Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Logopedia studia kwalifikacyjne dla pedspec

O kierunku

Logopedialogo

Kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów

Cel studiów:

   Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych i in.). Wybranie tego kierunku to gwarancja poznania wszelkich ujęć i wymiarów praktyki zawodowej, umożliwiającej absolwentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy.

Adresaci:

 • Osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
 • Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalneji chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego*.

**w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

UWAGA! Wymaganym dokumentem od kandydata jest Zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Atuty:

 W trakcie studiów podyplomowych z logopedii, słuchacze będą uczestniczyć w certyfikowanych zajęciach z zakresu wykorzystania standaryzowanego narzędzia - Karty Oceny Logopedycznej Dziecka-KOLD.

KOLD jest pierwszym polskim testem logopedycznym służącym do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości.

Ukończenie zajęć prowadzonych przez autorkę testu dr Joannę Grubę i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności wykorzystania narzędzia, uprawnia do wykorzystania go w przyszłej pracy logopedycznej.

Uzyskane kwalifikacje:

    Studia nadają kwalifikacje.
   Absolwenci studiów będą posiadali pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych. Są to standardy umożliwiające zdobycie absolwentom Certyfikatu Zawodowego Logopedy, który jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych.

   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, absolwenci uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy oraz do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Absolwent studiów:

 • Zdobędzie wiedzę umożliwiającą podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy,
 • Będzie przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej zarówno indywidualnej jak i grupowej u osób w równym wieku z różnymi zaburzeniami mowy,
 • Nabędzie umiejętność współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się diagnozą i terapią deficytów rozwojowych,
 • Pozna szereg objawów językowych i niejęzykowych zaburzeń mowy oraz sposoby usprawniania osób z rozwojowymi i nabytymi zaburzeniami mowy.

Program

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).


Program obejmuje m.in.:

I MODUŁ: PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

 • Medyczne podstawy logopedii – anatomia i fizjologia narządu głosu, mowy i słuchu
 • Podstawy audiologii i foniatrii – anatomia i patologia narządu mowy
 • Podstawy ortodoncji
 • Podstawy psychopatologii i psychiatrii w logopedii
 • Podstawy fizjoterapii w logopedii
 • Językoznawcze podstawy logopedii, fonetyki i fonologii języka polskiego
 • Podstawy wiedzy o języku – słowotwórstwo, składna i fleksja języka polskiego
 • Wprowadzenie do fonetyki akustycznej i wizualnej
 • Psychologiczno-pedagogiczne podstawy logopedii i działań profilaktyczno-wspomagających
 • Podstawy neuropsychologii w logopedii
 • Integracja sensoryczna w rozwoju mowy i przyswajaniu języka
 • Podstawy audiofonologii pedagogicznej
 • Zaburzenia mowy – diagnoza i terapia
 • Podstawy logorytmiki i logopedii artystycznej
 • Metody i nowe technologie w terapii oraz komunikacji logopedycznej
 • Zasady organizacji pomocy logopedycznej – metodyka pracy i warsztat pracy logopedy

II MODUŁ: PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-METODYCZNE

 • Wprowadzenie do diagnostyki logopedycznej oraz postępowania rehabilitacyjnego w zaburzeniach połykania
 • Wczesna interwencja logopedyczna – profilaktyka i diagnozowanie logopedyczne
 • Psychogenne zaburzenia mowy oraz zaburzenia wymowy i płynności mówienia
 • Zasady diagnozy i terapii logopedycznej
 • Metodyka postępowania logopedycznego - konstruowanie programów terapii logopedycznej
 • Zagadnienia balbutologopedii, surdologopedii i tyflologopedii
 • Gerontologopedia i onkologopedia z podstawami rehabilitacji głosu po laryngektomii
 • Metody wychowania słuchowego i językowego oraz rewalidacji indywidualnej

Czas trwania studiów:

 • 4 semestry
 • 120 godzin praktyk zawodowych

Organizacja zajęć:

Planowane rozpoczęcie studiów: semestr letni roku akademickiego 2020/2021
Planowane zakończenie studiów: 
semestr letni roku akademickiego 2021/2022
Planowana realizacja zajęć dydaktycznych: 
październik 2021 - wrzesień 2023

Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu).
Zajęcia odbywają się w dwóch blokach (porannym i popołudniowym) w godzinach: 8.00 – 18.00.

Studia podyplomowe realizowane przez WSH będą organizowane w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

tel.:
32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
  e-mail:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl 
Pokój:
009 (parter)

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

   Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku Logopedia w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy, doświadczeni praktycy, pedagodzy, psychologowie i lekarze specjaliści.

dr Joanna Gruba

Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu oraz Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Pedagog i logopeda. Pracuje również jako logopeda w przedszkolu. Autorka i współautorka standaryzowanych narzędzi diagnostycznych, m.in. testów „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD” oraz „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP”. Autorka licznych książek naukowych i dydaktyczno-naukowych oraz pomocy logopedycznych. Redaktor naczelna czasopisma Przegląd logopedyczno-pedagogiczno-psychologiczny.

Zainteresowania zawodowe: diagnoza i terapia pedagogiczna i logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

mgr Katarzyna Tomsia

Filolog polski, pedagog, trapeuta, ale przede wszystkim logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Założycielka prężnie rozwijającego się bloga LoogoMOWA (www.loogomowa.pl), autorka serii książeczek dla dzieci "Dyslektyczne potyczki". Na co dzień prowadzi mobilny gabinet logopedyczny oraz terapię logopedyczną w prywatnym przedszkolu, gdzie pacuje głównie z dziećmi z zaburzeniami mowy i wadami wymowy. W swojej praktyce wykorzystuje terapię manualną, miofunkcjonalną, neurorehabilitację traktu ustno-twarzowego oraz kinesiotaping logopedyczny. Uczestniczka licznych szkoleń, warsztatów i kursów oscylujących wokół tematyki zaburzeń orofacjalnych oraz wpływu funkcji prymarnych na rozwój mowy dziecka.

 

mgr Tomasz Kuta

Psycholog, logopeda, pedagog. Absolwent studiów z zakresu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta. Kieruje sekcją arteterapii w podejściu klinicznym SAP Kajros. Od 14 lat prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci i młodzieży. Jest autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, afazją, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W 2016 roku, w ramach obchodów “Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Trener umiejętności społecznych i Treningów Zastępowania Agresji. Autor publikacji naukowych dotyczących niepełnosprawności oraz arteterapii. Redaktor Logopedii Damsko- Męskiej. Zajmuje się oligofrenologopedią, a także zastosowaniem arteterapii w pracy z osobami z niedokształceniem mowy o typie afazji, a także afazją. 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

475 zł

1 900 zł

3 800 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

380 zł

1 520 zł

3 040 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(600 zł mniej do 20 września 2021 r.)

400 zł

1 600 zł

3 200 zł

   

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)