Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Przygotowanie pedagogiczne

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów:

   Współczesna edukacja potrzebuje nowoczesnych nauczycieli, którzy w cyfrowej rzeczywistości będą potrafili zapewnić swoim uczniom możliwie najlepsze warunki do rozwoju ich osobistego potencjału. Dzięki posiadanej najnowszej wiedzy z zakresu nowoczesnej dydaktyki stworzą uczniom możliwość do wykształcenia kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesności i w przyszłości. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą z zakresu nauk o edukacji, ale również nabędą praktyczne umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych.

   Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej a także nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Program studiów obejmuje swym zakresem m.in. zagadnienia z dziedziny psychologii i pedagogiki ułatwiające rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się.

   Mottem Akademii Humanitas jest hasło: Uczymy nowocześnie. Uczymy jak nowocześnie uczyć. Jest ono wyznacznikiem, najważniejszą ideą, która towarzyszy wszystkim działaniom skierowanym do środowiska oświatowego. Wybranie tego kierunku to gwarancja poznania wszelkich ujęć i wymiarów bycia wzorowym nauczycielem.

Adresaci:

 • Obecni nauczyciele lub przyszli nauczycieli nieposiadający przygotowania pedagogicznego, a także socjolodzy, pracownicy socjalni i inne osoby, potrzebujące uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne,
 • Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Uzyskane kwalifikacje:

   Studia nadają kwalifikacje.
   Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy we wszystkich rodzajach placówek oświatowych.

Program

Program:

Program obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

I MODUŁ: PSYCHOLOGIA 

 • Podstawy psychologii ogólnej
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia uczenia się
 • Rozwój zawodowy nauczyciela

II MODUŁ: PEDAGOGIKA 

 • Pedagogika ogólna
 • Pedeutologia
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej 
 • Problematyka dziecka w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • Zagrożenia dzieci i młodzieży
 • Uczeń z trudnościami w uczeniu się
 • System oświaty
 • Pomoc psychologicznopedagogiczna w szkole
 • Praca opiekuńczowychowawcza nauczyciela
 • Uczeń w środowisku szkolnym
 • Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej 
 • Problematyka dziecka w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • Zagrożenia dzieci i młodzieży
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Uczeń z trudnościami w uczeniu się
 • Doradztwo zawodowe

III MODUŁ: PODSTAWY DYDAKTYKI I EMISJI GŁOSU

 • Podstawy dydaktyki ogólnej 
 • Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
 • Kultura języka

IV MODUŁ: DYDAKTYKA PRZEDMIOTU NAUCZANIA

 • Ramowy plan nauczania
 • Podstawa programowa
 • Metody kształcenia
 • Metodyka treści kształcenia
 • Projektowanie procesu kształcenia
 • Ocenianie w pracy dydaktycznej
 • Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu
 • Rozwój umiejętności osobistych i społecznoemocjonalnych uczniów
 • Warsztat pracy nauczyciela 

Czas trwania studiów

 • 3 semestry
 • 390 godzin
 • 150 godzin praktyk zawodowych

Organizacja zajęć: 

Studia podyplomowe realizowane przez AH prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

 Planowane daty spotkań*:

 • 07-08.09.2024
 • 14-15.09.2024
 • 21-22.09.2024 
 • 28-29.09.2024 
 • 05-06.10.2024
 • 19-20.10.2024
 • 23-24.11.2024
 • 30.11-01.12.2024
 • 25-26.01.2025
 • 08-09.02.2025
 • 22-23.02.2025
 • 08-09.03.2025
 • 22-23.03.2025
 • 29-30.03.2025
 • 26-27.04.2025
 • 17-18.05.2025
 • 31.05-01.06.2025
 • 07-08.06.2025
 • 28-29.06.2025

*W wyjątkowych sytuacjach Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w terminach zjazdów.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele.               

Zajęcia są planowane pomiędzy: 8.30 –17.30


Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest:

 • Uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć
 • Zaliczenie przedmiotów określonych programem studiów
 • Brak egzaminu końcowego
 • Zaliczenie praktyki zawodowej

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

tel.:
32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
  e-mail:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl 
Pokój:
009 (parter)

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Dr n. hum. Sabina Skałka-Gawlik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, bibliotekarz, oligofrenopedagog, dziennikarz od 1991 roku do 2020 związany z Radiem Katowice – reporterka i wydawca audycji dla młodzieży CZAS NA NAS, wykładowca w Akademii Humanitas, nauczycielka  dyplomowana – polonistka w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie, egzaminatorka maturalna, współorganizatorka konkursów poetyckich i recenzentka wierszy młodych poetów (konkursy poetyckie), tutorka adeptów dziennikarstwa podczas kampusów dziennikarskich organizowanych przez Instytucję Kultury Katowice Miasto Ogrodów, prowadząca warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej  z treningiem psychospołecznym  dla WTZ  w ramach projektów unijnych, wykładowczyni podczas Festiwali Nauki w Chorzowie i w uniwersytetach trzeciego wieku, podróżniczka zakochana w Indiach.

   

Dr n. hum. Amelia Dziurda-Multan

Polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener kadry oświatowej, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Pracuje w szkole ogólnodostępnej, gdzie prowadzi lekcje języka polskiego i terapię dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Miłośniczka jazdy na rowerze, wędrówek po Roztoczu (oczywiście rowerowych) oraz spacerów wzdłuż piaszczystych plaż Bałtyku.

Aleksandra Krauze

Oligofrenopedagożka, terapeutka. Swoje doświadczenie zdobywała pracując jako terapeuta z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Od wielu lat jest pracownikiem Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, gdzie prowadzi zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Współzałożycielka Fundacji Rozwoju Komunikacji Alternatywnej Framka, której misją jest pogłębienie świadomości na temat wpływu relacji na komunikację w procesie wprowadzania AAC u dzieci niemówiących. Z pasją w oczach opowiada o swoich zainteresowaniach: neuroróżnorodności, psychologii pozytywnej, pedagogice dzikiej przyrody i dogoterapii. Rodzicielstwo Bliskości ma od dawna w krwiobiegu. Prywatnie szczęśliwa mama dwóch chłopców.

Beata Pakuła

Magister psychologii, który podczas studiów ukończył specjalizację kliniczną i sądową. Zainteresowania oraz rozwój zawodowy koncentrują się na obszarach psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychopatologii, psychologii rozwojowej oraz sądowej. Posiada kwalifikacje w dziedzinie oligofrenopedagogiki oraz wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem. Doświadczenie zawodowe obejmuje ponad dwadzieścia lat pracy z osobami w każdej grupie wiekowej i na każdym poziomie funkcjonowania. Pracowała zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i osobami dorosłymi, w różnorodnych środowiskach, takich jak szkoły, przedszkola, ośrodki specjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego oraz szpitale psychiatryczne. W ramach pracy zdobywała doświadczenie między innymi z osobami z:  spektrum autyzmu, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną, depresją, lękami, fobiami, schizofrenią, demencją, zaburzeniami neurologicznymi, zespołami genetycznymi, ofiarami przemocy i innymi. Aktualnie specjalizacja skupia się na diagnozie i terapii dzieci i młodzieży. Przez ostatnie dwie dekady rozwijała umiejętności poprzez prowadzenie pomocy psychologicznej, działań diagnostycznych, terapii indywidualnej i grupowej, interwencji kryzysowej, opiniowania oraz udziału w zespołach orzekających, udziału w zespołach związanych z niebieską kartą. Dodatkowo, angażuje się jako terapeutka w Szkole dla Rodziców i Wychowawców, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzicami oraz opiekunami.

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 10 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
10 rat

Cena regularna

4 500 zł

450 zł

Bonifikata terminowa -30%
do dnia 30.06.2024 r.  

3 150 zł*

315 zł

 

 

 Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 4 500 zł 

 

Rekrutacja

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I,II stopień lub jednolite magisterskie (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, podczas zapisu osobistego nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

 

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

 

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.
Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową i dalsze szczegółowe informacje. 

 *W przypadku zapisu ONLINE na wybrany kierunek proszę o wysłanie skanów wymaganych dokumentów jako standardowe załączniki PDF  (zdjęcia dokumentów nie są przyjmowane do dokumentacji).

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl