Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Administracja

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia, studia II stopnia

Administracja to ceniony i poszukiwany kierunek, pozwalający na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane w pracy urzędniczej i biurowej, zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Wykładowcy WSH, wśród których nie brakuje praktyków, nauczą studentów, jak interpretować ustawy, przedstawią tajniki zarządzania oraz wytłumaczą, w jaki sposób stosować normy prawne w działalności administracji.

Dla kogo:

Administracja to kierunek dla osób interesujących się prawem, polityką, gospodarką i historią. Odpowiedni dla tych, którzy cenią sobie jasno określony zakres obowiązków, marzą o stabilnej i dającej poczucie bezpieczeństwa pracy, umiejących pracować w zespole i ceniących sobie kontakty z ludźmi. Polecany wszystkim, którzy chcą uzupełnić wykształcenie i zdobyć nowe kwalifikacje niezbędne w pracy na stanowiskach urzędniczych.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwent Administracji znajdzie zatrudnienie:​

 • w organach administracji publicznej (urzędach miast, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, starostwach powiatowych),
 • w administracji wymiaru sprawiedliwości (sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych),
 • w służbach celnych,
 • w biurach nieruchomości,
 • w partiach politycznych,
 • w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych firmach.

Wybrane przedmioty w programie studiów

 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Prawo pracy
 • Prawo administracyjne
 • Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
 • Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji publicznej
 • Elementy postępowania cywilnego
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej
 • Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej

Zapisz

Zapisz

Specjalności

Na studiach I stopnia:

Administracja wymiaru sprawiedliwości

Celem specjalności administracja wymiaru sprawiedliwości jest uzyskanie wykształcenia w dziedzinie systemu wymiaru sprawiedliwości oraz statusu prawnego urzędnika sądowego. Zasadniczym efektem jest nabycie przez Studenta praktycznych umiejętności w zakresie stosowania prawa i postępowania przed sądem. 

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w zakresie:

 • sądy,
 • kancelarie adwokackie,
 • kancelarie notarialne,
 • urzędy.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Absolwent studiów drugiego stopnia, na specjalności prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, niezależnie od kwalifikacji przewidzianych dla studiów pierwszego stopnia, dodatkowo posiada umiejętności doboru i stosowania instrumentów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w działalności pracodawców, jak również umiejętności interpretacji treści indywidualnych stosunków pracy, z uwzględnieniem źródeł, w tym o charakterze autonomicznym.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • administracja publiczna,
 • działy personalne,
 • działy kadrowe,
 • HR,
 • działy płacowe podmiotów sfery prywatnoprawnej.

Administracja publiczna i samorządowa

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji publicznej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów znających i rozumiejących problemy współczesnej, nowoczesnej administracji i umiejących rozwiązywać problemy występujące na powierzanych im stanowiskach pracy. Student zdobywa zasób wiedzy oraz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu różnych praw materialnych. Dodatkowo poznaje różne procedury, m.in. administracyjną, sądowoadministracyjną i egzekucyjną.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w zakresie:

 • administracji rządowej,
 • administracji samorządu terytorialnego,
 • urzędów skarbowych,
 • administracji firm prywatnych,
 • organizacji rządowych i pozarządowych.

 

Na studiach II stopnia:

Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Specjalność ta skierowana jest w szczególności do absolwentów studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i administracja, ale także do wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania służb mundurowych i służb specjalnych oraz zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Studia pozwolą nabyć wiedzę z zakresu prawa, politologii, administracji i socjologii, która pomoże zrozumieć  wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, tworzyć strategie w zakresie bezpieczeństwa państwa i jego struktur, organizować pracę służb porządku publicznego oraz skutecznie zarządzać zespołami ludzkimi i projektami w warunkach kryzysowych.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarze:

 • pracownika służb mundurowych (policji, wojska, straży granicznej, straży miejskiej);
 • pracownika zespołów reagowania kryzysowego i sztabów kryzysowych;
 • specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego;
 • pracownika jednostek antykryzysowych;
 • specjalisty w zakresie obrony cywilnej;
 • menadżera zespołów pracowniczych odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem.

Administracja publiczna i samorządowa

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji publicznej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów znających i rozumiejących problemy współczesnej, nowoczesnej administracji i umiejących rozwiązywać problemy występujące na powierzanych im stanowiskach pracy. Student zdobywa zasób wiedzy oraz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu różnych praw materialnych. Dodatkowo poznaje różne procedury, m.in. administracyjną, sądowoadministracyjną i egzekucyjną.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w zakresie:

 • administracji rządowej,
 • administracji samorządu terytorialnego,
 • urzędów skarbowych,
 • administracji firm prywatnych,
 • organizacji rządowych i pozarządowych.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Absolwent studiów drugiego stopnia, na specjalności prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, niezależnie od kwalifikacji przewidzianych dla studiów pierwszego stopnia, dodatkowo posiada umiejętności doboru i stosowania instrumentów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w działalności pracodawców, jak również umiejętności interpretacji treści indywidualnych stosunków pracy, z uwzględnieniem źródeł, w tym o charakterze autonomicznym.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • administracja publiczna,
 • działy personalne,
 • działy kadrowe,
 • HR,
 • działy płacowe podmiotów sfery prywatnoprawnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku Administracja w Wyższej Szkole Humanitas:

 • jest przygotowany do pełnienia roli wysokiej klasy specjalisty w zakresie administracji publicznej, gospodarczej czy europejskiej; 
 • posiada niezbędne kompetencje wymagane w administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych;
 • może zajmować stanowiska analityczne, operacyjne, a także menedżerskie, związane z efektywnym zarządzaniem instytucjami rządowymi i samorządowymi;
 • jest przygotowany do profesjonalnego podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej;
 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu: rodzajów struktur oraz instytucji społecznych; różnego rodzaju ustrojów i systemów prawnych i gałęzi prawa; wybranych subdyscyplin prawa; podstawowych metod interpretacji tekstu normatywnego; zasad i norm etycznych w administracji i gospodarce.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Administracja w Wyższej Szkole Humanitas:

 • posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów prawnych, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowywania i podejmowania decyzji w tym zakresie;
 • jest przygotowany do podjęcia pracy, nie tylko w jednostkach administracji rządowej, gospodarczej, samorządowej i w jednostkach podporządkowanych samorządom lokalnym, ale również w: zakładach opieki zdrowotnej, administracji szkół, służbach celnych;
 • może zajmować stanowiska w administracji rządowej i samorządu terytorialnego, administracji sądów, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta, Najwyższej Izbie Kontroli;
 • znajdzie również zatrudnienie w administracji średniego i wyższego szczebla w instytucjach i organizacjach międzynarodowych;
 • jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub do podjęcia pracy na rzecz małych i średnich przedsiębiorców.
 • posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzęoraz umiejętności praktyczne dotyczące zagadnień z zakresu studiów I stopnia.

Atuty kierunku

 • Kierunek z akredytacją PKA! Administracja w WSH posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów przygotowany został we współpracy z instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi – jest zgodny z europejskimi wymogami i oczekiwaniami krajowego rynku pracy.
 • Zajęcia służące nabyciu efektów kształcenia o charakterze praktycznym, które prowadzą w większości nauczyciele akademiccy posiadający dorobek w danej dziedzinie prawa i administracji, posiadający także doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią i odpowiadające umiejętnościom i kompetencjom społecznym określonym w opisie efektów kształcenia.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego.
 • Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne uzupełniające program studiów.
 • Możliwość uczestniczenia w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach obywatelskich.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!

Opłaty

 


Administracja studia I stopnia

tryb niestacjonarny / stacjonarny 
Czesne już od 150 zł


Administracja studia II stopnia

tryb niestacjonarny
Czesne już od 290

3-semestralne studia II stopnia

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( rozdział 2, Art. 65.) . W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.

Działania WSH w obszarze ADMINISTRACJA I PRAWO

Studia podyplomowe z zakresu prawa i administracji
 • 10 kierunków
 • 96 grup
 • 2 544 absolwentów

Wszystkie kierunki studiów podyplomowych z zakresu Prawa i Administracji proponowane przez WSH zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca. Udział w wielu z nich dofinansowany jest w 50% w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy". Studia skierowane są głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków związanych z prawem i administracją oraz do pozostałych zainteresowanych osób, pragnących pogębiać swoją wiedzę, czy też podnosić kwalifikacje zawodowe. W celu zapoznania się z pełną ofertą studiów, zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej im podstrony www.

Ochrona dziedzictwa narodowego
 • 3 konferencje
 • 80 prelegentów
 • 270 uczestników

Cykl konferencji „Ochrona dziedzictwa narodowego” to interdyscyplinarna inicjatywa naukowo-kulturalna, której celem jest krzewienie idei ochrony dziedzictwa narodowego. Wydarzenia te adresowane są do szerokiego grona odbiorców, w tym prawników, muzealników, archeologów, historyków i historyków sztuki, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracowników instytucji publicznych, pracowników organizacji pozarządowych oraz studentów. Zapraszamy do odwiedzenia strony poświęconej konferencjom zrealizowanym w ramach tego cyklu.

Stosowanie prawa w praktyce
 • 4 wydarzenia
 • 30 prelegentów
 • 130 uczestników

"Stosowanie prawa w praktyce" to szereg wydarzeń naukowych, realizowanych przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas, we współpracy ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes" oraz Kołem Naukowym Studentów Prawa i Administracji WSH "Prawo w praktyce". Seria wydarzeń została zapoczątkowana w 2014 roku. W jej ramach odbyły się cztery spotkania, niebawem zaprosimy Państwa na kolejne. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tematycznymi dotychczasowych wydarzeń.

Koło Naukowe

Koło Naukowe Studentów i Absolwentów Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Humanitas "Prawo w praktyce" powstało dnia 30 marca 2013 r. Opiekunem naukowym Koła jest Pani dr Anna Rogacka - Łukasik. W ramach koła działa pięć sekcji:

 • prawa konstytucyjnego
 • prawa i postępowania karnego
 • prawa i postępowania cywilnego
 • prawa i postępowania administracyjnego
 • ochrony dziedzictwa narodowego

Członkowie Koła angażują się m. in. w organizowanie i współorganizowanie spotkań naukowych i dyskusyjnych oraz krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Biorą udział w rozprawach sądowych, wyjazdach na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, itp. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działalności Koła

Współpraca z otoczeniem naukowym i społeczno-gospodarczym

Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas na bieżąco podejmuje współpracę ze stowarzyszeniami o charakterze naukowym. Wspólnie podejmowane są inicjatywy takie jak np. organizacja konferencji i seminariów naukowych, w trakcie których następuje wymiana poglądów i stanowisk w sprawach istotnych z punktu widzenia rozwoju naukowego jego uczestników i poszerzenia wiedzy z danego obszaru.

Owocem jw. jest m. in. ścisła współpraca IAiP z powstałym w 2017 roku w Sosnowcu, Oddziałem Stowarzyszenia "Fontes". Władze Oddziału Stowarzyszenia, co kwartał organizują w Wyższej Szkole Humanitas seminaria naukowe, w których absolwenci i studenci kierunku Prawo WSH mają możliwość uczestniczenia, zarówno w roli słuchaczy, jak i prelegentów oraz aktywnych uczestników dyskusji.

Zasady rekrutacji

apisz się na studia w Wyższej Szkole Humanitas

1. Dokonaj rejestracji w systemie -> kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie),
 • kserokopia dyplomu oraz suplmentu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Komplet dokumentów należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego w siedzibie WSH w Sosnowcu.

W obecnej sytuacji zachęcamy do przesyłania dokumentów w formie e-mailowej lub do wysyłki pocztowej. Wymagane dokumenty można także dostarczyć osobiście do punktu rekrutacyjnego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny, telefonicznie lub mailowo z punktem rekrutacyjnym.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl