Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zarządzanie zasobami ludzkimi w policji

O kierunku

Cel studiów:

   Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i realizacji funkcji personalnej w jednostkach policji, w tym w szczególności z obszaru human resources, kierowania, zarządzania zmianą, budowania relacji i komunikacji wewnętrznej. Studia służą kształtowaniu umiejętności rozumienia roli i wpływu HR na pracę policji, umiejętności zarządzania procesami HR oraz budowania i rozwijania nowoczesnych zasobów kadrowych policji. Studia pozwolą zapoznać słuchaczy z zasadami, modelami i narzędziami zarządzania zasobami ludzkimi w jednostce policji oraz z zakresem działań podejmowanych w ramach kierowania zespołem i organizowania jego pracy.

Adresaci studiów:

   Adresatami studiów są pracownicy cywilni i funkcjonariusze policji, w szczególności przedstawiciele kadry oficerskiej realizujący zadania zawodowe związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim. 

Program

Program studiów:

 • Psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi
 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w policji
 • Kierowanie w służbach mundurowych
 • Techniki wywierania wpływu
 • Proces zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie kulturą organizacyjną w jednostce policji
 • Strategie planowania zasobów ludzkich
 • Assessment center jako metoda kluczowych kompetencji
 • Motywowanie i ocenianie pracowników
 • Organizacja procesu szkoleniowego
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzania projektem
 • Public relations służb mundurowych
 • Zarządzanie sobą, zarządzanie czasem
 • Warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Coaching i mentoring
 • Trening asertywności
 • Metody i techniki radzenia sobie ze stresem przez funkcjonariuszy policji pełniących funkcje koordynacyjne i kierownicze
 • Kontrola zarządcza jako instrument zwiększenia efektywności zarządzania całą jednostką


Czas trwania studiów
:
2 semestry; 200 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (w poniedziałki), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30-20.30.

Studia podyplomowe realizowane przez WSH w roku akademickim 2020/2021 będą organizowane w formule blended learning polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwow spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

   Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas i innych uczelni i szkół wyższych, eksperci zajmujący się problematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Menedżerowie, psycholodzy, trenerzy.

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

 437,50 zł     

   1 750 zł        

3 500 zł

Absolwenci  i studenci Humanitas
(20% mniej)

350 zł

1 400 zł

2 800 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(800 zł  mniej do 31 lipca 2021 r.)

337,50 zł

1 350 zł

2 700 zł

   

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)