Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Oficyna wydawnicza

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1), dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:  

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Humanitas z siedzibą przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, ado@humanitas.edu.pl, tel. 32 363 12 00
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail: iodo@humanitas.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy wydawniczej. 
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  Chodzi tutaj o zawarcie umowy wydawniczej. 
 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.   
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od celów przetwarzania tj.
 • dane osobowe niezbędne dla realizacji umowy będą przechowywane przez okres 70 lat,
 • w przypadku, gdy wierzytelność Akademii Humanitas zostanie zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu, okres przetwarzania danych w celu jej dochodzenia w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 •  wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy  przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy prawa.

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania umowy.  

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres  iodo@humanitas.edu.pl z dopiskiem "Dane osobowe".