Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Poznań

Kierunki

REKRUTACJA 2018/2019

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje specjalności studiów podyplomowych uwzględniające zmiany w podstawie programowej, skierowane głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Uwaga - studia rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019, są ostatnimi prowadzonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)

Oświatowe studia podyplomowe realizowane w Wyższej Szkole Humanitas w najwyższym stopniu zapewniają słuchaczom uzyskanie wysokich kwalifikacji wyróżniających ich na rynku pracy. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą w zakresu nauk o edukacji, ale również nabywają praktycznych umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Wszyscy nasi absolwenci uzyskują nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesem uczenia się uczniów z wykorzystaniem zalet aktywnej nauki w cyfrowym świecie. Są więc przygotowani do pracy w nowoczesnej szkole.

Tylko do końca września 2019 r. istnieje możliwość dopisania się do grupy.

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Behaviour działającym przy Pracowni Psychologiczno Pedagogicznej Behaviour prowadzi studia podyplomowe w Poznaniu na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe

 • Administracja publiczna
 • Dietetyka i poradnictwo żywieniowe
 • Kadry i płace
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą
 • SPA & Wellness
 • Stylizacja i wizaż

Studia podyplomowe pedagogiczne

 • Arteterapia
 • Diagnoza i terapia psychopedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Informatyka i technologia informacyjna
 • Logo​pedia
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pedagogika pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Rewalidacja i edukacja osób z autyzmem
 • Surdopedagogika
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Poznaniu, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:http://studia.pracowniabehaviour.pl/

 INFORMACJA W SPRAWIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od 1 października 2019 roku,  zmianie ulegną przepisy będące podstawą realizowania studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanitas na rok akademicki 2019/2020 zostanie zaktualizowana i opublikowana wraz z rozpoczęciem rekrutacji na nowy rok akademicki. Studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 będą realizowane zgodnie z nowymi przepisami prawa. Wraz z wejściem nowych przepisów dotyczących kształcenia nauczycieli zmianie ulegnie czas trwania studiów oraz ich cena.

Obecna rekrutacja prowadzona jest na rok akademicki 2018/2019 według powyższej listy kierunków.
Studia podyplomowe, rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019 są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131).

Tekst  nowego rozporządzenia:  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1450/1

Rok akademicki 2018/2019 jest ostatnim rokiem, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Zgodnie z przepisami nowej ustawy od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie już możliwości rozpoczęcia studiów podyplomowych na tym kierunku: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/studiujesz-pedagogike-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-przeczytaj-te-informacje . Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z działem studiów podyplomowych.

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Poznaniu prowadzi:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Behaviour 
działający przy Pracowni Psychologiczno Pedagogicznej Behaviour 
ul. Kochanowskiego 22/6
60-846 Poznań
www.studia.pracowniabehaviour.pl

Kontakt w godzinach 8:00- 18:00
Mariola Ejzenchart - Wojkiewicz
tel.: 502-552-418
e-mail: ppp@pracowniabehaviour.pl

Formularz rejestracyjny online