Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zarządzanie kadrą nauczycielską w kryzysie i po kryzysie

 

21 listopada 2019 r.
rozpoczęcie o godz. 9.30

„Szkoła, jak żadna inna instytucja, jest organizacją opartą na wiedzy, a nauczyciele stanowią najważniejszy jej zasób.”[1]

Ostatnie miesiące są bardzo burzliwe dla polskich nauczycieli. Strajk, który miał jednoczyć w wielu placówkach stał się przedmiotem konfliktu w zespole, spowodował demobilizację a nawet odejścia z placówek oświatowych. Nic dziwnego, w sytuacji kryzysowej narastają konflikty, szczególnie uwypuklają się różnice w poglądach, charakterach, relacjach, czy po prostu wzajemnej komunikacji. Poczucie własnej wartości maleje, narasta frustracja.

Prestiż zawodu nauczyciela został nadszarpnięty a dyrektorzy placówek oświatowych stanęli w obliczu ogromnego wyzwania – scalenia grupy, zbudowania na nowo zaufania, aby kadra była zmobilizowana i czuła się doceniana niezależnie od stopnia awansu zawodowego.

W trakcie tej konferencji, uwagę dyrektorów chcemy skupić nie na uczniach a właśnie na zespołach nauczycielskich, którymi zarządzają. Chcemy pokazać model zarządzania, który może pozwolić dyrektorom na stworzenie w plaówkach oświatowych warunków gwarantujących dobrą atmosferę pracy, poczucie bezpieczeństwa, docenienia, otwartości, wzajemny szacunek i tolerancję dla odmienności. Tylko w środowisku, w którym na co dzień wśród współpracowników funkcjonuje poczucie wspólnoty, wzajemnej akceptacji i szacunku, straty odniesione podczas trudnych sytuacji, mogą być mniejsze i łatwiej je odbudować.

W gronie zaproszonych do udziału w konferencji prelegentów i panelistów, wśród których znajdą się psycholodzy, eksperci w zakresie zarządzania, trenerzy, dyrektorzy szkół, będziemy rozmawiać m. in. o:

 • psychologicznych aspektach związanych z pracą i zarządzaniem w dobie kryzysu,
 • o kulturze organizacyjnej – czy ma bezpośredni wpływ na sposób zarządzania
  w sytuacjach kryzysowych w szkole,
 • założeniach modelu zarządzania różnorodnością kadry nauczycielskiej i konkretnych korzyściach, jakie niesie ze sobą dla dyrektorów szkół ten model zarządzania,
 • o specyfice zarządzania zasobami intelektualnymi.

Ekspert z Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości WSH, w trakcie interaktywnej sesji wskaże Uczestnikom Konferencji konkretne narzędzia decyzyjne, z których kadra zarządzająca placówkami oświatowymi może skorzystać w celu rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

[1] Zarządzanie różnorodnością kadry nauczycielskiej szkoły, K. Ponchała w: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej – Zarządzanie Nr 23 t. 2 (2016)

Patronaty honorowe nad Konferencją objęli Prezydenci/Burmistrz miast:

                             

 

Program

Uwaga!
Istnieje możliwość zgłoszenia swojego udziału w panelu dyskusyjnym zaplanowanym w trakcie konferencji - w treści programu/opisie panelu znajduje się link do formularza zgłoszenia.

8.45 – 9.30
Rejestracja i poczęstunek dla Uczestników

9.30 – 10.00

 • Powitanie przybyłych gości
 • Wystąpienie JM Rektora WSH - dr hab. Michała Kaczmarczyka, prof. WSH
 • Wystąpienie Dyrektora ODN Humanitas - Pani Prodziekan Ewy Kraus

10.00 – 10.35

POKÓJ NAUCZYCIELSKI I ODWAŻNE PRZECHODZENIE PRZEZ KRYZYSY

„Odważni liderzy, którzy żyją w zgodzie z własnymi  wartościami, nigdy nie milczą o trudnych sprawach.”
Brené Brown „Odwaga w przywództwie”

