Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Projekt w Gminie Jaworzno

O projekcie

Celem projektu Genialny umysł w każdym wieku - zajęcia dla dzieci i młodzieży Gminie Jaworzno jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz programowania technik pamięciowych, umiejętności uczenia się i kreatywności przez Wyższą Szkołę Humanitas przy współpracy gminy, umożliwiających rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

W ramach projektukażdy uczestnik weźmie udział w 3 blokach warsztatowych:

 1. Genialny umysł
 2. Genialny naukowiec i artysta
 3. Cyfrowy Geniusz

Zajęcia realizowane będą przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu i pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów przyrodniczo-matematycznych oraz programowania:

 • okularów rozszerzonej rzeczywistości - typu HoloLens
 • robotów LEGO WEDO 2.0
 • Ozobotów
 • robotów Lego Mindstorms
 • interaktywnej podłogi multimedialnej z pakietami do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i programowania.

Na potrzeby projektu zostanie opracowany program kształcenia i realizacji działań dydaktycznych przez Wyższą Szkołę Humanitas przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego - Urzędu Gminy Jaworzno dla 288 osób, umożliwiających rozwijanie u Uczestników kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa pozwalających na:

 • aktywizację społeczną
 • poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej
 • rozwój zainteresowań
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej
 • zapobieganie społecznemu wykluczeniu (szczególnie osób niepełnosprawnych).

Uczestnicy projektu:

 • 288 dzieci z klas 1, 2, 3, 4, 5, 6 z Gminy Jaworzno:
  • w każdym roku 96 dzieci – jedna grupa warsztatowa z każdego rocznika
  • kameralne grupy ok 8-osobowe
 • wsparcie osób z orzeczoną niepełnosprawnością
 • 96 seniorów – w każdej edycji po 4 grupy 8-osobowe

Realizacja projektu:

sierpień 2019 – lipiec 2022

 

Regulamin

Regulamin Projektu

„Genialny umysł w każdym wieku – zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Jaworzno”

o nr POWR.03.01.00-00-T185/18,

realizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas, w ramach Europejski Fundusz Społeczny ze środków POWER na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Projektu określa:

a)        zasady uczestnictwa dzieci i młodzieży (DM) oraz seniorów (S) w projekcie nr POWR.03.01.00-00-T185/18 pt.: „Genialny umysł w każdym wieku – zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Jaworzno”;

b)        warunki organizacji i rodzaje form wsparcia przewidziane dla uczniów/uczennic oraz seniorów;

c)         procedury jakie będą stosowane w projekcie w stosunku do jego uczestników.

 1. Regulamin stosuje się do uczniów/uczennic oraz seniorów biorących udział w projekcie nr POWR.03.01.00-00-T185/18 pt.: Genialny umysł w każdym wieku – zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Jaworzno.
 2. Zamówienia realizowane w ramach projektu przeprowadzane są zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza nr K/06/2016 oraz obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

§2

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Projekt – projekt nr POWR.03.01.00-00-T185/18 pt.: „Genialny umysł w każdym wieku – zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Jaworzno”, realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-T185/18-00 z dnia  27.03.2019 r. zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie,
  a Wyższą Szkołą Humanitas;
 2. Projektodawca (Beneficjent) - Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec;
 3. Wniosek o dofinansowanie projektu - wniosek o dofinansowanie projektu nr POWR.03.01.00-00-T185/18 złożony przez Projektodawcę w odpowiedzi na konkurs numer POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, w przypadku wprowadzenia zmian we wniosku przez wniosek o dofinansowanie projektu rozumie się aktualną wersję wniosku wraz ze zmianami;
 4. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą: Warszawa 00-695, przy
  ul. Nowogrodzka 47a.
 5.  Umowa o dofinansowanie projektu – umowa nr POWR.03.01.00-00-T185/18 zawarta pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Projektodawcą, określająca zasady realizacji i finansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
 6. Biuro Projektu – komórka organizacyjna Projektodawcy utworzona celem zarządzania i obsługi Projektu oraz kontaktu i współpracy z Uczestnikami Projektu, itd. z siedzibą w Wyższej Szkoły Humanitas, przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec;
 7. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie; (D/M) dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych, dla których Organem Prowadzącym jest gmina Poręba / Siewierz w rocznikach uczących się
  w klasach 1,2,3,4,5,6 oraz seniorzy (S) zamieszkali w gminie Jaworzno, którzy zakończyli pracę zawodową (emeryt, rencista) którzy zakończyli pracę zawodową (emeryt, rencista) oraz ukończyli 50 rok życia.
 8. Dziecko/Młodzież z niepełnosprawnością - dziecko w wieku szkolnym posiadające:
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
 • orzeczenie z Miejskiego/Powiatowego/Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności lub
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub
 • opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

