Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Projektowanie i wdrażanie e-learningu w zgodzie ze standardami dostępności

O KIERUNKU

Cel studiów: 

   E-learning stał się współcześnie pełnoprawną formą kształcenia. Stąd celem kierunku jest przekazanie specjalistycznej wiedzy na temat rozwiązań technologicznych oraz metodyki kształcenia zdalnego, ale również wiedzy i zakresu stosowania standardów dostępności (m.in. WCAG). Kierunek projektowanie i wdrażanie e-learningu w zgodzie ze standardami dostępności zapewnia wysoką jakość szkoleń i jest dostosowany do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjny.

   W ramach rocznych studiów podyplomowych każdy uczestnik zdobędzie niezbędne kompetencje  w zakresie projektowania, tworzenia i prowadzenia e-szkoleń oraz zarządzania projektem e-learningowym, realizowanych w edukacji, w biznesie i  w administracji.

   Rok 2020 to rok przełomowy, ponieważ zdalne nauczanie nabrało innego znaczenia. W związku z tym dydaktycy, trenerzy i szkoleniowcy nie mogą pozostać bierni wobec nowych wyzwań. Edukacja odbywająca się w cyberprzestrzeni to edukacja dostępna dla każdego uczestnika.

 

Adresaci:

 • Osoby, które są zainteresowane wykonywaniem zawodów związanych z projektowaniem szkoleń e-learningowych i tworzeniem e-kursów (z uwzględnieniem obowiązujących standardów dostępności),
 • Osoby, które są zainteresowane wykonywaniem zawodów związanych z zarządzaniem projektem e-learningowym (specjalista ds. e-learningu),
 • Pracownicy oświaty, którzy są zainteresowani doskonaleniem umiejętności w zakresie stosowania tej formy kształcenia w procesie dydaktycznym,
 • Osoby, które zajmują się edukacją, rozwojem i pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć online.  

Absolwent studiów:

   W trakcie studiów uczestnik studiów podyplomowych  pozna niezbędne narzędzia oraz zasady przygotowania atrakcyjnych i skutecznych e-kursów. Efektem studiów będzie stworzenie własnego, dedykowanego do konkretnych zastosowań projektu (lekcja online, e-szkolenie, przygotowanie wdrożenia) w wybranej formule (np. zajęcia online, blended learning, webinary) spełniającego wymogi dostępności.

Atuty:

   Kursy, które powstaną w ramach studiów będą spełniały obowiązujące współcześnie, rygorystyczne standardy WCAG, świadczące o ich przystosowaniu dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

   Zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 r. wszystkie materiały cyfrowe przygotowane przez podmioty publiczne muszą spełniać zasady dostępności cyfrowej. Co więcej, należy podkreślić, iż każdy uczestnik zajęć akademickich, warsztatów, szkoleń oraz wykładów przygotowanych na platformach e-learningowych powinien mieć możliwość dotarcia do każdej informacji nie tylko w formie tekstowej, ale również w formie multimedialnej. Z drugiej strony osoby przygotowujące materiały cyfrowe powinny zapoznać się z wymaganiami Standardu EN 301 549, Dyrektywy UE 2016 oraz zasadami WCAG 2.1, które stanowią fundament tworzenia edukacji dostępnej cyfrowo

PROGRAM

PROGRAM

Program studiów

I MODUŁ: PODSTAWY EDUKACJI ZDALNEJ

 • Wprowadzenie do e-learningu
 • Standardy dostępności i użyteczności (m.in. WCAG)
 • Podstawy prawne działalności edukacyjnej i twórczej w Internecie
 • Podstawy nowoczesnej edukacji

II MODUŁ: REALIZACJA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

 • Otoczenie techniczne platformy LMS
 • Narzędzia komunikacji czasu rzeczywistego (synchroniczne)
 • Narzędzia komunikacji asynchronicznej
 • Przygotowanie materiałów multimedialnych interaktywnych

 III MODUŁ: WDRAŻANIE PROJEKTU E-LEARNINGOWEGO 

 • Projektowanie szkoleń e-learningowych
 • Optymalizacja szkoleń e-learningowych
 • Prowadzenie e-szkoleń
 • Zarządzanie projektem e-learningowym (profil edukacyjny i biznesowy)
 • Social learning - wykorzystanie mediów społecznościowych w edukacji zdalnej
 • Otwarte Zasoby i aplikacje edukacyjne
 • m-Learning
 • Projekt zaliczeniowy

 Formy pracy:

   Zajęcia będą prowadzone w formule blended learning, przy pomocy narzędzi do komunikacji synchronicznej (Click Meeting, Zoom) i asynchronicznej (Moodle) oraz tradycyjnie w formie warsztatów w laboratoriach komputerowych.

 Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu).

Czas trwania studiów

 • 2 semestry
 • 180 godzin

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, oraz wykonanie projektu zaliczeniowego.

Studia  kończyć się będą projektem.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl

OPŁATY

ZAPISZ SIĘ

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.