Zarządzając zespołem ludzkim, umiejętności radzenia sobie z kryzysami stają się bazą dla dyrektorów -liderów. Tam gdzie pracują ludzie, tam jest różnorodność. A różnorodność jest źródłem napięć, konfliktów i kryzysów. Kryzys jest czymś naturalnym, co nie znaczy łatwym. Odpowiednia optyka, postawa dyrektora placówki oświatowej, przestrzeń na dialog może wspierać zespół nauczycielski w przezwyciężaniu trudności. Aby zarządzić kryzysem potrzebujemy zrozumieć przyczyny powstawania, proces przebiegu kryzysu, a także nabyć umiejętności zmagania się z trudnościami.
Joanna Szeluga – psycholog, trener, coach

10.35 – 11.10

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
Zarządzanie różnorodnością to strategia, w której poprzez szacunek i wrażliwość dla różnorodności pracowników, jej akceptację i wykorzystanie w działaniach szkoły, nie tylko można stworzyć przyjazne środowisko pracy, ale również osiągnąć wartość dodaną w postaci rozwoju placówki. Stosując określony system wartości, wykorzystując potencjał płynący z różnorodności kadry nauczycielskiej, dyrektor jest w stanie uzyskać zaangażowanie kadry pozwalające osiągnąć sukces wychowawczy i edukacyjny – zarówno wychowanków/uczniów, jak i samych nauczycieli.

Mariola Kujańska - psycholog, edukator, mediator, certyfikowany coach, Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr w Rybniku
dr inż. Joanna Tokar - Dyrektor HR agencji reklamowej .bringMore advertising, dyplomowany trener i wykładowca HR w Wyższej Szkole Humanitas.

11.10 – 11.45

PANEL DYSKUSYJNY – dobre i złe praktyki w zakresie zarządzania zespołem. Czego unikać, jakie elementy wzmacniać w zarządzaniu kadrą nauczycielską.
Uczestnicy Panelu: Joanna Szeluga, Mariola Kujańska, dr inż. Joanna Tokar, Aleksandra Antczak - Dyrektor Centrum Obsługi Edukacji w Gminie Michałowice, zainteresowani dyrektorzy szkół

11.45 – 12.05
Przerwa na kawę i ciastko

12.05 – 12.45

DYREKTOR MENEDŻEREM ZASOBÓW INTELEKTUALNYCH

„Szkoła, jak żadna inna instytucja, jest organizacją opartą na wiedzy, a nauczyciele stanowią najważniejszy jej zasób.”[1]

Procesy edukacji i wychowania można rozumieć jako swoistą usługę, świadczoną przez placówkę oświatową. W tym kontekście, osiąganie zadowalających efektów możliwe jest przez racjonalne zarządzanie zasobami i jakością realizowanych procesów. W trakcie interaktywnej sesji, prowadzonej przez dra Aleksandra Mańkę, uczestnicy konferencji prześledzą przykładowy proces analizy zasobów placówki oświatowej, jako oferty adekwatnej do potrzeb klienta systemowego. Doświadczenie to, odpowiada nowoczesnym koncepcjom zarządzania jakością. Dyrektorzy mogą w ten sposób modelować efektywność oferty swoich placówek. Mogą poszukać odpowiedzi na pytania: jakie procesy już dostatecznie dobrze funkcjonują w placówkach oświatowych, a które obszary wymagają szczególnej uwagi kadry zarządzającej.

dr Aleksander Mańka - Dyrektor Instytutu Pedagogiki WSH, zajmuje się analizą jakości procesów wychowawczych i edukacyjnych.

12.45 – 13.30

NARZĘDZIA DECYZYJNE W STRATEGICZNYM ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI
W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
W trakcie interaktywnej sesji prof. Staszewska wspólnie z Uczestnikami podejmie się wskazania czynników (wraz ze źródłami pochodzenia) mogących kształtować sytuację w placówce oświatowej, ze wskazaniem opcji postępowania w rozwiązywaniu problemów w zarządzaniu kadrą nauczycielską - Analiza SWOT/TOWS, Analiza Kluczowych Czynników Sukcesu.

dr hab. Jolanta Staszewska, prof. WSH – Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości WSH oraz Centrum Ekspertyz i Analiz Rynkowych działającego przy Wyższej Szkole Humanitas

13.30 – 13.50

 • Niespodzianka wizytówkowa
 • Zakończenie konferencji i pożegnanie Uczestników
 • Rozdanie certyfikatów

13.50
Zaproszenie na obiad[1] Zarządzanie różnorodnością kadry nauczycielskiej szkoły, K. Ponchała w: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej – Zarządzanie Nr 23 t. 2 (2016)

Tutaj możecie Państwo pobrać program konferencji w wersji pliku PDF >>

Prelegenci

Joanna Szeluga
psycholog, trener, coach. Prowadzeniem szkoleń zajmuje się od 2002 roku. Szkoli z praktycznych umiejętności psychologicznych zaczynając od emocjonalnej i osobowościowej sfery funkcjonowania człowieka, przez jego umiejętności komunikacyjne i budowanie relacji z otoczeniem, do ścisłego stawiania celów i realizowania planów. Główny obszar jej zainteresowań w pracy trenera stanowi rozwój umiejętności osobistych, które pomagają realizować zadania i wyzwania w sposób dający satysfakcję i poczucie harmonii ze sobą i otoczeniem. Pracuje z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorami szkół i przedszkoli. Od 9 lat prowadzi zajęcia w ramach Akademii Wychowawcy, Kursu zarządzania placówką oświatową. Wspiera rady pedagogiczne w uczeniu się i wdrażaniu nowych umiejętności. Tworzy scenariusze lekcji uczące umiejętności psychologicznych.

Mariola Kujańska
psycholog, edukator, mediator, certyfikowany coach z certyfikatem VCC, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, absolwentka studiów podyplomowych „Organizacja i Zarządzanie Oświatą” prowadzonych przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie oraz "Zarządzanie Kadrami i Doradztwo Zawodowe" prowadzonych przez Politechnikę Śląską. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu umiejętności pracy z grupą, psychologii zarządzania, asertywności, komunikacji, motywacji, negocjacji, określania preferencji zawodowych. Współautorka m. in. projektu "Zdrowie bez granic", autorka metod aktywizacji społeczności lokalnych w celu tworzenia inicjatyw na rzecz samozatrudnienia w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, projekt "Odziedzicz pracę". Prowadzi szkolenia i warsztaty, zajmuje się doradztwem zawodowym i rekrutacją pracowników. Zajmuje się także poradnictwem indywidualnym i grupowym.

dr inż. Joanna Tokar
dyrektor HR agencji reklamowej .bringMore advertising, dyplomowany trener i wykładowca HR w Wyższej Szkole Humanitas. Specjalizuje się m. in. w audytach personalnych z wykorzystaniem metody development center, realizacji procesów rekrutacji, badaniu kultury organizacyjnej, projektowaniu i realizacji szkoleń. Autorka ponad 80. publikacji w czasopismach branżowych i naukowych, w tym książek z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

dr Aleksander Mańka
dyrektor Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagog specjalny, profilaktyk systemowy, trener, superwizor, adiunkt akademicki, terapeuta. Zajmuje się analizą jakości procesów wychowawczych i edukacyjnych. Autor koncepcji profilaktyki systemowej realizowanej w działaniach prewencyjnych, edukacyjnych i wspomagających. Współzałożyciel m. in. Instytutu Systemowej Profilaktyki i Promocji Społecznej oraz Instytutu Twórczej Integracji.

dr hab. Jolanta Staszewska, prof. WSH
dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości WSH oraz Centrum Ekspertyz i Analiz Rynkowych działającego przy Wyższej Szkole Humanitas.

Opłata konferencyjna

Opłata standardowa:
150 zł,
za osobę

Opłata dla szkół partnerskich Sieci Współpracy Edukacyjnej WSH:
105 zł,
za osobę

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • udział w Konferencji,
 • materiały konferencyjne,
 • zaświadczenie udziału w konferencji,
 • poczęstunek zapewniony w czasie konferencji

UWAGA

Faktury dot. udziału w konferencji będą rozdawane Uczestnikom razem z Certyfikatami. Termin płatności jaki będzie wskazany na FV to 14 dni, forma - przelew.

 

Zgłoszenia udziału w konferencji

Zgłoszenia na konferencję prosimy nadsyłać do dnia 18.11.2019 r.
za pośrednictwem:

formularza online - wejdź tutaj >>

lub

tradycyjnego formularza zgłoszenia - pobierz tutaj >>
pocztą tradycyjną, faksem pod numer 32 363 12 07 lub w postaci skanu na adres e-mail: szkolenia@humanitas.edu.pl

Dyrektorów placówek oświatowych zainteresowanych udziałem w panelu dyskusyjnym, zapraszamy do wysłania zgłoszenia za pośrednictwem formularza on line:

Zgłoszenie chęci udziału w panelu dyskusyjnym >>

Partnerzy merytoryczni