  9. Senior z niepełnosprawnością – osoba posiadająca niepełnosprawność potwierdzoną orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

  10. Komisja Rekrutacyjna- zespół osób powołanych przez Projektodawcę weryfikujących dokumenty rekrutacyjne, wydających decyzje rekrutacyjne, zatwierdzających listy Uczestników Projektu, listę osób rezerwowych itp.

§3

Koszty uczestnictwa w Projekcie

 1. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  – konkurs.
 2. Uczestnik projektu nie ponosi żadnych opłat za udział w projekcie, jednak w przypadku przerwania udziału w projekcie z winy uczestnika odpowiada on za szkodę poniesioną przez Projektodawcę w związku z nieukończeniem przez niego udziału w projekcie.
 3. Za przerwanie udziału w projekcie z winy uczestnika uważa się rezygnację uczestnika z udziału w projekcie z naruszeniem postanowień §13, a także skreślenie uczestnika z listy uczestników projektu z przyczyn leżących po stronie uczestnika i przez niego zawinionych. 

§4

Cel Projektu i postanowienia programowo – organizacyjne

 1. Celem głównym Projektu „Genialny umysł w każdym wieku – zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Jaworzno” jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych dla 288 dzieci/młodzieży (D/M) - uczniów i uczennic klas 1, 2, 3, 4, 5, 6  szkół podstawowych z Gminy Jaworzno oraz 96 seniorów (S), w tym min. 8 D/M lub S z niepełnosprawnością, umożliwiających rozwijanie u D/M oraz S kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa skutkujących podniesieniem tych kompetencji przez co najmniej 75% uczestników projektu w wypadku D/M oraz 60% uczestników projektu w wypadku S (216 D/M oraz 58 S).
 2. Realizacja celu nastąpi poprzez następujące zadania:
  1. opracowanie programu kształcenia w ramach innowacyjnych zajęć;
  2. realizację warsztatów z zakresu technik pamięciowych i ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie oraz
   w wypadku S warsztatów tanecznych lub jogi – GENIALNY UMYSŁ;
  3. realizację warsztatów z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych prowadzonych z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości, metod laboratoryjnych warsztatów artystycznych i wycieczek edukacyjnych – GENIALNY NAUKOWIEC I ARTYSTA;
  4. realizację warsztatów z robotyki i programowania z wykorzystaniem robotów – CYFROWY GENIUSZ.
  5. Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do wzrostu u UP kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (tj.; aktywizacji społecznej i zawodowej, poszerzenia wiedzy ogólnej
   i specjalistycznej, rozwoju zainteresowań, pobudzeniu aktywności edukacyjnej i kulturalnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu). Wzrost kompetencji dotyczyć będzie co najmniej 75% D/M oraz 60% S.
  6. Projekt realizowany będzie w okresie 2019-08-01 – 2022-07-31

