Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zarządzanie

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia, studia II stopnia

Zarządzanie to wielokierunkowe studia dla osób, które planują w przyszłości aspirować do roli lidera i menedżera, założyć własną firmę lub sprawnie zarządzać projektami w obrębie struktury firmy. Podczas praktycznych zajęć poznasz nowoczesne metody zarządzania i mechanizmy efektywnego kierowania zespołem. Nauczysz się nie tylko zarządzać marką, firmą i działem, ale również pracą własną. Zdobędziesz przydatną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, funkcjonowania rynków oraz marketingu.

Dodatkowo, w trakcie kształcenia będziesz miał możliwość wybrania specjalności, w ramach której poszerzysz wiedzę z zakresu określonej kategorii zarządzania, z którą planujesz związać swoją przyszłość zawodową. 

Dla kogo:

Zarządzanie to wymarzone studia dla tych, którzy nie boją się podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji, myślą o prowadzeniu własnego biznesu i mają osobowość lidera. W zawodzie doskonale odnajdą się osoby o zainteresowaniach związanych z ekonomią, finansami, marketingiem itp.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Zarządzania znajdą zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach wszystkich typów i branż,
 • w międzynarodowych korporacjach,
 • w administracji publicznej,
 • w charakterze menadżera,
 • w charakterze specjalisty ds. reklamy, marketingu, public relations,
 • w charakterze specjalisty HR,
 • w mediach,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w sektorze finansowym,
 • w firmach konsultingowych,
 • w charakterze audytora, doradcy przedsiębiorstw itp.,
 • w charakterze szkoleniowca, trenera,
 • w charakterze specjalisty ds. funduszy europejskich,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

Zarządzanie I stopnia

 • Zarządzanie projektem
 • Marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Psychologia zarządzania
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania
 • Negocjacje w biznesie
 • Makroekonomia
 • Logistyka

Akademia Humanitas posiada akredytację IPMA Polska dla ścieżki edukacyjnej studiów I stopnia w zakresie realizacji efektów kształcenia zgodnych z IPMA-Student.

IPMA-Student to profesjonalna certyfikacja umożliwiająca potwierdzenie, zbudowanej na etapie edukacji akademickiej, posiadanej przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami. Więcej >>

Zarządzanie II stopnia

 • Zarządzanie stategiczne
 • Zarządzanie procesami
 • Marketing między narodowy
 • Rachunkowość zarządcza
 • Przedsiębiorczość
 • Prawo handlowe
 • Logistyka
 • Negocjacje w biznesie

 

Zapisz

Specjalności

Na studiach I stopnia:

Zarządzanie projektami z PRINCE2® Foundation NOWOŚĆ

Partner merytoryczny:

 

Certyfikaty do uzyskania:

Certyfikat PRINCE2® Foundation

Certyfikat IPMA-Student >>

 

W ramach opłaty za studia, student otrzymuje:

 • ścieżkę edukacyjną obejmującą merytoryczny obszar 4-dniowego, akredytowanego szkolenia PRINCE2® 6th edition Foundation z próbnym egzaminem,
 • akredytowany podręcznik PRINCE2®,
 • akredytowany egzamin, którego pozytywny wynik gwarantuje otrzymanie powszechnie znanego i cenionego w obszarze zarządzania projektami, międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Foundation.

Cel

Zgodnie z Encyklopedią Zarządzania, zarządzanie projektem jest usystematyzowanym procesem celowego planowania i kontrolowania zadań wchodzących w skład projektu oraz adekwatnej alokacji środków przydzielonych do realizacji projektu w postaci zasobów ludzkich, finansowych oraz rzeczowych (wyposażenia).

Zakres podstawowych pojęć i procesów z tego obszaru wyczerpuje przedmiot kierunkowy realizowany na I stopniu studiów Zarządzanie pt. Wstęp do zarządzania projektem.

Specjalność Zarządzanie projektami z PRINCE2® Foundation pozwala studentom na praktyczną naukę zarządzania projektami i pracowania w środowisku projektowym w oparciu o dobre i sprawdzone metody zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki PRINCE2®. Program specjalności obejmuje cenne, praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania dostępnymi zasobami w projekcie oraz rozwija u studenta zdolność do zarządzania ryzykiem biznesowym w projektach.

Atuty

 • program studiów został opracowany we współpracy z Altkom Akademia - partnerem merytorycznym specjalności, głównie z myślą o zdobyciu przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności pracy w środowisku projektowym oraz zarządzania projektami w oparciu o sprawdzone metody zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki PRINCE2®,
 • wykorzystanie w toku studiów różnorodnych metod kształcenia z przewagą narzędzi
  o charakterze praktycznym,
 • zrealizowany w trakcie studiów zakres programowy wyczerpuje merytoryczny obszar akredytowanego szkolenia PRINCE2® 6th edition Foundation przygotowujący do zdania - w ramach ścieżki edukacyjnej - akredytowanego egzaminu potwierdzającego przygotowanie studenta do pracy w środowisku projektowym,
 • materiały dydaktyczne opracowane przez specjalistów w dziedzinie zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania ryzykiem, zarządzania finansami, w tym akredytowany podręcznik PRINCE2® Foundation,
 • realizacja zajęć wymagających wykorzystania odpowiedniego oprogramowania
  w laboratoriach informatycznych Wyższej Szkoły Humanitas,
 • możliwość korzystania przez cały okres studiów z oferty biblioteki Humanitas obejmującej ok. 3 tys. tytułów publikacji drukowanych z zakresu nauk o zarządzaniu
  i jakości, w tym ponad 100 tytułów to nowości z lat 2020-2022 oraz ponad 800 tytułów ebooków z zakresu zarządzania, marketingu i ekonomii dostępnych za pośrednictwem czytelni online IBUK Libra i Ebookpoint BIBLIO,
 • możliwość uzyskania wraz z tytułem licencjata, wysoko cenionego na rynku certyfikatu PRINCE2® Foundation, często wymaganego od osób aplikujących na stanowisko menedżera projektów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Zarządzanie projektami z PRINCE2® Foundation, m. in.:

 • zna współcześnie stosowane metodyki zarządzania projektami oraz ich charakterystyczne cechy,
 • zna zasady planowania i kontroli/audytu w projekcie,
 • potrafi sporządzić budżet oraz ocenić efektywność ekonomiczną projektu,
 • potrafi ocenić i zdefiniować ryzyko w projekcie,
 • ma świadomość prawnych uregulowań związanych z działalnością projektową
  i zasadami obowiązującymi w ramach poszczególnych działań,
 • zna metody i techniki zarządzania zmianą w projekcie,
 • zna role i obowiązki poszczególnych członków zespołu w zarządzaniu projektem – potrafi je zdefiniować i adekwatnie podzielić,
 • zna narzędzia i metody którymi powinien posługiwać się kierownik projektu w zakresie zarządzania zespołem projektowym by osiągnąć koncentrację uwagi jego członków na rentowności projektu oraz jego uzasadnieniu biznesowym,
 • wie w jaki sposób wspierać ciągłość pracy w projekcie i jak wykorzystywać wnioski płynące z jego realizacji,
 • potrafi planować i raportować prace w celu poprawienia bieżącej komunikacji oraz kontroli postępów w projekcie,
 • wie w jaki sposób monitorować projekt przez cały okres jego trwania,
 • posiada umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z metodyką PRINCE2®,
 • legitymuje się wysoko cenionym na rynku pracy certyfikatem PRINCE2® Foundation potwierdzającym praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania projektami w oparciu
  o metodykę PRINCE2® - w przypadku studentów, którzy zdadzą akredytowany egzamin.

Wybrane przedmioty w ramach specjalności

Program studiów obejmuje praktyczne treści pozwalające na poznanie przez studenta zasad rządzących wprowadzaniem niezbędnych zmian w projekcie i wyborem najbardziej odpowiedniego momentu i sposobu ich wprowadzenia.

Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się m. in.:

 • Aktualnie stosowane metodyki zarządzania projektami - analiza i przeznaczenie
 • Planowanie, budżetowanie i ocena efektywności ekonomicznej projektów
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie jakością i audyt wewnętrzny projektu
 • Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie projektami
 • Prawne aspekty zarządzania projektami
 • PRINCE2® Foundation
 • Budowanie efektywnego zespołu
 • Zarządzanie przez cele

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Zarządzanie projektami z PRINCE2® Foundation będą mogli podejmować pracę:

 • na stanowiskach odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów (niezależnie od branży) – zarówno w administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym,
 • jako kierownicy projektów,
 • jako przedsiębiorcy prowadzący działalność oraz właściciele firm zatrudniających pracowników.

Na obecnym, charakteryzującym się umiędzynarodowieniem i dużą konkurencyjnością rynku pracy, oprócz samej wiedzy i umiejętności, równie ważny jest sposób komunikowania o nich pracodawcy. Nieocenioną rolę w tym zakresie spełnia możliwość okazania się powszechnie znanym i cenionym w obszarze zarządzania projektami, międzynarodowym certyfikatem PRINCE2® Foundation, niejednokrotnie wręcz wymaganym przez pracodawców szukających kandydatów na stanowisko kierownika/menedżera projektów.

Zarządzanie kapitałem ludzkimi

Certyfikat do uzyskania:

Certyfikat IPMA-Student >>

Cel studiów:

Dynamiczny rozwój technologiczny zmienił oblicze współczesnego biznesu. Wiele procesów zarządzania przedsiębiorstwem zostało zautomatyzowanych, jednak mimo wszechobecnej cyfryzacji, to kapitał ludzki jest siłą napędową każdej organizacji. Firmy nastawione na osiągnięcie sukcesu w swojej branży, nieustannie inwestują w potencjał swoich pracowników i podnoszenie ich kompetencji. Nie maleje więc zapotrzebowanie na specjalistów HR, którzy odpowiedzialni są za efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi oferuje absolwentom możliwość opanowania specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji.

Adresaci specjalności:

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi została opracowana z myślą o osobach, które chcą nabyć umiejętności posługiwania się najnowszymi metodami i technikami personalnymi oraz rozwinąć własne kompetencje interpersonalne.           

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

Program zajęć został opracowany z myślą o kompleksowym przygotowaniu studentów do zarządzania kapitałem ludzkim poprzez kształtowanie umiejętności z zakresu twardego i miękkiego HR. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Planowanie zasobów ludzkich,
 • Dobór pracowników,
 • Assessment Center/Development Center,
 • Motywowanie i ocenianie pracowników,
 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Kierowanie zespołem,
 • Warsztat współpracy i komunikacji.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • wie, jak zaprojektować politykę personalną przedsiębiorstwa,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
 • posiada umiejętność przygotowania efektywnego systemu motywowania pracowników,
 • wie, jak zaplanować i przeprowadzić proces oceny pracowniczej,
 • posiada wiedzę z zakresu prawa pracy,
 • ma wiedzę dotyczącą psychologicznych aspektów kierowania zespołem pracowniczym,
 • wie, jak tworzyć środowisko sprzyjające współpracy,
 • zna efektywne strategie i narzędzia komunikacji.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi będą mogli podejmować pracę:

 • w działach personalnych organizacji
 • na stanowisku: specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista działu kadr,
 • w instytucjach pośrednictwa pracy oraz firmach consultingu personalnego
 • jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność oraz właściciele firm zatrudniających pracowników.

Zarządzanie organizacją z elementami psychologii biznesu

 

 

Zarządzanie organizacją z elementami psychologii biznesu nowej generacji wymaga kompatybilnej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego oraz zarządzania kapitałem ludzkimi. Od menedżerów zarządzających współczesną organizacją oczekuje się kwalifikacji i kompetencji w zakresie strategicznego wytyczania kierunku działalności oraz tworzenia warunków do osiągania sukcesu. Podstawą sprawnego działania na takim stanowisku pracy jest wiedza o procesach zarządzania organizacją oraz wysokie umiejętności interpersonalne.

Odpowiadając na potrzeby pracodawców, program studiów na proponowanej specjalności zakłada kształtowanie u absolwentów umiejętności związanych z zarządzaniem organizacją tj.: planowania, organizowania, motywowania, realizacji poszczególnych zadań ich kontroli
i oceny, jak również kształtowanie kompetencji miękkich.  

Adresaci specjalności

Zarządzanie organizacją z elementami psychologii biznesu została opracowana z myślą o osobach, interesujących się problematyką związaną z szeroko rozumianym zarządzaniem, w odniesieniu do zarządzania nowoczesną organizacją.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

 

 • Strategia finansowa przedsiębiorstwa,
 • Strategiczne determinanty prowadzenia small biznesu,
 • Zarządzanie marketingowe w dobie nowoczesnych technologii,
 • Zarządzanie firmą rodzinną,
 • Kompetencje menedżerskie,
 • Kierowanie zespołami pracowniczymi,
 • Warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej.
 • Psychologia organizacji i zespołu pracowniczego,
 • Konflikt i psychologia konfliktu,
 • Negocjacje w biznesie,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • Coaching i mentoring w biznesie,
 • Wywieranie wpływu i manipulacje w biznesie.

Sylwetka absolwenta

 

 • zna strategiczne determinanty prowadzenia small biznesu,
 • wie, jak zaprojektować strategię finansową dla organizacji,
 • zna współczesne trendy w zarządzaniu,
 • potrafi zaplanować działania marketingowe wspierającą realizację celów strategicznych, 
 • wie, jak przygotować biznesplan dla swojej organizacji,
 • zna różne strategie podejmowania decyzji, w tym grupowych, 
 • posiada umiejętność budowy i zarządzania zespołem pracowniczym,
 • wie, jak tworzyć środowisko sprzyjające współpracy,
 • wie, jak zarządzać projektami w organizacji.
 • zna i rozumie społeczne zjawiska o podłożu psychologicznym,
 • posiada umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów,
 • wie, jak zwiększać poczucie wpływu i radzić sobie z emocjami swoimi i zespołu,
 • posiada umiejętność zarządzania w kryzysie, potrafi odzyskiwać poczucie kontroli po trudnych sytuacjach z zespołem, którym zarządza,
 • zna i potrafi zastosować strategie oraz narzędzia radzenia sobie ze stresem,
 • wie, jak kształtować motywację do wyzwań i zaangażowanie w realizację zadań u siebie i pracowników w niejednoznacznych i niepewnych okolicznościach.

Perspektywy zawodowe:

 

 • na stanowiskach związanych z planowaniem i organizowaniem procesów
  w przedsiębiorstwie,
 • na stanowiskach związanych z nadzorowaniem pracy w organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych,
 • jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność oraz właściciele firm zatrudniających pracowników.
 • jako praktycy zarzadzania kapitałem ludzkim,
 • w charakterze trenera biznesu,
 • w instytucjach pośrednictwa pracy oraz firmach consultingu personalnego,
 • jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność oraz właściciele firm zatrudniających pracowników.

Zarządzanie w logistyce

Certyfikat do uzyskania:

Certyfikat IPMA-Student >>

Specjalność  Zarządzanie w logistyce  skierowana jest do osób interesujących się problematyką związaną z szeroko rozumianym zarządzaniem, w szczególności w zakresie planowania i zarządzania całym łańcuchem dostaw, przepływem produktów i informacji.

Współczesne przedsiębiorstwa, to instytucje elastyczne, szybko reagujące na zmiany  jakie zachodzą w ich bliższym i dalszym otoczeniu, ale też systematycznie planujące i świadomie zarządzające każdym aspektem swego funkcjonowania. Powoduje to konieczność zatrudniania osób do systemowego i zintegrowanego planowania całym łańcuchem dostaw, przepływu produktów i informacji.

Specjalność Zarządzanie w logistyce kształtować będzie kompetencje niezbędne do realizowania zadań, jakie stawia się specjalistom z zakresu zarzadzania w logistyce, którzy będą przygotowani do samodzielnej realizacji przedsięwzięć logistycznych w ramach otrzymanego budżetu, w planowanym terminie, zgodnie z przyjętymi standardami ilościowymi i jakościowymi. Program studiów zakłada przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu logistyki, funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, w tym z narzędziami informatycznymi, podstaw prawnych czy procesów transportu i spedycji, a także sterowanie procesami logistycznymi w produkcji i dystrybucji.

Warsztatowo-ćwiczeniowy charakter zajęć pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy, w działaniach praktycznych realizowanych jako case stady czy symulacje decyzyjne. Ten sposób prezentacji pozwala studentom na lepsze zrozumienie materiału i ma przygotować do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w firmach na różnych stanowiskach:

 • w pionach logistyki i marketingu przedsiębiorstw
 • kierowania przedsiębiorstwem świadczącym usługi logistyczne
 • koordynacji procesów logistycznych
 • analizowania zjawisk wpływających na efektywność i skuteczność działań logistycznych
 • przy organizacji cyklów dostaw
 • w zarządzaniu działami obsługi klienta i sprzedaży

Wybrane przedmioty: 

 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy logistyki
 • Eurologistyka
 • Transport i spedycja
 • Efektywność ekonomiczna logistyki
 • Regulacje prawne w logistyce
 • Informatyka w logistyce
 • Zapasy i magazyny w logistyce
 • Zarządzanie logistyką
 • Sterowanie procesami logistycznymi w produkcji i dystrybucji
 • Analiza i projektowanie systemów logistycznych

Zarządzanie mediami społecznościowymi

Certyfikat do uzyskania:

Certyfikat IPMA-Student >>

Cel specjalności

Celem specjalności Zarządzanie mediami społecznościowymi jest wykształcenie profesjonalnych, dobrze umocowanych merytorycznie oraz narzędziowo specjalistów/menedżerów social media. Osoby na podobnych stanowiskach odpowiadają za całość działań komunikacyjnych i marketingowych w firmie. Muszą łączyć umiejętności stratega marketingowego, kierownika projektu i menedżera zespołu.

Sylwetka absolwenta

Social media manager zajmuje się budowaniem komunikacji między firmą lub marką
a klientem przy pomocy serwisów społecznościowych. Absolwent specjalności Zarządzanie mediami społecznościowymi m. in.:

 • potrafi opracować strategię komunikacyjną dla różnych kanałów społecznościowych,
 • potrafi tworzyć i publikować wartościowy content (posty tekstowe, grafiki, wideo, live),
 • wie na czym polega prowadzenie/nadzorowanie kampanii reklamowych,
 • potrafi zarządzać budżetem kampanii,
 • umie analizować statystyki i sporządzać raporty z wyników działań,
 • potrafi wyciągać wnioski z analiz i elastycznie reagować w zakresie weryfikacji
  i dostosowania zakresu działań komunikacyjnych i marketingowych celem wsparcia biznesu,
 • wie jakich działań wymaga dbanie o wizerunek marki oraz wygaszanie kryzysów,
 • wie na czym polega monitoring działań konkurencji i jak go przeprowadzić,
 • potrafi zbudować efektywny zespół social media i nim zarządzać.

Ponad to, absolwent specjalności Zarządzanie mediami społecznościowymi jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk społecznych i pokrewnych.

Wybrane przedmioty w ramach specjalności

Program studiów został skonstruowany w sposób, by dostarczyć studentom praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających na zostanie specjalistami z zakresu zarządzania mediami społecznościowymi.

Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się m. in.:

 • Strategiczna rola mediów społecznościowych,
 • Zwrot z inwestycji (ROI) a Social Media - efektywność działań,
 • Programy do zarządzania mediami społecznościowymi,
 • Analityka i obsługa Google Ads, Google Search Console, Google Tag Manager, Google Analitycs
 • Kryzys społeczności,
 • Zarządzanie kilkoma kontami,
 • Warsztat współpracy i komunikacji interpersonalnej,
 • Kompetencje menedżerskie.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Zarządzanie mediami społecznościowymi są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów/menedżerów social media zarówno w firmach (w działach marketingu, w agencjach kreatywnych, digitalowych lub public relations) jak i instytucjach administracyjnych, czy organizacjach społecznych. Pracowników w tym obszarze poszukują również marki osobiste.

Na studiach II stopnia:

HR i talent management

Cel studiów:

Dzisiejsze zmienne, niepewne, złożone i niejednoznaczne otoczenie biznesowe organizacji stawia przed menedżerami ciągle nowe wyzwania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Efektywne zarządzanie procesami HR oraz Talent Management jako zorganizowana i kompleksowa strategia odkrywania talentów pracowniczych ich pozyskiwania, wspierania w rozwoju i utrzymywania wzmacnia dzisiejsze organizacje w osiąganiu zamierzonych celów strategicznych i budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Tym samym rola specjalistów realizujących funkcję personalną w organizacjach rośnie, posiadanie kompetencji i kwalifikacji w tym obszarze stanowi ważny element w kształtowaniu ścieżki zawodowej w obszarze Human Resources – Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Specjalność HR i Talent Management (ZZL) oferuje absolwentom kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z Human Resources w tym zarządzania talentami w organizacji.

Adresaci specjalności:

Specjalność HR i Talent Management (ZZL) została opracowana z myślą o osobach, które chcą nabyć kwalifikacje i rozwijać kompetencje w obszarze Human Resources.                                                

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

Program zajęć został opracowany z myślą o kompleksowym przygotowaniu absolwentów do zarządzania kapitałem ludzkim poprzez kształtowanie umiejętności z zakresu twardego i miękkiego HR. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Strategia HR I HR strategiczny – planowanie zarządzania talentami,
 • Budowanie marki pracodawcy (Employer Branding),
 • Kultura organizacyjna w procesach ZZL,
 • Rekrutacja i selekcja pracowników,
 • Onboardingu i projektowanie ścieżek rozwoju pracowników,
 • Diagnoza i narzędzia rozwoju kompetencji i talentów (w tym zarządzanie procesem szkoleniowym i organizacja szkoleń),
 • Motywowanie i ocena pracowników,
 • Systemy wartościowania pracy i kształtowania wynagrodzeń,
 • Analityka i wskaźniki efektywności procesów HR,
 • Prawo pracy.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • wie, jak przygotować strategię HR,
 • potrafi przygotować strategię budowania wizerunku pracodawcy,
 • zna znaczenie kultury organizacyjnej dla procesów ZZL, potrafi ją zbadać,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
 • wie, jak przeprowadzić proces onboardingu,
 • potrafi przygotować i zarządzać ścieżkami rozwoju pracowników ,
 • posiada umiejętność przygotowania efektywnego systemu motywowania pracowników,
 • wie, jak zaplanować i przeprowadzić proces oceny pracowniczej,
 • definiuje kluczowe wskaźniki HR, potrafi dokonać analizy kluczowych danych w obszarze HR,
 • wie, jak kształtować systemy wynagrodzeń,
 • posiada wiedzę z zakresu prawa pracy.                                              

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności HR i Talent Management (ZZL) będą mogli podejmować pracę:

 • w działach HR organizacji,
 • w firmach rekrutacyjnych i headhunterskich, 
 • w agencjach doradztwa personalnego,
 • na stanowisku: specjalista ds. rekrutacji, menedżera ds. personalnych, analityka HR, employer branding menedżera, specjalisty ds. szkoleń i rozwoju pracowników,
 • jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność oraz właściciele firm zatrudniających pracowników.

HR biznes partner

Cel studiów

HRBP jako specjalista wysokiego stopnia, wpiera procesy HR współpracuje też z zarządem firmy oraz kierownikami działów w celu kierowania realizacją ogólnej strategii firmy od strony zasobów ludzkich.

Program tej specjalności obejmuje przekazanie wiedzy z zakresu roli i zadań HR Biznes Partner w organizacji, ale nakierowany jest przede wszystkim na kształtowanie praktycznych umiejętności wykorzystania metod i narzędzi wsparcia biznesu poprzez podnoszenie skuteczności i efektywności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ważnym elementem programu specjalności jest również rozwój kluczowych kompetencji HR Biznes Partnera w budowaniu relacji z kadrą zarządzającą i pracownikami.

Celem specjalności HR Biznes Partner jest przygotowanie absolwentów do pełnienia roli osoby zarządzającej zespołami pracowniczymi, jak również całymi organizacjami.

Adresaci specjalności

Specjalność HR Biznes Partner skierowana jest w szczególności do absolwentów studiów pierwszego stopnia z kierunków: zarządzanie, administracja, ale też do wszystkich osób, które pełnią funkcje kierownicze (specjalistyczne) w komórkach zajmujących się HR, np. rekrutacji, działach szkoleń pracowników, kierowania personelem.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Program specjalności HR Biznes Partner został przygotowany z myślą o praktycznym przygotowaniu absolwentów do pracy.  Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • HR Biznes Partner rola i zadania w organizacji,
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania zespołem. Coachingowy styl zarządzania,
 • Praca z ludźmi: moderacja, facylitacja, mediacja. Prowadzenie zebrań i sesji problemowych,
 • Rekrutacja pracowników i budowanie zespołów. On-boarding pracowników,
 • Koszty pracy i controlling personalny,
 • Rozwój kompetencji HR Biznes Partner,

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • zna i rozumie rolę HR Biznes Partnera w organizacji,
 • zna nowoczesne koncepcje zarządzania zespołem,
 • posiada umiejętność prowadzenia zebrań i sesji problemowych,
 • posiada umiejętność przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wdrożenia pracownika do organizacji,
 • potraf zarządzać potencjałem pracowników, tak by wspierać realizację celów strategicznych organizacji,
 • wie, jak wpierać talenty pracowników oraz nadzorować procesy rozwojowe,
 • zna zagadnienia prawa pracy.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi będą mogli podejmować pracę:

 • w działach HR organizacji,
 • jako partner biznesu,
 • jako praktycy zarządzania kapitałem ludzkim,
 • w instytucjach pośrednictwa pracy oraz firmach consultingu personalnego,
 • jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność oraz właściciele firm zatrudniających pracowników.

Zarządzanie sprzedażą

Specjalność Zarządzanie sprzedażą skierowana jest w szczególności do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: zarządzanie, ekonomia, czy prawo (pracowników działów sprzedaży, menedżerów sprzedaży różnych szczebli, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw) oraz wszystkich osób zainteresowane zwiększeniem kompetencji w zakresie zarządzania sprzedażą.

Specjalność ta pozwala na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy, z zakresu taktycznych celów sprzedażowych, tworzenia i monitorowania realizacji bieżącego planu działań, planowania i zarządzania zespołami sprzedażowymi. W programie specjalności szczególny nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności wykorzystania metod i narzędzi niezbędnych do samodzielnego przygotowania i wdrożenia strategii sprzedaży.

Warsztatowo-ćwiczeniowy charakter zajęć pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy, w działaniach praktycznych realizowanych jako case stady czy symulacje decyzyjne. Ten sposób prezentacji pozwala studentom na lepsze zrozumienie materiału i ma przygotować do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w firmach na stanowiskach:

 • dyrektorów handlowych,
 • kierowników działów sprzedaży,
 • kierowników zespołów akwizytorów oraz ewentualnych kandydatów na te stanowiska,
 • doradców ds. komunikacji społecznej w polityce i dużych przedsiębiorstwach.

Przedmioty: 

 • Wstęp do zarządzania sprzedażą.
 • Strategie sprzedaży
 • Przywództwo
 • Marketing i komunikacja z rynkiem
 • Psychologia sprzedaży
 • Badania rynkowe
 • Merchandising i wystawiennictwo
 • Nowe media w sprzedaży
 • E-commerce
 • Ochrona praw konsumenta
 • Symulacje decyzyjne

 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy z elementami zarządzania jakością

Cel specjalności

Specjalność adresowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów I stopnia na kierunku BHP, którzy chcą kontynuować edukację na poziomie magisterskim oraz zdobyć poszerzoną wiedzę na temat kształtowania właściwych warunków pracy, zarządzania środowiskiem zawodowym, zarządzania zasobami ludzkimi, ergonomii, zarządzania jakością, prawa pracy, ekonomiki i psychologii pracy, itp.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy z elementami zarządzania jakością, m. in.:

 • posiada wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania jakością,
 • zna trendy rozwojowe z zakresu BHP oraz dziedzin nauki i dyscyplin związanych z BHP,
 • posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu systemu prawnego w Polsce i UE oraz prawnej ochrony pracy w obszarze związanym z BHP i zapewnienia jakości,
 • potrafi ocenić przebieg procesów w przedsiębiorstwie w kontekście zagadnień BHP
  (w tym technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych),
 • posiada wiedzę z zakresu analizy i oceny zagrożeń w środowisku pracy, metod ich eliminowania i ograniczania oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • zna etapy i okoliczności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, działań ratowniczo-gaśniczych i oceny zagrożeń pożarowych,
 • posiada wiedzę w zakresie organizowania pracy służb BHP, określania celów oraz zrozumienia i zidentyfikowania ich zadań,
 • potrafi zaplanować stanowisko pracy z uwzględnieniem zasad BHP i p.poż, przeprowadzić jego ocenę i sformułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy,
 • potrafi opracować harmonogram prac do realizacji określonego zadania,
 • potrafi ocenić rozwiązania techniczno-organizacyjne, obiekty, instalacje, pomieszczenia, pod względem spełnienia wymagań prawnych, bhp oraz ergonomii,
 • potrafi badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz podejmować działania profilaktyczne.

Wybrane przedmioty w ramach specjalności

Program studiów został opracowany na bazie założeń, wg których zarządzanie obszarem bhp i jakością stanowi element kształtowania kultury bezpieczeństwa i higieny pracy - wzmacnia rolę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się m. in.:

 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym,
 • Zarządzanie jakością,
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy,
 • Organizacja bezpiecznej pracy,
 • Rozwój kompetencji współczesnego menedżera.

Perspektywy zawodowe

Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy z elementami zarządzania jakością daje studentom wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy na stanowiskach menedżerskich związanych z BHP, logistyką i zarządzaniem jakością. Przygotowuje absolwentów do uzyskania statusu i uprawnień w zarządzaniu BHP, zgodnie z europejskimi standardami.

Absolwenci specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy z elementami zarządzania jakością przygotowani są do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów BHP wyższego, średniego i niższego szczebla,
 • kierowników i pracowników służb BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • pracowników organów państwowego nadzoru nad warunkami pracy (PIP, PIS, ZUS),
 • specjalistów ds. systemów bezpieczeństwa,
 • menedżerów jakości.

Przywództwo w biznesie

Cel studiów:

Funkcjonowanie organizacji we współczesnym świecie stawia przed kadrą zarządzającą ciągle nowe wyzwania. Rozwój technologiczny, globalizacja, permanentna zmiana, determinują konieczność elastyczności i modyfikacji przyjętych modeli biznesowych oraz procesów zachodzących wewnątrz struktur przedsiębiorstwa. Aby działać efektywnie dzisiejsze organizacje potrzebują decyzyjnych, empatycznych, kreatywnych i zorientowanych strategicznie liderów, szczególnie wówczas, gdy przychodzi im działać w zmiennych i nieoczywistych warunkach. Celem kształcenia na proponowanej specjalności jest ukształtowanie cech przywódczych i przygotowanie absolwentów do zarządzania nowoczesną organizacją. 

Adresaci specjalności:

Specjalność Przywództwo w biznesie została opracowana z myślą o osobach, które chcą rozwijać osobiste kompetencje przywódcze, jak również kompetencje w obszarze strategicznego zarządzania biznesem.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

Program zajęć został opracowany z myślą o kompleksowym przygotowaniu absolwentów do podejmowania kluczowych decyzji w przedsiębiorstwie i efektywnej organizacji procesu pracy. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
 • Inteligencja emocjonalna menedżera - warsztat umiejętności praktycznych,
 • Tworzenie modeli biznesowych,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
 • Zarządzanie i rozwijanie talentów,
 • Przywództwo w organizacji – koncepcje przywództwa,
 • Zarządzanie zespołem pracowniczym,
 • Trening menedżerski (budowanie motywacji i zaangażowania pracowników, komunikacja menedżerska, zarządzanie czasem pracy, delegowanie zadań).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent specjalności Przywództwo w biznesie

 • wie, jak przygotować strategię organizacji,
 • potrafi prowadzić efektywne prezentacje i wystąpienia publiczne,
 • posiada umiejętność planowania, zna różne strategie podejmowania decyzji w tym grupowe,
 • potrafi rozpoznawać emocje swoje i innych osób, zna strategie radzenia sobie z silnymi emocjami,
 • potrafi skutecznie kierować rozwojem organizacji, wie, jak tworzyć modele biznesowe,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić zmianę w organizacji,
 • wie, jak skutecznie zarządzać zmianą w organizacji,
 • potrafi zarządzać talentami,
 • zna rożne koncepcje przywództwa,
 • potrafi efektywnie zarządzać zespołem w tym zespołem interdyscyplinarnym czy wirtualnym,
 • posiada umiejętność angażowania i włączania pracowników w działania,
 • efektywnie zarządza czasem pracy i deleguje zadania.                            

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności Przywództwo w biznesie będą mogli podejmować pracę:

 • na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla,
 • w charakterze doradcy biznesowego, specjalisty ds. konsultingu,
 • jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność oraz właściciele firm zatrudniających pracowników.

