Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zarządzanie oświatą - menedżer placówki oświatowej

O kierunku

 

Cel:

   Celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz kompetencji w kierunku sprawnego zarządzania placówkami opiekuńczo-wychowawczymi czy innymi instytucjami związanymi z edukacją, ale również zarządzania zasobami ludzkimi w tych organizacjach. Studia przygotowują do udoskonalenia jakości pracy w placówkach oświatowych w nowej strukturze systemu oświaty oraz do skutecznego planowania regionalnej polityki oświatowej. Wybranie tego kierunku to gwarancja poznania wszelkich ujęć i wymiarów bycia menedżerem.

Adresaci:

 • Dyrektorzy szkół, osoby zajmujące stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych, osoby zatrudnione w administracji państwowej wszystkich szczebli lub przede wszystkim kandydaci na zajmowanie wyżej wymienionych stanowisk,
 • Nauczyciele wszystkich specjalności i poziomów nuczania, którzy są zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji,
 • Osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Pracownicy nadzoru pedagogicznego, pracownicy organów prowadzących szkoły, animatorzy działań i organizacji oświatowych.

Uzyskane kwalifikacje:

  Absolwenci studiów nabywają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Absolwent studiów:

 • Posiądzie wiedzę w zakresie odpowiedzialności za całokształt pracy szkoły,
 • Zrozumie pracę administracyjną i będzie poprawnie interpretował przepisy prawa,
 • Nabędzie umiejętności skutecznego rozwiązywania rzeczywistych problemów występujących w placówce,
 • Dowie się jak ustala się priorytety w zakresie planowania i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz diagnozowania realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na wszystkich poziomach nauczania szkolnego,
 • Pozna różne metody utrzymywania stałej więzi ze środowiskiem lokalnym,
 • Wykaże umiejętności w zakresie zarządzania zespołem ludzkim, zarządzania finansami szkoły, doskonalenia pracy dydaktycznej placówki oraz ewaluacji jej pracy. 

Program


Program:

I MODUŁ: TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

 • System oświaty – cele, zadania, funkcje i podstawy prawne
 • Zadania oświatowe samorządu terytorialnego
 • Publiczne i niepubliczne podmioty systemu oświaty – zadania i funkcje
 • Realizacja zadań statutowych placówki oświatowej

II MODUŁ: PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

 • Prawo rodzinne w oświacie
 • Prawo pracy w oświacie – Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego i samorządowego
 • Tworzenie wewnętrznych aktów prawnych w placówce oświatowej

III MODUŁ: PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

 • Dyrektor liderem placówki oświatowej – planowanie i organizacja pracy placówki oświatowej
 • Zarządzanie informacją niejawną – RODO w placówce oświatowej
 • Zarządzanie marką placówki oświatowej
 • Zarządzanie dokumentacją placówki oświatowej
 • Zarządzanie finansami w placówce oświatowej
 • Zarządzanie BHP i ochroną p.poż. w placówce oświatowej
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i organizacja kształcenia specjalnego
 • Zagrożenia dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie i współpraca z organami wspierającymi
 • Zarządzanie zmianą i sytuacją kryzysową w placówce oświatowej
 • Nadzór pedagogiczny, zarządzanie jakością, ewaluacja placówki oświatowej
 • Rada pedagogiczna, rada rodziców
 • Podstawa programowa – cele kształcenia z uwzględnieniem etapów edukacyjnych i typów szkół
 • Współpraca placówki oświatowej z podmiotami zewnętrznymi
 • Nowoczesne technologie wspomagające zarządzanie placówką oświatową – system zarządzania informacją i zdalne formy nauczania

IV MODUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

 • Dyrektor placówki oświatowej w funkcji HR: rekrutacja, selekcja, wdrożenie i zwolnienie pracownika
 • Trening menedżerski
 • Dyrektor liderem rozwoju – doskonalenie, awans i ocena pracy nauczyciela

V MODUŁ: KOMPETENCJE OSOBISTE DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

 • Dyrektor liderem wystąpień publicznych i prezentacji. Budowanie marki osobistej i autorytetu lidera placówki oświatowej
 • Techniki radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Warsztat interpersonalny dyrektora placówki oświatowej: komunikacja interpersonalna, asertywność, efektywność osobista i organizacja czasu pracy, konflikt i sytuacje trudne
 • Budowanie relacji z nauczycielem, rodzicem i uczniem
 • Coaching w edukacji

Czas trwania studiów

 • 2 semestry
 • 230 godzin studia w całości prowadzone online.

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są maksymalnie dwa razy w tygodniu (środy i/lub czwartki) w godzinach 17.00-21.00.

Zajęcia prowadzone są w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

tel.:
32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
e-mail:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl 
Pokój:
009 (parter)

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

   Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko  ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy, doświadczeni praktycy, pedagodzy, dyrektorzy szkół, psycholodzy, pracownicy Kuratorium Oświaty.

mgr Oktawia Gorzeńska

Ekspertka ds. innowacji, zmiany, przywództwa oraz cyfryzacji w edukacji. Absolwentka Leadership Academy for Poland. Wieloletnia dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata, twórczyni szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft. Członkini Rady Programowej, a także doradczyni dyrektorów w projekcie Szkoła dla Innowatora  Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej.   Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego.  Współinicjatorka ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji oraz ogólnopolskiego projektu społecznego nauczycieli lekcjewsieci.pl   Autorka poradników dla dyrektorów szkół z zakresu edukacji zdalnej i innowacji.  Wspiera nauczycieli, dyrektorów oraz samorządy w procesie tworzenia i wdrażania strategii edukacyjnej zmiany, w tym w obszarze cyfryzacji.  

mgr Monika Szczepanik

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy. Uznana edukatorka. Pomysłodawczyni i realizatorka takich przedsięwzięć jak: Konferencja Empatii, rodzinne obozy w duchu Porozumienia bez Przemocy, kobiece treningi uważności. Od dwóch lat stoi na czele Społecznej Szkoły Podstawowej „Nasza Dobra Szkoła" opartej na pedagogikach alternatywnych. W swojej pracy korzysta z własnych wypróbowanych narzędzi. Czerpie inspirację z wielu źródeł, ale przede wszystkim korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyk uważności oraz pracy Brene Brown.

dr Jerzy Grad

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Śląski Kurator Oświaty w Katowicach w latach 2002-2006. Doktor nauk technicznych specjalista w zakresie: zarządzania finansami, organizacji i zarządzania oświatą,nadzoru pedagogicznego.

dr Barbara Nowak

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, były pracownik Kuratorium Oświaty w Katowicach.

mgr Wanda Zalejska

Były pracownik delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych, wizytator szkół.

 

Współczesna szkoła wymaga zupełnie nowego podejścia do zagadnień związanych z zarządzaniem oświatą. "Dyrektor placówki oświatowej powinien być nowoczesnym menedżerem, którego charakteryzuje chęć zdobywania wiedzy i samokształcenia, myślenie koncepcyjne, poszanowanie postaw innych ludzi. Nowoczesny menedżer powinien przewodzić zmianom, mobilizować podwładnych do działania a zarazem monitorować proces zmian i korygować niekorzystne elementy. Stworzenie nowoczesnego menedżera oświaty jest celem studiów podyplomowych na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą w Wyższej Szkole Humanitas".

dr Jerzy Grad
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
Śląski Kurator Oświaty w Katowicach w latach 2002-2006.

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

375 zł

1 500 zł

3 000 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

300 zł

1 200 zł

2 400 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(600 zł mniej do 15 października 2021 r.)

300 zł

1 200 zł

2 400 zł

   

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)