Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
 

HR Business Partner

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

  


Cel studiów:

   Studia podyplomowe HR Business Partner są odpowiedzią na ciągle rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów, którzy posiadają kompetencje w obszarze HR i biznesu. Wykształcenie w tym obszarze potrzebne jest nie tylko do własnego rozwoju, ale także (i przede wszystkim) do osiągania celów biznesowych w organizacjach funkcjonujących w zmiennym środowisku zewnętrznym. Program studiów to cztery moduły omawiające zestaw kluczowych kompetencji wymaganych na stanowisku HRBP.

   Moduł I to kompleksowa praca z zasobami osobistymi wspierającymi HRBP w pełnieniu jego roli w organizacji. W ramach modułu uczestnicy studiów będą mieli okazję zapoznać się z metodologią MaxieDISC®, poznać własne style zachowań i znaleźć odpowiedź na pytanie, jak wykorzystać tę wiedzę na poczet zwiększenia efektywności osobistej.

   Moduł II to kompendium wiedzy i umiejętności w obszarze tematyki opartej o realizację funkcji personalnej w organizacji. Ponieważ jedną z kluczowych kompetencji HRBP jest rozumienie biznesu, niezbędne jest dostarczenie studentom niezbędnej wiedzy praktycznej i umiejętności w tym obszarze. Wiedza ta zostanie omówiona w Module III.

    Z kolei Moduł IV to narzędzia pracy HRBP pomagające w codziennych obowiązkach. Uczestnicy studiów poznają m.in. narzędzia coachingu, metodę grywalizacji oraz skuteczne techniki i narzędzia pracy z problemem.

    Celem studiów HR Business Partner jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności umożliwiające realizowanie efektywnych działań w wielu obszarach. Uczestnik nauczy się jak skutecznie zarządzać personelem, diagnozować i rozwijać zasoby kadrowe, kształtować politykę personalną, strategicznie zarządzać zmianami, kształtować wizerunek pracodawcy, modelować efektywnego przywódcę. Umiejętności te w powiązaniu z postawą proaktywną, aktualną i usystematyzowaną wiedzą z zakresu szeroko rozumianego HR, przepisów prawa pracy oraz wysoką świadomością biznesu i zestawem nowoczesnych narzędzi pracy HRBP pozwolą na zbudowanie realnej pozycji efektywnego i strategicznego partnera pomiędzy HR-em a biznesem.

Adresaci:

 • Osoby, legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, zainteresowane rozwojem w obszarze strategicznego HR,
 • Kadra zarządzająca, menedżerowie, kierownicy oraz specjaliści działów HR odpowiedzialni za kształtowanie polityki personalnej i osiąganie celów biznesowych,
 • Osoby, które przygotowują się do objęcia stanowiska HR Biznes Partner w organizacji i chcą pozyskać kluczowe kompetencje dla pełnienia funkcji personalnej w organizacji i strategicznego wsparcia biznesu,
 • Praktycy odpowiedzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, przedsiębiorcy oraz właściciele firm,              
 • Wszystkie osoby, które chcą  przygotować się do pełnienia w organizacji roli dyrektorów personalnych, menedżerów w działach HR, doradców personalnych.   

Atuty:

 • Warsztatowy charakter zajęć, nastawienie na praktyczne ćwiczenia umiejętności w odniesieniu do realnych sytuacji biznesowych,
 • Aktywne formy pracy z wykorzystaniem gier i ćwiczeń szkoleniowych,
 • Diagnoza behawioralna MaxieDISC®, raport indywidualny z informacją zwrotną dla każdego uczestnika,
 • Zajęcia prowadzone przez specjalistów z obszaru  zarządzania, HR, psychologii, praktyków biznesu, menedżerów działów HR, konsultantów i doradców oraz trenerów biznesu i coachów z praktycznym doświadczeniem w pracy z biznesem.        

Absolwent studiów:

 • Posiądzie usystematyzowaną wiedzę branżową w obszarze zarządzania oraz HR,
 • Otrzyma narzędzia diagnostyczne, dzięki którym określi swój potencjał, rozpocznie pracę ze swoimi mocnymi stronami,
 • Uzyska kompetencje efektywnego partnera kadry menedżerskiej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz realizacji celów biznesowych,
 • Pozna metody, techniki i narzędzia do budowania pozycji strategicznego partnera w biznesie, dla efektywnego współtworzenia wartości organizacji,
 • Udoskonali swoje umiejętności interpersonalne, wspierające w budowaniu relacji i efektywnej komunikacji  z innymi pracownikami w organizacji,
 • Będzie cechował się postawą proaktywną i elastycznością pozwalającą skutecznie reagować na wyzwania przed jakimi stoi organizacja.

 Metody pracy:       

 • Mini wyklad, prezentacja, 
 • Gra szkoleniowa, 
 • Aktywne ćwiczenia szkoleniowe, 
 • Odgrywnaie scenek rodzajowych, 
 • Dyskusja, 
 • Studium przypadku (Case Study), 
 • Praca w parach, grupach, 
 • Praca indywidualna. 

 

Program

W programie m.in.:

Moduł I: Kompetencje osobiste HRPB  

 • Inteligencja emocjonalna HRBP – Trening EQ
 • Personal Brending – budowanie wizerunku HRBP
 • Efektywność osobista HRBP-  model MaxieDISC

 

Moduł II: HRBP w funkcji personalnej w organizacji

 • Proces rekrutacji i selekcji personelu
 • Onboarding – wdrożenie pracownika do organizacji
 • Rozwój pracowników w organizacji,budowa ścieżek karier, zarządzanie talentami
 • Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników
 • Zwolnienia i outplacement
 • Employer Branding – budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy
 • Audyt i controling personalny
 • Zarządzanie projektem w pracy HRBP
 • Zarządzanie efektywnością pracowników/Performance managment
 • Elementy prawa pracy

 

Moduł III: HRPB jako strategiczny  partner w biznesie  

 • HRBP w roli partnera biznesowego         
 • Zarządzanie strategiczne
 • HRBP jako agent zmiany - Zarządzanie zmianą
 • HRBP jako partner w budowie efektywnych zespołów
 • Konflikt i negocjacje wewnątrzorganizacyjne
 • HRBP jako efektywny partner w zarządzaniu

 

Moduł IV: Warsztat pracy HRBP techniki i narzędzia      

 • Narzędzia coachingu w pracy HRBP
 • Prowadzenie zebrań i sesji problemowych

 

W ramach studiów diagnoza behawioralna MaxieDISC®, raport indywidualny z informacją zwrotną dla każdego uczestnika (bezpłatnie)

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry,
 • 160 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć: DWA TRYBY REALIZACJI*
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (poniedziałek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30–20.30.

* ZAJĘCIA HYBRYDOWE: 

Studia podyplomowe realizowane przez AH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

 *ZAJĘCIA ONLINE: 

Studia podyplomowe realizowane przez AH prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów. Brak egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl  

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią eksperci HR, menedżerowie, psycholodzy, trenerzy biznesu, prawnicy, pracownicy naukowi Akademii Humanitas oraz innych uczelni i szkół wyższych.

Aldona Haarschack-Bokiewicz

Opiekun merytoryczny kierunku, certyfikowany HR Business Partner. Absolwentka socjologii oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim. Od 15 lat związana zawodowo z obszarem HR. Posiada praktyczne doświadczenie w kreowaniu i wdrażaniu strategii oraz procesów HR w organizacjach z różnych branż i różnej wielkości, dostosowanych do ich potrzeb oraz możliwości. Doświadczenia zawodowe obejmują takie obszary i branże jak gastronomia i hotelarstwo, sprzedaż RTV/AGD, dystrybucja farmaceutyczna, transport, sprzedaż i dystrybucja motoryzacyjna oraz szkolnictwo wyższe.

Tworzyła i realizowała politykę rekrutacji, onboardingu, szkoleń i rozwoju, offboardingu. Budowała i wdrażała modele kompetencyjne, macierze umiejętności oraz procesy okresowych ocen pracowniczych. Współtworzyła politykę wynagrodzeń i benefitów oraz systemy motywacyjne. Realizowała projekty z zakresu employer brandingu oraz komunikacji wewnętrznej.  Ma szerokie doświadczenie w zakresie rekrutacji, w szczególności w zakresie stanowisk c- level i budowania relacji z kandydatami, pracownikami, kadrą managerską różnych szczebli, jak również z zarządami oraz instytucjami zewnętrznymi.

 Jako HR-owiec stara się być zawsze na bieżąco z przepisami prawa, jak również aktualnymi trendami branżowymi.

Największą pasją jest praca z ludźmi i działanie w oparciu o relacje, z drugiej strony ma zawsze świadomość celów biznesowych organizacji.

dr inż. Joanna Tokar

Doświadczony asesor, rekruter, dyplomowany trener i wykładowca HR, HR Business Partner, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Politechniki Śląskiej Wydziału Organizacji i Zarządzania. Ukończyła Akademię Trenerów Biznesu i Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich.

W swojej pracy specjalizuje się m.in. w rekrutacjach kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, audytach personalnych z wykorzystaniem metody development center, projektowaniu i realizacji procesów rekrutacji, badaniu nastrojów pracowników, systemów ocen okresowych, projektowaniem i realizacją szkoleń oraz projektów badawczych na rynku pracy. Zaprojektowała wiele procesów Assessment Center i od lat pełni funkcję głównego asesora w tych procesach.

Autorka ponad 80 publikacji, w tym książek (Samodoskonalenie menedżerów – rozwój kompetencji przywódczych, WŁAŚCIWY KURS – OD białego kołnierzyka MENEDŻERA DO żółtej koszulki LIDERA) i artykułów zarówno w czasopismach naukowych jak i branżowych. Autorka scenariuszy e-learningowych. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spotkań konsultacyjnych i coachingowych dla kadry menedżerskiej. Łącznie zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleniowych.

dr Mariusz Lekston

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa pracy. Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej Akademii Humanitas w Sosnowcu. Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Akademii Humanitas w Sosnowcu, zatrudniony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Wykładowca na studiach podyplomowych Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN Oddział w Katowicach. Of counsel w Kancelarii BKB Baran Książek Bigaj w Krakowie, specjalizującej się w problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W działalności dydaktycznej i szkoleniowej specjalizujący się w zagadnieniach szerokiego spektrum prawa pracy, zarówno w odniesieniu do stosunku pracy, jak i niepracowniczych form zatrudnienia.

Autor i współautor ponad 50 publikacji z zakresu indywidulanego i zbiorowego prawa pracy, obejmujących w szczególności problematykę zatrudnienia nauczycieli akademickich i prawa urzędniczego. Członek zespołu opracowującego komentarze do Kodeksu pracy, a także System Prawa Pracy, będące wielotomowym dziełem prezentującym dotychczasowy dorobek polskiej nauki prawa pracy.

Mirosław Kot

Doradca zarządów spółek w obszarze zarządzania strategicznego. Dyrektor zarządzający firmy szkoleniowo doradczej Dea trening.Wykładowca na studiach menedżerskich i podyplomowych  z zakresu zarządzania zasobami ludzkim i prawa pracy.

Pomysłodawca i współtwórca projektów szkoleniowych:  Zarządzanie przez cele za pomocą kompetencji, Zintegrowane zarządzanie i planowanie, Trener biznesu, Akademia Managera, Onboarding i Mentoring, HR Biznes Partner, Coach  w Biznesie   oraz  Akademia  Zarządzania Lidera Biznesu.

Ekspert i praktyk z zakresu planowania   i realizacji celów strategicznych,  prawa pracy z 25 letnim doświadczeniem we współpracy z korporacjami i firmami z różnych branż. Jako doradca zarządów spółek zdobył ze swoimi klientami Diamenty Forbsa i Gazele Biznesu,. Ze swoimi klientami pracował w Pekinie i Szanghaju, Nowym Yorku i Los Angeles, RPA, Brazylii i Argentynie, Kanadzie i Wyspach Kanaryjskich.

Autor Książki: Kompetencje Menedżera. Wyd. Helion 2018 r.

Alicja Taborek-Skubij

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo. Ukończyła liczne studia podyplomowe tj. Master of Corporate Governance, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie, Compliance oficer – audyt i compliance w przedsiębiorstwie, w tym z wyróżnieniem prestiżowy kierunek Master of Business Administration. Uczestniczka w eksternistycznym przygotowaniu rozprawy doktorskiej w Akademii Humanitas w Sosnowcu. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. współpracując z licznymi kancelariami prawnymi oraz podmiotami prawa handlowego.

Od 14 lat zajmuje się monitorowaniem i koordynowaniem funkcjonowania procesów prawno-administracyjnych w spółkach prawa handlowego pracując na stanowiskach dyrektorskich. Uczestniczyła w licznych procesach przekształcenia spółek, nadzorowała pracę zespołów kadrowych, administracyjnych oraz prawniczych. Obecnie Szef Biura Zarządu w spółce z udziałem skarbu państwa.

Ponadto od kilku lat prowadzi swoją działalność gospodarczą, a od 2022 r. jest partnerem w kancelarii specjalizującej się w doradztwie podatkowym, ochronie danych osobowych oraz compliance. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie pracy oraz prawie cywilnym, a w szczególności bezpieczeństwie informacji oraz polubownym rozwiązywaniu sporów. Od 2020 r. jest mediatorem stałym sądu okręgowego w Katowicach, Gliwicach oraz Bielsku-Białej. Posiada uprawnienia inspektora ochrony danych osobowych oraz audytora wiodącego normy ISO 27001. Ponadto od 2018 r. współpracuje z samorządami oraz fundacjami udzielając porad prawnych pro bono oraz prowadzi zajęcia z edukacji prawnej.

W życiu zawodowym oraz prywatnym nastawiona jest na realizację wyznaczonych celów. 

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

587,50 zł

2 350 zł

4 700 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

470 zł

1 880 zł

3 760 zł

Bonifikata terminowa 400 zł
do dnia 30.04.2024 r.  

537,50 zł 

2 150 zł 

4 300 zł* 

 

 

*Najniższa cena z 30 dni 3 900 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)