Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

PLASTYKA DLA NAUCZYCIELI

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

O kierunku

Kierunek Plastyka  dla nauczycieli jest skierowany do nauczycieli, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w ramach nauczania kolejnego przedmiotu jakim jest Plastyka .

Nowoczesny program studiów podyplomowych na tym kierunku obejmuje treści kształcenia przygotowujące do:

 • nauczania Plastyki w szkole podstawowej (II etap edukacyjny)

oraz

 • nauczania Plastyki w szkole ponadpodstawowej (III etap edukacyjny)

W ramach 3-semestralnych studiów podyplomowych na kierunku: Plastyka  dla nauczycieli uczestnicy zostaną zapoznania z wymaganiami nowej podstawy programowej i nabędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności dla efektywnego i skutecznego nauczania Plastyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.


Zgodnie z założeniem podstawy programowej celem przedmiotu Plastyka w szkołach podstawowych jest rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody i wartości urzeczywistnione w dziełach sztuki, zachęcanie do indywidualnej i zespołowej ekspresji artystycznej, rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia abstrakcyjnego.

W szkołach ponadpodstawowych zadaniem przedmiotu Plastyka jest poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności plastycznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.

 

W ramach studiów podyplomowych nasi uczestnicy poznają:

•          miejsce przedmiotu w ramowych planach nauczania na poszczególnych etapach

•          podstawę programową kształcenia na II i III etapie edukacyjnym,

•          cele kształcenia,

•          treści nauczania poszczególnych etapach edukacyjnych,

•          przedmiot w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia,

•          strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu,

•          kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu,

 

Absolwenci kierunku będą wiedzieć jak:

 • identyfikować zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi;
 • przeanalizować rozkład materiału;
 • identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
  z innymi treściami nauczania;
 • dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów;
 • kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy;
 • dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne,
 • merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu;
 • skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów;
 • rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym;
 • przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia.

 

Absolwenci kierunku będą przygotowani do:

 • adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów;
  • popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym;
  • zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych oraz systematycznej aktywności fizycznej;
  • promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej;
  • kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów;
  • budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;
  • rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;
  • kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu;
  • stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

 

Cel studiów

Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Plastyka  dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Studia podyplomowe Plastyka  dla nauczycieli przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela Plastyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Zadaniem kadry dydaktycznej na kierunku Plastyka  dla nauczycieli w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe, a także doświadczenie w zakresie przygotowania do nauczania  dla prowadzonych zajęć.

 

Adresaci

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich (kierunków, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).

Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Absolwent studiów

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu
z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania Plastyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Absolwenci znają:

•          podstawę programową,

•          cele kształcenia,

•          treści nauczania poszczególnych etapach edukacyjnych,

•          przedmiot w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia,

•          strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu,

•          kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu,

 

Absolwenci wiedzą jak:

 • identyfikować zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi;
 • przeanalizować rozkład materiału;
 • identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi treściami nauczania;
 • dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów;
 • kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy;
 • dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne,
 • merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu;
 • skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów;
 • rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym;
 • przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia.

 

Absolwenci kierunku są przygotowani do:

 • adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów;
  • popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym;
  • zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych oraz systematycznej aktywności fizycznej;
  • promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej;
  • kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów;
  • budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;
  • rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;
  • kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu;
  • stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

 

Absolwenci kierunku potrafią m.in.:

 • obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów;
 • adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym;
 • projektować i realizować programy nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów;
 • tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia;
 • podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów;
 • rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów;
 • skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów;
 • wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem;
 • monitorować postępy uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym szkoły;
 • odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku;
 • skutecznie realizować działania wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych;
 • poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu;

Program

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Program swym zakresem obejmuje m.in. treści:

MODUŁ I

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA PLASTYKI JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (180 GODZIN)

 • Przygotowanie merytoryczne do nauczania na II etapie edukacyjnym
 • Przygotowaniem merytoryczne do nauczania na III etapie edukacyjnym

 

W ramach modułu I w trakcie zajęć omówione zostaną m.in.:

 

1. Współczesne tendencje w edukacji artystycznej

2. Historia sztuki

3. Percepcja wizualna i twórczość artystyczna

5. Rysunek i malarstwo

6. Grafika i rzeźba

7. Projektowanie graficzne

8. Fotografia

9. Technologia informacyjna w nauczaniu plastyki i historii sztuki

10. Instytucje kultury i organizacja wystaw

11. Sztuka i awangarda artystyczna środowiska lokalnego

12. Dydaktyka historii sztuki

13. Dydaktyka plastyki

Uczestnicy w ramach kształcenia przygotowującego do nauczania Plastyki w klasach IV-VIII m.in.:

 • zostaną zapoznani z głównymi celami nauczania Plastyki i wymaganiami podstawy programowej,
 • poznają metody i techniki rozwijania u uczniów chęci poznawania świata, kształtowania u nich właściwej postawy wobec przyrody i środowiska,
 • będą wiedzieć w jaki sposób kształtować prawidłowe zachowania i postawy związane ze zdrowiem,
 • nauczą się jak umiejętnie przeprowadzić ucznia przez analizowanie różnorodnych źródeł informacji, planowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń oraz obserwacji w szkole i w terenie,
 • dowiedzą się jak kształtować u uczniów myślenie naukowe i krytyczne podejście do informacji,
 • poznają zasady bezpiecznej pracy i wyposażenia pracowni,
 • nauczą się jak efektywnie korzystać podczas lekcji z różnorodnych materiałów źródłowych, tj. zdjęć, filmów, foliogramów, plansz poglądowych, prostych tekstów popularnonaukowych, danych, będących wynikiem badań naukowych, prezentacji multimedialnych, animacji, zasobów cyfrowych dostępnych lokalnie oraz w sieci

 

Uczestnicy w ramach kształcenia przygotowującego do nauczania Plastyki na III etapie edukacyjnym (szkoła ponadpodstawowa) m.in.:

 

•          będą pogłębiać wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania organizmu człowieka

•          nauczą się jak rozwijać myślenie naukowe u ucznia

•          będą wiedzieć jak zapoznać ucznia z praktycznymi zastosowaniami nauk biologicznych

MODUŁ II

PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA PLASTYKI JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (90 GODZIN)

 1. Ramowy plan nauczania
 2. Podstawa programowa
 3. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
 4. Metody kształcenia
 5. Metodyka treści kształcenia
 6. Projektowanie procesu kształcenia
 7. Ocenianie w pracy dydaktycznej
 8. Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu
 9. Rozwój umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 10. Warsztat pracy nauczyciela

 

Praktyki zawodowe:

Celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela Plastyki i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną. Jeżeli przedmiot jest nauczany lub rodzaj zajęć jest prowadzony zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej, praktyki zawodowe odbywają się w obu typach szkół.

 

Czas trwania studiów:

 • 3 semestry
 • 270 godzin
 • 90 godzin praktyk zawodowych
 • Planowane rozpoczęcie: wrzesień 2022 r.

 

Dni i godziny zajęć:

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele.

Zajęcia są planowane pomiędzy: 8.00–20.00.

Forma realizacji:

Organizacja zajęć: DWA TRYBY REALIZACJI*

 

* ZAJĘCIA HYBRYDOWE:

Studia podyplomowe realizowane przez WSH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

 *ZAJĘCIA ONLINE:

Studia podyplomowe realizowane przez WSH prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

 

Planowane rozpoczęcie studiów: semestr letni  roku akademickiego 2021/2022

Planowane zakończenie studiów: semestr letni roku akademickiego 2022/2023

Planowana realizacja zajęć dydaktycznych: wrzesień 2022 r. – wrzesień 2023 r.

 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest:

 • Uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć
 • Zaliczenie przedmiotów określonych programem studiów
 • Zaliczenie praktyki zawodowej

 

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

tel.: 32 363-12-06

fax.: 32 363-12-07

e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Pokój: 009 (parter)

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

475 zł

1 900 zł

3 800 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

380 zł

1 520 zł

3 040 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(800 zł mniej do 9 października 2022 r. )

375 zł

1 500 zł

3 000 zl

 

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)