Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Pracownicy WSH

     Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1) – dalej RODO

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Humanitas z siedzibą    

     ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, ado@humanitas.edu.pl, tel. 32 3631200

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, w Akademii Humanitas w Sosnowcu z którym skontaktować się można poprzez e-mail iodo@humanitas.edu.pl.`

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • zatrudnienie i wykonywanie wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy,
 • zapewnienie korzystania z Biblioteki i Czytelni,
 • zapewnienie bezpieczeństwa poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO tj. ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 108) oraz ustawa z 27.07.2005 r. o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183)
 • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - art. 6 ust. 1 lit . f RODO tj. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego.

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.   

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od celów przetwarzania tj. 

 • dane osobowe niezbędne dla realizacji stosunku pracy będą przechowywane przez okres 50 lat,
 • dane pozwalające na korzystanie z Biblioteki i Wypożyczalni Akademii Humanitas przetwarzane będą przez okres zatrudnienia,
 • obraz utrwalony na rejestratorze przechowywany jest przez okres 30 dni, po tym czasie zostaje usuwany poprzez nowe nagrania z monitoringu.

      Po upływie wymienionych okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy  przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy prawa. 

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości nawiązania i realizowania stosunku pracy. 

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane.