Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Psychologia sądowa

O kierunku

Cel studiów:

   Celem studiów jest przygotowanie psychologów do pełnienia roli biegłego sądowego kwalifikującego go do udziału w czynnościach procesowych z udziałem dzieci i dorosłych. Ukończenie studiów podyplomowych daje podstawy do wpisania na listę biegłych sądowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych pozwoli na:

 • samodzielną pracę absolwenta w obszarze opiniowania na użytek wymiaru sprawiedliwości w sprawach rodzinno-opiekuńczych, karnych i cywilnych, orzekania o niepełnosprawności małoletnich, nieletnich i dorosłych, profilowania psychologicznego nieznanych sprawców przestępstw,
 • wyposażenie absolwenta w szczególne umiejętności w zakresie przesłuchań małoletnich świadków w trybie art. 185 Kodeksu postępowania karnego, na co składać się będą uzyskane umiejętności w zakresie pracy z dziećmi, łatwości nawiązywania kontaktu z małoletnimi, a także specjalnych umiejętności procedur przesłuchiwania,
 • poznanie wiedzy z obszaru nauk prawnych, która pozwoli absolwentowi operować aparatem pojęciowym niezbędnym do współpracy z osobami pracującymi na rzecz wymiaru sprawiedliwości,
 • przygotowanie absolwenta do pełnienia roli konsultanta w zakresie oddziaływań profilaktycznych, prewencyjnych i resocjalizacyjnych oraz do wspomagania właściwych organów w ramach prowadzonych śledztw i przesłuchań.  Rozszerzone kompetencje dadzą podstawy do zatrudnienia w ośrodkach diagnostycznych, profilaktycznych.

Atuty:

 • Indywidualne podejście do każdego słuchacza i opieka Tutora, który pozwoli odnaleźć i rozwinąć potencjał każdego z uczestników,
 • Praktyczny i zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi program, pozwalający na zdobycie profesjonalnych  umiejętności w obszarze psychologii sadowej i penitencjarnej,
 • Dostosowanie treści uwzględniających  projekty zmian przepisów prawnych,
 • Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, składająca się z pracowników naukowych i praktyków, którzy będą służyć pomocą nie tylko w trakcie studiów, ale również po ich zakończeniu,
 • Dogodny terminarz zjazdów (raz w miesiącu) i realizacja części wykładów poprzez platformę edukacyjną działającą on-line. Platforma umożliwia uczestnictwo w zajęciach, w dowolnej lokalizacji i strefie czasowej.

Adresaci:

   Osoby posiadających tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia, chcących zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu psychologii sadowej i penitencjarnej.

Program studiów został opracowany z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej absolwentów, dając możliwość pracy w:

 • Opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów oraz w sądach okręgowych, zarejestrowanych na liście biegłych sądowych,
 • Oddziałach psychiatrii sądowej,
 • Policji,
 • Kuratoriach,
 • Zakładach wychowawczych i karnych,
 • Rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • Poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • Świetlicach socjoterapeutycznych,
 • Prywatnych gabinetach psychologicznych.

Uzyskane kwalifikacje:

   Ukończenie studiów podyplomowych daje podstawy do wpisania na listę biegłych sądowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

Absolwent studiów:

 • Nabędzie wiedzę z zakresu metod  i zasad wykonywania ekspertyz dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości oraz procedur związanych z opiniodawstwem,
 • Pozna przyczyny i uwarunkowania zachowań przestępczych. Zdobędzie umiejętności diagnozowania sądowego i penitencjarnego, a także pozna sposoby zapobiegania zachowaniom przestępczych,
 • Uzyskawiedzę z zakresu zasad postępowania sądowego w sprawach karnych, cywilnych, opiekuńczych, pozna rolę biegłego sądowego w różnych kontekstach procesowych, a także będzie dysponował aparatem pojęciowym niezbędnym do współpracy z osobami pracującymi na rzecz wymiaru sprawiedliwości,
 • Zostanie wyposażony w szczególne umiejętności w zakresie przesłuchań małoletnich świadków w trybie art. 185 Kodeksu postepowania karnego, na co składać się będą uzyskane umiejętności w zakresie pracy z dziećmi, łatwości nawiązywania kontaktu z małoletnimi, a także specjalnych umiejętności procedur przesłuchiwania. Ponadto zostanie przygotowany do pełnienia roli konsultanta w zakresie oddziaływań profilaktycznych, prewencyjnych i resocjalizacyjnych oraz do wspomagania właściwych organów,
 • Nabędzie praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielną pracę w zakresie działań postawionych przed nimi przez organy sądowe.

