Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Uczestnicy szkoleń i kursów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem jest Akademia Humanitas ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, sekretariat@humanitas.edu.pl, tel. 32 3631200

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  to iodo@humanitas.edu.pl.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie szkolenia, przekazywanie informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Akademię Humanitas  oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego. 

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na jej podstawie przesyłane będą na adres e-mail informacje o ofercie (usługach) świadczonych przez Akademię Humanitas. 
 • wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  Chodzi tutaj o zawarcie umowy  o szkolenie.
 •  realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit . f RODO) Interesem tym jest ewentualne dochodzenie wierzytelności, stosowanie marketingu bezpośredniego oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego.

 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.    

 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od celów przetwarzania tj. 

 • przez cały czas trwania umowy,
 • po wygaśnięciu  umowy  dane osobowe są przechowywane  6 lat, 
 • w razie ewentualnego sporu, procesu sądowego lub trwającego innego postępowania (szczególnie karnego), okres przechowywania danych będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu,
 • jeśli zostanie wydane orzeczenie sądowe – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie.
  • dane przetwarzać będziemy celem przekazywania informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Akademię Humanitas do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody,
  • obraz utrwalony na rejestratorze przechowywany jest przez okres 23 dni, po tym czasie zostaje usuwany poprzez nowe nagrania z monitoringu.

     Po upływie wymienionych okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy prawa.

 9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jej zawarcia.    

 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane.