Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) studia kwalifikacyjne dla pedspec

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunek

Cel studiów:

Kształcenie na tym kierunku prowadzone jest w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela dla osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Celem studiów jest przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu (od lekkiego po głęboki).

Uczestnicy studiów nabędą również umiejętności i wiedzę z zakresu:

 • pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 • diagnozy i terapii,
 • wczesnej interwencji,
 • pracy z rodziną osób niepełnosprawnych,
 • organizowania systemów i strategii wsparcia.

Adresaci:

 • Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. 

 • Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest  posiadanie przygotowania pedagogicznego. 

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające kwalifikacje w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 14 września 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2102)

Program

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Program obejmuje m.in:

I MODUŁ: PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 

 • Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Potrzeby i zadania rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych okresach życia
 • Medyczne podstawy  edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Psychologiczne podstawy diagnostyki i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wybrane metody, techniki i programy rehabilitacji psychologicznej
 • Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualne
 • Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną

II MODUŁ: PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-METODYCZNE 

 • Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji wczesnoszkolnej
 • Organizacja i specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie edukacyjnym
 • Metodyka wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy rewalidacyjnowychowawczej z osobami ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Czas trwania studiów

 • 3 semestry
 • 390 godzin
 • 120 godzin praktyk zawodowych

Organizacja zajęć:

Studia podyplomowe realizowane przez AH prowadzone będą w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie.

Planowane terminy zjadów*:

 • 14-15.09.2024
 • 21-22.09.2024 
 • 28-29.09.2024 
 • 05-06.10.2024
 • 19-20.10.2024
 • 23-24.11.2024
 • 30.11-01.12.2024
 • 25-26.01.2025
 • 08-09.02.2025
 • 22-23.02.2025
 • 08-09.03.2025
 • 22-23.03.2025
 • 29-30.03.2025
 • 26-27.04.2025
 • 17-18.05.2025
 • 31.05-01.06.2025
 • 07-08.06.2025
 • 28-29.06.2025

*W wyjątkowych sytuacjach terminy mogą ulec zmianie

Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele zgodnie z powyższym harmonogramem.      

Zajęcia są planowane pomiędzy: 8.00–18.00.

Warunki zaliczenia:

 • uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć
 • uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów,
 • zaliczenie prakty,
 • Brak egzaminu końcowego.

 

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

tel.:
32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
e-mail:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl 
Pokój:
009 (parter)

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna: 


   Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  w Akademii Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy, doświadczeni praktycy zajmujący się na co dzień problematyką upośledzenia umysłowego.

Jakub Wolny

Pedagog specjalny, nauczyciel i zastępca Dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.
Pedagog pasjonat - autor projektów i innowacji w obszarze pedagogiki specjalnej w szczególności w obszarze rozwijania autonomii i samodzielnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Twórca i koordynator projektów w programach: Erasmus+, Edukacja EOG, PO WER, PURWM i.in.
Nauczyciel akademicki, uczestnik konferencji i autor opracowań naukowych m.in z obszaru wykorzystania technologii ICT w procesie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Wolontariusz Fundacji Instytut Twórczej Integracji podejmujący liczne działania na rzecz rozwoju systemu wsparcia i edukacji niepełnosprawnych, w szczególności aktywnie wspierający rozwój „Świata Idealnego” – systemowej koncepcji wsparcia osób z niepełnosprawnością w Sosnowcu.

Iwona Durek

Oligofrenopedagog, pedagog z 35-letnim stażem,  od 19 lat dyrektor i menadżer Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.  Zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień: 9 nagród Prezydenta Miasta Sosnowca (w latach 2001-2013), Menager Zagłębia 2012, nagroda Ministra Edukacji 2014, dwukrotny Szeryf Praw Dziecka z ramienia UNICEF. Współtwórczyni „Świata Idealnego” zintegrowanego systemu edukacji, terapii i opieki dla osób z głębszą i sprzężoną niepełnosprawnością. Współzałożycielka fundacji Instytut Twórczej Integracji, S3 Sosnowieckiej Spółdzielni Socjalnej w której pracuje 5 dorosłych osób z  niepełnosprawnością. Współtwórczyni mieszkań usamodzielniających oraz Parku Polisensorycznego – miejsca treningu, pracy dla osób niepełnosprawnych, ogólnodostępnego dla mieszkańców miasta.  

W ZSS4 zajmuje się również pozyskiwaniem środków na wyposażenie placówki. Obecnie ZSS4 posiada bogato wyposażoną bazę: specjalistyczny pion rehabilitacyjny (włącznie z hydroterapią, tężnią solankową,  grotą solną, SI), sale snoezelen, pracownie ceramiczne, szkła, graficzne, własne konie, koty, psy  do hipo, dogo i felinoterapii. Ponadto, pozyskane środki pozwoliły utworzyć pion Wczesnego Wspomagania Dziecka.

Wykładowca akademicki na kierunkach pedagogicznych w uczelniach na Śląsku i Zagłebiu, w tym  Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

   Część zajęć odbywa się w wyspecjalizowanych pracowniach w Szkole Specjalnej nr 4 w Sosnowcu.

zss4

 

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 10 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
10 rat

Cena regularna

4 500 zł

450 zł

Bonifikata terminowa -30%
do dnia 31.05.2024 r.  

3 150 zł*

315 zł

 

 

*Najniższa cena z 30 dni 3 150 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I,II stopień lub jednolite magisterskie (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, podczas zapisu osobistego nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

 

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

 

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.
Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową i dalsze szczegółowe informacje. 

 *W przypadku zapisu ONLINE na wybrany kierunek proszę o wysłanie skanów wymaganych dokumentów jako standardowe załączniki PDF  (zdjęcia dokumentów nie są przyjmowane do dokumentacji).

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl