Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Przygotowanie pedagogiczne

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów:

   Współczesna edukacja potrzebuje nowoczesnych nauczycieli, którzy w cyfrowej rzeczywistości będą potrafili zapewnić swoim uczniom możliwie najlepsze warunki do rozwoju ich osobistego potencjału. Dzięki posiadanej najnowszej wiedzy z zakresu nowoczesnej dydaktyki stworzą uczniom możliwość do wykształcenia kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesności i w przyszłości. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą z zakresu nauk o edukacji, ale również nabędą praktyczne umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych.

   Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej a także nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Program studiów obejmuje swym zakresem m.in. zagadnienia z dziedziny psychologii i pedagogiki ułatwiające rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się.

   Mottem Akademii Humanitas jest hasło: Uczymy nowocześnie. Uczymy jak nowocześnie uczyć. Jest ono wyznacznikiem, najważniejszą ideą, która towarzyszy wszystkim działaniom skierowanym do środowiska oświatowego. Wybranie tego kierunku to gwarancja poznania wszelkich ujęć i wymiarów bycia wzorowym nauczycielem.

Adresaci:

 • Obecni nauczyciele lub przyszli nauczycieli nieposiadający przygotowania pedagogicznego, a także socjolodzy, pracownicy socjalni i inne osoby, potrzebujące uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne,
 • Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Uzyskane kwalifikacje:

   Studia nadają kwalifikacje.
   Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy we wszystkich rodzajach placówek oświatowych.

Program

Program:

Program obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

I MODUŁ: PSYCHOLOGIA 

 • Podstawy psychologii ogólnej
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia uczenia się
 • Rozwój zawodowy nauczyciela

II MODUŁ: PEDAGOGIKA 

 • Pedagogika ogólna
 • Pedeutologia
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej 
 • Problematyka dziecka w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • Zagrożenia dzieci i młodzieży
 • Uczeń z trudnościami w uczeniu się
 • System oświaty
 • Pomoc psychologicznopedagogiczna w szkole
 • Praca opiekuńczowychowawcza nauczyciela
 • Uczeń w środowisku szkolnym
 • Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej 
 • Problematyka dziecka w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • Zagrożenia dzieci i młodzieży
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Uczeń z trudnościami w uczeniu się
 • Doradztwo zawodowe

III MODUŁ: PODSTAWY DYDAKTYKI I EMISJI GŁOSU

 • Podstawy dydaktyki ogólnej 
 • Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
 • Kultura języka

IV MODUŁ: DYDAKTYKA PRZEDMIOTU NAUCZANIA

 • Ramowy plan nauczania
 • Podstawa programowa
 • Metody kształcenia
 • Metodyka treści kształcenia
 • Projektowanie procesu kształcenia
 • Ocenianie w pracy dydaktycznej
 • Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu
 • Rozwój umiejętności osobistych i społecznoemocjonalnych uczniów
 • Warsztat pracy nauczyciela 

Kluczowym atutem organizacji zajęć na studiach podyplomowych jest ich realizacja w formule learning by doing. W ten sposób słuchacze uzyskują umiejętności praktyczne, które od razu mogą przenieść do własnego warsztatu pracy. Natomiast elastyczna formuła organizacji studiów, polegająca na połączeniu zajęć stacjonarnych i e-learningowych, zapewnia bardzo dogodne warunki studiowania.

Czas trwania studiów

 • 3 semestry
 • 390 godzin
 • 150 godzin praktyk zawodowych
 • Planowane rozpoczęcie: wrzesień 2023 r. 

Organizacja zajęć: 

 ZAJĘCIA ONLINE: 

Studia podyplomowe realizowane przez AH prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Terminy zjazdów*:

 • 2-3 września
 • 16-17 wrzesnia
 • 30 wrzesnia - 1 pażdziernika
 • 7-8 pażdziernika
 • 21-22 października
 • 4-5 listopada
 • 18-19 listopada
 • 2-3 grudnia
 • 9-10 grudnia
 • 13-14 stycznia
 • 27-28 stycznia
 • 17-18 lutego
 • 24-25 lutego
 • 9-10 marca
 • 23-24 marca
 • 6-7 kwietnia
 • 20-21 kwietnia
 • 27-28 kwietnia
 • 11-12 maja
 • 25-26 maja
 • 8-9 czerwca
 • 22-23 czerwca
 • 29-30 czerwca

*W wyjątkowych sytuacjach Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w terminach zjazdów.

Planowana realizacja zajęć dydaktycznych: wrzesień 2023 r. – wrzesień 2024 r.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele* (dwa lub trzy razy w miesiącu).               
Zajęcia są planowane pomiędzy: 8.00–20.00.


Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest:

 • Uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć
 • Zaliczenie przedmiotów określonych programem studiów
 • Brak egzaminu końcowego
 • Zaliczenie praktyki zawodowej

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

tel.:
32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
  e-mail:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl 
Pokój:
009 (parter)

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

   Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku Przygotowanie pedagogiczne w Akademii Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy, doświadczeni praktycy, pedagodzy, psychologowie.

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy jeśli obowiązuje na wybranym kierunku studiów)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

537,50 zł

2 150 zł

4 300 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

430 zł

1 720 zł

3 440 zł

Bonifikata terminowa 600 zł do dnia 01.10.2023 r. 

462,50 zł 

1 850 zł 

3 700 zł 

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)