Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
 

Psychologia transportu

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Adresaci studiów:

            Studia podyplomowe „Psychologia transportu” kierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia, chcących zdobyć umiejętności i  uprawnienia  prowadzenia badań psychologicznych osób kierujących pojazdami zgodnie z art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. („Prawo o ruchu drogowym” Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami) oraz pragnących uzyskać uprawnienia do prowadzenia kursów edukacyjnych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych na drogach i pełnienia funkcji biegłego sadowego z zakresu psychologii transportu. (art. 87 Ustawa z 5 stycznia 2011, Dz. U. z 2011 nr 30 poz. 151).

Cel studiów:

            Studia mają na celu przygotowanie psychologów do uzyskania umiejętności umożliwiających wpisanie do ewidencji uprawnionych psychologów w zakresie przeprowadzania badań kierowców oraz tworzenia i wdrażania programów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych pozwoli na:

 • Profesjonalne przeprowadzanie badań kierowców.
 • Orzekanie o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań osób prowadzących pojazdy.
 • Prowadzenie działalności psychoedukacyjnej i szkoleń dla kierowców naruszających przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Wpis na listę biegłych sądowych z obszaru psychologii transportu.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r .
 • Skorzystanie przez słuchaczy z pomocy TUTORA nie tylko przez okres studiów, ale  również przez  6 miesięcy w przypadku absolwentów rozpoczynających działalność własną.
 • Lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu i badań naukowych poprzez  zajęcia z wykorzystaniem infrastruktury Grupy CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz z wykorzystaniem pracowni psychologii transportu na terenie całej Polski.

Sylwetka absolwenta

            Absolwent studiów będzie dobrze przygotowany do: przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu; kierujących pojazdami, kandydatów na instruktorów nauki jazdy; kandydatów na egzaminatorów; sprawców wypadków drogowych; kierowców, którym zostało zatrzymane prawo jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości;  kierowców, którym zostało zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych.

            Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu współczesnej psychologii transportu oraz uprawnienie do ubiegania się o wpis do ewidencji uprawnionych psychologów wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Ewidencję prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ;(na podstawie art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – „Prawo o ruchu drogowym” Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515z późniejszymi zmianami).

            Absolwent zdobędzie również umiejętności  umożliwiające wpis na listę biegłych sądowych z obszaru psychologii transportu oraz dzięki zajęciom z zakresu przedsiębiorczości i opiece Tutora będzie przygotowany do prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

Kadra dydaktyczna

            Zajęcia proponowane w ramach Studiów podyplomowych Psychologii Transportu prowadzone będą   przez pracowników naukowo-dydaktycznych i psychologów praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w zakresie orzecznictwa i diagnostyki w zakresie psychologii transportu.

            Studia z psychologii transportu prowadzane będą we współpracy z Grupą CARGO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., która jest liderem w zakresie szkoleń transportowych w Polsce. Szkoli kierowców od blisko 25 lat. Od 2011 roku Grupa CARGO przeszkoliła ponad 25 000 kierowców z wykorzystaniem mobilnych symulatorów jazdy, co stanowi przeszło 25% kierowców zawodowych wchodzących na polski rynek.

            Firma, jako jedyny ośrodek w kraju posiada cztery mobilne symulatory jazdy w warunkach specjalnych samochodem ciężarowym i autobusem oraz jako jeden z kilku podmiotów w Europie  dysponuje 6-stopniowym mobilnym symulatorem jazdy w warunkach specjalnych samochodem ciężarowym i autobusem wykorzystującym nowoczesne technologie.

            Grupa CARGO posiada własną w pełni wyposażoną pracownię psychologiczną, w której przeprowadzane są badania kandydatów na kierowców, kierowców oraz operatorów maszyn.

            Firma współpracuje z 300 Ośrodkami Szkolenia Kierowców, w tym z 18 Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego.

            Grupa CARGO od lat promuje bezpieczeństwo ruchu drogowego, wielokrotnie organizując ogólnopolskie pokazy i eventy wykorzystujące symulatory jazdy, zderzeń, dachowania, alkogogle i inne. W 2015 roku w firmie został powołany dział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który ściśle współpracuje z instytucjami odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na polskich drogach m.in. z Policją, Inspektoratem Transportu Drogowego, Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie, czy też Stowarzyszeniem Na Drodze.

            Współpraca Akademii Humanitas z Grupy CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. pozwoli na upraktycznienie studiów poprzez możliwość wykorzystania infrastruktury i laboratoriów badań psychomotorycznych.

