Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Akademia menedżera

GRAFIKA PROMOCYJNA

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

 


Cel studiów: 

   Akademia menedżera jest konceptem kompleksowego rozwoju kompetencji menedżerskich odpowiadającym na wyzwania, z jakimi spotykają się współcześni liderzy w turbulentnym i zmiennym środowisku pracy. Program zajęć składa się z trzech modułów, w ramach których uczestnicy w sposób aktywny rozwijać będą swoją wiedzę, umiejętności i postawy w obszarze efektywności osobistej, zespołowej i operacyjnej.

   Efektywność osobista to pierwszy krok do sprawnego zarządzania podległym kapitałem ludzkim i sprawczości biznesowej. Moduł I Akademii Menedżera to kompleksowy trening rozwoju osobistych zasobów w obszarach budowania siły i odporności psychicznej, budowania marki i autorytetu lidera, autoprezentacji oraz kompetencji w zakresie mentoringu i coachingu czy etykiety i savoir-vivre w biznesie. Dodatkowo w ramach wstępnej diagnozy kompetencji menedżerskich uczestnicy wezmą udział w sesji Development Center, zyskując informację o swoich mocnych stronach oraz obszarach, w których mogą się rozwijać.

   Moduł II to odpowiedź na wyzwania, jakie stoją przed menedżerem w kontekście pracy zespołowej. Ta część poświęcona jest kształtowaniu umiejętności tworzenia więzi zespołowych, budowania zaufania, zaangażowania i współodpowiedzialności. Znajomość potencjału swojego i członków zespołu, umiejętność zarządzania nim i relacjami – to kolejne ważne kroki na drodze do sukcesu w biznesie. W ramach modułu uczestnicy dokonają diagnozy swojego stylu zachowań metodą MaxieDISC®. Poznają różne style zachowań, dowiedzą się jak wpływają one na komunikację, motywację, budowanie relacji, efektywność pracy zespołu i organizacji. Zapoznają się również ze sposobami efektywnego prowadzenia spotkań grupowych oraz kreatywnych technik w pracy zespołowej.

   Sprawność w zakresie realizacji zadań menedżera, planowanie, wyznaczanie celów, delegowanie, monitoring i ewaluacja, praca z informacją zwrotną, zarządzanie zmianą, konfliktem czy różnorodnością pokoleniową to kolejne czynniki, które wpływają na skuteczność i efektywność procesów zarządzania zasobami w organizacji i realizacji celów biznesowych. Jaki styl zarządzania preferuję? Jaki będzie najlepszy? W jakich okolicznościach? Dzięki Modułowi III Akademii Menedżera uczestnicy będą mogli kształtować swoje umiejętności w tym zakresie.

Adresaci:

 • Osoby, legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, zainteresowane rozwojem w obszarze kompetencji menedżerskich,
 • Kadra zarządzająca, menedżerowie, team liderzy, kierownicy odpowiadający za zarządzanie zasobami ludzkimi i osiąganie celów biznesowych,
 • Osoby, które zarządzają zespołami lub projektami i potrzebują treningu w obszarze kompetencji menedżerskich,
 • Osoby, które przygotowują się do objęcia stanowisk związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności wpływające na efektywność pracy menedżera,
 • Przedsiębiorcy, właściciele firm,
 • Osoby, dla których ważne jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz poznanie praktycznych narzędzi pracy współczesnego menedżera.

Atuty:

 • Warsztatowy charakter zajęć: nastawienie na praktyczne ćwiczenie umiejętności w odniesieniu do realnych sytuacji biznesowych,
 • Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych – warsztat diagnostyczny DC - Development Center, określenie indywidualnego potencjału uczestników, wskazanie obszarów  do rozwoju w zakresie kompetencji menedżerskich
 • Aktywne formy pracy z wykorzystaniem gier i ćwiczeń szkoleniowych,
 • Diagnoza behawioralna MaxieDISC®, raport indywidualny z informacją zwrotną dla każdego uczestnika w obszarze stylu zachowań, mocnych stron,  atrybutów, współpracy, motywacji itd.  (bezpłatnie)
 • Zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu, menedżerów, konsultantów, trenerów biznesu, coachów z doświadczeniem w prowadzeniu treningów menedżerskich oraz specjalistów z zakresu zarządzania i psychologii,
 • Wymiana praktyk liderskich oraz doświadczeń z różnorodnego środowiska zawodowego.

Absolwent studiów:

 • Nabędzie wiedzę praktyczną w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i sprawowania funkcji kierowniczej,
 • Otrzyma narzędzia diagnostyczne, dzięki którym określi swój potencjał, rozpocznie pracę ze swoimi mocnymi stronami, dostrzeże siłę różnic indywidualnych i stylów działania,
 • Nabędzie umiejętności rozumienia siebie i innych, wzmocni swoją odporność psychiczną oraz  postawę otwartości i współpracy,
 • Dowie się jak budować autorytet szefa, opracuje własne reguły, zgodnie z którymi chciałby zarządzać zespołem,
 • Rozwinie swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie wystąpień, podejmowania i przekazywania trudnych decyzji, budowania zaangażowania, wyznaczania celów, delegowania, udzielania informacji zwrotnej pozytywnej i korygującej, oceniania oraz dyscyplinowania pracowników,
 • Pozna różne metody, techniki i narzędzia pracy menedżera z zespołem,
 • Nabędzie elastyczności i pewności siebie w zakresie wyboru stylu przywództwa,
 • Zyska umiejętności niezbędne menedżerowi w procesie wdrażania zmian w organizacji, zarządzania różnorodnością czy konfliktem,
 • W sposób harmonijny i kompatybilny rozwinie kompetencje kluczowe dla efektywnego sprawowania roli menedżera w organizacji.

Metody pracy:

 • mini wykład, prezentacja,
 • gra szkoleniowa,
 • testy, kwestionariusze,
 • aktywne ćwiczenia szkoleniowe,
 • odgrywanie scenek rodzajowych,
 • praca z kamerą,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Program

Program:

Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych – warsztat diagnostyczny DC - Development Center, określenie indywidualnego potencjału uczestników, wskazanie obszarów  do rozwoju w zakresie kompetencji menedżerskich

I MODUŁ: KOMPETENCJE OSOBISTE MENEDŻERA

 • Trening siły i odporności psychicznej lidera
 • Marka osobista i autorytet lidera
 • Lider wystąpień i prezentacji
 • Lider w roli mentora i coacha
 • Bon ton – etykieta w praktyce zawodowej lidera
 • Dylematy decyzyjne menedżera- trening podejmowania decyji

II MODUŁ: DNA PRACY ZESPOŁOWEJ

 • Budowanie efektywnych zespołów
 • Dysfunkcje pracy zespołowej
 • Prowadzenie efektywnych spotkań
 • Rozwiązywanie problemów, techniki pracy z grupą 
 • Zespół rozproszony i wirtualny 

III MODUŁ: EFEKTYWNE PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI

 • Skuteczne przywództwo
 • Zarządzanie przez cele
 • Delegowanie zadań pracownikom
 • Informacja zwrotna w zarządzaniu pracownikami
 • Lider zmiany – zarządzanie zmianą w organizacji
 • Lider zespołu międzypokoleniowego – zarządzanie różnorodnością pokoleniową
 • Lider negocjacji i mediacji – negocjacje i mediacje wewnątrzorganizacyjne

W ramach studiów diagnoza behawioralna MaxieDISC®, raport indywidualny z informacją zwrotną dla każdego uczestnika w obszarze stylu zachowań, mocnych stron,  atrybutów, współpracy, motywacji itd.  (bezpłatnie)

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry
 • 180 godzin dydaktycznych

Organizacja zajęć: DWA TRYBY REALIZACJI*

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (czwartek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.

* ZAJĘCIA HYBRYDOWE: 

Studia podyplomowe realizowane przez WSH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

 *ZAJĘCIA ONLINE: 

Studia podyplomowe realizowane przez WSH prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21 (ZADZWOŃ TERAZ)
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

   Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku "Akademia menedżera" w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy w dziedzinach objętych zakresem studiów. 

dr Maria Buszman

   Ekspertka w zakresie public relations. Wspiera w rozwoju firmy, instytucje i osoby poprzez doskonalenie ich działań w zakresie komunikacji, public relations i promocji. 

  Jest prezesem firmy Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie oraz wykładowcą akademickim. Od 2001 roku doradza, szkoli, przygotowuje analizy i badania, strategie i plany w obszarze komunikacji, public relations oraz promocji firm, instytucji, organizacji pozarządowych i osób. Maria Buszman najczęściej szkoli i doradza w takich zakresach jak: komunikacja i public relations wewnętrzny oraz zewnętrzny, wizerunek i promocja, relacje z mediami, wystąpienia publiczne, wizerunek osób (personal branding), pisanie tekstów perswazyjnych (reklamowych i PR), strategie komunikacji i promocji, komunikacja i wizerunek w sytuacjach - zmian, trudnych, a także PR kryzysowy. Więcej www.buszman.biz

  To także autorka i współautorka książek oraz artykułów dla mediów biznesowych i branżowych, prelegentka konferencji i kongresów. Pracuje autorską metodą Buszman Development ®. Zrealizowała ponad 600 projektów i 4000 godzin szkoleniowych.

  Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz jurorką i laureatką prestiżowych konkursów branżowych, biznesowych i społecznych. Została uznana za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego (Ranking „Dziennik Zachodni”). Posiada ogromną wiedzę i doświadczenie, działa z energią i zaangażowaniem, skutecznie i efektywnie.

 

mgr Urszula Rudzka-Stankiewicz

   Ekspert w obszarze wspierania zmian zachowań ludzi w dużych rozproszonych strukturach z wykorzystaniem grywalizacji. Konsultuje i pomaga integrować obszary wsparcia sprzedaży, skuteczności procesów rozwojowych i systemów motywacyjnych.

   Aktualnie zarządza zespołem Konsultantów i Animatorów one2tribe pracujących dla dużych organizacji z branży retail, farmaceutycznej, finansowej i innych. Pasjonuje się ciągłą analizą efektów prowadzonych działań. W tym zakresie współpracuje z doświadczonymi naukowcami.  

 

mgr Katarzyna Porembska

   Psycholog, Pedagog, Trener biznesu, akredytowany Coach . Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego(wydział Pedagogiki), Politechniki Śląskiej(wydział Zarządzania) i Uniwersytetu SWPS(wydział Psychologii). Menadżer z 20sto letnim doświadczeniem zawodowym w firmach: INTERNATIONAL CAR TRADING S.A., POLFA TARCHOMIN S.A. oraz EUROPEAN TRAINING & CONSULTING CENTER Sp. z o.o. Wiceprezes  Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów.

   Ukończyła kilkadziesiąt certyfikowanych szkoleń w zakresie zarządzania, budowania zespołów, sprzedaży oraz innych umiejętności miękkich. Obecnie dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym tworząc programy rozwojowe w zakresie rozwoju kompetencji pracowniczych. Nauczyciel akademicki na uczelniach wyższych takich jak: Uniwersytet SWPS,  WSB , Wyższa Szkoła Humanitas. Od 15 lat prowadzi szkolenia a od 5 lat również coachingi dla menadżerów i pracowników przedsiębiorstw. W swoim dorobku szkoleniowym przeprowadziła ponad 8500 godzin warsztatów i szkoleń oraz 2200 godzin coachingów. 

   Wykonując swoją pracę koncentruje się na skutecznych technikach i narzędziach oraz sprawdzonych w biznesie rozwiązaniach. Prowadząc zajęcia, szczególną uwagę zwraca na ich praktyczną stronę, która jest niezbędnym elementem przyswojenia i wdrożenia nowej wiedzy przez uczestników. Prowadząc zajęcia, szczególną uwagę zwraca na ich praktyczną stronę, która jest niezbędnym elementem przyswojenia i wdrożenia nowej wiedzy przez uczestników. Realizuje różne formy pracy trenerskiej: szkolenia i warsztaty grupowe, treningi jeden na jeden, trening on the job, coachingi, mentoring,  assesstment i developmnet center, zajęcia on-line. Realizuje zarówno krótkie projekty szkoleniowe jak i wielomiesięczne procesy zmiany w obszarze zarządzania, budowania zespołów, motywowania, rozwoju osobistego, a także sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta, komunikacji, wystąpień publicznych i prezentacji.

 

mgr Jacek Sypniewski

   Wspiera Klientów w działaniach na rzecz optymalizacji swojej pracy, zarówno w swojej organizacji, jak i na planie prywatnym poprzez konsultacje oraz opracowywanie i wdrażanie programów rozwojowych.

   Często prowadzi spotkania pod hasłem: „Jak być leniwym szefem?”, „Jak być leniwym pracownikiem?” w czasie których wspólnie poszukuje metod jak realizować swoje cele kosztem minimalnego koniecznego wydatkowania energii własnej. Celem jest to aby móc wrócić z pracy i mieć na tyle energii by być w stanie rozmawiać ludzkim głosem ze swoimi bliskimi czy realizować prywatne plany. Robi to poprzez aktywność w obszarach przywództwa, zarządzania zasobami ludzkimi, budowaniu zespołów oraz umiejętności interpersonalnych.

   Jako trener posiada ponad 25–letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń. Przez kilkanaście lat były to szkolenia z ekspresji twórczej w ramach studia teatralnego prowadzonego wspólnie z przyjacielem i mentorem zarówno w Polsce jak i za granicą w zespołach międzynarodowych. Pracował na uczelni przez kilka lat ucząc studentów. Mam też kilkuletnie doświadczenie pracy w międzynarodowej korporacji produkcyjnej w dziale sprzedaży i dziale obsługi klienta.

   Od 2002 roku koncentruje się w obszarze projektowania i realizacji programów rozwojowych, dzięki czemu dziś w projektach potrafi połączyć umiejętności dydaktyczne z doświadczeniem.

   Jest absolwentem trzech kierunków studiów zakończonych tytułem (Uniwersytet Jagielloński oraz London School of Economics and Political Science) oraz kilku kierunków bez tytułu (Kraków, Amsterdam), szkoły trenerów i konsultantów zarządzania TransMisja oraz szkoły trenerów Grupy SET. Zajmuje się wykorzystaniem Analizy Transakcyjnej w obszarze organizacyjnym (w latach 2013 do 2015 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej) oraz wykorzystaniem pracy z ciałem w różnych aspektach życia (od osiemnastego roku życia ćwiczę Tai Chi różnych stylów w Polsce i za granicą). W swoim dorobku  posiada publikacje naukowe, wystąpienia na konferencjach oraz książki.

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

575 zł

2 300 zł

4 600 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

460 zł

1 840 zł

3 680 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(800 zł mniej do 31 stycznia 2023 r.*)

475 zł

1 900 zł

3 800 zł

*jeśli kandydat na studia podyplomowe podpiszę umowę w tym samym dniu, w którym wyślę dokumenty rekrutacyjne otrzyma dodatkowe 200 zł. 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)