Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Program

Program:

 • Ustrój administracji publicznej i struktura organizacyjna w instytucjach publicznych.
 • Prawo urzędnicze. Miejsce regulacji pragmatycznych i wewnętrznych.
 • Podstawy zarządzania i organizacji.
 • Zarządzanie kulturą organizacji.
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania kadrami i strategie planowania zasobów ludzkich.
 • Metody zarządzania w administracji publicznej.
 • Procedury podejmowania decyzji w administracji publicznej.
 • Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników w administracji publicznej.
 • Wynagrodzenie w administracji publicznej z wartościowaniem stanowiska pracy.
 • Motywowanie i ocenianie pracowników w administracji publicznej.
 • Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej.
 • Asessment center i zarządzanie kompetencjami w administracji publicznej.
 • Dokumentacja pracownicza w administracji publicznej.
 • Mobbing, dyskryminacja i molestowanie – procedury skutecznego przeciwdziałania.
 • Zarządzanie czasem w administracji publicznej.
 • Kierowanie zespołami pracowniczymi w administracji publicznej.
 • Zasady obsługi klienta w urzędzie administracyjnym.
 • Komunikacja wewnętrzna trening asertywności. i PR w urzędzie administracyjnym.
 • Negocjacje i mediacje w administracji publicznej.
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej.
 • Elektroniczna administracja.
 • Ochrona danych osobowych w działaniu administracji publicznej.
 • Odejście pracownika z instytucji publicznej w procesie zarządzania kadrami.
 • Zarządzanie projektem w administracji publicznej.
 • Wystąpienia publiczne i PR w urzędzie administracyjnym.
 • Ewaluacja procesów kadrowych w administracji publicznej.
 • Praktyka zarządzania kadrami.

Łączna liczba godzin: 180 h

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (we wtorki) w godzinach 16.30 - 20.30

Studia podyplomowe realizowane przez WSH w roku akademickim 2020/2021 będą organizowane w formule blended learning polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting), pozwalającymi na uczestnictwo
w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 425 zł 1 700 zł 3 400 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
297,50 zł 1 190 zł 2 380 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (200mniej do 30 września 2020 r.) 400 zł  1 600 zł 3 200 zł

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • Osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • Wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • Prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

O kierunku

Cel studiów:

Studia adresowane są do osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych aparatu administracji publicznej, w szczególności na stanowiskach kierowniczych.

Program studiów ma wyraźnie dualny charakter, bo z jednej strony ma zapewnić uczestnikowi kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania personelem, a z drugiej ma go wyposażyć w umiejętność skutecznej analizy tych zagadnień w kontekście prawa pracy oraz elementów ustroju administracji publicznej.

Przeważająca część treści modułów związanych z aspektem organizacyjnym dotyczy samorządowych stosunków pracy, funkcjonujących w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych, nie pomija jednak problematyki zatrudnienia w służbie cywilnej, czy urzędach państwowych.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas i innych uczelni i szkół wyższych, eksperci zajmujący się problematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi, posiadający doświadczenie zawodowe w adminstracji publicznej. 

Wśród kadry m.in.

dr inż. Joanna Tokar

Doświadczony asesor, rekruter, dyplomowany trener i wykładowca HR, HR Business Partner, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Politechniki Śląskiej Wydziału Organizacji i Zarządzania. Ukończyła Akademię Trenerów Biznesu i Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich. W swojej pracy specjalizuje się m.in. w rekrutacjach kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, audytach personalnych z wykorzystaniem metody development center, projektowaniu i realizacji procesów rekrutacji, badaniu nastrojów pracowników, systemów ocen okresowych, projektowaniem i realizacją szkoleń oraz projektów badawczych na rynku pracy. Zaprojektowała wiele procesów Assessment Center i od lat pełni funkcję głównego asesora w tych procesach. Autorka ponad 80 publikacji, w tym książek (Samodoskonalenie menedżerów – rozwój kompetencji przywódczych, WŁAŚCIWY KURS – OD białego kołnierzyka MENEDŻERA DO żółtej koszulki LIDERA) i artykułów zarówno w czasopismach naukowych jak i branżowych. Autorka scenariuszy e-learningowych. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spotkań konsultacyjnych i coachingowych dla kadry menedżerskiej. Łącznie zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleniowych.

mgr Katarzyna Kiepas - Remesz

Psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching,  w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Brała udział w wielu szkoleniach dotyczących terapii i rozwojowi w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Certyfikowany coach ICF. Prowadzi indywidualną praktykę, jak również szkolenia z zakresu psychologii w biznesie, negocjacji,  komunikacji interpersonalnej, budowaniu dobrych relacji międzyludzkich oraz psychologii medycyny. Autorka artykułu „Coaching jako droga do poprawy życia. Analiza kazusów w świetle zasad i narzędzi pracy coacha” w publikacji Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego.