Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Seminaria naukowe Fontes

W 2017 r. podczas VI Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, podjęta została uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie utworzenia Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, z siedzibą w Wyższej Szkole Humanitas.

Władze sosnowieckiego Oddziału Stowarzyszenia „Fontes”, co kwartał organizują w Wyższej Szkole Humanitas  seminaria naukowe poświęcone bieżącym problemom, wydarzeniom związanym z literą prawa w Polsce. Tradycyjnie już, część merytoryczna każdego ze spotkań poprzedzona jest wręczeniem przez Panią Prezes Stowarzyszenia - dr Magdalenę Gurdek, dyplomów członkowskich nowym członkom Stowarzyszenia oraz certyfikatów udziału uczestnikom poprzedniego seminarium.

Od dnia utworzenia Oddziału przeprowadzono następujące seminaria naukowe:

 

29 lutego 2020 r.

Uczestnicy dziewiątego z kolei seminarium dyskutowali na temat ostatniej dużej nowelizacji prawa karnego, która nie weszła w życie z uwagi na to, że została skierowana przed jej podpisaniem przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją. Referat wprowadzający pt. "Reforma czy rewolucja? Rozważania na temat zmian w prawie karnym wprowadzonych ustawą z 13 czerwca 2019 r." wygłosił świeżo upieczony członek Stowarzyszenia -  tym razem nie pracownik Instytutu Nauk Prawnych, a student WSH na kierunku: Prawo, Pan Aleksander Kwaśniak. Więcej informacji nt. przebiegu semninarium w aktualnościach WSH >>

30 listopada 2019 r.

Referat wprowadzający do dyskusji w ramach ósmego seminarium wygłosił pracownik Instytutu Nauk Prawnych WSH, mgr Michał Grudecki - jednocześnie nowy członek Stowarzyszenia. Prelegent zaskoczył wszystkich słuchaczy, zwłaszcza założyciela Stowarzyszenia prof. zw. dr hab. Pawła Chmielnickiego, swoim doskonałym przygotowaniem merytorycznym zgodnym z metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszenia "Fontes". Tematem referatu i dalszej dyskusji była "Geneza ustanowienia zakazu stosowania kar cielesnych wobec małoletnich (art. 961 k.r.o.) i skutki jego stosowania". Więcej nt. przebiegu seminarium w aktualnościach WSH >>

5 października 2019 r.

Uczestnicy siódmego seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” - Oddział w Sosnowcu, w części merytorycznej wysłuchali referatu wprowadzającego do dyskusji, na temat Bezpieczeństwo i higiena służby w służbach mundurowych na przykładzie ustawy o Policji, który wygłosił prof. nadzw. dr hab. Marian Andrzej Liwo. Wystąpienie spotkało się z głębokim uznaniem słuchaczy, w wyniku czego po jego zakończeniu rozgorzała burzliwa dyskusja na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia „Fontes”.

22 czerwca 2019 r.

Debata w ramach szóstego seminarium Stowarzyszenia „Fontes" dot. kwestii związanych z kosztami obrotu nieruchomościami ponoszonymi przez stronę kościelną. Referat wprowadzający do dyskusji zatytułowany Obniżanie kosztów obrotu nieruchomościami za pomocą działalności religijnej  wygłosił prof. zw. dr hab. Paweł Chmielnicki – twórca metody badawczej obowiązującej w pracy naukowej Stowarzyszenia Badań Nad źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES" oraz pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia.

23 marca 2019 r.

Uczestnicy piątego seminarium debatowali nad kwestiami związanymi z instytucjami pożyczkowymi. Referat wprowadzający do dyskusji nt. Analiza instytucjonalna art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw w zakresie dodania do ustawy o kredycie konsumenckim przepisu art. 33a. z perspektywy instytucji pożyczkowych wygłosiła dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, laureatka I miejsca ogólnopolskiego konkursu naukowego na prace badawcze „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2016", organizowanego przez Stowarzyszenie Badań Nad źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES".

15 grudnia 2018 r.

Uczestnicy seminarium debatowali nad kwestiami związanymi z czasem pracy pracowników Inspekcji Transportu Drogowego. Referat wprowadzający do dyskusji, przygotowany zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu „Fontes” dotyczył tematu Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy o transporcie drogowym. Referat przygotowała i wygłosiła absolwentka WSH (kierunek: Prawo) mgr Ewa Mazelanik – laureatka I miejsca ogólnopolskiego konkursu na prace badawcze „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2017/2018”, w kategorii: Praca magisterska.

20 października 2018 r.

Uczestnicy trzeciego seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu debatowali nad kwestiami związanymi z łowiectwem. Referat wprowadzający do dyskusji, na temat Drogi i bezdroża łowiectwa w Polsce wygłosił członek Stowarzyszenia - Pan mgr Mirosław Machoń. Jego wystąpienie wywołało wśród uczestników seminarium burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

7 kwietnia 2018 r.

Uczestnicy drugiego seminarium naukowego debatowali nad kwestiami związanymi z obowiązkowymi szczepieniami. Referat wprowadzający do dyskusji, zatytułowany Obowiązek szczepień a ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności – analiza instytucjonalna projektu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw wygłosiła absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas na kierunku Prawo - Pani Karolina Radlak. Referat został przygotowany zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu „Fontes”.

13 stycznia 2018 r.

Pierwsze, inauguracyjne seminarium naukowe zorganizowane w siedzibie WSH otworzyła Prezes sosnowieckiego oddziału dr Magdalena Gurdek jednocześnie pracownik Instytutu Nauk Prawnych WSH, która przedstawiła skład personalny Zarządu Oddziału, a następnie wręczyła wszystkim członkom Stowarzyszenia dyplomy członkowskie.  prof. Paweł Chmielnicki - założyciel i pomysłodawca Stowarzyszenia podziękował pracownikom Instytutu Nauk Prawnych WSH za zaangażowanie w tworzenie Oddziału Stwarzyszenia "Fontes" i propagowanie jego idei nie tylko w środowisku naukowym, ale przede wszystkim studenckim. Rreferat wprowadzający do dyskusji merytorycznej pt. Program Rodzina 500+ – analiza instytucjonalna ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wygłosiły studentki WSH na kierunku Prawo -  Panie Agnieszka Kaczmarek i Wioletta Kudela, co stanowiło namacalny dowód aktywnej działalności Oddziału w środowisku akademickim. Referat ten wywołał burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia „Fontes”.