Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Kształcenie się w kierunku edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną   pozwoli Ci zwiększyć kompetencje oraz podjąć zadania związane z wykorzystywaniem potencjału rozwojowego u osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach poszczególnych etapów edukacji. Umiejętność pracy w zakresie dydaktyki specjalnej wykorzystasz od etapu wczesnego wsparcia ich rozwoju, aż po przygotowanie i aktywizację zawodową.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu (od lekkiego po głęboki).

Zadaniem kadry dydaktycznej na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, dlatego program realizują znakomici wykładowcy akademiccy oraz doświadczeni praktycy zajmujący się na co dzień problematyką upośledzenia umysłowego.

Adresaci

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Atuty

Kierunek edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to studia podyplomowe o charakterze kwalifikacyjnym, realizowane we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające im odpowiednie uprawnienia w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Uczestnicy studiów nabędą również umiejętności i wiedzę z zakresu:

 • pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 • diagnozy i terapii,
 • wczesnej interwencji,
 • pracy z rodziną osób niepełnosprawnych,
 • organizowania systemów i strategii wsparcia.

Absolwent studiów

 • Zna koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego oraz wie, jak projektować zajęcia edukacyjne z tego zakresu.
 • Umiejętnie dokonuje badań diagnostycznych i eksperymentalnych w pedagogice specjalnej.
 • Zdobył podstawową wiedzę z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich potrzebami i zadaniami rozwojowymi w różnych okresach życia.
 • Wykazuje się znajomością psychologicznych aspektów edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz podstaw diagnostyki i terapii wraz z metodami, technikami i programami rehabilitacji psychologicznej.
 • Posiada odpowiednie przygotowanie dydaktyczno-metodyczne związane z nauczaniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Potrafi zorganizować kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie edukacyjnym.
 • Umiejętnie wykorzystuje metodykę wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz metodykę pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Metody pracy

 • Zajęcia w formie teoretycznej i warsztatowej.
 • 180 godzin praktyki zawodowej. 
 • Nauka w trybie hybrydowym lub online. 

Program

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Program:

I MODUŁ: DYDAKTYKA SPECJALNA

 • Koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego
 • Dydaktyka specjalna - projektowanie zajęć edukacyjnych

II MODUŁ: DIAGNOSTYKA W PEDAGOGICE SPECJALNEJ 

 • Badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej

III MODUŁ: PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 

 • Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Potrzeby i zadania rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych okresach życia
 • Medyczne podstawy  edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Psychologiczne podstawy diagnostyki i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wybrane metody, techniki i programy rehabilitacji psychologicznej
 • Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualne
 • Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną

IV MODUŁ: PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-METODYCZNE 

 • Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji wczesnoszkolnej
 • Organizacja i specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie edukacyjnym
 • Metodyka wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy rewalidacyjnowychowawczej z osobami ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Czas trwania studiów

 • 3 semestry
 • 450 godzin
 • 180 godzin praktyk zawodowych

Organizacja zajęć: DWA TRYBY REALIZACJI*

* ZAJĘCIA HYBRYDOWE: 

Studia podyplomowe realizowane przez WSH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

 *ZAJĘCIA ONLINE: 

Studia podyplomowe realizowane przez WSH prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Planowane rozpoczęcie studiów: semestr letni roku akademickiego 2022/2023
Planowane zakończenie studiów: 
semestr letni roku akademickiego 2022/2023
Planowana realizacja zajęć dydaktycznych: wrzesień 
2022 r. – wrzesień 2023 r.

 

Zajęcia odbywają się w dwóch blokach (porannym i popołudniowym) w sobotę i niedzielę w godzinach: 8.00 – 18.00.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

tel.:
32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
  e-mail:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl 
Pokój:
009 (parter)

Zajęcia odbywają się w dwóch blokach (porannym i popołudniowym) w godzinach: 8.00 – 18.00.

 

 

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna: 

   Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy, doświadczeni praktycy zajmujący się na co dzień problematyką upośledzenia umysłowego.

mgr Iwona Durek

   Oligofrenopedagog, pedagog z 35-letnim stażem,  od 19 lat dyrektor i menadżer Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.  Zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień: 9 nagród Prezydenta Miasta Sosnowca (w latach 2001-2013), Menager Zagłębia 2012, nagroda Ministra Edukacji 2014, dwukrotny Szeryf Praw Dziecka z ramienia UNICEF. Współtwórczyni „Świata Idealnego” zintegrowanego systemu edukacji, terapii i opieki dla osób z głębszą i sprzężoną niepełnosprawnością. Współzałożycielka fundacji Instytut Twórczej Integracji, S3 Sosnowieckiej Spółdzielni Socjalnej w której pracuje 5 dorosłych osób z  niepełnosprawnością. Współtwórczyni mieszkań usamodzielniających oraz Parku Polisensorycznego – miejsca treningu, pracy dla osób niepełnosprawnych, ogólnodostępnego dla mieszkańców miasta.  

   W ZSS4 zajmuje się również pozyskiwaniem środków na wyposażenie placówki. Obecnie ZSS4 posiada bogato wyposażoną bazę: specjalistyczny pion rehabilitacyjny (włącznie z hydroterapią, tężnią solankową,  grotą solną, SI), sale snoezelen, pracownie ceramiczne, szkła, graficzne, własne konie, koty, psy  do hipo, dogo i felinoterapii. Ponadto, pozyskane środki pozwoliły utworzyć pion Wczesnego Wspomagania Dziecka.

   Wykładowca akademicki na kierunkach pedagogicznych w uczelniach na Śląsku i Zagłebiu, w tym  Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

mgr Jakub Wolny

   Pedagog specjalny, nauczyciel i zastępca Dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.

   Pedagog pasjonat - autor projektów i innowacji w obszarze pedagogiki specjalnej w szczególności w obszarze rozwijania autonomii i samodzielnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Twórca i koordynator projektów w programach: Erasmus+, Edukacja EOG, PO WER, PURWM i.in.

   Nauczyciel akademicki, uczestnik konferencji i autor opracowań naukowych m.in z obszaru wykorzystania technologii ICT w procesie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Wolontariusz Fundacji Instytut Twórczej Integracji podejmujący liczne działania na rzecz rozwoju systemu wsparcia i edukacji niepełnosprawnych, w szczególności aktywnie wspierający rozwój „Świata Idealnego” – systemowej koncepcji wsparcia osób z niepełnosprawnością w Sosnowcu.

  Część zajęć odbywa się w wyspecjalizowanych pracowniach w Szkole Specjalnej nr 4 w Sosnowcu.

zss4

 

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

525 zł

2 100 zł

4 200 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

420 zł

1 680 zł

3 360 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(800 zł mniej do 9 października 2022 r. )

425 zł

1 700 zł

3 400 zł

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)