Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Kandydaci do pracy

        Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1) – dalej RODO

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Humanitas ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, ado@humanitas.edu.pl, tel. 32 3631200
  2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail iodo@humanitas.edu.pl

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie zatrudnienia w Akademii Humanitas w Sosnowcu.    

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na jej podstawie Pana/Pani podanie o pracę będzie przechowywane i wykorzystane na potrzeby ewentualnego zatrudnienia w Akademii Humanitas w Sosnowcu.   

 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom  przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.   

  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

       Po upływie wymienionego okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

  • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
  • sprostowania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy prawa. 

  9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia procedury rekrutacyjnej, zmierzającej do uzyskania zatrudnienia w Akademii Humanitas w Sosnowcu. 

  10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane.