Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Uczestnicy projektów

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1)  - dalej RODO

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Humanitas z siedzibą 

    ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, ado@humanitas.edu.pl, tel. 32 3631200

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail iodo@humanitas.edu.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w zakresie    udzielenia zamówienia publicznego i realizacja projektu/ów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) tj. zawarcie i realizacja umowy o dofinansowanie projektu/ów zawartej w celu realizacji projektu/ów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.   

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przechowywane:

  • przez okres trzech lat od dnia zakończenia trwałości projektu lub w przypadku braku trwałości projektu przez okres trzech lat począwszy od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków, w którym ujęto dany wydatek dotyczący danej operacji. Administrator Danych, po uzyskaniu informacji z Instytucji Zarządzającej / Pośredniczącej będącej stroną umowy, poinformuje o dacie rozpoczęcia ww. okresów,
  • po wygaśnięciu  umowy dane osobowe są przechowywane  przez 5 lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została zawarta,
  •  w przypadku, gdy wierzytelność Wyższej Szkoły Humanitas zostanie zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu, okres przetwarzania danych w celu jej dochodzenia w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

  • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
  • sprostowania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane.