Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Psychologia

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia jednolite magisterskie

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje studia na prestiżowym kierunku Psychologia, wyróżnionym nagrodą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najbardziej innowacyjne i nowoczesne programy studiów. WSH otrzymała nagrodę w wysokości miliona złotych za program studiów realizowany na kierunku Psychologia.

Koncepcja kształcenia i opracowany program studiów na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Humanitas uwzględniają potrzeby ogólnopolskiego, a zwłaszcza lokalnego rynku pracy. Nakierowane są na praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwentów w pełni do zawodu psychologa oraz, w zasadniczym zakresie, do takich zawodów, jak: doradca zawodowy, nauczyciel psycholog, do pracy na stanowiskach specjalisty terapii pedagogicznej, specjalisty psychoterapii uzależnień, specjalisty terapii uzależnień.

Dla kogo:

Psychologia to kierunek dla osób interesujących się biologią, medycyną, życiem społecznym. Studia psychologiczne dają przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia ról zawodowych związanych z diagnozą i pomocą psychologiczną (terapią). Dyplom psychologa otwiera drzwi do kariery w ochronie zdrowia, profilaktyce, wychowaniu czy edukacji, ale także w profesjach związanych z psychologią biznesu, pracy, organizacji i marketingu. Psychologia to idealna propozycja dla osób zafascynowanych złożonością i możliwościami ludzkiej psychiki lub chcących pomagać innym.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwent kierunku Psychologia znajdzie pracę:

 • w szkolnictwie,
 • w ochronie zdrowia,
 • w ośrodkach penitencjarnych,
 • w służbach wojskowych i policyjnych,
 • w marketingu, reklamie, mediach,
 • w instytucjach resocjalizacyjnych: poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach penitencjarnych, organizacjach pozarządowych itp.
 • w przedsiębiorstwach.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Coaching
 • Diagnoza psychologiczna
 • Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia
 • Profesjologia i techniki rozwoju osobowości
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia stresu
 • Psychologia twórczości

 

Kontakt:
Marta Adamczyk -Prodziekan ds. studiów kierunku psychologia
tel.: 696 778 859

Martyna Hajdas -Sekretarz Instytutu Psychologii
tel.: 539 970 848
e-mail: psychologia@humanitas.edu.pl

Kontakt w godzinach:
Wtorek - piątek: 10:00 - 17:00

Specjalności

Neuropsychologia kliniczna i neurologopedia

Podstawowym celem specjalności Neuropsychologia kliniczna i neurologopedia jest wykształcenie psychologów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności pracy z osobami dotkniętymi zaburzeniami funkcji poznawczych w wyniku udarów, urazów Centralnego Układu Nerwowego. Studenci podczas realizacji programu tej specjalności poznają mechanizmy ich powstawania, nauczą się je rozpoznawać i poddawać terapii. Ponadto słuchacze zdobędą konkretne umiejętności, które pozwolą im stosować zdobytą wiedzę w praktyce. Liczne narzędzia, które poznają podczas studiów a służące do przesiewowej i szczegółowej diagnostyki procesów mózgowych, będą narzędziami do określenia deficytów poznawczych, co pozwoli na przygotowanie i zastosowanie właściwej interwencji oraz ocenić jej skuteczność.

Program specjalności kładzie bardzo duży nacisk na umiejętności niezbędne przy kontakcie z osobami chorymi neurologicznie i psychiatrycznie stąd większość zajęć odbywać się będzie w szpitalu przy łóżku chorego. Student podczas zajęć  zmierzy się z niepełnosprawnością, specyfiką wieku podeszłego, wpływem farmakoterapii.

Specjalność Neuropsychologia kliniczna i neurologopedia daje także możliwości poznania pracy neurologopedycznej, uzyskania wiedzy do prowadzenia badań z zakresu neuropsychologii.

Interdyscyplinarność tego kierunku jest możliwa dzięki realizowaniu zajęć przez ekspertów-praktyków lekarzy, psychologów, logopedów i rehabilitantów z Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas, SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka oraz Missouri Institute of Mental Health w USA.

Mocnym atutem specjalności są zajęcia praktyczne realizowane w Szpitalu w GCR Reptach z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu medycznego.

Program kształcenia specjalności uwzględnia aktualną sytuację na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej, np.

 • w szpitalach na oddziałach rehabilitacyjnych, neurologicznych i geriatrycznych,
 • w poradniach zdrowia psychicznego,
 • w ramach własnej działalności konsultacyjnej, doradczej, interwencyjnej i terapeutycznej,
 • w gabinetach prywatnych prowadzących rehabilitację funkcji poznawczych,
 • w uczelniach wyższych i zespołach naukowych, zajmując się dydaktyką i badaniami klinicznymi z zakresu psychologii zdrowia i choroby oraz osobowości.

Psychologia kliniczna i osobowości

Podstawowym zadaniem specjalności Psychologia Kliniczna i Osobowości jest wykształcenie specjalistów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu psychopatologii, czyli zaburzeń zachowania i osobowości, depresji, uzależnień, nerwic, zaburzeń lękowych itp. oraz diagnozy i pomocy psychologicznej. W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętność nawiązywania kontaktu, prowadzenia wywiadu i rozmowy psychologicznej z pacjentem oraz obserwacji. W zakresie tej specjalności uwzględniono również obszary psychologii zdrowia, psychologii penitencjarnej i sądowej. W ramach zajęć praktycznych słuchacze uczą się stosować metody diagnozy psychologicznej, interpretować wyniki badań oraz projektować i stosować w praktyce terapię psychologiczną zgodnie ze standardami etyki zawodowej.

W obszarach zainteresowań tej specjalności jest także problematyka diagnozowania osób uzależnionych i mających zaburzenia psychiczne oraz metody interwencji kryzysowej.

Specjalność pozwala absolwentom pracować:

 • w różnych instytucjach i gabinetach, np. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, poradniach seksuologicznych, rodzinnych, medycznych),
 • w ramach własnej działalności konsultacyjnej, doradczej, interwencyjnej, terapeutycznej,
 • w gabinetach prywatnych prowadzących praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną; szpitalach i klinikach leczących osoby chore na choroby somatyczne, neurologiczne i psychiczne,
 • w ośrodkach rehabilitacji i opieki nad chorymi z chorobami przewlekłymi,
 • w ośrodkach leczniczo-opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku,
 • w zespołach zajmujących się promocją zdrowia,
 • w zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną i działania w sytuacjach kryzysowych,
 • w uczelniach wyższych i zespołach naukowych, zajmując się dydaktyką i badaniami klinicznymi z zakresu psychologii zdrowia i choroby oraz osobowości.


Specjalności realizowane są na 7,8,9,10 semestrze. Uruchomienie specjalności warunkowane jest grupą minimum 15 osobową.

Sylwetka absolwenta

Absolwent po odbyciu studiów jednolitych magisterskich i uzyskując tytuł magistra Psychologii w Wyższej Szkole Humanitas:

 • będzie dysponował kwalifikacjami psychologicznymi ogólnymi i szczegółowymi  zgodnie z  założeniami ustawy o zawodzie psychologa (Dz. U. 2001, nr 73, poz. 763);
 • będzie posiadał wiedzę z zakresu m.in.: psychologii ogólnej, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego;
 • będzie przygotowany do udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych, zapobieganiu i korekcji przejawów patologii społecznej, a także profilaktyki i prewencji społecznej oraz resocjalizacji w warunkach zinstytucjonalizowanych;
 • będzie przygotowywany do samodzielnego diagnozowania i podstawowej terapii zaburzeń zachowania ludzkiego oraz do współpracy w tym zakresie ze specjalistami innych dziedzin;
 • będzie przygotowany do umiejętnego wykorzystywania mechanizmów psychospołecznych w organizacji skutecznego zarządzania i administrowania nowoczesnym przedsiębiorstwem oraz instytucjami administracji publicznej;
 • posiądzie umiejętności: prowadzenia negocjacji i mediacji, badania rynku, postaw konsumenckich i innych psychologicznych aspektów funkcjonowania jednostek gospodarczych.

Atuty kierunku

 • Trzy tryby (formy) studiowania! Uczelnia oferuje studentom możliwość indywidualnego wyboru spośród różnych ścieżek kształcenia.
 • Kwalifikacje zawodowe po studiach! Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra psychologii i dysponuje kwalifikacjami psychologicznymi, zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie psychologa (Dz. U. 2001, nr 73, poz. 763).
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku psychologia przygotowany został we współpracy m.in. z instytucjami ochrony zdrowia, ośrodkami terapeutycznymi oraz penitencjarnymi.
 • Program na milion! Wyższa Szkoła Humanitas jako jedna z dwóch uczelni niepublicznych w Polsce otrzymała nagrodę wysokości miliona złotych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za program studiów realizowany na kierunku Psychologia.
 • Znani, wybitni wykładowcy! Studenci psychologii w WSH mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych popularnych naukowców i praktyków, takich jak prof. Zbigniew Lew-Starowicz czy Małgorzata Ohme.
 • Obozy naukowe połączone z praktyką psychologiczną!
 • Bogaty program specjalnościowy trwający dwa lata (IV i V rok studiów)!
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z placówkami ochrony zdrowia, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu studenci mogą odbywać wartościowe i różnorodne praktyki czy staże, zgodnie z profilem ich studiów.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
 • Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne uzupełniające program studiów! Oferujemy m.in. możliwość udziału w warsztatach z języka migowego, psychologii mediów, technik zapamiętywania, coachingu, mentoringu, negocjacji i mediacji, psychologii sądowej.

Opłaty

 


Psychologia studia jednolite magisterskie

tryb niestacjonarny/stacjonarny
Czesne już od 260zł

3 tryby studiowania

Student Psychologii w Wyższej Szkole Humanitas może wybrać jedną z 3 ścieżek studiowania, w zależności od własnych potrzeb.

1. Studia jednolite magisterskie (tryb niestacjonarny, w ramach 3,5 letniej indywidualnej ścieżki studiowania)

Opieka tutora

 •  zajęcia dwa razy w miesiącu (piątek po południu, sobota, niedziela)

2. Studia jednolite magisterskie dla osób z wyższym wykształceniem, krótsze nawet o 4 semestry w zależności od posiadanego wykształcenia

Indywidualna ścieżka studiowania, opieka tutora

 • zajęcia raz w miesiącu (piątek po południu, sobota, niedziela)
 • oraz dwa zjazdy w semestrze (4 dniowe, czwartek, piątek, sobota, niedziela)

Szczegółowe informacje dot. procedury przyjęcia w trybie dla osób z wyższym wykształceniem znajdziesz TUTAJ.

3. Studia jednolite magisterskie dla osób aktywnych zawodowo (tryb stacjonarny, 5 lat)

Indywidualna ścieżka studiowania, opieka tutora

 • zajęcia raz w miesiącu (piątek po południu, sobota, niedziela)
 • oraz dwa zjazdy w semestrze (4 dniowe, czwartek, piątek, sobota, niedziela)

 

Szczegółowe informacje:

tel.: 696 778 859

e-mail: psychologia@humanitas.edu.pl

dla osób z wyższym wykształceniem

Procedura przyjęcia na Psychologię w trybie dla osób z wyższym wykształceniem.

Kandydat na studia na kierunek psychologia w trybie dla osób z wyższym wykształceniem składa w dziale rekrutacji WSH kserokopie (oryginały do wglądu) dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie tj.:

 • dyplomy oraz suplementy (indeks w przypadku braku suplementu) studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich,
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
 • certyfikaty uzyskane podczas szkoleń, warsztatów itp.

Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji Dziekana Wyższej Szkoły Humanitas w sprawie przyjęcia na semestr wyższy niż pierwszy. Decyzja ta zawiera informacje, na który semestr kandydat może zostać przyjęty, wskazuje przedmioty zaliczone oraz warunki dodatkowe, które należy zrealizować podczas trwania studiów. W decyzji tej znajduje się również informacja dotycząca warunków finansowych. Warto podkreślić, że kandydat przyjęty np. na semestr V, reguluje czesne od V semestru, zgodnie z tabelą opłat. Po zapoznaniu się z decyzją dziekana i akceptacją warunków w niej zawartych, kandydat na studia w trybie dla osób z wyższym wykształceniem może dokończyć proces rekrutacji wedle kroków zawartych w ogólnych warunkach rekrutacji.

 

Kandydat w dziale rekrutacji składa kserokopie dokumentów. Oryginały prosimy mieć ze sobą do wglądu.

Warunki rekrutacji

 

Zapisz się na studia

1. Wypełnij kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie),
 • kserokopia dyplomu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego w Wyższej Szkole Humanitas z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem


Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl