Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zamość

Kierunki

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „KURSOR”prowadzi studia podyplomowe i uzupełniające studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjncych w Zamościu na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe 

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 • Biologia
 • Biologia i geografia dla nauczycieli
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i Wiedza o społeczeństwie
 • Etyka i filozofia w szkole
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Logopedia (kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów)
 • Muzyka i historia muzyki
 • Nauczanie programowania w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
 • Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Plastyka i historia sztuki
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Przygotowanie pedagogiczne dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Surdopedagogika (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)
 • Surdopedagogika i Tyflopedagogika
 • Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowanie fizyczne

Uzupełniające studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych

Osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu jednej z poniższych specjalności i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o świadectwo umożliwiające zatrudnienie w placówkach oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych, zapraszamy na studia na kierunku:

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 • Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Przygotowanie pedagogiczne dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Surdopedagogika (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)
 • Tyflopedagogika
 • Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Zamościu, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://www.kursor.edu.pl/studia-podyplomowe-pedagogiczne/

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Zamościu prowadzi:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „KURSOR” Oddział w Zamościu

ul. Partyzantów 9
22-400 Zamość
www.kursor.edu.pl

Kontakt w godzinach 8.00-16.00:

Monika Bondyra-Wróbel
tel.: 84 638-70-00
e-mail:  podyplomowe.zamosc@kursor.edu.pl

Zajęcia odbywaj się w:

  • WODN KURSOR - Oddział w Zamościu przy ul. Partyzantów 9
  • Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Peowiaków 30A
  • Bibliotece Pedagogicznej przy ul.Sienkiewicza 5

Formularz rejestracyjny online