§5

Kryteria rekrutacji

 1. Rekrutacja prowadzona będzie osobno do każdej z edycji projektu, realizowanych w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022.
 2. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca kryteria formalne oraz taka, która otrzymała największą ilość punktów wg. kryteriów punktowanych - do wyczerpania miejsc w projekcie.
 3. Kryteria formalne, oceniane zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia:
 4. uczestnikiem projektu może zostać D/M z roczników uczących się w klasach; 1, 2, 3, 4, 5, 6 w szkołach podstawowych, dla których Organem Prowadzącym jest gmina Jaworzno.
 5. uczestnikiem projektu może zostać S, którego miejsce zamieszkania znajduje się w Jaworzno, który zakończył pracę zawodową (emeryt, rencista).  
  1. Kryteria punktowane w przypadku rekrutacji Dzieci/Młodzieży (D/M):
 • 2 pkt. – osoba niepełnosprawna (ON),
 • 1 pkt – dzieci/młodzież z problemami w nauce,
 • 1 pkt – kobieta (K).
 1. Kryteria punktowane w przypadku rekrutacji Seniorów (S):
 • 2 pkt – osoba niepełnosprawna (ON),
 • 2 pkt – osoba po ukończeniu 75 roku życia
 • 1 pkt – kobieta (K).
 • 1 pkt – osoba po ukończeniu 70 roku życia

§6

Przebieg procesu rekrutacji Dzieci/Młodzieży

 1. Osoby zgłaszające chęć udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu są zobowiązane do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www: http://www.humanitas.edu.pl.
 2. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą drogą elektroniczną w terminach rekrutacji ogłoszonych na stronie projektu.
 3. Po wypełnieniu zgłoszenia wygenerowany zostanie indywidualny kod identyfikacyjny.
 4. Spośród złożonych Zgłoszeń spełniających kryteria formalne wskazane w §5 ust. 3 a) utworzona zostanie lista rankingowa, obejmująca również miejsca rezerwowe, odrębnie dla miejsc realizacji zajęć w podziale na sześć kategorii wiekowych dzieci (klasy: 1, 2, 3, 4, 5 i 6).
 5. Kandydaci na każdej z dwunastu list zostaną uszeregowani w kolejności zgodnej z liczbą otrzymanych punktów, w oparciu o kryteria punktowe wskazane w § 5 ust. 4.
 6. W przypadku uzyskania przez  kilku kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo mają kolejno; ON, następnie D/M z problemami w nauce, następnie  kobiety, następnie o kolejności na liście rankingowej decydowała będzie data i godzina wpływu zgłoszenia.
 7. Listy zakwalifikowanych kandydatów zostaną opublikowane na stronie projektu.
 8. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane będą do złożenia w terminie 7 dni od dnia upublicznienia listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pisemnej deklaracji udziału w projekcie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu zgodnie z wzorem wymaganym przez Instytucję Pośredniczącą oraz podpisać umowę potwierdzającą zgodę na udział dziecka w projekcie.
 9. W sytuacji, w której osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie, chce uzyskać punkty za spełnianie kryteriów premiujących, powinna przedłożyć dodatkowe dokumenty:
 • niepełnosprawność - powinna przedłożyć dodatkowe dokumenty tj. wskazane w §2 pkt 8
 • problemy w nauce  - opinia nauczyciela
 1. Niezłożenie przez osobę zakwalifikowaną dokumentów wskazanych w ust. 8 i 9 skutkuje utratą przez nią prawa udziału w projekcie.
 2. W przypadku, gdy osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie lub utraci prawo udziału w projekcie, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy kandydat z listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć uczestnictwa w projekcie i dopełni wymogów określone ust. 8 i 9.

§7

Przebieg procesu rekrutacji Seniorów

 1. Osoby zgłaszające chęć udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu są zobowiązane do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www: http://www.humanitas.edu.pl.
 2. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą drogą elektroniczną w terminach rekrutacji ogłoszonych na stronie projektu.
 3. Po wypełnieniu zgłoszenia wygenerowany zostanie indywidualny kod identyfikacyjny.
 4. W sytuacji, w której osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie, chce uzyskać punkty za spełnianie kryteriów premiujących, powinna przedłożyć dodatkowe dokumenty:
 • niepełnosprawność - powinna przedłożyć dodatkowe dokumenty tj. wskazane w §2 pkt 9.
 1. Spośród złożonych Zgłoszeń spełniających kryteria formalne wskazane w §5 ust. 3 b) utworzona zostanie lista rankingowa, obejmująca również miejsca rezerwowe, odrębnie dla miejsc realizacji zajęć w podziale na dwie kategorie ze względu na miejsce realizacji zajęć.
 2. Kandydaci na każdej z dwóch list zostaną uszeregowani w kolejności zgodnej z liczbą otrzymanych punktów,
  w oparciu o kryteria punktowe wskazane w § 5 ust. 5.
 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo mają kolejno; ON, następnie S  którzy ukończyli 75 rok życia,  następnie  kobiety, następnie osoby które ukończyły 70 rok życia
  a  następnie o kolejności na liście rankingowej decydowała będzie data i godzina wpływu zgłoszenia.
 4. Listy zakwalifikowanych kandydatów zostaną opublikowane na stronie projektu.
 5. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane będą do złożenia w terminie 7 dni od dnia upublicznienia listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pisemnej deklaracji udziału w projekcie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu zgodnie z wzorem wymaganym przez Instytucję Pośredniczącą oraz podpisać umowę potwierdzającą zgodę na udział dziecka w projekcie.
 6. W sytuacji, w której osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie, chce uzyskać punkty za spełnianie kryteriów premiujących, powinna przedłożyć dodatkowe dokumenty:
 • niepełnosprawność - powinna przedłożyć dodatkowe dokumenty tj. wskazane w §2 pkt 9.
 1. Niezłożenie przez osobę zakwalifikowaną dokumentów wskazanych w ust. 9  i 10 skutkuje utratą przez nią prawa udziału w projekcie.
 2. W przypadku, gdy osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie lub utraci prawo udziału w projekcie, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy kandydat z listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć uczestnictwa w projekcie i dopełni wymogi określone ust. 9 i 10.

§8

Liczebność grup

 1. W ramach rekrutacji D/M Projektodawca planuje uruchomienie w każdym roku szkolnym realizacji Projektu dwóch ośmioosobowych grup uczniowskich, w każdej kategorii wiekowej, tj. uczniów z klas 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
 2. Projektodawca zastrzega możliwość zwiększenia liczebności grup D/M maksymalnie do 12 osób.
 3. Projektodawca zastrzega możliwość nieuruchomienia grupy D/M w przypadku zebrania grupy uczniów mniejszej niż 6 osób.
 4. Projektodawca zastrzega możliwość zmiany ilości grup D/M oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 5. W ramach rekrutacji S Projektodawca planuje uruchomienie w każdym roku szkolnym realizacji Projektu czterech ośmioosobowych grup.
 6. Projektodawca zastrzega możliwość zwiększenia liczebności grup S maksymalnie do 12 osób.
 7. Projektodawca zastrzega możliwość nieuruchomienia grupy S w przypadku zebrania grupy mniejszej niż 6 osób.
 8. Projektodawca zastrzega możliwość zmiany ilości grup S.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu

 1. W ramach Projektu zaplanowano realizację zróżnicowanych tematycznie bezpłatnych, dodatkowych zajęć z zakresu:

a) technik pamięciowych i ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie (D/M i S) oraz tańca lub jogi dla S – Genialny umysł.

b) przedmiotów przyrodniczo – matematycznych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, metod laboratoryjnych, zajęć artystycznych i wycieczki edukacyjno-kulturalnych – Genialny naukowiec i artysta.

c) robotyki i programowania z wykorzystaniem robotów – Cyfrowy Geniusz.

a) technik pamięciowych i ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie (D/M i S) oraz tańca lub jogi dla S – Genialny umysł.

b) przedmiotów przyrodniczo – matematycznych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, metod laboratoryjnych, zajęć artystycznych i wycieczki edukacyjno-kulturalnych – Genialny naukowiec i artysta.

c) robotyki i programowania z wykorzystaniem robotów – Cyfrowy Geniusz.

                                                                 §10

Kurs „Genialny umysł” Blok zajęć „Genialny umysł” dla D/M.

1)Kurs „Genialny umysł”, czyli warsztaty z technik pamięciowych i ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie, prowadzone będą w trzech edycjach, w następujących po sobie latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022.

2) Blok zajęć rozwija umiejętności dotyczące uczenia się, pracy zespołowej oraz kreatywności.

3) Zajęcia realizowane będą w formie 1 lub 2-godz. warsztatów prowadzonych przez doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą wykładowców.

4) W ramach każdej z trzech edycji zajęć dla dzieci w wieku 7-9 lat  zrealizowanych zostanie łącznie 6h warsztatów, dla 6 grup z zakresu technik pamięciowych i ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie.

5) W ramach każdej z trzech edycji zajęć dla dzieci w wieku 10-12 lat  zrealizowanych zostanie łącznie 14h warsztatów dla 6 grup, z zakresu technik pamięciowych i ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie.

Blok zajęć „Genialny umysł” dla S.

1) Kurs „Genialny umysł”, czyli warsztaty z technik pamięciowych i ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie, prowadzone będą w trzech edycjach, w następujących po sobie latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022.

2) Blok zajęć rozwija umiejętności dotyczące neurodydaktyki, pracy zespołowej oraz kreatywności.

3) Zajęcia realizowane będą w formie 2-godz. warsztatów prowadzonych przez doświadczonych w pracy z seniorami  wykładowców.

4) W ramach każdej z trzech edycji zajęć w ramach kursu zrealizowanych zostanie łącznie 6h warsztatów z zakresu technik pamięciowych i ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie dla każdej z 4 grup.

5) Kurs „Genialny tancerz/mistrz jogi”, czyli warsztaty taneczne lub z jogi (do wyboru), prowadzone będą w trzech edycjach, w następujących po sobie latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022.

6) Zajęcia ruchowe dla Seniorów są niezbędnym elementem do aktywizacji społecznej oraz dają wiele korzyści fizycznych i psychologicznych.

7) W ramach każdej z trzech edycji zajęć w ramach kursu zrealizowanych zostanie łącznie 14h warsztatów ruchowych dla każdej z 4 grup.

§11

Kurs „Genialny naukowiec i artysta” 

 1. Blok zajęć  „Genialny naukowiec i artysta” dla D/M.

1) Kurs  „Genialny naukowiec” czyli warsztaty z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, prowadzone będą w trzech edycjach, w następujących po sobie latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022.

2) W ramach każdej z trzech edycji zajęć dla dzieci w wieku 7-9 lat, zrealizowanych zostanie łącznie 10h warsztatów, dla każdej z 6 grup.

3) W ramach każdej z trzech edycji zajęć dla dzieci w wieku 10-12 lat, zrealizowanych zostanie łącznie 14h warsztatów, dla każdej z 6 grup.

4) Zajęcia realizowane w formie 2-godzinych warsztatów prowadzone będą przez doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą wykładowców, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i materiałów zużywalnych niezbędnych do przeprowadzenia przez D/M doświadczeń (odczynniki chemiczne, preparaty biologiczne, materiały papiernicze itp.). Zajęcia mają rozbudzić ciekawość poznawczą D/M oraz inspirować do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań, pasji i aktywności.

5) W ramach warsztatów zaplanowano realizację zajęć w formie interaktywnych warsztatów z doświadczeniami oraz z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości.

6) Wykorzystywane podczas zajęć aplikacje umożliwią m.in. symulacje budowy anatomicznej zwierząt, budowy roślin, zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych w wirtualnych laboratoriach, podróży kosmicznej.

7) Blok zajęć „Genialny naukowiec i artysta” obejmuje 2-dniowy wyjazd edukacyjny dla dzieci w wieku 10-12 lat oraz dwa 1-dniowe wyjazdy edukacyjne dla dzieci w wieku 7-9 lat. 

8) Kurs „Genialny artysta” czyli warsztaty z zakresu szeroko pojętej kultury prowadzone będą w trzech edycjach, w następujących po sobie latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022.

9) W ramach każdej z trzech edycji zajęć zrealizowanych zostanie łącznie 6h warsztatów, dla 6 grup.

10)  Zajęcia realizowane w formie 2-godzinych warsztatów prowadzone będą przez doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą wykładowców.

 

 1. Blok zajęć  „Genialny naukowiec i artysta” dla S.

1) Kurs  „Genialny naukowiec” czyli warsztaty z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, prowadzone będą w trzech edycjach, w następujących po sobie latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022.

2) W ramach każdej z trzech edycji zajęć zrealizowanych zostanie łącznie 6h warsztatów, dla 4 grup.

3)  Zajęcia realizowane w formie 2-godzinych warsztatów prowadzone będą przez doświadczonych w pracy z seniorami wykładowców, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i materiałów zużywalnych niezbędnych do przeprowadzenia przez S doświadczeń (odczynniki chemiczne, preparaty biologiczne, materiały papiernicze itp.). Zajęcia mają rozbudzić ciekawość poznawczą S oraz inspirować do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań, pasji i aktywności.

4) Blok zajęć „Genialny naukowiec i artysta” obejmuje 2-dniowy wyjazd edukacyjny. 

5) Kurs „Genialny artysta” czyli warsztaty z zakresu szeroko pojętej kultury prowadzone będą w trzech edycjach, w następujących po sobie latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022.

6) W ramach każdej z trzech edycji zajęć zrealizowanych zostanie łącznie 6h warsztatów, dla 4 grup.

7) Zajęcia realizowane w formie 2-godzinych warsztatów prowadzone będą przez doświadczonych w pracy z seniorami wykładowców.

§12

Kurs „Cyfrowy Geniusz” 

 1. Blok zajęć „Cyfrowy Geniusz” dla D/M.
  1. Kurs „Cyfrowy Geniusz” czyli warsztaty z zakresu programowania, prowadzone będą w trzech edycjach,
   w następujących po sobie latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022.
  2. Blok zajęć rozwija umiejętności: pracy zespołowej, ICT, kreatywność.
  3. Zajęcia realizowane będą w formie 2-godzinnych warsztatów prowadzonych przez doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą wykładowców/trenerów z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań ICT (Lego roboty, tablety, interaktywna podłoga, roboty Dash i Dot, roboty Ozobot, programy do programowania dla D/M)
   i innowacyjnej maty edukacyjnej do programowania. Zajęcia pobudzać będą kreatywność, wyobraźnię, będą uczyć podstaw programowania, umiejętności ICT w atmosferze zabawy, zainteresowanie informatyką i programowaniem oraz nabywanie umiejętności pracy zespołowej (szczególnie w trakcie pracy na macie, interaktywnej podłodze, z 2 kompletami robotów Dash i Dot oraz Ozobotami).
  4. W ramach każdej z trzech edycji zajęć dla dzieci w wieku 7-9 lat  zrealizowanych zostanie łącznie 8h, warsztatów z zakresu programowania, dla każdej z 6 grup.
  5. W ramach każdej z trzech edycji zajęć dla dzieci w wieku 10-12 lat  zrealizowanych zostanie łącznie 12h, warsztatów z zakresu programowania, dla każdej z 6 grup.
 1. Blok zajęć „Cyfrowy Geniusz” dla S.
  1. Kurs „Cyfrowy Geniusz” czyli warsztaty z zakresu programowania, prowadzone będą w trzech edycjach,
   w następujących po sobie latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022.
  2. Blok zajęć rozwija umiejętności: pracy zespołowej, ICT, kreatywność.
  3. Zajęcia realizowane będą w formie 2-godzinnych warsztatów prowadzonych przez doświadczonych w pracy z seniorami wykładowców/trenerów z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań ICT (Lego roboty, tablety, interaktywna podłoga, programy do programowania dla S) i innowacyjnej maty edukacyjnej do programowania. Zajęcia pobudzać będą kreatywność, wyobraźnię, będą uczyć podstaw programowania, umiejętności ICT w atmosferze zabawy, zainteresowanie informatyką i programowaniem oraz nabywanie umiejętności pracy zespołowej (szczególnie w trakcie pracy na macie i interaktywnej podłodze).
  4. W ramach każdej z trzech edycji zajęć zrealizowanych zostanie łącznie 6h warsztatów z zakresu programowanie, dla każdej z 4 grup.

§ 13

Obowiązki Uczestnika Projektu

Uczestnik Projektu biorący udział w zajęciach/warsztatach jest zobowiązany do:

 1. Obecności i aktywnego udziału w zajęciach – odpowiednio do formy wsparcia w Projekcie, do udziału w której dany uczestnik/uczestniczka zostali zakwalifikowani.
 2. Przestrzegania wewnętrznych regulaminów, zasad i reguł obowiązujących uczestników zajęć.
 3. Udziału w badaniach monitorujących zaplanowanych w ramach projektu.
 4. Informowania Projektodawcy o wszelkich zmianach, jakie wystąpią w zakresie danych podanych przez uczestnika Projektu w Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 5. Rodzic/Opiekun prawny D/M biorącego udział w zajęciach zobowiązany jest do umożliwienia dziecku udziału w zajęciach oraz informowania Projektodawcy o wszelkich zmianach, jakie wystąpią w zakresie danych podanych przez uczestnika Projektu w Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

§ 14

Obecność na zajęciach i warunki rezygnacji z udziału w Projekcie

 1. Nieobecności wynikające z powodów niezawinionych przez Uczestnika Projektu, które zostaną usprawiedliwione, Projektodawca uznaje za obecność na zajęciach.
 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika Projektu z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik Projektu nie ponosi kosztów zajęć/warsztatów, na które został zakwalifikowany pod warunkiem, że:
  1. nie zostanie skreślony z listy uczestników Projektu,
  2. zrezygnuje z uczestnictwa w Projekcie w formie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem uzasadnienia, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed ich rozpoczęciem,
  3. Projektodawca może wymagać od Uczestnika Projektu w przypadku rezygnacji, dodatkowych dokumentów potwierdzających uzasadnienie rezygnacji z Projektu np. zaświadczenia lekarskiego w przypadku choroby.
  4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie lub w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, uczestnik Projektu może zostać obciążony kosztami udziału w Projekcie oraz kosztami wynikającymi z udokumentowanych strat poniesionych z tego tytułu przez Projektodawcę, o ile Instytucja Pośrednicząca również zastosuje wobec Projektodawcy sankcje finansowe.

§15

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Projektodawcę.
 2. Regulamin jest zgodny z zapisami wniosku o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-U185/18 i wypełnia jego założenia.
 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, zmiany w umowie o dofinansowanie projektu lub we wniosku o dofinansowanie projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Pośredniczącej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli i dokonywania oceny realizacji projektu.
 4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Projektodawcy w oparciu o stosowne dokumenty zawarte na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz na stronach Instytucji Pośredniczącej.
 5. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego i zasady odnoszące się do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Konferencja

 

Konferencja inaugurująca projekt odbędzie się w dniu

08.11.2019r. (piątek) od godziny 9:30 do godz. 15:30

Miejsce konferencji: WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU

Informujemy, że autokar którym zabierzemy dzieci na naszą Uczelnię zostanie podstawiony o godzinie 8:15 pod budynek  Szkoły Podstawowej nr 1  w Jaworznie (Jana Matejki 3, 43-600 Jaworzno). Tam również ok godziny 16:30 dzieci zostaną odwiezione po zakończonych zajęciach.

Zapewniamy w tym dniu całkowita opiekę nad dziećmi oraz wyżywienie.

Prosimy o potwierdzenie obecności dziecka!

 

Rekrutacja

Rekrutacja do I. edycji projektu odbywa się w terminie:

10.09.2019 – 30.09.2019 r.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Listy zakwalifikowanych uczestników:

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

 • Deklaracja udziału do pobrania --> TUTAJ
 • Umowa udziału w projekcie do pobrania --> TUTAJ
 • Zgoda na wyjazd konferencyjny do pobrania --> TUTAJ