (w tym  windykacja bezpośrednia)      
 • Tytuły egzekucyjne i postępowanie klauzulowe              
 • Przebieg sądowego postępowania egzekucyjnego                   
 • Powództwa przeciwegzekucyjne             
 • Ochrona danych osobowych           
 • Techniki wywierania wpływu          
 • Negocjacje


Czas trwania studiów
:
2 semestry, 180 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (poniedziałek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 400 zł 1 600 zł 3 200 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
280 zł 1 120 zł 2 240 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (1 000 zł mniej do 30 maja 2019 r.) 275 zł  1 100 zł 2 200 zł