Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Seminaria naukowe Fontes

W 2017 r. podczas VI Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, podjęta została uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie utworzenia Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, z siedzibą w Akademii Humanitas.

Władze sosnowieckiego Oddziału Stowarzyszenia „Fontes”, co kwartał organizują w Akademii Humanitas  seminaria naukowe poświęcone bieżącym problemom, wydarzeniom związanym z literą prawa w Polsce. Tradycyjnie już, część merytoryczna każdego ze spotkań poprzedzona jest wręczeniem przez aktualnie urzędującego Prezesa sosnowieckiego Oddziału Stowarzyszenia, dyplomów członkowskich nowym członkom Stowarzyszenia oraz certyfikatów udziału uczestnikom poprzedniego seminarium.

Od dnia utworzenia Oddziału przeprowadzono następujące seminaria naukowe:

 

9 listopada 2023 r.

W dniu 9 listopada 2023 r. odbyło się XV już, seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Tradycyjnie już odbyło się ono zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting i zgromadziło liczne grono ponad pięćdziesięciu uczestników.

Seminarium poprowadził prezes oddziału Stowarzyszenia dr hab. Maciej Borski, prof. AH który przywitał zgromadzonych gości zachęcając osoby, które po raz pierwszy wzięły udział w seminarium do członkostwa w stowarzyszeniu. Podkreślił także, że po raz kolejny seminarium zorganizowane zostało wspólnie z katowickim oddziałem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wyrażając nadzieję, że w kolejnych seminariach uczestniczyć będą nie tylko członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, ale także osoby związane z katowickim oddziałem Komisji. Pan Prezes zachęcił także do zgłaszania się w charakterze prelegentów wskazując, że celem oddziału jest promowanie przede wszystkim aktywności młodych naukowców. Zaprosił zwłaszcza doktorantów, dla których wygłoszenie referatu może być cennym doświadczeniem poszerzającym warsztat naukowy niezbędny dla każdego pracownika nauki. W części merytorycznej seminarium uczestnicy dyskutowali o coraz częściej powstających oddolnych ruchach, które mają na celu zatrzymywanie osób podejrzewanych o relacje seksualne z małoletnimi. Oczywiście, tego typu działania podejmowane przez nieprofesjonalistów mogą przyczynić się do schwytania przestępców, ale mogą też prowadzić do wyrządzenia ogromnych szkód, zwłaszcza gdy okaże się, że podejrzenia nie znajdą potwierdzenia w materiale dowodowym zebranym przez prokuraturę. Tego właśnie dotyczyła dyskusja, w której wzięło udział wielu uczestników seminarium.

Referat wprowadzający wygłosił członek Stowarzyszenia i jednocześnie wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Nauk Prawnych Akademii Humanitas dr Michał Grudecki. W referacie zatytułowanym „Łowcy pedofilów - analiza instytucjonalna” doskonale poradził sobie z opracowaniem tematyki metodą kompletu normatywnego przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszenia. Jego wystąpienie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem słuchaczy i wywołało wśród uczestników seminarium ożywioną dyskusję. Kończąc dyskusję Pan Prezes podsumował wypowiedzi dyskutantów stwierdzając, że instytucja tzw. łowców pedofilów objęta wyłącznie regulacją zwyczajową wymaga odpowiedniego uregulowania na gruncie prawa stanowionego. Jest to zatem niewątpliwie wyzwanie, z którym ustawodawca powinien się zmierzyć. Na zakończenie Pan Prezes raz jeszcze pogratulował prelegentowi doskonałego wystąpienia oraz podziękował uczestnikom seminarium za wszystkie głosy i komentarze. Zaprosił także na kolejne spotkanie, które odbędzie się prawdopodobnie w styczniu 2024 r. również za pośrednictwem platformy Click Meeting.

 

31 marca 2023 r.

