Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Poznań

Kierunki

 

Akademia Humanitas proponuje specjalności studiów podyplomowych uwzględniające zmiany w podstawie programowej, skierowane głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Oświatowe studia podyplomowe realizowane w Akademii Humanitas w najwyższym stopniu zapewniają słuchaczom uzyskanie wysokich kwalifikacji wyróżniających ich na rynku pracy. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą w zakresu nauk o edukacji, ale również nabywają praktycznych umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Wszyscy nasi absolwenci uzyskują nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesem uczenia się uczniów z wykorzystaniem zalet aktywnej nauki w cyfrowym świecie. Są więc przygotowani do pracy w nowoczesnej szkole.

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Akademia Humanitas we współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Behaviour działającym przy Pracowni Psychologiczno Pedagogicznej Behaviour prowadzi studia podyplomowe w Poznaniu na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe

 • Administracja publiczna
 • Dietetyka i poradnictwo żywieniowe
 • Kadry i płace
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą
 • SPA & Wellness
 • Stylizacja i wizaż

Studia podyplomowe pedagogiczne

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową​​
 • Doradztwo zawodowe
 • Informatyka
 • Nauczanie programowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Logopedia
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
 • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Poznaniu, znajdują się na stronie:http://studia.pracowniabehaviour.pl/

 

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Poznaniu prowadzi:

Pracownia Psychologiczno - Pedagogiczna Behaviour
ul. Kochanowskiego 22/6
60-846 Poznań
www.studia.pracowniabehaviour.pl

Kontakt w godzinach 8:00- 18:00
Mariola Ejzenchart - Wojkiewicz
tel.: 502-552-418
e-mail: ppp@pracowniabehaviour.pl

Formularz rejestracyjny online