Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Psychologia sądowa

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie psychologów do pełnienia roli biegłego sądowego kwalifikującego go do udziału w czynnościach procesowych z udziałem dzieci i dorosłych. Ukończenie studiów podyplomowych daje podstawy do wpisania na listę biegłych sądowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych pozwoli na:

 • samodzielną pracę absolwenta w obszarze opiniowania na użytek wymiaru sprawiedliwości w sprawach rodzinno-opiekuńczych, karnych i cywilnych, orzekania o niepełnosprawności małoletnich, nieletnich i dorosłych, profilowania psychologicznego nieznanych sprawców przestępstw,
 • wyposażenie absolwenta w szczególne umiejętności w zakresie przesłuchań małoletnich świadków w trybie art. 185 Kodeksu postępowania karnego, na co składać się będą uzyskane umiejętności w zakresie pracy z dziećmi, łatwości nawiązywania kontaktu z małoletnimi, a także specjalnych umiejętności procedur przesłuchiwania,
 • poznanie wiedzy z obszaru nauk prawnych, która pozwoli absolwentowi operować aparatem pojęciowym niezbędnym do współpracy z osobami pracującymi na rzecz wymiaru sprawiedliwości,
 • przygotowanie absolwenta do pełnienia roli konsultanta w zakresie oddziaływań profilaktycznych, prewencyjnych i resocjalizacyjnych oraz do wspomagania właściwych organów w ramach prowadzonych śledztw i przesłuchań.  Rozszerzone kompetencje dadzą podstawy do zatrudnienia w ośrodkach diagnostycznych, profilaktycznych.

Atuty:

 • Indywidualne podejście do każdego słuchacza i opieka Tutora, który pozwoli odnaleźć i rozwinąć potencjał każdego z uczestników,
 • Praktyczny i zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi program, pozwalający na zdobycie profesjonalnych  umiejętności w obszarze psychologii sadowej i penitencjarnej,
 • Dostosowanie treści uwzględniających  projekty zmian przepisów prawnych,
 • Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, składająca się z pracowników naukowych i praktyków, którzy będą służyć pomocą nie tylko w trakcie studiów, ale również po ich zakończeniu,
 • Dogodny terminarz zjazdów (raz w miesiącu) i realizacja części wykładów poprzez platformę edukacyjną działającą on-line. Platforma umożliwia uczestnictwo w zajęciach, w dowolnej lokalizacji i strefie czasowej.

Adresaci:

   Osoby posiadających tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia, chcących zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu psychologii sadowej i penitencjarnej.

Program studiów został opracowany z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej absolwentów, dając możliwość pracy w:

 • Opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów oraz w sądach okręgowych, zarejestrowanych na liście biegłych sądowych,
 • Oddziałach psychiatrii sądowej,
 • Policji,
 • Kuratoriach,
 • Zakładach wychowawczych i karnych,
 • Rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • Poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • Świetlicach socjoterapeutycznych,
 • Prywatnych gabinetach psychologicznych.

Uzyskane kwalifikacje:

   Ukończenie studiów podyplomowych daje podstawy do wpisania na listę biegłych sądowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

Absolwent studiów:

 • Nabędzie wiedzę z zakresu metod  i zasad wykonywania ekspertyz dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości oraz procedur związanych z opiniodawstwem,
 • Pozna przyczyny i uwarunkowania zachowań przestępczych. Zdobędzie umiejętności diagnozowania sądowego i penitencjarnego, a także pozna sposoby zapobiegania zachowaniom przestępczych,
 • Uzyskawiedzę z zakresu zasad postępowania sądowego w sprawach karnych, cywilnych, opiekuńczych, pozna rolę biegłego sądowego w różnych kontekstach procesowych, a także będzie dysponował aparatem pojęciowym niezbędnym do współpracy z osobami pracującymi na rzecz wymiaru sprawiedliwości,
 • Zostanie wyposażony w szczególne umiejętności w zakresie przesłuchań małoletnich świadków w trybie art. 185 Kodeksu postepowania karnego, na co składać się będą uzyskane umiejętności w zakresie pracy z dziećmi, łatwości nawiązywania kontaktu z małoletnimi, a także specjalnych umiejętności procedur przesłuchiwania. Ponadto zostanie przygotowany do pełnienia roli konsultanta w zakresie oddziaływań profilaktycznych, prewencyjnych i resocjalizacyjnych oraz do wspomagania właściwych organów,
 • Nabędzie praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielną pracę w zakresie działań postawionych przed nimi przez organy sądowe.

