Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

W roku akademickim 2020/2021 kierunek realizowany jest w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy".

Warianty płatności Płatność w 8
ratach
Płatność w 2
ratach
Cena
studiów
Cena regularna 525 zł 2 100 zł 4 200 zł
Cena dla uczestników projektu
"Partnerstwo dla wiedzy"
350 zł 1 400 zł 2 800 zł

O kierunku

Wejście w życie 25 maja 2018 przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), stwarza nowe, atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych stało się niezwykle, ciekawymi perspektywicznym zawodem.
Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań przewidzianych w (RODO).
Powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych (bezpieczeństwa IT, oceny ryzyka oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych).
Najbardziej efektywną formą zdobycia takich kompetencji, jest ukończenie studiów podyplomowych przygotowujących do pełnienia tego zawodu-funkcji.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Adresaci:

Studia adresowane są w szczególności do pracowników odpowiedzialnych w firmach za ochronę danych osobowych lub bezpieczeństwo teleinformatyczne, kandydatów na inspektorów ochrony danych osobowych, osób wyznaczonych do wykonywania zadań inspektora, doradców i konsultantów; audytorów bezpieczeństwa informacji oraz administratorów danych osobowych.

Atuty:

W ramach tego kierunku studenci zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące:

 • stosowania w praktyce odpowiednich norm dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, ich gromadzenia i prawidłowego przetwarzania,
 • roli Inspektora Danych Osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych,
 • tworzenia aktualnej, zgodnej z przepisami unijnymi i krajowymi dokumentacji,
 • przeprowadzania audytów.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Wyższej Szkoły Humanitas, specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych, prawnicy, praktycy wdrażający w instytucjach, firmach przepisy RODO, audytorzy.

Wśród kadry m.in.:

mgr Gabriela Rychły-Stucke

Inspektor Ochrony Danych, certyfikowany Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji, certyfikowany trener sprzedaży, finansista, członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, oraz studiów podyplomowych na kierunku "Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie", doświadczenie zdobywała zarówno w korporacjach gdzie zajmowała stanowiska prezesa jak również prowadząc własną działalność gospodarczą.
Pisze artykuły do Infor jako ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych. Wiedzę, którą przekazuje swoim słuchaczom zna z doświadczenia. Od blisko 10 lat rozwija w ludziach umiejętność świadomego i skutecznego wykorzystywania zasobów umysłu, co w rezultacie przekłada się na zwiększenie skuteczności działania w każdej dziedzinie życia. Zajmuje się ochroną danych osobowych, pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w podmiotach współpracujących, przeprowadza audyty zgodności z Rozporządzeniem unijnym (RODO), oraz szkolenia w tej tematyce.
Szkolenia z ochrony danych osobowych (RODO) prowadziła we współpracy z kilkoma firmami szkoleniowymi. Szkoliła pracownicy takich firm jak: Tauron Polska Energia S.A, Adient Polska sp zoo. Trend Glass sp z o.o., Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Katowicach, ARMIR sp zoo, Apteka Farmaceuta, Hanipol, Bank Spółdzielczy, SOTM sp. z o.o., Rybnicka Ochrona Danych Osobowych, Tenneco sp. z o.o, AS Klima,  itd.

mgr Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A. oraz Portalu Kadrowego-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu, Volkswagen Poznań, Hotele Marriott, Exalo Drilling S.A., Browar Żywiec, Instytut Pamięci Narodowej, Departament Administarcyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Kraków , Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie.
Przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Pełni funkcję IODO w kilku podmiotach gospodarczych.

Program

Program studiów:

 • Podstawy prawa
  - podstawowe pojęcia: prawo, dane, informacja, jawność, tajemnice
 • Geneza prawnej regulacji ochrony danych osobowych
  - przepisy krajowe: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawa o ochronie danych osobowych, inne przepisy polskie w zakresie danych osobowych
  - przepisy europejskie: Dyrektywa 46/95, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
  - zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasada ograniczenia celu, zasada minimalizacji danych, zasada prawidłowości danych, zasada ograniczonego przechowywania, zasada integralności i przejrzystości
  - przetwarzanie danych w ramach funkcjonalnych systemów
 • Prawa osób, których dane dotyczą
  - prawo do przejrzystego poinformowania (art. 12), przejrzystego komunikowania (art. 12), informacji przy zbieraniu danych (art. 12-14), dostępu do danych (art. 15), uzyskania kopii danych (art. 15), sprostowania danych (art. 16) usunięcia danych („bycia zapomnianym – art. 17), ograniczenia przetwarzania (art.18), informacji i ograniczenia przetwarzania (art. 18), przenoszenia danych (art. 20), sprzeciwu (art. 21), niepodlegania automatycznym decyzjom w tym profilowaniu (art. 22)
 • Katalog zmian RODO
  - założenia unijnej reformy danych osobowych (klauzula zgody, podejście oparte na ryzyku, zasada privacy by default, ograniczenie profilowania, rozszerzony obowiązek informacyjny)
  - wskazanie i omówienie nowych kategorii danych osobowych w RODO
  - kwestia rozszerzenia definicji pojęcia danych osobowych
  - zasada i forma opracowania dokumentacji spełniającej standardy RODO
  - określenie czynności organizacyjnych i zmian zapisów w dokumentach każdego administratora danych w oparciu o RODO
  - ochrona informacji niejawnych
 • Zgoda jako jedna z podstaw przetwarzania danych osobowych
  - elementy zgody
  - uzyskiwanie zgody dziecka
 • Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych
  - wyznaczanie Inspektora
  - status Inspektora
  - zadania Inspektora
  - prawne regulacje ochrony danych wraz z metodyką prawidłowego opracowania przez IOD klasyfikacji przepisów prawa
  - obowiązki Inspektora Ochrony Danych
  - współpraca IOD z PUODO (obowiązek zgłaszania naruszeń)
  - obowiązki Inspektora w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w praktyce
  - zasady współpracy IOD z administratorem danych oraz podmiotami przetwarzającymi dane organizacji na podstawie powierzenia
  - dostęp do informacji publicznej
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
  - podmioty zobowiązane do prowadzenia rejestru
  - zakres informacji w rejestrze
  - cele, podstawy prawne i retencja
 • Dokumentowanie naruszeń danych osobowych
  - nowy obowiązek dla wszystkich ADO
 • Postępowanie skargowe w ochronie danych osobowych
 • Ochrona zbiorów danych osobowych
  - techniczne i organizacyjne zabezpieczenia zbiorów
 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zadania i kompetencje
 • Kontrola ochrony danych osobowych
 • Cyberbezpieczeństwo w sferze danych osobowych
  - współpraca z działem IT
  - wybrane aspekty przestępstw przeciwko informacji i danym osobowym
  - cyberbezpieczeństwo w sferze e-usług
  - bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Ochrona danych osobowych przez wymiary sprawiedliwości
  - orzecznictwo NSA, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
  - orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  - orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  - wyjaśnienia i interpretacje PUODO
 • RODO w praktyce – warsztaty
  - podejście oparte na ryzyku
  - ocena ryzyka i ocena skutków
  - warsztaty praktyczne
 • Praktyka prowadzenia audytów
  - przygotowanie planu audytu
  - spotkanie otwierające
  - przeprowadzenie audytu
  - spotkanie podsumowujące
  - raport końcowy: wnioski

Czas trwania studiów:
2 semestry, 170 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (środa), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • Osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • Wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • Prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.