Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zarządzanie zasobami ludzkimi w policji

O kierunku

Cel studiów:

   Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i realizacji funkcji personalnej w jednostkach policji, w tym w szczególności z obszaru human resources, kierowania, zarządzania zmianą, budowania relacji i komunikacji wewnętrznej. Studia służą kształtowaniu umiejętności rozumienia roli i wpływu HR na pracę policji, umiejętności zarządzania procesami HR oraz budowania i rozwijania nowoczesnych zasobów kadrowych policji. Studia pozwolą zapoznać słuchaczy z zasadami, modelami i narzędziami zarządzania zasobami ludzkimi w jednostce policji oraz z zakresem działań podejmowanych w ramach kierowania zespołem i organizowania jego pracy.

Adresaci studiów:

   Adresatami studiów są pracownicy cywilni i funkcjonariusze policji, w szczególności przedstawiciele kadry oficerskiej realizujący zadania zawodowe związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim. 

Kadra dydaktyczna:

   Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas i innych uczelni i szkół wyższych, eksperci zajmujący się problematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Menedżerowie, psycholodzy, trenerzy.

 

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 425 zł 1 700 zł 3 400 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
297,50 zł 1 190 zł 2 380 zł
Promocja dla służb mundurowych (studia tańsze o 1400 zł) 250 zł 1 000 zł 2 000 zł

Program

Program studiów:

 • Psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi
 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w policji
 • Kierowanie w służbach mundurowych
 • Techniki wywierania wpływu
 • Proces zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie kulturą organizacyjną w jednostce policji
 • Strategie planowania zasobów ludzkich
 • Assessment center jako metoda kluczowych kompetencji
 • Motywowanie i ocenianie pracowników
 • Organizacja procesu szkoleniowego
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzania projektem
 • Public relations służb mundurowych
 • Zarządzanie sobą, zarządzanie czasem
 • Warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Coaching i mentoring
 • Trening asertywności
 • Metody i techniki radzenia sobie ze stresem przez funkcjonariuszy policji pełniących funkcje koordynacyjne i kierownicze
 • Kontrola zarządcza jako instrument zwiększenia efektywności zarządzania całą jednostką


Czas trwania studiów
:
2 semestry; 200 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (w poniedziałki), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • Osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • Wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • Prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.