Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Instytut Innowacyjnej Edukacji

 

O Instytucie:

Instytut Innowacyjnej Edukacji postał w celu realizacji zadań polegających na unowocześnianiu polskiej edukacji poprzez popularyzację najnowszych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych nawiązujących do współczesnych paradygmatów kształcenia w cyfrowym świecie. Celem  działalności jest wspieranie środowisk oświatowych w zakresie realizacji zadań zmierzających do rozwoju  kompetencji kluczowych uczących się niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Do najważniejszych zadań Instytutu należy:

  • zapewnienie studentom i słuchaczom studiów podyplomowych przygotowania do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych w cyfrowej szkole,
  • propagowanie idei nowoczesnej edukacji w środowisku oświatowym,
  • działalność na rzecz profilaktyki zagrożeń w cyberprzestrzeni,
  • organizacja konferencji, seminariów Twórczych Nauczycieli i warsztatów poświęconych kształtowaniu kultury informacyjnej i medialnej,
  • podejmowanie działań w zakresie popularyzacji certyfikatów ECDL – (Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych - European Computer Driving Licence),
  • realizację programów i projektów naukowo - badawczych krajowych i międzynarodowych związanych z wdrażaniem do edukacji innowacyjnych rozwiązań metodycznych z zastosowaniem najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • aktywność naukowo – badawcza i publikacyjna w tym obszarze, współpraca z placówkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi i z placówkami i instytucjami oświatowymi.

Kluczowym zadaniem Instytutu jest tworzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli za pomocą platformy e-learningowej  stanowiącej forum wymiany myśli i doświadczeń.