Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Kontrahenci i Partnerzy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1) – dalej RODO

 

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Humanitas

    z siedzibą ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, ado@humanitas.edu.pl, tel. 32 3631200

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail iodo@humanitas.edu.pl.

3.Celem przetwarzania danych osobowych jest  zawarcie umowy cywilnoprawnej, ewentualne dochodzenie roszczeń albo obrona w sprawie roszczeń lub praw Akademii Humanitas w Sosnowcu.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy cywilnoprawnej, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.   

 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od celów przetwarzania tj. 

 • dane związane z zawartą umową przechowywane będą przez cały czas trwania umowy,
 • po wygaśnięciu  umowy  dane osobowe są przechowywane  5 lat, 
 • w przypadku, gdy wierzytelność Akademii Humanitas zostanie zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu, okres przetwarzania danych w celu jej dochodzenia w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego,
 • dane przetwarzać będziemy celem przekazywania informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Akademię Humanitas do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody,

       Po upływie wymienionego okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy prawa. 

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.   Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.   

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  Możliwe jest profilowanie, ale tylko wówczas gdy wyraziła Pan/Pani zgodę na  przekazywania informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Akademię Humanitas.