Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zarządzanie

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia, studia II stopnia

Zarządzanie to wielokierunkowe studia dla osób, które planują w przyszłości aspirować do roli lidera i menedżera, założyć własną firmę lub sprawnie zarządzać projektami w obrębie struktury firmy. Podczas praktycznych zajęć poznasz nowoczesne metody zarządzania i mechanizmy efektywnego kierowania zespołem. Nauczysz się nie tylko zarządzać marką, firmą i działem, ale również pracą własną. Zdobędziesz przydatną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, funkcjonowania rynków oraz marketingu.

Dodatkowo, w trakcie kształcenia będziesz miał możliwość wybrania specjalności, w ramach której poszerzysz wiedzę z zakresu określonej kategorii zarządzania, z którą planujesz związać swoją przyszłość zawodową. 

Dla kogo:

Zarządzanie to wymarzone studia dla tych, którzy nie boją się podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji, myślą o prowadzeniu własnego biznesu i mają osobowość lidera. W zawodzie doskonale odnajdą się osoby o zainteresowaniach związanych z ekonomią, finansami, marketingiem itp.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Zarządzania znajdą zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach wszystkich typów i branż,
 • w międzynarodowych korporacjach,
 • w administracji publicznej,
 • w charakterze menadżera,
 • w charakterze specjalisty ds. reklamy, marketingu, public relations,
 • w charakterze specjalisty HR,
 • w mediach,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w sektorze finansowym,
 • w firmach konsultingowych,
 • w charakterze audytora, doradcy przedsiębiorstw itp.,
 • w charakterze szkoleniowca, trenera,
 • w charakterze specjalisty ds. funduszy europejskich,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 Zarządzanie I stopnia

 • Zarządzanie projektem
 • Marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Psychologia zarządzania
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania
 • Negocjacje w biznesie
 • Makroekonomia
 • Logistyka

Zarządzanie II stopnia

 • Zarządzanie stategiczne
 • Zarządzanie procesami
 • Marketing między narodowy
 • Rachunkowość zarządcza
 • Przedsiębiorczość
 • Prawo handlowe
 • Logistyka
 • Negocjacje w biznesie

 

Zapisz

Specjalności

Na studiach I stopnia:

Psychologia biznesu

Specjalność Psychologia biznesuskierowana jest do osób interesujących się problematyką związaną z szeroko rozumianym zarządzaniem, w szczególności w odniesieniu do psychologicznych aspektów zarządzania pracownikami.

Zarządzanie to proces, w skład którego wchodzą zarówno zasoby materialne, jak również zasoby ludzkie, które od lat 80 ubiegłego wieku uznaje się jako aktywa i kapitał intelektualny każdej organizacji, dlatego też znajomość psychologicznych uwarunkowań zarzadzania jest w dzisiejszej rzeczywistości tak istotna.

Zarządzać zasobami ludzkimi można wykorzystując dwa podejścia do pracownika „twarde” i „miękkie”. „Twarde” opiera się na ekonomii, kalkulacji i ilości, pracownik jest osobą traktowaną jak zasób materialny, który musi przynosić efekty wyższe od kosztów. „Miękkie” natomiast, podkreśla rolę człowieka i jego podmiotowy charakter, siłę ciężkości stawiając tym samym  na efektywną komunikację, motywację i przywództwo w celu zaangażowania całego zespołu w pracę.  Zatem każdy menedżer powinien znać: potrzeby i motywacje swoich współpracowników, zasady budowania efektywnego zespołu pracowniczego, sposoby rozwijania kompetencji pracowników, a także posiadać umiejętności rozwiązywania konfliktów i wspierania zespołu w trudnych i niestandardowych sytuacjach jak chociażby obecna rzeczywistość związana z koronawirusem COVID-19.

Absolwenci specjalności psychologia biznesu, posiadać będą rozwinięte miękkie i twarde kompetencje menadżerskie, co sprawi, że z powodzeniem odnajdą się w roli osoby zarządzającej zespołami pracowniczymi, jak również całymi organizacjami.

Warsztatowo-ćwiczeniowy charakter zajęć pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy, w działaniach praktycznych realizowanych jako case stady czy symulacje decyzyjne. Ten sposób prezentacji pozwala studentom na lepsze zrozumienie materiału i ma przygotować do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w firmach na stanowiskach:

 • dla kadry zarządzającej
 • praktyków zarządzania kapitałem ludzkim
 • trenerów
 • pracowników oświaty
 • działów marketingu
 • analityków finansowych
 • doradców pracujących w organizacjach
 • przedsiębiorców prowadzących własne firmy


  Wybrane przedmioty: 

 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia organizacji i zespołu pracowniczego
 • Budowanie zespołu pracowniczego
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Zarządzanie zespołem pracowniczym
 • Konflikt i psychologia konfliktu
 • Negocjacje w biznesie
 • Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Coaching i mentoring w biznesie
 • Przywództwo w biznesie
 • Kultura organizacyjna i zarządzanie kulturą organizacyjną
 • Wywieranie wpływu i manipulacje w biznesie

Zarządzanie w logistyce

Specjalność Zarządzanie w logistyce skierowana jest do osób interesujących się problematyką związaną z szeroko rozumianym zarządzaniem, w szczególności w zakresie planowania i zarządzania całym łańcuchem dostaw, przepływem produktów i informacji.

Współczesne przedsiębiorstwa, to instytucje elastyczne, szybko reagujące na zmiany  jakie zachodzą w ich bliższym i dalszym otoczeniu, ale też systematycznie planujące i świadomie zarządzające każdym aspektem swego funkcjonowania. Powoduje to konieczność zatrudniania osób do systemowego i zintegrowanego planowania całym łańcuchem dostaw, przepływu produktów i informacji.

Specjalność Zarządzanie w logistyce kształtować będzie kompetencje niezbędne do realizowania zadań, jakie stawia się specjalistom z zakresu zarzadzania w logistyce, którzy będą przygotowani do samodzielnej realizacji przedsięwzięć logistycznych w ramach otrzymanego budżetu, w planowanym terminie, zgodnie z przyjętymi standardami ilościowymi i jakościowymi. Program studiów zakłada przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu logistyki, funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, w tym z narzędziami informatycznymi, podstaw prawnych czy procesów transportu i spedycji, a także sterowanie procesami logistycznymi w produkcji i dystrybucji.

Warsztatowo-ćwiczeniowy charakter zajęć pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy, w działaniach praktycznych realizowanych jako case stady czy symulacje decyzyjne. Ten sposób prezentacji pozwala studentom na lepsze zrozumienie materiału i ma przygotować do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w firmach na różnych stanowiskach:

 • w pionach logistyki i marketingu przedsiębiorstw
 • kierowania przedsiębiorstwem świadczącym usługi logistyczne
 • koordynacji procesów logistycznych
 • analizowania zjawisk wpływających na efektywność i skuteczność działań logistycznych
 • przy organizacji cyklów dostaw
 • w zarządzaniu działami obsługi klienta i sprzedaży

Wybrane przedmioty: 

 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy logistyki
 • Eurologistyka
 • Transport i spedycja
 • Efektywność ekonomiczna logistyki
 • Regulacje prawne w logistyce
 • Informatyka w logistyce
 • Zapasy i magazyny w logistyce
 • Zarządzanie logistyką
 • Sterowanie procesami logistycznymi w produkcji i dystrybucji
 • Analiza i projektowanie systemów logistycznych

Zarządzanie organizacją

„Podstawą współczesnego zarządzania jest zrozumienie przez kadrę kierowniczą
faktu, że tylko te organizacje mogą się rozwijać, które będą znały potrzeby
rynku oraz odpowiednio do nich będą potrafiły dostosować swoje zasoby i pokonać
przy tym swych konkurentów”.

Andrzej Pomykalski
Robert Blażlak
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ZARZĄDZANIA
ORGANIZACJAMI POPRZEZ INNOWACJE”

Oferta skierowana jest do osób interesujących się problematyką związaną z szeroko rozumianym zarządzaniem, w odniesieniu do zarządzania nowoczesną organizacją.

Zarządzanie to proces, w skład którego wchodzą zarówno zasoby materialne, jak również zasoby ludzkie. Wyniki badań dotyczących zapotrzebowania na kompetencje absolwentów na rynku pracy oraz luk kompetencyjnych pomiędzy potrzebami rynku pracy  i pracodawcami a ofertą edukacyjną uczelni prowadzonych przez dr Magdalenę Jelonek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pokazują, że dla pracodawców ważne są nie tylko kompetencje zawodowe, ale również kompetencje miękkie, takie jak współpraca, zaangażowanie,  kreatywność, elastyczność, komunikatywność, asertywność, umiejętności negocjacyjne  czy radzenia sobie ze stresem.  

