Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Neurologopedia

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 437.50 zł 1 750 zł 3 500 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
306.25 zł 1 225 zł 2 450 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (200mniej do 30 września 2020 r.) 412,50 zł 1 650 zł 3 300 zł

O kierunku

Rekomendacje:

„Neurologopedia jest intensywnie rozwijającą się i bardzo młodą dziedziną nauki, mającą zastosowanie w ochronie zdrowia. Obok surdologopedii, specjalizacja ta formalnie wyodrębniona została z logopedii w 1995 roku. Studia podyplomowe „Neurologopedia” to odpowiedź na rosnące potrzeby rynku pracy dotyczące specjalistów w tym zakresie. Zapotrzebowanie na zawód Neurologopedy związane jest w dużej mierze z postępującymi chorobami cywilizacyjnymi (udary, choroby neurodegeneracyjne mózgu), starzejącym się społeczeństwem czy deficytami rozwojowymi dzieci. Program studiów umożliwia podniesienie kwalifikacji, które pozwolą w sposób profesjonalny diagnozować i prowadzić terapię mowy zaburzeń pochodzenia mózgowego u dzieci i dorosłych oraz zapewnia niezbędne przygotowanie teoretyczne do wymaganego przepisami stażu z zakresu neurologopedii w placówkach medycznych. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych i doświadczonych specjalistów w zakresie diagnozy i terapii neurologopedycznej. Absolwent kierunku ma prawo posługiwania się tytułem „neurologopeda” w placówkach ochrony zdrowia, innych placówkach oraz w praktyce prywatnej. Serdecznie zapraszam.”

dr Michał Bitniok
Wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas,
Starszy asystent, neurologopeda kliniczny
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Cel studiów:

Absolwenci uzyskają wiedzę w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego) z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, które pozwolą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy.

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Logopedia lub studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną (w procesie rekrutacji wymagane dodatkowo od kandydata potwierdzenie powyższych kwalifikacji kserokopią dyplomu lub świadectwa).
Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego
(np. nieprawidłowym zgryzem).

UWAGA! Słuchaczami studiów nie mogą zostać osoby mające ukończone kursy logopedyczne oraz specjalizacje logopedyczne, niedające pełnych uprawnień do pracy w zawodzie logopedy.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci uzyskają uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

UWAGA! Ukończenie podyplomowych studiów z neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas oraz specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów, doświadczeni praktycy.Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą zajęcia aktywizujące takie jak ćwiczenia i warsztaty.

Wśród kadry m.in.:

Dr Michał Bitniok - doktor nauk humanistycznych, neurologopeda, zajmuje się dydaktyką od 1970 roku. Od 2012 r. jest członkiem zespołu operacyjnego w Klinice Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu u prof. Henryka Majchrzaka, tworząc polski program badawczy nad stanem afazji u pacjentów po usunięciu guzów mózgu. Afazjolog - neurologopeda pracujący na oddziałach: udarowym, neurologii, neurochirurgii i usprawniania neurologicznego, zajmując się pacjentami z dysfunkcjami mózgu. Do 2007 r. był członkiem Komisji Rozwoju Mowy i Języka Polskiej Akademii Nauk, członkiem Zespołu ekspertów do spraw neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia i współtwórcą programu z zakresu spacjalizacji - neurologopedii w służbie zdrowia, członkiem Polskiego Kolegium Logopedycznego  i Towarzystwa Kultury Języka. Pełniąc funkcję Przewodniczącego Polskiego Związku Logopedów w latach 1999 - 2009 pracował w Commision Practice CPLOL w Paryżu, w 2007 r. wprowadził polską logopedię w struktury Unii Europejskiej - CPLOL, organizując również od tego roku w Polsce obchody Międzynarodowego Dnia Logopedy. Lubiany i szanowany wykładowca na wielu polskich uczelniach, twórca tekstów naukowych do określania zaburzeń mowy i pamięci, autor m. in. książek: „Dysfunkcje mózgu a komunikacja językowa”; „Obraz deficytów mowy w afazji i metody ich przezwyciężania”; „Deficyty mowy wynikające z uszkodzeń obszarów mózgowych”; „Mowa a rozwój i zaburzenia – teoria i praktyka logopedyczna”; współtwórca czasopisma naukowego –internetowego „ Logopeda”.

Program

Program:

Program zawiera m.in. zagadnienia z następujących obszarów:

 • Neurolingwistyczne podstawy neurologopedii
 • Neuroanatomia z neurofizjologią
 • Audiologia i foniatria kliniczna
 • Elementy neuropsychologii i neurolingwistyczny kontekst zaburzeń mowy
 • Podstawy psychiatrii dziecięcej
 • Podstawy psychiatrii dorosłych
 • Charakterystyka zespołów neurologicznych
 • Diagnoza i terapia pascjentów z afazją i dysartią
 • Zaburzenia językowe o podłożu neurozwyrodnieniowym
 • Wprowadzenie do badań neurologicznych z elementami radiologii
 • Dysfagie neurogenne - diagnoza i terapia
 • Zespół pomijania stronnego - diagnoza i terapia
 • Wprowadzenie do metody PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
 • Podstawy neurologii dziecięcej
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy powstałymi w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego (mpd, upośledzenia umysłowe, autyzmu, niedokształcenie mowy o typie afazji i in.)
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu
 • Diagnoza i terapia mowy w nerwicach
 • Metoda integracji sensorycznej w praktyce neurologopedycznej
 • Wpływ zaburzeń metabolicznych na rozwój chorób neurologicznych
 • Techniki terapeutyczne w pracy neurologopedy
 • Alternatywne metody komunikacji
 • Praktyka w zakresie specjalizacji

Czas trwania studiów

 • 2 semestry
 • 290 godzin
 • 60 godzin praktyk*

*w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (np. oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), placówkach specjalnych (np. z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym, innych osób z zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego), gabinetach neurologopedycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu)
Zajęcia są planowane w dwóch blokach pomiędzy: 8.00 - 20.00

Studia podyplomowe realizowane przez WSH w roku akademickim 2020/2021 będą organizowane w formule blended learning polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwow spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

tel.:
32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
e-mail:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl 
Pokój:
009 (parter)

ZAPISZ SIĘ

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • Osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • Wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • Prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.