Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zakres zadań

Funkcjonujące w Wyższej Szkole Humanitas Biuro Współpracy z Zagranicą ma na celu przede wszystkim umiędzynarodowienie uczelni.

Do jego głównych zadań należy:

 • Koordynacja działań związanych z uczestnictwem WSH w europejskich programach edukacyjnych.
 • Zbieranie informacji na temat międzynarodowych programów wymiany.
 • Promocja WSH na arenie międzynarodowej oraz poszukiwanie potencjalnych partnerów zagranicznych.
 • Realizacja dwustronnych umów o współpracy z zagranicznymi partnerami oraz projektów o wymiarze międzynarodowym.
 • Organizacja wyjazdów i przyjazdów studentów w ramach programów międzynarodowych.
 • Organizacja wyjazdów i przyjazdów kadry akademickiej w ramach programów międzynarodowych.
 • Nawiązywanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami.
 • Organizacja konferencji międzynarodowych.
 • Współpraca ze studentami i organizacjami studenckimi.
 • Przygotowywanie rozliczeń i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej współpracy z zagranicą.

 

Erasmus+

Wyższa Szkoła Humanitas zamierza realizować zasady programu Erasmus+ w latach 2014 - 2020 poprzez poniżej wymienione cele:

 • Zwiększenie mobilności studentów, kadry dydaktycznej a także kadry administracyjnej.
 • Rozwój nowych programów studiów w języku angielskim opartych na współpracy z uczelniami partnerskimi.
 • Wzmocnienie pozycji uczelni na rynku międzynarodowym.
 • Zwiększenie ilości studentów przyjeżdżających na studia z Unii Europejskiej oraz spoza Europy.
 • Rozszerzenie oferty dydaktycznej poprzez wzbogacenie jej o nowe formy współpracy takie jak: intensywne programy nauczania (IP programmes), projekty związane z organizowaniem szkół letnich, promowanie kultury, tradycji i języka polskiego. Wszystkie te działania mają na celu uatrakcyjnienie i upowszechnienie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Humanitas.
 • Realizowanie praktyk zagranicznych w celu zwiększenia konkurencyjności absolwentów na polskim i europejskim rynku pracy. Uczelnia podjęła decyzję o samodzielnej organizacji praktyk dla studentów w zagranicznych instytucjach i firmach. Z akceptacją podchodzimy również do indywidualnych poszukiwań i propozycji zainteresowanych wyjazdem studentów oraz pracowników Uczelni.

W celu popularyzacji powyższych priorytetów wykorzystane zostaną wszystkie dostępne środki, takie jak: informacja na stronie internetowej, plakatach; wydanie ulotek i broszur; publikowanie artykułów w tygodniku uczelnianym, na portalu internetowym; organizowanie międzynarodowych dni otwartych, imprez typu Erasmus Day oraz spotkań panelowych i indywidualnych ze studentami. W ramach tych działań będą propagowane wszystkie idee związane z polityką unijną, także te dotyczące pełnej tolerancji ze względu na kraj pochodzenia, rasę, płeć, wyznanie religijne, światopogląd, orientację seksualną, niepełnosprawność kandydatów.

Pobierz Deklaracja Polityki Erasmusa 2021-2027

Download Erasmus Policy Statement 2021-2027