Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Terapia dzieci i młodzieży

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli, pedagogów oraz psychologów do pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze zdrowia psychicznego. Słuchacze otrzymają wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące profilaktyki zaburzeń, ich diagnozy oraz nowoczesnych metod terapii. Interdyscyplinarny charakter studiów oraz wykwalifikowana kadra specjalistów pozwala na poznanie aktualnej wiedzy dotyczącej pracy z dziećmi i młodzieżą w kryzysach psychicznych, przejawiającymi zachowania autodestrukcyjne oraz z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności terapeutycznych słuchaczy oraz poznanie nowoczesnych metod i technik w pracy z grupami czy z rodziną.

Adresaci:

 • Nauczyciele, psychologowie i terapeuci prowadzący pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a także specjaliści pragnący wzbogacić swój warsztat pracy o nowoczesne metody terapii,
 • Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Do podjęcia studiów nie jest wymagane posiadanie przygotowania pedagogicznego ani także zatrudnienie w placówce oświatowej.

Atuty:

 • Wzbogacenie warsztatu pracy o najnowszą wiedzę i umiejętności praktyczne,
 • Interdyscyplinarny charakter studiów w oparciu o autorskie programy (zajęcia ze specjalistami –  praktykami z kilkunastoletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą),
 • Zajęcia prowadzone metodami praktycznymi, analiza studium przypadku,  a także superwizja przypadków.

Absolwent studiów:

 • Nabędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą diagnozy i terapii zaburzeń eksternalizacyjnych i internalizacyjnych,
 • Zostanie wyposażeni w umiejętności praktyczne prowadzenia zajęć terapeutycznych (indywidualnych i grupowych),
 • Pozna metody diagnozy problemów klienta w oparciu o najnowsze narzędzia,
 • Zapozna się z modelami terapii zaburzeń wieku rozwojowego,
 • Będzie potrafił organizować, monitorować oraz ewaluować pomoc psychologiczno- pedagogiczną,
 • Posiądzie wiedzę z zakresu interwencji kryzysowej,
 • Nabędzie umiejętności związane z udzielaniem wsparcia psychologicznego,
 • Dowie się w jaki sposób prowadzi się poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, jak radzić sobie z kryzysami rozwojowymi, jak pracować z rodzina dysfunkcyjną oraz w jaki sposób pracować z dziećmi i młodzieżą będącymi ofiarami przemocy,
 • Zrozumie jak efektywnie prowadzić pierwszą pomoc emocjonalną, jak wykorzystywać różne podejścia terapeutyczne podczas sesji indywidualnych i grupowych, jak stosować poznane procedury czy strategie postępowania, oraz jak stosować techniki oparte na modyfikacji zachowań.

Formy pracy:

 • aktywne ćwiczenia szkoleniowe,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca na dialogu terapeutycznym oraz superwizji,
 • praca z narzędziami do prowadzenia efektywnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Program

W programie m.in:

 • Trening umiejętności społecznych
 • Podstawy psychologii rozwoju człowieka
 • Podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
 • Elementy diagnozy klinicznej i terapii zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji
 • Specyfika współpracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami 
 • Proces diagnozy u dziecka. Klasyfikacje psychiatryczne (DSM-V, ICD-11)
 • Całościowe zaburzenia rozwoju
 • Zaburzenia depresyjne i lękowe
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia tożsamości płciowej
 • Zaburzenia zachowania i emocji
 • Uzależnienia behawioralne
 • Wprowadzenie do psychoterapii
 • Dialog terapeutyczny
 • Terapia psychoanalityczna dzieci i młodzieży
 • Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży
 • Terapia systemowa
 • Kryzys i interwencja kryzysowa
 • Poradnictwo psychopedagogiczne
 • Terapia grupowa
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w praktyce 
 • Trening umiejętności rodzicielskich
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry
 • 260 godzin dydaktycznych

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu).

Studia podyplomowe realizowane przez AH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie (około 30% zajęć online i 70% zajęć stacjonarnych).

Daty zajazdów*:

 • 19-20.10.2024
 • 16-17.11.2024
 • 30.11-01.12.2024
 • 14-15.12.2024
 • 18-19.01.2025
 • 1-2.02.2025
 • 8-9.02.2025
 • 1-2.03.2025
 • 22-23.03.2025
 • 5-6.04.2025
 • 26-27.04.2024
 • 10-11.05.2025
 • 31.05-01.06.2025
 • 7-8.06.2025
 • 28-29.06.2025

 *w szczególnych przypadkach możliwa jest zmiana terminu zajęć

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.:
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

dr Aleksander Mańka

Adiunkt akademicki, pedagog specjalny, terapeuta, ekspert superwizji rodzinnej, profilaktyk systemowy, trener.

Od wielu lat łączy pracę naukową z działalnością profesjonalną w obszarze wspomagania i rozwoju zdrowia psychicznego. W swojej pracy integruje elementy różnych koncepcji metodycznych. Dominuje w tym podejście spójne z koncepcją eriksonowską i systemową. W swojej strategii oddziaływaniach koncentruje się na rozwiązaniach poprzez regulowanie równowagi i wykorzystanie potencjału indywidualnego i systemowego podmiotu. Jest autorem wielu publikacji, programów profilaktycznych i  terapeutycznych w tym zakresie. 

Barbara Olszewska

Pedagog specjalny, licencjonowany superwizor PLTB, certyfikowany terapeuta behawioralny, oraz tyflopedagog. Od 2006 roku pracuje zawodowo z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z ukierunkowaniem na pracę z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Pracownik Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach, gdzie prowadzi terapię indywidualną, grupową (trening TUS), punkt konsultacyjny oraz przeprowadza diagnozy różnicujące w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera. Zatrudniona w Przedszkolu nr 16 Integracyjnym w Chorzowie w charakterze pedagoga specjalnego. Współpracuje z fundacją z ASPi-racjami w Łodzi, Niepublicznym Punktem Przedszkolnym „Niebieski Zakątek II” w Chorzowie, Niepubliczną Szkołą Podstawową „Niebieski Zakątek” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Chorzowie jako konsultant terapii dzieci i młodzieży – superwizor. Prowadzi zajęcia na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i Gliwicach oraz pisze do czasopisma Terapia Specjalna.

 
Beata Pakuła

Magister psychologii, który podczas studiów ukończył specjalizację kliniczną i sądową. Zainteresowania oraz rozwój zawodowy koncentrują się na obszarach psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychopatologii, psychologii rozwojowej oraz sądowej. Posiada kwalifikacje w dziedzinie oligofrenopedagogiki oraz wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem. Doświadczenie zawodowe obejmuje ponad dwadzieścia lat pracy z osobami w każdej grupie wiekowej i na każdym poziomie funkcjonowania. Pracowała zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i osobami dorosłymi, w różnorodnych środowiskach, takich jak szkoły, przedszkola, ośrodki specjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego oraz szpitale psychiatryczne. W ramach pracy zdobywała doświadczenie między innymi z osobami z:  spektrum autyzmu, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną, depresją, lękami, fobiami, schizofrenią, demencją, zaburzeniami neurologicznymi, zespołami genetycznymi, ofiarami przemocy i innymi. Aktualnie specjalizacja skupia się na diagnozie i terapii dzieci i młodzieży. Przez ostatnie dwie dekady rozwijała umiejętności poprzez prowadzenie pomocy psychologicznej, działań diagnostycznych, terapii indywidualnej i grupowej, interwencji kryzysowej, opiniowania oraz udziału w zespołach orzekających, udziału w zespołach związanych z niebieską kartą. Dodatkowo, angażuje się jako terapeutka w Szkole dla Rodziców i Wychowawców, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzicami oraz opiekunami.

 

 

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 8 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
8 rat

Cena regularna

4 800 zł

600 zł

Bonifikata terminowa -30%
do dnia 30.06.2024 r.  

3 360 zł*

420 zł

 

 

 Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 4 800 zł 

Rekrutacja

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I,II stopień lub jednolite magisterskie (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, podczas zapisu osobistego nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

 

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

 

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.
Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową i dalsze szczegółowe informacje. 

 *W przypadku zapisu ONLINE na wybrany kierunek proszę o wysłanie skanów wymaganych dokumentów jako standardowe załączniki PDF  (zdjęcia dokumentów nie są przyjmowane do dokumentacji).

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl