Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Terapia dzieci i młodzieży

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli, pedagogów oraz psychologów do pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze zdrowia psychicznego. Słuchacze otrzymają wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące profilaktyki zaburzeń, ich diagnozy oraz nowoczesnych metod terapii. Interdyscyplinarny charakter studiów oraz wykwalifikowana kadra specjalistów pozwala na poznanie aktualnej wiedzy dotyczącej pracy z dziećmi i młodzieżą w kryzysach psychicznych, przejawiającymi zachowania autodestrukcyjne oraz z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności terapeutycznych słuchaczy oraz poznanie nowoczesnych metod i technik w pracy z grupami czy z rodziną.

Adresaci:

 • Nauczyciele, psychologowie i terapeuci prowadzący pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a także specjaliści pragnący wzbogacić swój warsztat pracy o nowoczesne metody terapii,
 • Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Do podjęcia studiów nie jest wymagane posiadanie przygotowania pedagogicznego ani także zatrudnienie w placówce oświatowej.

Atuty:

 • Wzbogacenie warsztatu pracy o najnowszą wiedzę i umiejętności praktyczne,
 • Interdyscyplinarny charakter studiów w oparciu o autorskie programy (zajęcia ze specjalistami –  praktykami z kilkunastoletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą),
 • Zajęcia prowadzone metodami praktycznymi, analiza studium przypadku,  a także superwizja przypadków.

Absolwent studiów:

 • Nabędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą diagnozy i terapii zaburzeń eksternalizacyjnych i internalizacyjnych,
 • Zostanie wyposażeni w umiejętności praktyczne prowadzenia zajęć terapeutycznych (indywidualnych i grupowych),
 • Pozna metody diagnozy problemów klienta w oparciu o najnowsze narzędzia,
 • Zapozna się z modelami terapii zaburzeń wieku rozwojowego,
 • Będzie potrafił organizować, monitorować oraz ewaluować pomoc psychologiczno- pedagogiczną,
 • Posiądzie wiedzę z zakresu interwencji kryzysowej,
 • Nabędzie umiejętności związane z udzielaniem wsparcia psychologicznego,
 • Dowie się w jaki sposób prowadzi się poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, jak radzić sobie z kryzysami rozwojowymi, jak pracować z rodzina dysfunkcyjną oraz w jaki sposób pracować z dziećmi i młodzieżą będącymi ofiarami przemocy,
 • Zrozumie jak efektywnie prowadzić pierwszą pomoc emocjonalną, jak wykorzystywać różne podejścia terapeutyczne podczas sesji indywidualnych i grupowych, jak stosować poznane procedury czy strategie postępowania, oraz jak stosować techniki oparte na modyfikacji zachowań.

Formy pracy:

 • aktywne ćwiczenia szkoleniowe,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca na dialogu terapeutycznym oraz superwizji,
 • praca z narzędziami do prowadzenia efektywnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Program

Program:

 • Trening umiejętności społecznych
 • Podstawy psychologii rozwoju człowieka
 • Podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
 • Elementy diagnozy klinicznej i terapii zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji
 • Specyfika współpracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami 
 • Proces diagnozy u dziecka. Klasyfikacje psychiatryczne (DSM-V, ICD-11)
 • Całościowe zaburzenia rozwoju
 • Zaburzenia depresyjne i lękowe
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia tożsamości płciowej
 • Zaburzenia zachowania i emocji
 • Uzależnienia behawioralne
 • Wprowadzenie do psychoterapii
 • Dialog terapeutyczny
 • Terapia psychoanalityczna dzieci i młodzieży
 • Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży
 • Terapia systemowa
 • Kryzys i interwencja kryzysowa
 • Poradnictwo psychopedagogiczne
 • Terapia grupowa
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w praktyce 
 • Trening umiejętności rodzicielskich
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry
 • 260 godzin dydaktycznych

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu).

Studia podyplomowe realizowane przez AH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie (około 30% zajęć online i 70% zajęć stacjonarnych).

Daty zajazdów:

 • 7-8,21-22 i 28-29 października 
 • 4-5 i 18-19 listopada
 • 2-3 i 16-17  grudnia
 • 13-14 i 27-28 stycznia
 • 10-11 i 24-25 lutego
 • 9-10 i 16-17 marca
 • 13-14 i 27-28 kwietnia

 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.:
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku Terapia dzieci i młodzieży w Akademii Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy w dziedzinach objętych zakresem studiów.

 

 

 

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy jeśli obowiązuje na wybranym kierunku studiów)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

537,50 zł

2 150 zł

4 300 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

430 zł

1 720 zł

3 440 zł

Bonifikata terminowa 600 zł do dnia 01.10.2023 r. 

462,50 zł 

1 850 zł 

3 700 zł 

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)