Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Logo​pedia

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych i in.). Wybranie tego kierunku to gwarancja poznania wszelkich ujęć i wymiarów praktyki zawodowej, umożliwiającej absolwentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy.

Adresaci:

 • Osoby zainteresowane nabyciem uprawnień do pracy w charakterze nauczyciela  logopedy w placówkach oświatowych takich jak: przedszkola, integracyjne i specjalne, szkoły, integracyjne, specjalne i artystyczne, poradnie społeczno-zawodowe, gabinety logopedyczne, ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

UWAGA! Wymaganym dokumentem od kandydata jest zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci studiów będą posiadali pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych logopedycznych, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych. Są to standardy umożliwiające zdobycie absolwentom Certyfikatu Zawodowego Logopedy, który jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  dnia 14 września 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2102) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, absolwenci uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy oraz do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Absolwent studiów:

 • Zdobędzie wiedzę umożliwiającą podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy,
 • Będzie przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej zarówno indywidualnej jak i grupowej u osób w równym wieku z różnymi zaburzeniami mowy,
 • Nabędzie umiejętność współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się diagnozą i terapią deficytów rozwojowych,
 • Pozna szereg objawów językowych i niejęzykowych zaburzeń mowy oraz sposoby usprawniania osób z rozwojowymi i nabytymi zaburzeniami  mowy.

Program

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).


Program obejmuje m.in.:

I MODUŁ: DYDAKTYKA SPECJALNA

 • Koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego
 • Dydaktyka specjalna - projektowanie zajęć edukacyjnych

II MODUŁ: DIAGNOSTYKA W PEDAGOGICE SPECJALNEJ

 • Badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej
 • Praktyka wdrożeniowa – obserwacyjna

III MODUŁ: PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

 • Medyczne podstawy logopedii – anatomia i fizjologia narządu głosu, mowy i słuchu
 • Podstawy audiologii i foniatrii – anatomia i patologia narządu mowy
 • Podstawy ortodoncji
 • Podstawy psychopatologii i psychiatrii w logopedii
 • Podstawy fizjoterapii w logopedii
 • Językoznawcze podstawy logopedii, fonetyki i fonologii języka polskiego
 • Podstawy wiedzy o języku – słowotwórstwo, składna i fleksja języka polskiego
 • Wprowadzenie do fonetyki akustycznej i wizualnej
 • Psychologiczno-pedagogiczne podstawy logopedii i działań profilaktyczno-wspomagających
 • Podstawy neuropsychologii w logopedii
 • Integracja sensoryczna w rozwoju mowy i przyswajaniu języka
 • Podstawy audiofonologii pedagogicznej
 • Zaburzenia mowy – diagnoza i terapia
 • Podstawy logorytmiki i logopedii artystycznej
 • Metody i nowe technologie w terapii oraz komunikacji logopedycznej
 • Zasady organizacji pomocy logopedycznej – metodyka pracy i warsztat pracy logopedy

IV MODUŁ: PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-METODYCZNE

 • Wprowadzenie do diagnostyki logopedycznej oraz postępowania rehabilitacyjnego w zaburzeniach połykania
 • Wczesna interwencja logopedyczna – profilaktyka i diagnozowanie logopedyczne
 • Psychogenne zaburzenia mowy oraz zaburzenia wymowy i płynności mówienia
 • Zasady diagnozy i terapii logopedycznej
 • Metodyka postępowania logopedycznego - konstruowanie programów terapii logopedycznej
 • Zagadnienia balbutologopedii, surdologopedii i tyflologopedii
 • Gerontologopedia i onkologopedia z podstawami rehabilitacji głosu po laryngektomii
 • Metody wychowania słuchowego i językowego oraz rewalidacji indywidualnej

Czas trwania studiów:

 • 4 semestry
 • 450 godzin
 • 180 godzin praktyk zawodowych

Planowane daty spotkań*:

 • 14-15.09.2024
 • 21-22.09.2024 
 • 28-29.09.2024 
 • 05-06.10.2024
 • 19-20.10.2024
 • 23-24.11.2024
 • 30.11-01.12.2024
 • 25-26.01.2025
 • 08-09.02.2025
 • 22-23.02.2025
 • 08-09.03.2025
 • 22-23.03.2025
 • 29-30.03.2025
 • 26-27.04.2025
 • 17-18.05.2025
 • 31.05-01.06.2025
 • 07-08.06.2025
 • 28-29.06.2025

*W wyjątkowych sytuacjach terminy zajęć mogą ulec zmianie

Organizacja zajęć:

Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu).
Zajęcia odbywają się w dwóch blokach (porannym i popołudniowym) w godzinach: 8.00 – 18.00.

Studia podyplomowe realizowane przez AH będą organizowane hybrydowo.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyk. Brak egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

tel.:
32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
e-mail:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl 
Pokój:
009 (parter)

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku Logopedia w Akademii Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy, doświadczeni praktycy, pedagodzy, psychologowie i lekarze specjaliści.

Małgorzata Stando-Pawlik

Ambasador kierunku. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Meritum w Sosnowcu,  fundatorka i wiceprezes Fundacji Meritum w Sosnowcu, neurologopeda pediatryczny, Terapeuta Ortodoncji Funkcjonalnej MFS, terapeuta karmienia, Certyfikowany Instruktor Masażu Shantala, terapeuta EEG-Biofeedback, Life Coach.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi od 0 do 6 roku życia z trudnościami w nabywaniu umiejętności jedzenia od pierwszych dni życia, w tym z wybiórczością pokarmową, zaburzeniami funkcji oddychania (np. oddychanie ustami), w obrębie twarzy i jamy ustnej, w rozwoju mowy i wymowy tj. wcześniaki, dziećmi po cesarskim cięciu, z podwyższonym lub obniżonym napięciem mięśniowym, po komplikacjach ciążowych i okołoporodowych.

Działaniami z zakresu terapii ortodoncji funkcjonalnej, wykorzystywanej od pierwszych dni życia dziecka, zapobiega występowaniu wad wymowy oraz wad zgryzu, jak również koryguje już te występujące. Ortodoncja funkcjonalna wspiera także tradycyjne leczenie ortodontyczne osób w każdym wieku, aby uzyskać szybkie i przede wszystkim stałe efekty terapii.


Wykorzystując holistyczne podejście do zagadnień rozwoju dziecka, za najważniejszy elementem swojej pracy uważa szczegółową diagnozę trudności dziecka. Takie podejście daje możliwość najbardziej precyzyjnego ustalenia planu terapii i skrócenie jej czasu. Pozwala na szybką poprawę zaburzonych funkcji i poprawę jakości życia dziecka i całej rodziny.

Agnieszka Hankus

Diagnosta, terapeuta - logopeda, neurologopeda, glottodydaktyk, biotechnolog, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, terapeuta ręki, terapeuta SPPS-S, diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, diagnosta ADOS-2, trener Pozytywnej Dyscypliny, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, terapeuta zaburzeń mowy u dzieci z kraniosynestozami. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Doradców i Konsultantów Laktacyjnych. Zwolennik NVC. 

Sylwia Matuszny

Logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, szkoleniowiec i dyrektor dwóch poradni niepublicznych. Od 15 lat pracuje z dziećmi w różnym wieku. Terapeuta miofunkcjonalny oraz terapeuta MFS. Na co dzień prowadzi terapię dzieci ze spektrum, pacjentów ortodontycznych oraz z wadami wymowy. W pracy wspomaga się innowacyjnymi metodami pracy m.in. elektrostymulacją, stymulatorami MFS, kinesiotapingiem, a także programem własnego autorstwa Logopedia w ruchu.

Nie ustaje w dążeniach do osiągnięcia jak najlepszych efektów terapeutycznych. 

Dariusz Januszewski

Nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki Akademii Humanitas w Sosnowcu oraz ambasador studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” w Akademii Humanitas.

Pedagog  specjalny z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami  w tym z autyzmem, z niepełnosprawnością  intelektualną, niewidzeniem i słabo widzeniem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od piętnastu lat pracujący z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami objętymi wczesnym wspomaganiem. Ekspert Specjalistycznego Centrum Wpierającego Edukację Włączającą. Od wielu lat prowadzi praktykę w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którą łączy z pracą dydaktyczną i szkoleniową na krajowych uczelniach. Prelegent na konferencjach i webinariach.  Zdobył bogate doświadczenie w obszarze  pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi neuroróżnorodnymi. Związany aktywnie z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Dr n. hum. Amelia Dziurda-Multan

Polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener kadry oświatowej, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Pracuje w szkole ogólnodostępnej, gdzie prowadzi lekcje języka polskiego i terapię dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Miłośniczka jazdy na rowerze, wędrówek po Roztoczu (oczywiście rowerowych) oraz spacerów wzdłuż piaszczystych plaż Bałtyku.

 

 

 

 

Opłaty

  

Logopedia
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 16 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
16 rat

Cena regularna

4 500 zł

281,25 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
30% mniej do dnia 31.07.2024 r.

3 152 zł

197 zł

Bonifikata terminowa 1.000 zł
do dnia 31.07.2024 r.  

3 500 zł*

218,75 zł

 

 

 Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 3 152 zł 

 

Rekrutacja

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I,II stopień lub jednolite magisterskie (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, podczas zapisu osobistego nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

 

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

 

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.
Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową i dalsze szczegółowe informacje. 

 *W przypadku zapisu ONLINE na wybrany kierunek proszę o wysłanie skanów wymaganych dokumentów jako standardowe załączniki PDF  (zdjęcia dokumentów nie są przyjmowane do dokumentacji).

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl