Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Absolwenci studiów podyplomowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Humanitas z siedzibą ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, ado@humanitas.edu.pl, tel. 32 3631200

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail iodo@humanitas.edu.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • przechowywanie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów,
 • ewentualne dochodzenie wierzytelności powstałych w związku z realizacją umowy
  o odpłatności za usługi edukacyjne, 
 • przekazywanie informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Akademię Humanitas  (przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego będzie miało miejsce wyłącznie w razie udzielenia przez Pana/Panią zgody).

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na jej podstawie przesyłane będą na adres e-mail informacje o ofercie (usługach) świadczonych przez Akademię Humanitas,
 • wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązek ten wynika w szczególności z ustawy z 27.07.2018 r.
  o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm),
 • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit . f RODO) Interesem tym jest ewentualne dochodzenie wierzytelności, stosowanie marketingu bezpośredniego.

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania. 

6. Dane osobowe  będą przekazywane do państwa położonego poza granicami Unii Europejskiej niezapewniającego odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych wyłącznie na podstawie Pana/Pani wyraźnej zgody na dokonanie transferu danych poza granice Unii Europejskiej.

7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od celów przetwarzania tj.: 

 • dane związane z przebiegiem studiów przechowujemy  przez okres 50 lat,
 • po wygaśnięciu  umowy  o  odpłatności za usługi edukacyjne dane osobowe są przechowywane  przez 5 lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została zawarta,
 •  w przypadku, gdy wierzytelność Wyższej Szkoły Humanitas zostanie zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu, okres przetwarzania danych w celu jej dochodzenia w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego.
 • dla przekazywania informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Akademię Humanitas oraz świadczenia usług doradztwa zawodowego dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody,

Po upływie wymienionych okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy prawa.

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy. Była Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania jest odmowa przyjęcia na studia.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Możliwe jest profilowanie, ale tylko wówczas gdy wyraziła Pan/Pani zgodę na  przekazywania informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Akademię Humanitas.