Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Studenci studiów podyplomowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademii Humanitas z siedzibą ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, ado@humanitas.edu.pl, tel. 32 3631200

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez e- mail iodo@humanitas.edu.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • przeprowadzenie rekrutacji na studia, ich organizacja i zapewnienie odbywania w tym korzystanie z Biblioteki i Czytelni,
 • pobieranie opłat za studia, ewentualne dochodzenie wierzytelności powstałych z tego tytułu,
 • przekazywanie informacji o ofercie (usługach) świadczonych   przez Akademię Humanitas  (przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego będzie miał miejsce wyłącznie w razie udzielenia przez Pana/Panią zgody),
 • udzielanie doradztwa zawodowego i pomoc w poruszaniu się na rynku pracy
  w ramach Akademickiego Centrum Karier (wyłącznie w razie udzielenia przez Pana/Panią na to zgody),
 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Akademii Humanitas poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na jej podstawie przesyłane będą na Pana/ Pani adres e-mail informacje o ofercie (usługach) świadczonych przez Akademię Humanitas oraz świadczone będą usługi w ramach Akademickiego Centrum Karier.
 • wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną   (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Chodzi tu o zawarcie i realizację umowy o odpłatności za usługi edukacyjne.  
 • wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązek ten wynika w szczególności z ustawy z 27.07.2018 r. o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm) oraz ustawy
  z 27.06.1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 574).
 • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit . f RODO) Interesem tym jest ewentualne dochodzenie wierzytelności, stosowanie marketingu bezpośredniego oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Akademii Humanitas poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego.

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.    

6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od celów przetwarzania tj.:

 • dane dla celów rekrutacji – przechowywane będą do czasu złożenia kompletu dokumentów, maksymalnie przez 6 miesięcy od dnia podania swoich danych osobowych przez system rejestracji on-line,
 • dane niezbędne do przeprowadzenia i organizacji studiów przechowywane będą przez okres 50 lat,
 • dane pozwalające na korzystanie z Biblioteki i Wypożyczalni Akademii Humanitas przechowywane będą przez czas nauki na studiach,
 • dane związane z zawartą umową o  odpłatności za usługi edukacyjne przechowywane będą przez cały czas trwania umowy,
 • po wygaśnięciu  umowy  o  odpłatności za usługi edukacyjne dane osobowe są przechowywane  przez 5 lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została zawarta,
 • w przypadku, gdy wierzytelność Akademii Humanitas zostanie zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu, okres przetwarzania danych w celu jej dochodzenia w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego.
 • dla przekazywania informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Akademię Humanitas oraz świadczenia usług doradztwa zawodowego dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody,
 • obraz utrwalony na rejestratorze monitoringu wizyjnego przechowywany będzie  przez okres 30 dni, po tym czasie będzie usuwany poprzez nowe nagrania
  z monitoringu.

Po upływie wymienionych okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy prawa.

8. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych było wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy. Była Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania jest odmowa przyjęcia na studia.   

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Możliwe jest profilowanie, ale tylko wówczas gdy wyraziła Pan/Pani zgodę na  przekazywania informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Akademię Humanitas.