Odpowiadając na potrzeby pracodawców, program studiów na proponowanej specjalności zakłada więc kształtowanie u absolwentów umiejętności związanych z zarządzaniem organizacją tj.: planowania, organizowania, motywowania, realizacji poszczególnych zadań, a także ich kontroli i oceny tych elementów, dodatkowo również kształtowanie kompetencji miękkich.  

Absolwenci specjalności zarządzanie organizacją, posiadać będą rozwinięte kompetencje menadżerskie, co sprawi, że z powodzeniem odnajdą się w roli osoby nadzorującej pracę przedsiębiorstw, krajowych i międzynarodowych korporacji i organizacji pozarządowych.

Przykładowe przedmioty:

 • Współczesne trendy w zarządzaniu
 • Instrumenty finansowe w zarządzaniu finansami
 • Strategiczne determinanty prowadzenia small biznesu
 • Prawne aspekty zarządzania własną firmą
 • Kompetencje menedżerskie
 • Kierowanie zespołami pracowniczymi
 • Zarządzanie marketingowe w dobie nowoczesnych technologii

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi oferuje studentom możliwość opanowania specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi organizacji. Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Student dowie się także na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Dzięki ciekawej ofercie treści programowych i zastosowaniu różnorodnych form kształcenia z przewagą narzędzi o charakterze praktycznym student ma możliwość nabycia umiejętności posługiwania się najnowszymi metodami i technikami personalnymi oraz rozwinięcia własnych kompetencji interpersonalnych.

Perspektywy zawodowe:

 • Specjalność kształci przyszłych ekspertów zarządzania zasobami ludzkim (HRM).
 • Absolwenci specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi będą mogli podejmować pracę na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla umożliwiających pracę w działach personalnych organizacji.
 • Absolwenci będą profesjonalnie przygotowani do pracy w działach służb pracowniczych organizacji, w instytucjach pośrednictwa pracy.
 • Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, analityk pracy, specjalista ds. kadr, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. wynagrodzeń, pracownik działu kadr.
 • Absolwenci zostają przygotowani do świadczenia usług biznesowych związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych w firmach consultingu personalnego.
 • Absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie na własny rachunek. 

Zarządzanie mediami społecznościowymi

„Menedżerowie polskich przedsiębiorstw jeszcze nie do końca zdają sobie sprawę,jak wiele mogą osiągnąć przez aktywną obecność w sieci i odpowiednio zaplanowaną strategię wykorzystania mediów społecznościowych.Niska jest także świadomość możliwości stosowania tych narzędzi w różnych obszarach funkcjonowania firmy i konkretnych efektów, które można dzięki nim osiągnąć, nie tylko w obszarze marketingu czy PR, ale także sprzedaży oraz HR”

Konrad Jar

menedżer w dziale konsultingu Deloitte.

 

 Współczesne społeczeństwa to społeczeństwa, żyjące w dużej mierze w wirtualnej rzeczywistości, a więc w erze mediów społecznościowych, które wykorzystywane są zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Media społecznościowe są narzędziem coraz powszechniej wykorzystywanym przez polskich przedsiębiorców, jednak osoby odpowiedzialne za marketing i komunikację nie mają jasnej strategii wykorzystania serwisów społecznościowych do wspierania biznesu.

Wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Deloitte (Międzynarodowa sieć spółek handlowych świadczących usługi doradcze i audytorskie) wskazują, że 49% firm funkcjonujących na polskim rynku, nie wyodrębnia stanowiska przeznaczonego wyłącznie do koordynacji komunikacji w mediach społecznościowych, co wynika, miedzy innymi, z barku na rynku pracy specjalistów z tego zakresu.

Proponowana specjalność, jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, a program kształcenia skonstruowany jest w taki sposób aby dostarczyć wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających na bycie specjalistami z zakresu zarządzania mediami społecznościowymi.

W treściach kształcenia szczególny akcent położono na praktyczne aspekty związane z potencjałem social media w budowaniu świadomości marki, planowaniem długofalowej obecności marki w mediach społecznościowych, kanałami komunikacyjnymi czy mierzeniem ich efektywności.   

Przykładowe przedmioty:

 • Strategiczna rola mediów społecznościowych Zarządzanie social mediami
 • ROI a Social Media efektywność działań w obrębie SM
 • Programy do zarządzania mediami społecznościowymi
 • Zarządzanie kilkoma kontami

 

Na studiach II stopnia:

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy z elementami zarządzania jakością

Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy z elementami zarządzania jakością daje podstawy do pracy na stanowiskach menedżerskich związanych z BHP, logistyką i zarządzaniem jakością oraz przygotowuje absolwentów do uzyskania statusu i uprawnień w zarządzaniu BHP, zgodnie z europejskimi standardami. Specjalność adresowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów I stopnia na kierunku BHP, którzy chcą kontynuować edukację na poziomie magisterskim oraz zdobyć poszerzoną wiedzę na temat kształtowania właściwych warunków pracy, zarządzania środowiskiem zawodowym, zarządzania zasobami ludzkimi, ergonomii, prawa pracy, ekonomiki i psychologii pracy, itp.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów BHP wyższego, średniego i niższego szczebla,
 • kierowników i pracowników służb BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • pracowników organów państwowego nadzoru nad warunkami pracy (PIP, PIS, ZUS),
 • specjalistów ds. systemów bezpieczeństwa,
 • menedżerów jakości.

Zarządzanie sprzedażą

Specjalność Zarządzanie sprzedażą skierowana jest w szczególności do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: zarządzanie, ekonomia, czy prawo (pracowników działów sprzedaży, menedżerów sprzedaży różnych szczebli, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw) oraz wszystkich osób zainteresowane zwiększeniem kompetencji w zakresie zarządzania sprzedażą.

Specjalność ta pozwala na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy, z zakresu taktycznych celów sprzedażowych, tworzenia i monitorowania realizacji bieżącego planu działań, planowania i zarządzania zespołami sprzedażowymi. W programie specjalności szczególny nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności wykorzystania metod i narzędzi niezbędnych do samodzielnego przygotowania i wdrożenia strategii sprzedaży.

Warsztatowo-ćwiczeniowy charakter zajęć pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy, w działaniach praktycznych realizowanych jako case stady czy symulacje decyzyjne. Ten sposób prezentacji pozwala studentom na lepsze zrozumienie materiału i ma przygotować do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w firmach na stanowiskach:

 • dyrektorów handlowych,
 • kierowników działów sprzedaży,
 • kierowników zespołów akwizytorów oraz ewentualnych kandydatów na te stanowiska,
 • doradców ds. komunikacji społecznej w polityce i dużych przedsiębiorstwach.

Przedmioty: 

 • Wstęp do zarządzania sprzedażą.
 • Strategie sprzedaży
 • Przywództwo
 • Marketing i komunikacja z rynkiem
 • Psychologia sprzedaży
 • Badania rynkowe
 • Merchandising i wystawiennictwo
 • Nowe media w sprzedaży
 • E-commerce
 • Ochrona praw konsumenta
 • Symulacje decyzyjne

 

HR biznes partner


Specjalność HR Biznes Partner skierowana jest w szczególności do absolwentów studiów pierwszego stopnia z kierunków: zarzadzanie, ekonomia, prawo, ale też do wszystkich osób, które pełnią funkcje kierownicze (specjalistyczne) w komórkach zajmujących się HR, np. rekrutacji, działach szkoleń pracowników, kierowania personelem.


Program tej specjalności obejmuje przekazanie wiedzy z zakresu roli i zadań HR Biznes Partner w organizacji, ale nakierowany jest przede wszystkim na kształtowanie praktycznych umiejętności wykorzystania metod i narzędzi wsparcia biznesu poprzez podnoszenie skuteczności i efektywności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ważnym elementem programu specjalności jest również rozwój kluczowych kompetencji HR Biznes Partnera w budowaniu relacji z kadrą zarządzającą i pracownikami.


Praktyczny wymiar specjalności zapewnia realizacja programu głowinie poprzez ćwiczenia i warsztaty, dzięki którym student na praktycznych przykładach (case study, symulacje) będzie miał możliwość kształtowania swoich kompetencji jako HR Biznes Partnera.

Przedmioty:

 • HR Biznes Partner rola i zadania w organizacji
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania zespołem.Caochingowy styl zarządzania
 • Praca z ludźmi: moderacja, facylitacja, mediacja. Prowadzenie zebrań i sesji problemowych
 • Rekrutacja pracowników i budowanie zespołów. On-boarding pracowników
 • Strategie i programy zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Koszty pracy i controling personalny
 • Rozwój kompetencji HR Biznes Partner

 

Reklama i kreowanie wizerunku firmy

Specjalność Reklama i kreowanie wizerunku firmy pozwala na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu reklamy i kreowania wizerunku firmy, a także rozwija umiejętności przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej na stanowiskach menedżerskich m.in. w działach marketingu, komunikacji wewnętrznej oraz w działach promocji i reklamy. W programie specjalności szczególny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności kreowania wizerunku firm i osób, tworzenia strategii PR, kreowania nazw produktów i konstruowania reklamy oraz ukształtowanie kompetencji niezbędnych do posługiwania się najnowszymi narzędziami medialnymi. 

Przedstawiana na specjalności wiedza jest poparta licznymi przykładami i studiami przypadków. Ten sposób prezentacji pozwala studentom na lepsze zrozumienie materiału i ma przygotować do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w:

 • agencjach reklamowych,
 • działach marketingu,
 • firmach eventowych,
 • działach komunikacji wewnętrznej,
 • przedstawicielstwie handlowym,
 • firmach public relations,
 • domach mediowych.

Mogą również podjąć zatrudnienie na stanowiskach doradców ds. komunikacji społecznej w polityce i dużych przedsiębiorstwach.

Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu

Celem specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do pracy w charakterze specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapoznanie z zaawansowanymi modelami, narzędziami i technikami wykorzystywanymi w procesach coachingowych. Dzięki ciekawej ofercie treści programowych i zastosowaniu różnorodnych form kształcenia z przewagą narzędzi o charakterze praktycznym student ma możliwość nabycia umiejętności posługiwania się najnowszymi metodami i technikami personalnymi oraz rozwinięcia własnych kompetencji interpersonalnych.

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu dostarcza wiedzy na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji, coachingu oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Student dowie się także, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

Perspektywy zawodowe:

 • Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego.
 • Mogą z powodzeniem wykonywać zawód doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, menedżera działu kadrowo-płacowego,  menedżera działu szkoleń, menedżera działu zarządzania zasobami ludzkimi, menedżera przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Absolwenci będą mogli też mogli podjąć zatrudnienie na własny rachunek.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Humanitas:

 • nabywa wiedzę i kompetencje zgodne ze standardami kształcenia i jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa;
 • jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi;
 • skutecznie dokonuje oceny efektywności przedsięwzięć;
 • potrafi organizować pracę zespołową i kierować zespołem;
 • umie skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać;
 • jest wyposażony w dodatkowe umiejętności i wiedzę, zgodne z programem specjalności wybieranej w trakcie studiów na poziomie I lub II stopnia.

Atuty kierunku

 • Kierunek z akredytacją PKA! Zarządzanie w WSH posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej – organu państwowego kontrolującego jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku zarządzanie przygotowany został we współpracy z przedsiębiorstwami, jednostkami administracji rządowej i samorządowej, agencjami konsultingowymi, firmami marketingowymi itp.
 • Znani, wybitni wykładowcy! Studenci zarządzania w WSH mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych popularnych naukowców, takich jak prof. Andrzej Zoll, prof. Dariusz Rosati i prof. Jerzy Buzek.
 • Kierunek sprofilowany pod kątem potrzeb rynku pracy!
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku zarządzanie prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: menadżerowie, logistycy, prawnicy, psychologowie biznesu.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu itp.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Interdyscyplinarność studiów! Ukończenie kształcenia na kierunku Zarządzanie pozwala na znalezienie pracy zarówno w firmach produkcyjnych, usługowych, bankach, jak i organizacjach administracji publicznej, rządowej lub instytucjach otoczenia biznesu.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!

Opłaty

 


Zarządzanie studia I stopnia

tryb niestacjonarny / stacjonarny
Czesne już od 340 zł


Zarządzanie studia II stopnia

tryb niestacjonarny
Czesne już od 440 zł

Potwierdzenie efektów uczenia

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.

Zasady rekrutacji

 

Zapisz się na studia w Wyższej Szkole Humanitas

1. Dokonaj rejestracji w systemie -> kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie),
 • kserokopia dyplomu oraz suplmentu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Komplet dokumentów należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego w siedzibie WSH w Sosnowcu.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

3-semestralne studia II stopnia

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( rozdział 2, Art. 65.) . W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)