W dniu 31 marca 2023 r. odbyło się kolejne XIV już, seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Tradycyjnie już odbyło się ono zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Seminarium poprowadził prezes oddziału Stowarzyszenia dr hab. Maciej Borski, który przywitał zgromadzonych gości zachęcając osoby, które po raz pierwszy wzięły udział w seminarium do członkostwa w stowarzyszeniu. Zwrócił także uwagę, że po raz pierwszy seminarium organizowane jest wspólnie z katowickim oddziałem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wyrażając nadzieję, że w kolejnych seminariach uczestniczyć będą nie tylko członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, ale także osoby związane z katowickim oddziałem Komisji. Podkreślił przy tym, że członkowie obu gremiów będą się wzajemnie inspirować, bo przecież seminaria naukowe katowickiego oddziału Komisji mają już długą historię. Pan Prezes zachęcił także do zgłaszania się w charakterze prelegentów wskazując, że celem oddziału jest promowanie przede wszystkim aktywności młodych naukowców. Zaprosił zwłaszcza doktorantów, dla których wygłoszenie referatu może być cennym doświadczeniem poszerzającym warsztat naukowy niezbędny dla każdego pracownika nauki. W części merytorycznej seminarium uczestnicy dyskutowali o jednym z postanowień ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  wymagającym, co podkreślił prelegent, nowelizacji. Referat wprowadzający wygłosił członek Stowarzyszenia i jednocześnie słuchacz eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w Wyższej Szkole Humanitas mgr Aleksander Kwaśniak. W referacie zatytułowanym „Czy art. 55 p.p.s.a. należyciezabezpiecza prawo skarżącego do sądu? Analiza zakładanych i osiągniętych efektów regulacji” doskonale poradził sobie z opracowaniem tematyki metodą kompletu normatywnego przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszenia. Jego wystąpienie spotkało się z życzliwym przyjęciem słuchaczy i wywołało wśród uczestników seminarium ożywioną dyskusję na temat zabezpieczenia prawa skarżącego do sądu, a także wywiązywania się ze swoich obowiązków przez organy administracji publicznej oraz efektywności przyjętej w tym zakresie regulacji prawnej.

Kończąc dyskusję Pan Prezes podsumował wypowiedzi dyskutantów stwierdzając, że zmiany wymaga nie tylko przedstawiona przez prelegenta regulacja normatywna, ale także podejście organów stosujących prawo do swoich obowiązków. Na zakończenie Pan Prezes raz jeszcze pogratulował prelegentowi doskonałego wystąpienia oraz podziękował uczestnikom seminarium za wszystkie głosy i komentarze, składając przy tym życzenia zdrowych, spokojnych i spędzonych w gronie najbliższych Świąt Wielkiej Nocy. Zaprosił także na kolejne spotkanie, które odbędzie się w czerwcu 2023 r. również za pośrednictwem platformy Click Meeting.

16 grudnia 2022 r.

XIII seminarium Stowarzyszenia „Fontes” po raz kolejny odbyło się zdalnie. Seminarium poprowadził Prezes Oddziału Stowarzyszenia prof. WSH dr hab. Maciej Borski.

Uczestnicy gudniowego seminarium dyskutowali o wymagającej nowelizacji regulacji dotyczącej zjawiska mobbingu. Referat wprowadzający pt. „Czy pracodawca może być mobberem – rozważania na tle art. 94 (3) k.p.” wygłosiła członkini Stowarzyszenia i jednocześnie słuchaczka eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w Wyższej Szkole Humanitas Pani Dorota Skuza. Po wystąpieniu, uczestnicy seminarium dyskutowali na temat ochrony praw pracowniczych oraz efektywności przyjętej w tym zakresie regulacji prawnej. Zwrócono uwagę na fakt, że skala mobbingu jest dużo większa niż wynikałoby to z danych statystycznych dotyczących spraw sądowych o odszkodowania w związku z dyskryminacją. Kończąc dyskusję, Prezes Stowarzyszenia podsumował wypowiedzi dyskutantów stwierdzając, że zmiany wymagają nie tylko przedstawione przez prelegentkę regulacje normatywne, ale także podejście stosujących prawo składów orzekających, które często nie uznają za mobbing zachowań, które nie wyczerpują wszystkich znamion tego rodzaju czynu.

11 marca 2022 r.

XII seminarium Stowarzyszenia odbyło się zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Prezes Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu w sposób szczególny przywitał nowego członka Stowarzyszenia - Pana Artura Pytela. Po oficjalnym przywitaniu zgromadzonych gości, Pan Prezes poinformował także o powstałym niedawno warszawskim oddziale stowarzyszenia, na którego czele stanął prof. Paweł Chmielnicki.

Uczestnicy seminarium dyskutowali o nowo wprowadzonej do kodeksu karnego instytucji kradzieży zuchwałej. Referat wprowadzający pt. „Przyczyny i możliwe skutki powrotu kradzieży szczególnie zuchwałej do ustawy karnej” wygłosił członek Stowarzyszenia reprezentujący także Instytut Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pan dr Michał Grudecki. Wystąpienie wywołało wśród uczestników seminarium ożywioną dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

19 marca 2021 r.

XI seminarium Stowarzyszenia „Fontes” Oddział w Sosnowcu, podobnie jak X odbyło się zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Seminarium poprowadził Prezes Oddziału Stowarzyszenia dr hab. Maciej Borski, który w sposób szczególny przywitał dwoje nowych członków oddziału Stowarzyszenia: Panią Agnieszkę Całus i ks. dr. Krzysztofa Myjaka. Po oficjalnym przywitaniu zgromadzonych gości, Pan Prezes poinformował o trwających pracach związanych z przenoszeniem strony internetowej Stowarzyszenia na nowy serwer przepraszając jednocześnie za utrudnienia w bieżącym z niej korzystaniu.

Uczestnicy seminarium, w jego części merytorycznej, dyskutowali o znaczeniu instytucji upadłości konsumenckiej dla polskiego systemu prawa. Referat wprowadzający wygłosił członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus”, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego Pan Rafał Chybiński. W referacie zatytułowanym „Upadłość konsumencka - realna pomoc czy katastrofa regulacyjna?” doskonale poradził sobie z opracowaniem tematyki metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszenia.

11 grudnia 2020 r.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, jubileuszowe X seminarium odbyło się zdalnie. Po raz pierwszy poprowadził je nowo wybrany prezes sosnowieckiego oddziału Stowarzyszenia - dr hab. Maciej Borski, który poinformował zebranych o kolejnej, ważnej zmianie w składzie zarządu oddziału: stanowisko wiceprezesa objął dr hab. Dariusz Rozmus. Pan Prezes podziękował także ustępującej prezes oddziału dr hab. Magdalenie Gurdek (objęła funkcję prezesa zarządu całego Stowarzyszenia) za dotychczasową pracę, która zaowocowała jego dynamicznym rozwojem.

W części merytorycznej seminarium, jego uczestnicy dyskutowali na temat zasadności zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie dodatku za staż pracy. Referat wprowadzający pt. „Potrzeba uchwalenia ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie dodatku za staż pracy” wygłosiła członkini Stowarzyszenia Pani Dorota Skuza - słuchaczka eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w Wyższej Szkole Humanitas. Jej wystąpienie wywołało wśród uczestników seminarium ożywioną dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

29 lutego 2020 r.

Uczestnicy dziewiątego z kolei seminarium dyskutowali na temat ostatniej dużej nowelizacji prawa karnego, która nie weszła w życie z uwagi na to, że została skierowana przed jej podpisaniem przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją. Referat wprowadzający pt. "Reforma czy rewolucja? Rozważania na temat zmian w prawie karnym wprowadzonych ustawą z 13 czerwca 2019 r." wygłosił świeżo upieczony członek Stowarzyszenia -  tym razem nie pracownik Instytutu Nauk Prawnych, a student WSH na kierunku: Prawo, Pan Aleksander Kwaśniak. Więcej informacji nt. przebiegu semninarium w aktualnościach WSH >>

30 listopada 2019 r.

Referat wprowadzający do dyskusji w ramach ósmego seminarium wygłosił pracownik Instytutu Nauk Prawnych WSH, mgr Michał Grudecki - jednocześnie nowy członek Stowarzyszenia. Prelegent zaskoczył wszystkich słuchaczy, zwłaszcza założyciela Stowarzyszenia prof. zw. dr hab. Pawła Chmielnickiego, swoim doskonałym przygotowaniem merytorycznym zgodnym z metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszenia "Fontes". Tematem referatu i dalszej dyskusji była "Geneza ustanowienia zakazu stosowania kar cielesnych wobec małoletnich (art. 961 k.r.o.) i skutki jego stosowania". Więcej nt. przebiegu seminarium w aktualnościach WSH >>

5 października 2019 r.

