Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Mata Humanitas w pracy z dziećmi przedszkolnymi oraz uczniami klas młodszych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Mata edukacyjna Humanitas oraz wybrane zestawy kafli edukacyjnych są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów ze spektrum autyzmu, zarówno do tych wysoko funkcjonujących, jak i tych mających problem z nawiązaniem jakichkolwiek relacji.

Mata edukacyjna pozwala dzieciom ze spektrum autyzmu prawidłowo realizować kształcenie dzięki temu, że zajęcia oparte są na zaspokojeniu tych potrzeb, których dzieci ze spektrum wymagają najbardziej, tzn.:

 • praca na materiale obrazowym (czarno-białym lub kolorowym w zależności od potrzeb dziecka),
 • oswojenia się z pojęciami abstrakcyjnymi (przetworzenie pojęcia na różne sposoby, w wielu formach),
 • specyficzne skojarzenia znaczeniowe,
 • dosłowne rozumienie języka,
 • trudności w myśleniu przyczynowo-skutkowym,
 • przywiązanie do rutyny, brak lub mała elastyczność w myśleniu (uczeń musi sam pomyśleć, czasami naprawić swoje błędy, może poprosić o pomoc kolegę),
 • przewaga pamięci mechanicznej nad znaczeniową,
 • przewaga uwagi mimowolnej nad dowolną,
 • osłabiona ciekawość poznawcza i motywacja wewnętrzna, wybiórcze zainteresowania,
 • zaburzenia w odbiorze i integracji bodźców sensorycznych.

Mata edukacyjna Humanitas pozwala skupić się na dwóch szczególnie ważnych aspektach wychowawczo - edukacyjnych w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu:

 • działaniu dziecka,
 • kontekście społecznym.

Dzieci z autyzmem lubią być w ruchu, a mata pozwala na:

 • ruch,
 • działanie,
 • tworzenie,
 • odcięcie się od schematów.

Wszystkie te elementy z kolei rozwijają u dziecka funkcje poznawcze i motoryczne. Dzieci nie kojarzą maty z edukacją, dla nich to zabawa. Zabawa z kolei to okazja do rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

Dla osób ze spektrum autyzmu bardzo ważne jest uczenie się, jak prawidłowo funkcjonować w grupie poprzez m.in.:

 • dzielenie wspólnego pola uwagi,
 • naśladowanie,
 • przestrzeganie reguł,
 • współdziałanie, ale nie zawsze rywalizowanie,
 • rozumienie komunikatów i wyrażanie potrzeb.

W grupach przedszkolach coraz częściej i coraz więcej pojawia się dzieci niezdiagnozowanych, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i/lub integracji sensorycznej, które powinny uczestniczyć w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD). Na zajęciach WWRD fachowa pomoc specjalistów umożliwi dzieciom korygowanie zaburzeń, a bardzo często likwidowanie powstałych nieprawidłowości rozwojowych.

W pracy z dziećmi zaburzonymi szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • obserwację zachowań,
 • modyfikacje zajęć, aby jak najlepiej przygotować ucznia do funkcjonowania w życiu społecznym.

Drodzy nauczyciele!

 • wychowania przedszkolnego,
 • terapeuci pracujący z uczniami młodszymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, integracji sensorycznej,

to właśnie do Państwa kierujemy narzędzie pracy w postaci maty edukacyjnej, zestawów kafli edukacyjnych i scenariuszy zajęć - byście mogli w jak największym zakresie wspomóc dzieci na początku ich rozwoju!

Nasi Eksperci

Osobami wspierającymi nas w rozwoju narzędzia jakim jest mata edukacyjna Humanitas w obszarze dostosowania go i przetestowania w pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i wychowankami przedszkoli są dwie kreatywne nauczycielki - terapetki. To dzięki ich zaangażowaniu powstała plansza maty w grafice dostosowanej do potrzeb dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zawartość merytoryczna poszczególnych zestawów kafli edukacyjnych dedykowanych do pracy z uczniami klas młodszych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dziećmi w wieku przedszkolnym, scenariusze zajęć z użyciem tych zestawów oraz wiele interesujących opracowań, również treści zawarte na tej stronie.

Już niedługo będziemy mogli pochwalić się zbiorem scanariuszy zawierających kilkadziesiąt zadań i ćwiczeń na macie adresowanych do przedmiotowej grupy odbiorców :)

Anna Dudek - oligofrenopedagog, dogoterapeuta, terapeuta SI, który od początku swojej drogi zawodowej prowadzi zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Nauczyciel dyplomowany, od 2007 roku pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu, gdzie prowadzi terapię dzieci ze spektrum autyzmu elementami terapii behawioralnej. Ich umiejętności społeczne rozwija poprzez treningi umiejętności praktycznych, komunikację poprzez gesty Makaton i metodę PECS. Nad zachowaniami trudnymi pracuje poprzez zajęcia relaksujące z psem. Od 2017 roku diagnozuje dysfunkcje integracji sensorycznej i prowadzę terapię SI oraz dogoterapię w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALTER w Sosnowcu

Joanna Gęborek - neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie oraz w NZOZ „Kompas” w Będzinie. Prowadzi zajęcia rozwojowe dla dzieci, zajmuje się terapią pedagogiczną i logopedyczną; w ramach Pracowni Diagnozy i Terapii Autyzmu Ośrodka Terapii i Psychoedukacji „Kompas” zajmuje się diagnozą i terapią rozwojową.

Zestawy kafli edukacyjnych - przedszkole i uczniowie z AU

           

           

             

             

              

              

         

Przykładowe ćwiczenie

Celem zajęć z dziećmi przedszkolnymi/ uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ćwiczeń realizowanych w ich trakcie, jest przede wszystkim usprawnianie prawidłowej artykulacji oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych dzieci poprzez doskonalenie:

 • rozumienia poleceń słownych
 • sprawności narządów mowy
 • mowy werbalnej
 • małej i dużej motoryki
 • pamięci słuchowej
 • pamięci wzrokowej
 • koncentracji uwagi
 • zasobu leksykalnego
 • słuchu fonemowego.

To i pozostałe ćwiczenia rozwijają umiejętność myślenia, w tym myślenia analogicznego, umiejętność kojarzenia znaku graficznego z odpowiednimi czynnościami motoryki małej, dużej i motoryki orofacjalnej.

1.
W centralnym polu maty edukacyjnej nauczyciel układa jeden na drugim, w dowolnej kolejności kafle z piktogramami cyfr od 1 do 6 oraz dwa kafle z piktogramem „?”

            

2.
Nauczyciel układa kafle awersami w kierunku maty, tak by piktogramy były niewidoczne dla dzieci.

3.
Dookoła stosiku z kaflami jw., układa 8 różnych kafli, których rysunki może wykorzystać do ćwiczeń narządów mowy, np.: kot, pies, koń, wąż, kogut, żaba, dzik, zegarek

 4.
Nauczyciel prosi, aby dzieci usiadły na macie dookoła utworzonego przez niego kwadratu z kafli.
Dzieci siadają twarzami w kierunku środka maty.

5.
Nauczyciel wskazuje kafel od którego rozpocznie się ćwiczenie oraz ucznia, który jako pierwszy wylosuje kafel z cyfrą/pytajnikiem, następnie realizacja ćwiczenia przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

6.
Zadaniem uczniów jest ćwiczenie języka w nawiązaniu do ilustracji na danym kaflu w liczbie powtórzeń zgodnej z cyfrą wylosowaną do tego kafla przez kolejnego ucznia, np.:
nauczyciel wskazuje kafel z obrazkiem kota, uczeń losuje kafel z cyfrą 6 – dzieci naśladują miauczenie kota, a następnie ich języki 6 razy oblizują górną wargę naśladując kota oblizującego się po wypiciu mleka itd.
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (dotyczy zarówno kolejnych kafli z obrazkami zwierząt, jak i uczniów losujących cyfry).

W przypadku wylosowania przez ucznia kafla z piktogramem „?”, uczeń sam wybiera ile razy ma zostać powtórzona dana czynność.

7.
Ćwiczenie kończy się wraz z zakończeniem przez dzieci naśladowania odgłosów zwierzęcia/przedmiotu, którego obrazek znajduje się na ósmym z kolei kaflu.

Sklep Humanitas online

Zakup pakiet startowy do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (klasy młodsze)

KLIKNIJ TUTAJ >>