Formy pracy:

   Zajęcia na studiach prowadzone są w  formie ćwiczeń, warsztatów przy zastosowaniu metod aktywizujących i praktycznych, np. symulacje przeprowadzanych przesłuchań biegłego w sądzie, uczestnictwo psychologa w przesłuchaniu małoletnich, komunikacja interpersonalna z dzieckiem, nieletnim i małoletnim, kazuistyka opiniodawcza. Wykładowcy w praktyczny sposób przekazują wiedzę i umiejętności uczestnikom studiów. Znaczny nacisk w procesie dydaktycznym położony jest na uczenie umiejętności praktycznych oraz na zajęcia kształcące umiejętności związane z pracą zawodową w dziedzinie szeroko rozumianych zagadnień psychologii sądowej i penitencjarnej.

Program

Program:

 • Psychologia sądowa
 • Wprowadzenie do prawoznawstwa
 • Podstawy prawa karnego
 • Podstawy prawa rodzinnego
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Wpływ grupy na jednostkę i przestępczość zorganizowaną
 • Opiniowanie w sprawach rodzinno-opiekuńczych
 • Opiniowanie w sprawach karnych
 • Opiniowanie w sprawach cywilnych
 • Opiniowanie psychologiczne osób małoletnich
 • Zaburzenia osobowości i preferencji seksualnych sprawców przestępstw
 • Wiarygodność zeznań świadków
 • Przesłuchanie biegłego psychologa w praktyce
 • Ogólne zasady odpowiedzialności karnej i etycznej  biegłego
 • Psychologiczne podstawy orzekania o niepełnosprawności małoletnich, nieletnich i dorosłych
 • Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw
 • Diagnoza penitencjarna sprawców przestępstw

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry
 • 265 godzin dydaktycznych

Organizacja zajęć:

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu (sobota, niedziela) w godzinach od 9:00 do 20:00. Część zajęć może być realizowana w siedzibie Grupy CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Studia podyplomowe realizowane przez AH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

      Z Platformy można korzystać za pomocą laptopa/komputera/tabletu/smartfona. Każdy   słuchacz studiów podyplomowych zostanie przeszkolony z obsługi platformy i będzie wspomagany wsparciem technicznym.

      Forma kształcenia jest dużym atutem i udogodnieniem dla studentów studiów     podyplomowych umożliwiając uczestnictwo w zajęciach w dowolnej lokalizacji.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie testu wiedzy.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ
fax.:
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

   Zajęcia proponowane w ramach Studiów podyplomowych "Psychologia Sądowa" prowadzone będą   przez pracowników naukowo-dydaktycznych psychologów praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w zakresie orzecznictwa i opiniowania psychologicznego. W ramach Studiów zaproszono także do współpracy wybitnych specjalistów z obszaru kryminalistyki,  prawa karnego rodzinnego i cywilnego.

Wśród kadry m.in:

dr Maciej Szaszkiewicz

opiekun merytoryczny studiów, profiler, psycholog sądowy i penitencjarny, pracownik Instytutu Psychologii Akademii Humanita. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Tajemnice grypserki” oraz „Zabójcy i ich ofiary” (jako współautor)A wśród wykładowców absolutnie jeden z najbardziej znanych - profiler, psycholog sądowy i penitencjarny.

          

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 8 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
8 rat

Cena regularna

5 900 zł

737,50 zł

Bonifikata terminowa -30%
do dnia 30.06.2024 r.  

4 130 zł*

516,25 zł

 

 

 Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 5 900 zł 

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I,II stopień lub jednolite magisterskie (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, podczas zapisu osobistego nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

 

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

 

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.
Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową i dalsze szczegółowe informacje. 

 *W przypadku zapisu ONLINE na wybrany kierunek proszę o wysłanie skanów wymaganych dokumentów jako standardowe załączniki PDF  (zdjęcia dokumentów nie są przyjmowane do dokumentacji).

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl