Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Logo​pedia

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych i in.). Wybranie tego kierunku to gwarancja poznania wszelkich ujęć i wymiarów praktyki zawodowej, umożliwiającej absolwentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy.

Adresaci:

 • Osoby zainteresowane nabyciem uprawnień do pracy w charakterze nauczyciela  logopedy w placówkach oświatowych takich jak: przedszkola, integracyjne i specjalne, szkoły, integracyjne, specjalne i artystyczne, poradnie społeczno-zawodowe, gabinety logopedyczne, ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego*.

**w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 14 września 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2102) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

UWAGA! Wymaganym dokumentem od kandydata jest Zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Uzyskane kwalifikacje:

   Studia nadają kwalifikacje.
  Absolwenci studiów będą posiadali pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych. Są to standardy umożliwiające zdobycie absolwentom Certyfikatu Zawodowego Logopedy, który jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 14 września 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2102) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, absolwenci uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy oraz do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Atuty:

W trakcie studiów podyplomowych z logopedii, uczestnicy* będą brać udział w certyfikowanych zajęciach z zakresu wykorzystania standaryzowanego narzędzia - Karty Oceny Logopedycznej Dziecka-KOLD.

KOLD jest pierwszym polskim testem logopedycznym służącym do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości.

Ukończenie zajęć prowadzonych przez autorkę testu dr Joannę Grubę i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności wykorzystania narzędzia, uprawnia do wykorzystania go w przyszłej pracy logopedycznej.

*dotyczy uczestników studiów realizowanych stacjonarnie w Sosnowcu

Absolwent studiów:

 • Zdobędzie wiedzę umożliwiającą podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy,
 • Będzie przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej zarówno indywidualnej jak i grupowej u osób w równym wieku z różnymi zaburzeniami mowy,
 • Nabędzie umiejętność współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się diagnozą i terapią deficytów rozwojowych,
 • Pozna szereg objawów językowych i niejęzykowych zaburzeń mowy oraz sposoby usprawniania osób z rozwojowymi i nabytymi zaburzeniami  mowy.

Program

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).


Program obejmuje m.in.:

I MODUŁ: DYDAKTYKA SPECJALNA

 • Koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego
 • Dydaktyka specjalna - projektowanie zajęć edukacyjnych

II MODUŁ: DIAGNOSTYKA W PEDAGOGICE SPECJALNEJ

 • Badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej
 • Praktyka wdrożeniowa – obserwacyjna

III MODUŁ: PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

 • Medyczne podstawy logopedii – anatomia i fizjologia narządu głosu, mowy i słuchu
 • Podstawy audiologii i foniatrii – anatomia i patologia narządu mowy
 • Podstawy ortodoncji
 • Podstawy psychopatologii i psychiatrii w logopedii
 • Podstawy fizjoterapii w logopedii
 • Językoznawcze podstawy logopedii, fonetyki i fonologii języka polskiego
 • Podstawy wiedzy o języku – słowotwórstwo, składna i fleksja języka polskiego
 • Wprowadzenie do fonetyki akustycznej i wizualnej
 • Psychologiczno-pedagogiczne podstawy logopedii i działań profilaktyczno-wspomagających
 • Podstawy neuropsychologii w logopedii
 • Integracja sensoryczna w rozwoju mowy i przyswajaniu języka
 • Podstawy audiofonologii pedagogicznej
 • Zaburzenia mowy – diagnoza i terapia
 • Podstawy logorytmiki i logopedii artystycznej
 • Metody i nowe technologie w terapii oraz komunikacji logopedycznej
 • Zasady organizacji pomocy logopedycznej – metodyka pracy i warsztat pracy logopedy

IV MODUŁ: PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-METODYCZNE

 • Wprowadzenie do diagnostyki logopedycznej oraz postępowania rehabilitacyjnego w zaburzeniach połykania
 • Wczesna interwencja logopedyczna – profilaktyka i diagnozowanie logopedyczne
 • Psychogenne zaburzenia mowy oraz zaburzenia wymowy i płynności mówienia
 • Zasady diagnozy i terapii logopedycznej
 • Metodyka postępowania logopedycznego - konstruowanie programów terapii logopedycznej
 • Zagadnienia balbutologopedii, surdologopedii i tyflologopedii
 • Gerontologopedia i onkologopedia z podstawami rehabilitacji głosu po laryngektomii
 • Metody wychowania słuchowego i językowego oraz rewalidacji indywidualnej

Czas trwania studiów:

 • 4 semestry
 • 450 godzin
 • 180 godzin praktyk zawodowych

Organizacja zajęć:

Planowana realizacja zajęć dydaktycznych: marzec 2024 r.


Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu).
Zajęcia odbywają się w dwóch blokach (porannym i popołudniowym) w godzinach: 8.00 – 18.00.

Studia podyplomowe realizowane przez AH będą organizowane hybrydowo.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyk. Brak egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

tel.:
32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
e-mail:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl 
Pokój:
009 (parter)

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

   Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku Logopedia w Akademii Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy, doświadczeni praktycy, pedagodzy, psychologowie i lekarze specjaliści.

dr Joanna Gruba

Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu oraz Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Pedagog i logopeda. Pracuje również jako logopeda w przedszkolu. Autorka i współautorka standaryzowanych narzędzi diagnostycznych, m.in. testów „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD” oraz „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP”. Autorka licznych książek naukowych i dydaktyczno-naukowych oraz pomocy logopedycznych. Redaktor naczelna czasopisma Przegląd logopedyczno-pedagogiczno-psychologiczny.

Zainteresowania zawodowe: diagnoza i terapia pedagogiczna i logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Dr n. hum. Amelia Dziurda-Multan

Polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener kadry oświatowej, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Pracuje w szkole ogólnodostępnej, gdzie prowadzi lekcje języka polskiego i terapię dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Miłośniczka jazdy na rowerze, wędrówek po Roztoczu (oczywiście rowerowych) oraz spacerów wzdłuż piaszczystych plaż Bałtyku.

 

 

 

Opłaty

Atuty:

 

 •  Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

662,50 zł

2 650 zł

5 300 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

530 zł

2 120 zł

4 240 zł

Bonifikata terminowa 400 zł
do dnia 14.02.2024 r.  

612,50 zł 

2 450 zł 

4 900 zł* 

 

 

*Najniższa cena z 30 dni 4 500 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)