Wyróżnikiem naszych studiów jest:

 • Indywidualne podejście do każdego słuchacza i opieka Tutora, który pozwoli odnaleźć i rozwinąć potencjał każdego z uczestników.
 • Praktyczny i zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi program, pozwalający na zdobycie profesjonalnych  umiejętności gwarantujący zarówno pracę w firmach jaki prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.
 • Dostosowanie treści uwzględniających  projekty zmian przepisów prawnych.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, składająca się z pracowników naukowych i praktyków, którzy będą służyć pomocą nie tylko w trakcie studiów, ale również po ich zakończeniu.
 • Realizacja części zajęć/wykładów poprzez platformę edukacyjną działającą on-line. Platforma umożliwia uczestnictwo w zajęciach, w dowolnej lokalizacji i strefie czasowej.
 • Zajęcia praktyczne wykorzystujące infrastrukturę Grupy CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. to jest:
  • Mobilny symulator jazdy samochodem ciężarowym i autobusem  w warunkach specjalnych WO,
  • Symulator zderzeń,
  • Symulator dachowania,
  • Alkogogle,
  • Refleksomierz,
  • Okulograf,
  • Symulator airbag.

oraz laboratoria badań psychomotorycznych na terenie całej Polski.

Program

Program studiów:

 • Psychologia transportu historia, podstawowe pojęcia, cale i zadania.
 • Psychologia zawodu kierowcy i operatorów maszyn.
  • Osobowościowe, temperamentalne, emocjonalne i motywacyjne predyspozycje zawodu kierowcy i operatora urządzeń (maszyn).
  • Funkcje i zadania procesów poznawczych, motorycznych, sensorycznych kierującego pojazdem.
  • Rola pamięci, uwagi, percepcji i radzenia sobie ze stresem w kierowaniu pojazdem i bezpieczeństwie na drodze.
  • Kierowca doskonały – zestaw podstawowych cech i umiejętności psychofizycznych koniecznych do kierowania pojazdami.
 • Psychologiczne predyspozycje osób do wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy i egzaminatora.
 • Ruch drogowy i transport w Polsce i na świecie.
 • Prawno-organizacyjne podstawy orzecznictwa psychologicznego w Polsce i UE.
 • Metodyka i metodologia badań kierowców, instruktorów i egzaminatorów.
 • Metody badań kierowców i operatorów maszyn (obserwacja, wywiad, metody testowe, aparaturowe, symulatory jazdy itp.).
 • Diagnoza psychologiczna z nastawieniem na poszczególne kategorie prawa jazdy i uprawnień do obsługi pojazdów specjalnych i różnych rodzajów maszyn.
 • Opiniowanie i interpretacja wyników badań narzędzi stosowanych do diagnozy kierujących pojazdami z podziałem na różne grupy uprawnień ( kierowcy, operatorzy maszyn, instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy, osoby, które z różnych przyczyn utraciły uprawnienia itp.) z praktycznym nastawieniem na wydanie ekspertyzy.
 • Formalno prawna procedura kierowania na badanie psychologiczne w świetle aktualnych i zmieniających się uwarunkowań ustawodawczych.
 • Pomoc Psychologiczna: ( kierowca, pasażer, pieszy, rodzina, jako ofiary wypadków (PTSD) - uzależnienia a prowadzenie pojazdów, stres i radzenie sobie ze stresem, asertywność itp.).
 • Praktyczne zajęcia wykorzystujące infrastrukturę Grupy CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. :
  • mobilny symulator jazdy samochodem ciężarowym i autobusem  w warunkach specjalnych WO,
  • symulator zderzeń,
  • symulator dachowania,
  • alkogogle,
  • refleksomierz,
  • okulograf,
  • symulator airbag,
  • laboratoria badań psychomotorycznych.
 • Teoretyczne i praktyczne podstawy przedsiębiorczości – warsztaty mające na celu przygotowanie absolwentów do założenia własnej działalności gospodarczej.
  • Uwarunkowania podjęcia działalności gospodarczej.
  • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wybór formy prawnej działalności - księgowość w firmie.
  • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym.
  • Podatek od towarów i usług.
  • Wpływ obcych źródeł finansowania na wyniki finansowe firmy.
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej - rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej:
  • kredyty i pożyczki,
  • środki z urzędów pracy,
  • środki z EFS oraz inne sposoby na pozyskanie środków.
 • Etyka pracy psychologa transportu.
 • Prelekcja nt. ewakuacji osoby poszkodowanej z pojazdu podczas wypadku komunikacyjnego – Chwyt Rauteka oraz pierwsza pomoc – pokaz.

Efekty kształcenia: 30 punktów ECTS

Czas trwania: dwa semestry

Łączna liczba godzin: 200 h w tym:

100 godzin zajęć praktycznych wykorzystujących infrastrukturę Grupy CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. związanych z Grupą CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

100 godzin zajęć (wykłady/warsztaty) dydaktycznych przy wykorzystaniu innowacyjnej platformy edukacyjnej działającej on-line (ClickMeeting, Zoom). Forma kształcenia jest dużym atutem i udogodnieniem dla słuchaczy studiów podyplomowych umożliwiając uczestnictwo w zajęciach w dowolnej lokalizacji.

Brak egzaminu końcowego.

Organizacja zajęć:

 • Cztery zjazdy stacjonarne w ciągu roku akademickiego w siedzibie Grupy CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 • Pozostałe zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu platformy edukacyjnej (4 spotkania w miesiącu, w godzinach wieczornych 20:00 -21:30). Platforma edukacyjna jest bardzo przyjazna i łatwa w obsłudze, minimalne techniczne wymagania. Z Platformy można korzystać za pomocą laptopa/komputera/tabletu/smartfona. Każdy słuchacz studiów podyplomowych zostanie przeszkolony z obsługi platformy i będzie wspomagany wsparciem technicznym.
 • Ćwiczenia terenowe organizowane w pracowniach psychologii transportu na terenie całej Polski (w pobliżu miejsca zamieszkania słuchacza) wg indywidualnego harmonogramu dla każdego słuchacza studiów podyplomowych.

Kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

            Zgodnie z USTAWĄ o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. rozdział 13 uzyskane kwalifikacje uprawniają absolwenta do:

Wpisu na listę Marszałka Województwa psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań kierujących pojazdami.Art. 82.

Prowadzenia działalności  gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Art. 85.

Przeprowadzania psychologicznych badań instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, a także orzekania o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie również możliwość ubiegania się o wpis na listę biegłych sądowych z obszaru psychologii transportu.

Prowadzenia działalności, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. do tworzenia i wdrażania programów szkoleń psychoedukacyjnych dla kierowców naruszających przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym.

Rekrutacja

Instytut Psychologii
Wyższa Szkoła Humanitas

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Psychologii WSH
Marta Adamczyk Tel. kom.: +48 696 778 859

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego na kierunku psychologia (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń (pok. 104, I piętro) lub
 • wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul. Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: pokój 104) lub
 • prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Atuty

Alkogogle

Opis zajęć( alkogogle): Alkogogle to okulary, które umożliwiają trzeźwej osobie widzenie świata oczami kogoś z 1 promilem alkoholu we krwi. Dzięki temu urządzeniu w atmosferze świetnej zabawy każdy  będzie mógł sobie uświadomić jakim zagrożeniem jest jazda na podwójnym gazie (15 min)

Wpływ alkoholu na postrzeganie i zachowanie oraz koncentrację kierowcy przy wykorzystaniu alkogogli – ćwiczenia i konkurencje; dla wybranych osób ćwiczenia na terenie otwartym (samochód +alkogogle+ tor przeszkód z pomiarem czasu)

 

Symulator dachowania

Opis zajęć (symulator dachowania): Prelekcja nt. prawidłowego zapinania pasów bezpieczeństwa. Obrażenia powstałe podczas kolizji/ wypadku przy nieprawidłowo zapiętych pasach (15 min)

Pasy bezpieczeństwa: fakty i mity . Pokazy i ćwiczenia w symulatorze dachowania

 

 

 

 

 

 

 

Symulator zderzeń

Opis zajęć (symulator zderzeń) : Prelekcja nt. prawidłowej technika jazdy i jej elementów m.in. prawidłowa pozycja za kierownicą , prawidłowe manewrowanie, obserwacja drogi

Pasy bezpieczeństwa: fakty i mity. Prezentacja oraz instruktaż prawidłowego zapinania pasów bezpieczeństwa( pokaz i ćwiczenia przy wykorzystaniu symulatora zderzeń)

 

 

 

 

 

 Mobilny symulator jazdy

Nowoczesny symulator jazdy w warunkach specjalnych samochodem ciężarowym i autobusem pozwala na wygenerowanie najbardziej wyszukanych scenariuszy mogących pojawić się w ruchu drogowym. Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu istnieje możliwość wygenerowania niezliczonej ilości kombinacji warunków drogowych i atmosferycznych.

Symulator pozwala na stworzenie realistycznych odczuć związanych z jazdą dzięki platformie ruchu o 6 stopniach swobody. Położenie urządzenia zmienia się wzdłuż osi poziomej, pionowej oraz poprzecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Okulograf

Opis zajęć (okulograf): Formy rozproszenia uwagi na przykładzie kierowcy lub/i np. osoby pracującej w biurze -  prezentacja

Okulograf: Pisanie smsa wcale nie takie proste! Ćwiczenia z pomocą okulografu

 Symulator Airbag

Opis zajęć (symulator airbag): Prelekcja nt. sposobu działania poduszki powietrznej

Symulator poduszki powietrznej : pokaz działania – wybuch poduszki powietrznej

 

 

 

Aparaty Piórkowskiego – refleksomierz

Opis zajęć ( refleksomierze): Pomiar czasu reakcji kierowcy przy pomocy specjalistycznych przyrządów – prezentacja / instruktaż – 15 min.
Czas reakcji: ćwiczenia przy pomocy różnego rodzaju refleksomierzy; omawianie wyników

 

 

 

 

 

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 8 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
8 rat

Cena regularna

7 900 zł

987,50 zł

Bonifikata terminowa -30%
do dnia 30.06.2024 r.  

5 530 zł*

691,25 zł

 

 

 Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 7 900 zł 

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • Osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • Wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • Prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.