Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zarządzanie oświatą - menedżer placówki oświatowej

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Zarządzanie placówkami oświatowymi wymaga posiadania niezbędnych umiejętności i wiedzy, dzięki którym osoba na stanowisku kierowniczym będzie sprawnie, efektywnie i twórczo potrafiła kierować daną placówką. W zakres obowiązków wchodzi również uwzględnienie potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej. Umiejętność rozwiązywania wszelkich pojawiających się problemów w życiu danej placówki jest niezwykle ważną cechą w kontekście samodzielnej pracy na stanowisku kierowniczym. Biorąc pod uwagę ogrom odpowiedzialności i wymagań, wykwalifikowana kadra menedżerska jest kluczem do profesjonalnego zarządzania szkołą, przedszkolem, żłobkiem czy też inną placówką oświatową.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz podniesienie kompetencji potrzebnych do sprawowania stanowiska kierowniczego placówek opiekuńczo – wychowawczych. Intencją jest również wykształcenie samodzielnych menedżerów, którzy pragnął zarządzać placówkami oświatowymi w sposób zorganizowany, sprawny, skuteczny i zgodny z prawem.

Realizowane przedmioty pozwalają na przyswojenie najważniejszej wiedzy z zakresu edukacji, prawa i zarządzania zasobami ludzkimi w tych organizacjach. Studia mają na celu również udoskonalenie jakości pracy i posiadanych już kompetencji przez osoby sprawujące stanowiska kierownicze w placówkach edukacyjnych. Wybranie tego kierunku to gwarancja poznania wszelkich ujęć i wymiarów bycia menedżerem, jak również skutecznego planowania regionalnej polityki oświatowej.

Adresaci:

 • Dyrektorzy szkół, osoby zajmujące stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych, osoby zatrudnione w administracji państwowej wszystkich szczebli lub przede wszystkim kandydaci na zajmowanie wyżej wymienionych stanowisk.
 • Nauczyciele wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy są zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji.
 • Osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Pracownicy nadzoru pedagogicznego, pracownicy organów prowadzących szkoły, animatorzy działań i organizacji oświatowych.

Atuty:

W trakcie studiów słuchacze nabywają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 14 września 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2102) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

A ponadto Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują dostęp do pełnego pakietu Office 365. Pakiet ten oferuje dostęp do najpopularniejszych aplikacji biurowych takich jak:

 • Word,
 • Excel,
 • PowerPoint,
 • OneNote,
 • OneDrive.

Dodatkowo Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują dostęp do:

 • pełnej wersji Systemu Informacji Prawnej LEGALIS
 • LEX Czasopisma Premium i LEX Monografie
 • Systemu LEXOTEKA
 • tysięcy e-booków w Czytelniach IBUK Libra i EbookpointBIBLIO
 • międzynarodowych pełnotekstowych baz danych m.in.:
  • EBSCO,
  • SCOPUS,
  • Web of Science

Absolwent:

 • Posiada wiedzę w zakresie odpowiedzialności za całokształt pracy szkoły,
 • Rozumie pracę administracyjną i będzie poprawnie interpretował przepisy prawa,
 • Zyskuje umiejętności skutecznego rozwiązywania rzeczywistych problemów występujących w placówce,
 • Potrafi ustalać priorytety w zakresie planowania i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz diagnozowania realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na wszystkich poziomach nauczania szkolnego,
 • Zna różne metody utrzymywania stałej więzi ze środowiskiem lokalnym,
 • Nabywa umiejętności w zakresie zarządzania zespołem ludzkim, zarządzania finansami szkoły, doskonalenia pracy dydaktycznej placówki oraz ewaluacji jej pracy.

Metody pracy:

 • mini wykład, prezentacja,
 • aktywne ćwiczenia szkoleniowe,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Program


W programie m.in:

I MODUŁ: TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

 • System oświaty – cele, zadania, funkcje i podstawy prawne
 • Zadania oświatowe samorządu terytorialnego
 • Publiczne i niepubliczne podmioty systemu oświaty – zadania i funkcje
 • Realizacja zadań statutowych placówki oświatowej

II MODUŁ: PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

 • Prawo rodzinne w oświacie
 • Prawo pracy w oświacie – Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego i samorządowego
 • Tworzenie wewnętrznych aktów prawnych w placówce oświatowej

III MODUŁ: PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

 • Dyrektor liderem placówki oświatowej – planowanie i organizacja pracy placówki oświatowej
 • Zarządzanie informacją niejawną – RODO w placówce oświatowej
 • Zarządzanie marką placówki oświatowej
 • Zarządzanie dokumentacją placówki oświatowej
 • Zarządzanie finansami w placówce oświatowej
 • Zarządzanie BHP i ochroną p.poż. w placówce oświatowej
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i organizacja kształcenia specjalnego
 • Zagrożenia dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie i współpraca z organami wspierającymi
 • Zarządzanie zmianą i sytuacją kryzysową w placówce oświatowej
 • Nadzór pedagogiczny, zarządzanie jakością, ewaluacja placówki oświatowej
 • Rada pedagogiczna, rada rodziców
 • Podstawa programowa – cele kształcenia z uwzględnieniem etapów edukacyjnych i typów szkół
 • Współpraca placówki oświatowej z podmiotami zewnętrznymi
 • Nowoczesne technologie wspomagające zarządzanie placówką oświatową – system zarządzania informacją i zdalne formy nauczania

IV MODUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

 • Dyrektor placówki oświatowej w funkcji HR: rekrutacja, selekcja, wdrożenie i zwolnienie pracownika
 • Trening menedżerski
 • Dyrektor liderem rozwoju – doskonalenie, awans i ocena pracy nauczyciela

V MODUŁ: KOMPETENCJE OSOBISTE DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

 • Dyrektor liderem wystąpień publicznych i prezentacji. Budowanie marki osobistej i autorytetu lidera placówki oświatowej
 • Techniki radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Warsztat interpersonalny dyrektora placówki oświatowej: komunikacja interpersonalna, asertywność, efektywność osobista i organizacja czasu pracy, konflikt i sytuacje trudne
 • Budowanie relacji z nauczycielem, rodzicem i uczniem
 • Coaching w edukacji

Czas trwania studiów

 • 2 semestry
 • 230 godzin studia w całości prowadzone online.

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w środę i czwartek w godz. 17:00 - 21:00. 

Zajęcia prowadzone są w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów. Brak egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

tel.:
32 363-12-06 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.:
32 363-12-07
e-mail:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl 
Pokój:
009 (parter)

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

   Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku Zarządzanie oświatą - menedżer placówki oświatowej w Akademii Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko  ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy, doświadczeni praktycy, pedagodzy, dyrektorzy szkół, psycholodzy, pracownicy Kuratorium Oświaty.

Katarzyna Porembska

Psycholog, Pedagog, Trener biznesu, akredytowany Coach. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (wydział Pedagogiki), Politechniki Śląskiej (wydział Zarządzania) i Uniwersytetu SWPS (wydział Psychologii). Menadżer z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem  zawodowym. Wiceprezes  Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. Ukończyła kilkadziesiąt certyfikowanych szkoleń w zakresie zarządzania, budowania zespołów, sprzedaży oraz innych umiejętności miękkich. Dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym tworząc programy rozwojowe w zakresie rozwoju kompetencji pracowniczych. Od 16 lat prowadzi szkolenia, a od 7 lat również coachingi dla menadżerów i pracowników przedsiębiorstw. Koncentruje się na skutecznych technikach i narzędziach, zwraca uwagę na ich warsztatowo-praktyczną stronę. Realizuje zarówno krótkie projekty szkoleniowe jak i wielomiesięczne procesy zmiany w obszarze zarządzania, budowania zespołów, motywowania, rozwoju osobistego takich jak: inteligencja emocjonalna, radzenie sobie ze stresem, asertywność, zarzadzanie sobą w czasie i organizacja pracy, a także sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji, wystąpień publicznych i prezentacji.

Oktawia Gorzeńska

Autorka książki „Projekt zmiana – od frustracji do satysfakcji z pracy w szkole – warsztatownik”, blogerka, mówczyni TEDx. Absolwentka Leadership Academy for Poland. Wieloletnia dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata, twórczyni Flagowej Szkoły Microsoft. Współautorka i koordynatorka projektu Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii. Doradczyni dyrektorów w ogólnopolskich programach, wykładowczyni. Założycielka Akademii Przywództwa Edukacyjnego, współinicjatorka platformy EduLab oraz ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji. Współtwórczyni #ProjektZMiana (www.projektzmiana.com).   Jutronautka 2022 według Gazety Wyborczej.

dr Jerzy Grad

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Śląski Kurator Oświaty w Katowicach w latach 2002-2006. Doktor nauk technicznych specjalista w zakresie: zarządzania finansami, organizacji i zarządzania oświatą,nadzoru pedagogicznego.

dr Barbara Nowak

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, były pracownik Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Wanda Zalejska

Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego, w tym studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oraz przedsiębiorczości. Posiada wiedzę oraz doświadczenie w zakresie prawa oraz nadzoru pedagogicznego. Wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie. W ramach współpracy z uczelniami prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych. Doskonali swoje umiejętności trenerskie realizując projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współautora materiałów związanych z wdrażaniem reform systemu oświaty. Autorka licznych publikacji na temat nadzoru pedagogicznego i akredytacji. Ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz egzaminator OKE.

Beata Pakuła

Magister psychologii, który podczas studiów ukończył specjalizację kliniczną i sądową. Zainteresowania oraz rozwój zawodowy koncentrują się na obszarach psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychopatologii, psychologii rozwojowej oraz sądowej. Posiada kwalifikacje w dziedzinie oligofrenopedagogiki oraz wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem. Doświadczenie zawodowe obejmuje ponad dwadzieścia lat pracy z osobami w każdej grupie wiekowej i na każdym poziomie funkcjonowania. Pracowała zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i osobami dorosłymi, w różnorodnych środowiskach, takich jak szkoły, przedszkola, ośrodki specjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego oraz szpitale psychiatryczne. W ramach pracy zdobywała doświadczenie między innymi z osobami z:  spektrum autyzmu, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną, depresją, lękami, fobiami, schizofrenią, demencją, zaburzeniami neurologicznymi, zespołami genetycznymi, ofiarami przemocy i innymi. Aktualnie specjalizacja skupia się na diagnozie i terapii dzieci i młodzieży. Przez ostatnie dwie dekady rozwijała umiejętności poprzez prowadzenie pomocy psychologicznej, działań diagnostycznych, terapii indywidualnej i grupowej, interwencji kryzysowej, opiniowania oraz udziału w zespołach orzekających, udziału w zespołach związanych z niebieską kartą. Dodatkowo, angażuje się jako terapeutka w Szkole dla Rodziców i Wychowawców, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzicami oraz opiekunami.

 

Współczesna szkoła wymaga zupełnie nowego podejścia do zagadnień związanych z zarządzaniem oświatą. "Dyrektor placówki oświatowej powinien być nowoczesnym menedżerem, którego charakteryzuje chęć zdobywania wiedzy i samokształcenia, myślenie koncepcyjne, poszanowanie postaw innych ludzi. Nowoczesny menedżer powinien przewodzić zmianom, mobilizować podwładnych do działania a zarazem monitorować proces zmian i korygować niekorzystne elementy. Stworzenie nowoczesnego menedżera oświaty jest celem studiów podyplomowych na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą w Wyższej Szkole Humanitas".

dr Jerzy Grad
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
Śląski Kurator Oświaty w Katowicach w latach 2002-2006.

Opłaty

Atuty:

 

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

600 zł

2 400 zł

4 800 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

480 zł

1 920 zł

3 840 zł

Bonifikata terminowa -15%
do dnia 30.04.2024 r.  

 510 zł

2 040 zł 

4 080 zł* 

 Najniższa cena z 30 dni 3 360 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)