Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) studia kwalifikacyjne dla pedspec

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunek

Cel studiów:

   Kształcenie na tym kierunku prowadzone jest w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela dla osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

   Celem studiów jest przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu (od lekkiego po głęboki).

Uczestnicy studiów nabędą również umiejętności i wiedzę z zakresu:

 • pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 • diagnozy i terapii,
 • wczesnej interwencji,
 • pracy z rodziną osób niepełnosprawnych,
 • organizowania systemów i strategii wsparcia.

Adresaci:

 • Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalneji chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. 

 • Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest  posiadanie przygotowania pedagogicznego**. 

**w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

Uzyskane kwalifikacje:

   Studia nadają kwalifikacje.
   Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające kwalifikacje w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Program obejmuje m.in:

I MODUŁ: PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 

 • Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Potrzeby i zadania rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych okresach życia
 • Medyczne podstawy  edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Psychologiczne podstawy diagnostyki i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wybrane metody, techniki i programy rehabilitacji psychologicznej
 • Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualne
 • Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną

II MODUŁ: PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-METODYCZNE 

 • Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji wczesnoszkolnej
 • Organizacja i specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie edukacyjnym
 • Metodyka wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy rewalidacyjnowychowawczej z osobami ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Czas trwania studiów

 • 3 semestry
 • 390 godzin
 • 120 godzin praktyk zawodowych

Organizacja zajęć: DWA TRYBY REALIZACJI*

* ZAJĘCIA HYBRYDOWE: 

Studia podyplomowe realizowane przez AH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie. Zajęcia w formie hybrydowej odbywaja się w środy i czwartki w godzinach 16:30-20:30

 *ZAJĘCIA ONLINE: 

 Terminy zajzadów*:

 • 16-17 września
 • 23-24 września
 • 7-8 października 
 • 21-22 października  
 • 18-19 listopda
 • 2-3 grudnia
 • 9-10 grudnia
 • 13-14 stycznia
 • 17-18 lutego
 • 23-24 lutego
 • 2-3 marca
 • 16-17 marca
 • 6-7 kwietnia
 • 20-21 kwietnia
 • 11-12 maja
 • 8- 9 czerwca
 • 15-16 czerwca                                  

*W wyjątkowych sytuacjach Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w terminach zjazdów.          

Zajęcia online są planowane pomiędzy: 8.00–18.00.

 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyk. Brak egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

tel.:
32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
e-mail:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl 
Pokój:
009 (parter)

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna: 


   Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  w Akademii Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy, doświadczeni praktycy zajmujący się na co dzień problematyką upośledzenia umysłowego.

mgr Jakub Wolny

Pedagog specjalny, nauczyciel i zastępca Dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.

Pedagog pasjonat - autor projektów i innowacji w obszarze pedagogiki specjalnej w szczególności w obszarze rozwijania autonomii i samodzielnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Twórca i koordynator projektów w programach: Erasmus+, Edukacja EOG, PO WER, PURWM i.in. Nauczyciel akademicki, uczestnik konferencji i autor opracowań naukowych m.in z obszaru wykorzystania technologii ICT w procesie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Wolontariusz Fundacji Instytut Twórczej Integracji podejmujący liczne działania na rzecz rozwoju systemu wsparcia i edukacji niepełnosprawnych, w szczególności aktywnie wspierający rozwój „Świata Idealnego” – systemowej koncepcji wsparcia osób z niepełnosprawnością w Sosnowcu.

mgr Iwona Durek

   Oligofrenopedagog, pedagog z 35-letnim stażem,  od 19 lat dyrektor i menadżer Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.  Zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień: 9 nagród Prezydenta Miasta Sosnowca (w latach 2001-2013), Menager Zagłębia 2012, nagroda Ministra Edukacji 2014, dwukrotny Szeryf Praw Dziecka z ramienia UNICEF. Współtwórczyni „Świata Idealnego” zintegrowanego systemu edukacji, terapii i opieki dla osób z głębszą i sprzężoną niepełnosprawnością. Współzałożycielka fundacji Instytut Twórczej Integracji, S3 Sosnowieckiej Spółdzielni Socjalnej w której pracuje 5 dorosłych osób z  niepełnosprawnością. Współtwórczyni mieszkań usamodzielniających oraz Parku Polisensorycznego – miejsca treningu, pracy dla osób niepełnosprawnych, ogólnodostępnego dla mieszkańców miasta.  

   W ZSS4 zajmuje się również pozyskiwaniem środków na wyposażenie placówki. Obecnie ZSS4 posiada bogato wyposażoną bazę: specjalistyczny pion rehabilitacyjny (włącznie z hydroterapią, tężnią solankową,  grotą solną, SI), sale snoezelen, pracownie ceramiczne, szkła, graficzne, własne konie, koty, psy  do hipo, dogo i felinoterapii. Ponadto, pozyskane środki pozwoliły utworzyć pion Wczesnego Wspomagania Dziecka.

   Wykładowca akademicki na kierunkach pedagogicznych w uczelniach na Śląsku i Zagłebiu, w tym  Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

   Część zajęć odbywa się w wyspecjalizowanych pracowniach w Szkole Specjalnej nr 4 w Sosnowcu.

zss4

 

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

500 zł

2 000 zł

4 000 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

400 zł

1 600 zł

3 200 zł

Bonifikata terminowa 600 zł do dnia 01.10.2023 

425 zł 

1 700 zł 

3 400 zł 

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)