Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Administracja

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia, studia II stopnia

Administracja to ceniony i poszukiwany kierunek, pozwalający na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane w pracy urzędniczej i biurowej, zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Wykładowcy WSH, wśród których nie brakuje praktyków, nauczą studentów, jak interpretować ustawy, przedstawią tajniki zarządzania oraz wytłumaczą, w jaki sposób stosować normy prawne w działalności administracji.

Dla kogo:

Administracja to kierunek dla osób interesujących się prawem, polityką, gospodarką i historią. Odpowiedni dla tych, którzy cenią sobie jasno określony zakres obowiązków, marzą o stabilnej i dającej poczucie bezpieczeństwa pracy, umiejących pracować w zespole i ceniących sobie kontakty z ludźmi. Polecany wszystkim, którzy chcą uzupełnić wykształcenie i zdobyć nowe kwalifikacje niezbędne w pracy na stanowiskach urzędniczych.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwent