Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

EEG-Biofeedback

 

O kierunku

 

Cel studiów:

   Celem studiów jest zdobycie profesjonalnej wiedzy oraz umiejętności planowania i prowadzenia sesji EEG-Biofeedback, który jest metodą zwiększającą skuteczność funkcjonowania mózgu, wykorzystywaną w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
Podczas studiów Słuchacze zapoznają się z najnowszą wiedzę z zakresu neuronauk, poznają współczesne metody pracy z biologicznym sprzężeniem zwrotnym oraz nabędą umiejętności i kompetencje do prowadzenia sesji zarówno z osobami chorymi przywracając im możliwość funkcjonowania jak i osobami zdrowymi podnosząc ich efektywność w pracy i życiu rodzinnym. Organizacja studiów, łącząca teorię z praktyką daje  konkretne  umiejętności wyniesione z analizy    licznych przykładów klinicznych oraz przypadków terapeutycznych z codziennej praktyki. Ponadto podczas studiów słuchacz będzie miał możliwość bezpośredniego i aktywnego uczestniczenia nie tylko w diagnozie za pomocą urządzeń biofeedback ale również w pracy terapeutycznej z pacjentami przez co słuchacz nabędzie konkretnych kompetencji stosowania techniki i narzędzi  EEG-BIOFEEDBACK.

Adresaci:

 • absolwenci studiów wyższych kierunków psychologicznych, medycznych, pedagogicznych,
 • absolwenci studiów wyższych (min. licencjat), chcący zdobyć dodatkowe wykształcenie z zakresu pracy metodą EEG-Biofeedback

Atuty:

 • zdobycie świadectwa ukończenia jednych z pierwszych w Polsce prestiżowych studiów podyplomowych w zakresie EEG-Biofeedback;
 • otrzymanie w cenie studiów dodatkowych certyfikatów:
  • - szkolenia EEG-Biofeedback I i II stopnia;
  • - kursu „Obrazowanie pracy mózgu za pomocą techniki QEEG a planowanie treningów EEG-Biofeedback”;
  • - szkolenia „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

 • zdobycie pełnowartościowych kwalifikacji terapeuty metody EEG-Biofeedback;
 • poszerzenie kompetencji zawodowych;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczoną kadrę medyczną i terapeutyczną;
 • rozwijanie pewności i trafności w zakresie stosowanych interwencji EEG-Biofeedback, dzięki dużej ilości zajęć praktycznych;
 • gwarancja zdobycia umiejętności wszechstronnego zastosowanie poznanych technik i metod w pracy:
  • - z dziećmi i młodzieżą w celu optymalizowania ich rozwoju i stymulacji centralnego układu nerwowego, niwelowania trudności szkolnych i wychowawczych, zaburzeń rozwojowych;
  • - z dorosłymi czynnymi zawodowo, którzy chcą podnieść swoją wydajność w pracy lub wykazują zaburzenia emocjonalne i funkcji poznawczych;
  • - z seniorami, aby stymulować centralny układ nerwowy do jak najdłuższego zachowania wysokiego poziomu funkcjonowania intelektualnego, jak również odbudowywania funkcji poznawczych w przypadku ich utraty lub zaburzeń powstałych na skutek chorób;

 • zdobycie uprawnień do pracy metodą EEG-Biofeedback w placówkach oświatowych, wychowawczych, terapeutycznych, szpitalach i placówkach medycznych, domach seniora, korporacjach, placówkach służb mundurowych i wielu innych;
 • zdobycie unikatowej wiedzy i umiejętności precyzyjnego diagnozowania i planowania terapii EEG-Biofeedback z wykorzystaniem badania QEEG;
 • zajęcia praktyczne realizowane w małych grupach (do 6 osób) z dostosowanym harmonogramem dla uczestników poszczególnych grup i wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu:
  • - Głowica Mitsar 201
   - Aparatura EEG-Biofeedback ProComp2

 Absolwent studiów:  

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia sesji EEG-Biofeedback. Pozna podłoże elektrofizjologiczne oraz neurofizjologiczne i neuroanatomiczne oddziaływań. Zapozna się z podstawami diagnostyki i kwalifikowania do terapii oraz tworzenia programów terapeutycznych na podstawie wyników diagnozy. Uzyska możliwość analizy interwencji na konkretnych przypadkach klinicznych.

Po ukończeniu studiów z zakresu EEG-Biofeedback absolwent będzie przygotowany do diagnozowania i prowadzenia sesji z zakresu:

 •  usprawniania funkcji poznawczych;
 •  przeciwdziałaniu trudnościom szkolnym (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego),
 •  przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu;
 •  podnoszenia efektywności pracy mózgu;
 •  zaburzeń uwagi i koncentracji;
 •  zaburzeń zachowania;                                          
 •  apatii;
 •  zaburzeń snu;
 •  stanów lękowych, depresji;
 •  przewlekłych bólów głowy;
 •  uzależnień;
 •  zaburzeń odżywiania;
 •  rehabilitacji po udarach, urazach.

Absolwent w/w  Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych będzie przygotowany do prowadzenia sesji EEG-Biofeedback z następującymi klientami:

 1. Osobami zdrowymi, chcącymi poprawić efektywność pracy mózgu tj.:
 • studenci;
 • nauczyciele, wykładowcy;                                                                                 
 • sportowcy;
 • artyści;
 • naukowcy;
 • menadżerowie;
 • kadra kierownicza.

 2. Osobami z zaburzeniami, dla których EEG-Biofeedback będzie metodą terapeutyczną lub wspierającą terapię m.in.:

 • ADD;
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • autyzm;
 • agresja;
 • zaburzenia odżywiana
 • nerwice, psychozy;
 • choroba Parkinsona;
 • chroniczny stres;
 • uzależnienia;
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia koncentracji i pamięci,
 • zaburzenia afatyczne;
 • inne.

Program

Program studiów:

Moduł I - 50 godzin dydaktycznych

 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Podstawy psychologii
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia kliniczna
 • Funkcjonowanie w roli terapeuty

Moduł II - 25 godzin dydaktycznych

 • Funkcjonowanie w roli terapeuty
 • Neuroanatomia
 • Neurofizjologia

Moduł III - 140 godzin dydaktycznych, w tym 70% zajęć praktycznych

 • Neurologia kliniczna
 • Podstawy neurologii dzieci i młodzieży
 • Metody EEG Biofeedback:
  Wprowadzenie teoretyczne do metody EEG Biofeedback
  Teoria uczenia się a neurofeedback
  Wskazania do treningu neurofeedback
  Aparatura – rodzaje i możliwości zastosowania
 • Diagnostyka i interwencja:
  Podstawy diagnozowania
  Znaczenie diagnozy interdyscyplinarnej w planowaniu treningu Biofeedback
  Diagnostyka EEG
  Diagnostyka QEEG
  Diagnostyka a ustalenie celów BFB
  Działania niepożądane EEG- Biofeedbacku
 • Podstawy interwencji
 • Interwencja terapeutyczna
 • Terapia alfa-theta
 • Przykłady z praktyki klinicznej
 • Pierwsza pomoc
 • Metody wspomagające trening EEG Biofeedback


Czas trwania:
dwa semestry

Łączna liczba godzin: 215 h

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w formie weekendowej (sobota, niedziela: raz w miesiącu) oraz z wykorzystaniem aktywnej platformy edukacyjnej Click Meeting, Zoom (zajęcia na platformie edukacyjnej odbywają się w realnym czasie w godzinach wieczornych  od 20:00 do 21:30).
Zajęcia praktyczne w siedzibie Meritum odbywać się będą grupach (do 6 osób) z dostosowanym harmonogramem dla uczestników poszczególnych grup.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:

tel.: 32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
e-mail:podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Opiekun merytoryczny studiów:

mgr Małgorzata Stando-Pawlik
tel.:  506-506-761
e-mail: centrum@fundacjameritum.com

Koordynator studiów:
mgr Marta Adamczyk
tel.: 696-778-859
e-mail: psychologia@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna 

Kadrę dydaktyczną stanowią lekarze, psychologowie i ratownicy medyczni. Specjaliści w zakresie EEG-biofeedbacku, EEG, neurologii, neurologii dziecięcej oraz pierwszej pomocy.

Opinie absolwentów

Opłaty

 

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Moduł od 1 do 3:

Absolwenci kierunków studiów technicznych, prawnych, socjologia i inne.
Słuchacz realizuje pełny program studiów podyplomowych z zakresu biologicznych mechanizmów zachowania człowieka, funkcjonowania centralnego i obwodowego układu nerwowego jak również zarządzania podstawowymi funkcjami poznawczymi i emocjonalnymi , diagnostyki EEG.

Wariant płatności
(realizacja modułów 1-3)

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

750 zł

3 000 zł

6 000 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(15% mniej)

637,50 zł

2 550 zł

5 100 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(300 zł mniej do 20 września 2021 r.)

712,50 zł

2 850 zł

5 700 zł

 
Moduł od 2 do 3:

Absolwenci kierunków studiów: AWF, Pedagogika, Logopedia.
Realizacja studiów podyplomowych od II etapu, skierowana jest dla osób, które na studiach kierunkowych zrealizowały podstawowe elementy związane z biologicznymi mechanizmami zachowania człowieka, zapoznały się z neurofizjologią układu nerwowego.

Wariant płatności
(realizacja modułów 2-3)

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

700 zł

2 800 zł

5 600 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(15% mniej)

595 zł

2 380 zł

4 760 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(300 zł mniej do 20 września 2021 r.)

662,50 zł

2 650 zł

5 300 zł


Moduł 3:

Absolwenci kierunków studiów: psychologia, neurologopedia, nauki medyczne (kierunek lekarski, pielęgniarstwo, fizjoterapia).
Moduł 3-ostatni, zawiera przedmioty kliniczne i kierunkowe w obszarze  diagnostyki EEG - Biofeedback. Uczestnictwo w tym module spowoduje zdobycie profesjonalnej wiedzy oraz umiejętności planowania i prowadzenia sesji EEG-Biofeedback, który jest metodą zwiększającą skuteczność funkcjonowania mózgu, wykorzystywaną w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Wariant płatności
(realizacja od modułu 3)

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

650 zł

2 600 zł

5 200 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(15% mniej)

552,50 zł

2 210 zł

4 420 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(300 zł mniej do 20 września 2021 r.)

612,50 zł

2 450 zł

4 900 zł

  

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)