Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Studenci Uniwersytetu Międzypokoleniowego

      Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego           i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1) – dalej RODO   

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Humanitas z siedzibą       

     ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, ado@humanitas.edu.pl, tel. 32 3631200

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail iodo@humanitas.edu.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • przeprowadzenie rekrutacji i organizacja procesu dydaktycznego w zakresie określonym umową w ramach działalności Sosnowieckiego Uniwersytetu Dziecięcego,
 • pobieranie opłat za studia, ewentualne dochodzenie wierzytelności,
 • przekazywanie informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Akademię Humanitas  (przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego będzie miał miejsce wyłącznie w razie udzielenia przez Pana/Panią zgody),
 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Akademii Humanitas poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na jej podstawie przesyłane będą na adres e-mail informacje o ofercie (usługach) świadczonych przez Akademię Humanitas. 
 • wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)   
 •  realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit . f RODO) Interesem tym jest ewentualne dochodzenie wierzytelności, stosowanie marketingu bezpośredniego oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Akademii Humanitas  poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego.

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.    

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od celów przetwarzania tj.

 • dane związane z zawartą umową o  odpłatności za usługi edukacyjne przechowywane będą przez cały czas trwania umowy,
 • po wygaśnięciu  umowy  dane osobowe będą przechowywane  przez 5 lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została zawarta,
 •  w przypadku, gdy wierzytelność Akademię Humanitas zostanie zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu, okres przetwarzania danych w celu jej dochodzenia w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego.
 • dla przekazywania informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Akademie Humanitas oraz świadczenia usług doradztwa zawodowego dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody,
 • obraz utrwalony na rejestratorze monitoringu wizyjnego przechowywany będzie  przez okres 30 dni, po tym czasie będzie usuwany poprzez nowe nagrania z monitoringu.

     Po upływie wymienionych okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy prawa.Podanie przez

9. Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jej zawarcia.