Formy pracy:

   Zajęcia na studiach prowadzone są w  formie ćwiczeń, warsztatów przy zastosowaniu metod aktywizujących i praktycznych, np. symulacje przeprowadzanych przesłuchań biegłego w sądzie, uczestnictwo psychologa w przesłuchaniu małoletnich, komunikacja interpersonalna z dzieckiem, nieletnim i małoletnim, kazuistyka opiniodawcza. Wykładowcy w praktyczny sposób przekazują wiedzę i umiejętności uczestnikom studiów. Znaczny nacisk w procesie dydaktycznym położony jest na uczenie umiejętności praktycznych oraz na zajęcia kształcące umiejętności związane z pracą zawodową w dziedzinie szeroko rozumianych zagadnień psychologii sądowej i penitencjarnej.

Program

Program:

 • Psychologia sądowa
 • Wprowadzenie do prawoznawstwa
 • Podstawy prawa karnego
 • Podstawy prawa rodzinnego
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Wpływ grupy na jednostkę i przestępczość zorganizowaną
 • Opiniowanie w sprawach rodzinno-opiekuńczych
 • Opiniowanie w sprawach karnych
 • Opiniowanie w sprawach cywilnych
 • Opiniowanie psychologiczne osób małoletnich
 • Zaburzenia osobowości i preferencji seksualnych sprawców przestępstw
 • Wiarygodność zeznań świadków
 • Przesłuchanie biegłego psychologa w praktyce
 • Ogólne zasady odpowiedzialności karnej i etycznej  biegłego
 • Psychologiczne podstawy orzekania o niepełnosprawności małoletnich, nieletnich i dorosłych
 • Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw
 • Diagnoza penitencjarna sprawców przestępstw

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry
 • 265 godzin dydaktycznych

Organizacja zajęć:

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu (sobota, niedziela) w godzinach od 9:00 do 20:00. Część zajęć może być realizowana w siedzibie Grupy CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Proces dydaktyczny wspomagany jest platformą edukacyjną, gdzie część wykładów będzie realizowana za pomocą platformy Click - Meeting. Zajęcia odbywać się będą w realnym czasie w godzinach wieczornych od 20:00 do 21:30. Platforma edukacyjna jest bardzo przyjazna i łatwa w obsłudze, minimalne techniczne wymagania.

Z Platformy można korzystać za pomocą laptopa/komputera/tabletu/smartfona. Każdy   słuchacz studiów podyplomowych zostanie przeszkolony z obsługi platformy i będzie   wspomagany wsparciem technicznym. Forma kształcenia jest dużym atutem i udogodnieniem dla studentów studiów   podyplomowych umożliwiając uczestnictwo w zajęciach w dowolnej lokalizacji.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie oraz zdanie testu wiedzy.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:

tel.: 32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

   Zajęcia proponowane w ramach Studiów podyplomowych "Psychologia Sądowa" prowadzone będą   przez pracowników naukowo-dydaktycznych psychologów praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w zakresie orzecznictwa i opiniowania psychologicznego. W ramach Studiów zaproszono także do współpracy wybitnych specjalistów z obszaru kryminalistyki,  prawa karnego rodzinnego i cywilnego.

Wśród kadry m.in:

dr Maciej Szaszkiewicz

opiekun merytoryczny studiów, profiler, psycholog sądowy i penitencjarny, pracownik Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanita. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Tajemnice grypserki” oraz „Zabójcy i ich ofiary” (jako współautor)A wśród wykładowców absolutnie jeden z najbardziej znanych - profiler, psycholog sądowy i penitencjarny.

          

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 700 zł 2 800 zł 5 600 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(15% mniej)
595 zł 2 380 zł 4 760 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (200mniej do 30 września 2020 r.)  675 zł 2 700 zł 5 400 zł

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego na kierunku psychologia (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.