 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie w Akademii Humanitas:

 • nabywa wiedzę i kompetencje zgodne ze standardami kształcenia i jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa;
 • jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi;
 • skutecznie dokonuje oceny efektywności przedsięwzięć;
 • potrafi organizować pracę zespołową i kierować zespołem;
 • umie skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać;
 • jest wyposażony w dodatkowe umiejętności i wiedzę, zgodne z programem specjalności wybieranej w trakcie studiów na poziomie I lub II stopnia.

Potwierdzenie efektów uczenia

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Akademia Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.

Atuty kierunku

 • Kierunek z akredytacją PKA! Zarządzanie w Akademii Humanitas posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej – organu państwowego kontrolującego jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku zarządzanie przygotowany został we współpracy z przedsiębiorstwami, jednostkami administracji rządowej i samorządowej, agencjami konsultingowymi, firmami marketingowymi itp.
 • Znani, wybitni wykładowcy! Studenci zarządzania w Akademii Humanitas mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych popularnych naukowców, takich jak prof. Andrzej Zoll, prof. Dariusz Rosati i prof. Jerzy Buzek.
 • Kierunek sprofilowany pod kątem potrzeb rynku pracy!
 • Akredytacja IPMA Polska dla ścieżki edukacyjnej studiów I stopnia umożliwia przystąpienie przez studentów kierunku Zarządzanie Akademii Humanitas do certyfikacji IPMA Student >>
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku zarządzanie prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: menadżerowie, logistycy, prawnicy, psychologowie biznesu.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu itp.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Interdyscyplinarność studiów! Ukończenie kształcenia na kierunku Zarządzanie pozwala na znalezienie pracy zarówno w firmach produkcyjnych, usługowych, bankach, jak i organizacjach administracji publicznej, rządowej lub instytucjach otoczenia biznesu.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!

Zasady rekrutacji

Zapisz się na studia w Akademii Humanitas

1. Dokonaj rejestracji w systemie rekrutacyjnym -> kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (wydrukuj go z systemu rekrutacyjnego)
 • kserokopia świadectwa maturalnego
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Akademia Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do 
punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.

Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową  tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

 

Opłaty

 

 

Legia Akademicka

Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów uczelni wyższych, które w znaczący sposób pozwala wspomóc proces uzupełnienia zasobów osobowych Sił Zbrojnych. Jest to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcą:

 • odbyć szkolenie wojskowe,
 • uzyskać stopień wojskowy,
 • myślą o przyszłej służbie zawodowej.

To realizacja własnych pasji i szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Program Legii Akademickiej

Program Legii Zostań Oficerem

Program Legii Zostań Podoficerem

Etapy- Szkolenia Legia Akademicka

Plakat promujący Legia Akademicka

 

 

Kto może przystąpić do programu?

Studenci ochotnicy:

 • studiów I i II stopnia,
 • jednolitych studiów magisterskich,
 • studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych,
 • od pierwszego do ostatniego rocznika studiów,
 • uczelni publicznych i niepublicznych,
 • kobiety i mężczyźni zdolni do czynnej służby wojskowej (kat. A),
 • szeregowi rezerwy, w tym po odbyciu ubiegłorocznego modułu podstawowego Legii Akademickiej,
 • osoby nieskazane za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Warunki formalne przystąpienia do Programu

Aby przystąpić do szkoły Legii Akademickiej, kandydat musi spełnić kilka warunków formalnych:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • być studentem lub studentką uczelni publicznej lub niepublicznej,
 • za pośrednictwem uczelni lub do dobrowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji
  złożyć wniosek o przystąpienie do programu,
 • być niekaranym za przestępstwa umyślne.

Dokumenty do pobrania

FAQ

Pytanie: Czy istnieje ograniczenie wiekowe kandydatów?
Odpowiedź: Teoretycznie nie, w praktyce 18-60 lat.

Pytanie: Po ilu przepracowanych w wojsku latach przysługuje emerytura?
Odpowiedź: Po 25 latach.

Pytanie: Czy kategoria D dyskwalifikuje?
Odpowiedź: Na podstawie Wniosku w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej złożonego przez kandydata, WCR kieruje go na badania kwalifikacyjne. Badania te określają/potwierdzają lub zmieniają pierwotnie przyznaną kategorię. Wszystko zależy od powodu, dla którego została przyznana posiadana przez kandydata kategoria D.

Pytanie: Posiadam kategorię A przyznaną w roku 2006. Czy to jest nadal aktualne?
Odpowiedź: Na podstawie Wniosku w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej złożonego przez kandydata, WCR kieruje go na badania kwalifikacyjne. Badania te określają/potwierdzają lub zmieniają pierwotnie przyznaną kategorię.

Pytanie: W związku z zakończeniem studiów, czy jest możliwy dalszy rozwój (podoficer, oficer) mimo iż już się nie studiuje?
Odpowiedź: Tak – absolwent ma możliwość aplikowania o uczestnictwo w kolejnym etapie, maksymalnie do 3 lat od momentu przystąpienia do szkolenia podstawowego jako student.

Pytanie: Czy w ramach pierwszego etapu szkolenia, przewidziane są zajęcia z teorii na uczelni, czy dopiero przy module podoficerskim?
Odpowiedź: Począwszy od tej edycji Legii Akademickiej (2023 – VI edycja), szkolenie podstawowe to wyłącznie 28 dni ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostce wojskowej. W przypadku modułu podoficerskiego, przed przystąpieniem do ćwiczeń wymagane jest ukończenie części teoretycznej realizowanej przez uczelnię (13 godz. dyd. zajęć + 2 godz. dyd. egzamin).

Pytanie: Skąd można pobrać wniosek?
Odpowiedź: Wniosek można pobrać m. in. ze stron Wojskowych Centrów Rekrutacji lub podstrony WSH poświęconej programowi Legia Akademicka >>

Pytanie: Czy mogę w tym momencie przejść szkolenie WOT, a w przyszłym roku zapisać się na moduł podoficerski?
Odpowiedź: Dokładnie tak Szkoła Legii Akademickiej funkcjonuje od tego roku. Do udziału w „WOT” – szkoleniu podstawowym w formie trwających 28 dni ćwiczeń wojskowych można przystąpić w tym roku w jednym z dwóch zaplanowanych na poziomie ogólnopolskim terminów (do wyboru przez kandydata): 17.07-12.08.2023 r. lub 28.08-23.09.2023 r. W tym celu należy złożyć Wniosek aplikacyjny do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego maksymalnie do 30 maja, a najlepiej do 30.04.2023 r. Po odbyciu szkolenia jw., złożeniu przysięgi wojskowej można zawnioskować o udział w szkoleniu podoficerskim, które rozpoczyna się zajęciami teoretycznymi realizowanymi przez uczelnię.

Pytanie: Czy to szkolenie zalicza praktyki studenckie?
Odpowiedź: studentom kierunku Bezpieczeństwo Narodowe TAK. W przypadku pozostałych kierunków ostateczna decyzja w tym zakresie należy do opiekunów praktyk. W WSH jesteśmy na etapie konsultacji z opiekunami kierunków w tym zakresie. Po dokonaniu wiążących uzgodnień, wszyscy studenci WSH, którzy odpowiedzą na wewnętrzną ankietę Chcę uczestniczyć w Legii Akademickiej otrzymają informację drogą mailową na adresy, które funkcjonują w systemie WSH jako przeznaczone do korespondencji. Informacja zostanie również zamieszczona na podstronie WSH dot. Legii Akademickiej.

Pytanie: Czy jest jakiś limit miejsc na moduł podoficerski i oficerski? Czy w praktyce trudno się dostać na taki moduł? Odpowiedź: Moduły podoficerski/oficerski realizowane są w 15-osobowych grupach. Liczba realizowanych grup w ramach modułu podoficerskiego w dużej mierze zależy od liczby zainteresowanych studentów, którzy mają za sobą przysięgę wojskową lub zrealizowali szkolenie podstawowe w wersji 28-dniowych ćwiczeń wojskowych. Do tej pory nie było konieczności wprowadzania limitu miejsc.

Pytanie: Czy jest termin do którego należy dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty, aby wziąć udział w wakacyjnym szkoleniu?
Odpowiedź: Wniosek należy złożyć do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego maksymalnie do 30 maja, a najlepiej do 30.04.2023 r.

Pytanie: Czy i jak mogłabym zgłosić do programu Legii Akademickiej osobę, która studiuje na innej uczelni?
Odpowiedź: Najlepiej, by ta osoba samodzielnie złożyła Wniosek do najbliższego dla niej Wojskowego Centrum Rekrutacji, przedkładając zaświadczenie z uczelni, w której studiuje, że posiada aktualny status studenta.

Pytanie: Czy w roku 2023 są jeszcze inne terminy turnusów związanych z odbyciem 28-dniowego szkolenia wojskowego?
Odpowiedź: Wszystkie dostępne terminy szkolenia wojskowego określone na poziomie ogólnopolskim na rok 2023 to:

 • od 16.01 do 11.02.2023 r.
 • od 20.02 do 18.03.2023 r.
 • od 08.05 do 03.06.2023 r.
 • od 12.06 do 08.07.2023 r.
 • od 17.07 do 12.08.2023 r.
 • od 28.08 do 23.09.2023 r.
 • od 02.10 do 28.10.2023 r.
 • od 13.11 do 09.12.2023 r.

Pytanie: Posiadam dawno przyznaną książeczkę wojskową kat. A, jestem przeniesiona do tzw. rezerwy. Dokumenty istnieją w archiwach warszawskich. Czy są potrzebne do wglądu?
Odpowiedź: Dokumenty te nie są potrzebne do wglądu.

Stypendium dla kandydatów na żołnierzy

Program stypendialny to nowość wprowadzona Ustawą o obronie ojczyzny >>

Zakłada on wsparcie finansowe dla studentów kierunków cywilnych, których nie ma na uczelniach wojskowych, a które oferują zdobycie kwalifikacji przydatnych w wojsku, w związku z czym znajdują się w zainteresowaniu Sił Zbrojnych RP.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r.  w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy, określa sposoby i tryb przyznawania stypendium na naukę w uczelni wyższej na kierunku zapewniającym nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z powyższym, Studenci następujących kierunków realizowanych przez WSH:

 • Administracja,
 • Bezpieczeństwo Narodowe,
 • Informatyka,
 • Psychologia,
 • Prawo,
 • Zarządzanie,

zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej (m. in. przystępujący/uczestniczący w Szkole Legii Akademickiej) mogą starać się o uzyskanie stypendium przyznawanego przez Ministra Obrony Narodowej na czas trwania studiów realizowanych zgodnie z programem.

Student może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium na naukę do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Wniosek składa najpóźniej do dnia 31 sierpnia roku kalendarzowego za pośrednictwem dowolnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Więcej szczegółowych informacji możecie Państwo odznaleźć na stronie mojestypendium.pl  lub w najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

 

3-semestralne studia II stopnia

Akademia Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( rozdział 2, Art. 65.) . W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Erasmus+

Uczelnie partnerskie w ramach Erasmus+:

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)