Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Autyzm) studia kwalifikacyjne dla pedspec

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Specjalistyczne wsparcie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to wyzwanie stojące przed współczesną edukacją. Aby zapewnić im odpowiednią pomoc i możliwości rozwoju, należy dbać o wysoką jakość kształcenia i prawidłowe przygotowanie się do wykonywania pracy w tym zakresie.

Studia podyplomowe związane z edukacją i terapią osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to szansa na pozyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą Ci w pełni zaspokoić potrzeby edukacyjne osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zdobyć najnowszą wiedzę naukową w obszarze dydaktyki specjalnej.

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia. Program studiów obejmuje aspekty związane z potrzebą zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.

Rolą kadry dydaktycznej na kierunku edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, dlatego program realizują znakomici wykładowcy akademiccy w dziedzinach objętych zakresem studiów.

Adresaci

Uczestnikami studiów podyplomowych na kierunku edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Do podjęcia studiów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Atuty

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz podejmowania działań edukacyjnych i wspierających przyszłego podopiecznego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera. Dotyczy to zarówno działań na poziomie indywidualnym, jak i klasy szkolnej, we wszystkich typach szkół, w których przebywa dziecko autystyczne oraz w ramach wczesnego wspomagania jego rozwoju.

Absolwent studiów

 • Posiada wiedzę związaną z koncepcjami i systemami dydaktycznymi kształcenia specjalnego oraz potrafi projektować zajęcia edukacyjne w tym obszarze.
 • Prawidłowo dokonuje badań diagnostycznych i eksperymentalnych w pedagogice specjalnej.
 • Zna podstawy prawne kształcenia, wychowania oraz opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej niedostosowanej społecznie, a także zagrożonej niedostosowaniem społecznym.
 • Posiada wiedzę z zakresu medycznych podstaw zaburzeń ze spektrum autyzmu, podstaw psychiatrii, psychopatologii i neurologii.
 • Jest zaznajomiony z problemami medycznymi dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Umiejętnie monitoruje stan zdrowia dziecka ze spektrum autyzmu oraz stosuje narzędzia i kryteria diagnostyczne zaburzeń.
 • Zna specyfikę funkcjonowania szkolnego ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz psychologiczno-pedagogiczne podstawy zaburzenia.
 • Potrafi przeprowadzić diagnozę psychopedagogiczną, edukację i terapię uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Jest przygotowany do pracy dydaktycznie i metodycznie, m.in. poprzez znajomość metodyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i metodyki zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz umiejętność planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Posiada kwalifikacje związane z doradztwem zawodowym i wspieraniem rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Metody pracy

 • Zajęcia w formie teoretycznej i warsztatowej.
 • 180 godzin praktyki zawodowej. 
 • Nauka w trybie hybrydowym lub online. 

Program

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Program studiów obejmuje m.in zagadnienia:

I MODUŁ: PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 

 • Podstawy prawne kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym
 • Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Podstawy psychiatrii, psychopatologii i neurologi
 • Problemy medyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Monitorowanie stanu zdrowia dziecka ze spektrum autyzmu – narzędzia i kryteria diagnostyczne zaburzeń
 • Funkcjonowanie szkolne ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • Podstawy neuropsychologii
 • Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacji i terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

II MODUŁ: PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-METODYCZNE 

 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Planowanie pracy dydaktycznowychowawczej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metodyka treningu umiejętności społecznych
 • Doradztwa zawodowe i wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czas trwania studiów

 • 3 semestry,
 • 390 godzin,
 • 120 godzin praktyk zawodowych
 • Planowane rozpoczęcie: wrzesień 2022

Organizacja zajęć: DWA TRYBY REALIZACJI*

* ZAJĘCIA HYBRYDOWE: 

Studia podyplomowe realizowane przez WSH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

 *ZAJĘCIA ONLINE: 

Studia podyplomowe realizowane przez WSH prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Planowane rozpoczęcie studiów: semestr LETNI roku akademickiego 2021/2022 
Planowane zakończenie studiów: 
semestr LETNI roku akademickiego 2022/2023
Planowana realizacja zajęć dydaktycznych: wrzesień 2022 r. – wrzesień 2023 r. 

Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele (dwa razy w miesiącu).
Zajęcia odbywają się w dwóch blokach (porannym i popołudniowym) w godzinach: 8.00 – 18.00.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest:

 • Uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć
 • Zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów
 • Zaliczenie praktyki zawodowej

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

tel.:
32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
e-mail:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl 
Pokój:
009 (parter)

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku "Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne" w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy w dziedzinach objętych zakresem studiów. 

mgr Beata Pakuła

Magister psychologii po ukończonej w trakcie studiów specjalizacji klinicznej. Swoje doświadczenie zdobywałam w ramach szkoły specjalnej, wczesnego wspomagania rozwoju, poradni psychologiczno-pedagogicznej i jako dyrektor niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca. Specjalizuję się w diagnozie i terapii dzieci, młodzieży.  Ukończyłam studia i liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

mgr Dariusz Januszewski

Pedagog specjalny, terapeuta, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas m.in. na kierunku studiów podyplomowych - Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

525 zł

2 100 zł

4 200 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

420 zł

1 680 zł

3 360 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(800 zł mniej do 9 października 2022 r. )

425 zł

1 700 zł

3 400 zł

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)