Uczestnicy siódmego seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” - Oddział w Sosnowcu, w części merytorycznej wysłuchali referatu wprowadzającego do dyskusji, na temat Bezpieczeństwo i higiena służby w służbach mundurowych na przykładzie ustawy o Policji, który wygłosił prof. nadzw. dr hab. Marian Andrzej Liwo. Wystąpienie spotkało się z głębokim uznaniem słuchaczy, w wyniku czego po jego zakończeniu rozgorzała burzliwa dyskusja na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia „Fontes”.

22 czerwca 2019 r.

Debata w ramach szóstego seminarium Stowarzyszenia „Fontes" dot. kwestii związanych z kosztami obrotu nieruchomościami ponoszonymi przez stronę kościelną. Referat wprowadzający do dyskusji zatytułowany Obniżanie kosztów obrotu nieruchomościami za pomocą działalności religijnej  wygłosił prof. zw. dr hab. Paweł Chmielnicki – twórca metody badawczej obowiązującej w pracy naukowej Stowarzyszenia Badań Nad źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES" oraz pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia.

23 marca 2019 r.

Uczestnicy piątego seminarium debatowali nad kwestiami związanymi z instytucjami pożyczkowymi. Referat wprowadzający do dyskusji nt. Analiza instytucjonalna art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw w zakresie dodania do ustawy o kredycie konsumenckim przepisu art. 33a. z perspektywy instytucji pożyczkowych wygłosiła dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, laureatka I miejsca ogólnopolskiego konkursu naukowego na prace badawcze „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2016", organizowanego przez Stowarzyszenie Badań Nad źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES".

15 grudnia 2018 r.

Uczestnicy seminarium debatowali nad kwestiami związanymi z czasem pracy pracowników Inspekcji Transportu Drogowego. Referat wprowadzający do dyskusji, przygotowany zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu „Fontes” dotyczył tematu Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy o transporcie drogowym. Referat przygotowała i wygłosiła absolwentka WSH (kierunek: Prawo) mgr Ewa Mazelanik – laureatka I miejsca ogólnopolskiego konkursu na prace badawcze „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2017/2018”, w kategorii: Praca magisterska.

20 października 2018 r.

Uczestnicy trzeciego seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu debatowali nad kwestiami związanymi z łowiectwem. Referat wprowadzający do dyskusji, na temat Drogi i bezdroża łowiectwa w Polsce wygłosił członek Stowarzyszenia - Pan mgr Mirosław Machoń. Jego wystąpienie wywołało wśród uczestników seminarium burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

7 kwietnia 2018 r.

Uczestnicy drugiego seminarium naukowego debatowali nad kwestiami związanymi z obowiązkowymi szczepieniami. Referat wprowadzający do dyskusji, zatytułowany Obowiązek szczepień a ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności – analiza instytucjonalna projektu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw wygłosiła absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas na kierunku Prawo - Pani Karolina Radlak. Referat został przygotowany zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu „Fontes”.

13 stycznia 2018 r.

Pierwsze, inauguracyjne seminarium naukowe zorganizowane w siedzibie WSH otworzyła Prezes sosnowieckiego oddziału dr Magdalena Gurdek jednocześnie pracownik Instytutu Nauk Prawnych WSH, która przedstawiła skład personalny Zarządu Oddziału, a następnie wręczyła wszystkim członkom Stowarzyszenia dyplomy członkowskie.  prof. Paweł Chmielnicki - założyciel i pomysłodawca Stowarzyszenia podziękował pracownikom Instytutu Nauk Prawnych WSH za zaangażowanie w tworzenie Oddziału Stwarzyszenia "Fontes" i propagowanie jego idei nie tylko w środowisku naukowym, ale przede wszystkim studenckim. Rreferat wprowadzający do dyskusji merytorycznej pt. Program Rodzina 500+ – analiza instytucjonalna ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wygłosiły studentki WSH na kierunku Prawo -  Panie Agnieszka Kaczmarek i Wioletta Kudela, co stanowiło namacalny dowód aktywnej działalności Oddziału w środowisku akademickim. Referat ten wywołał burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia „Fontes”.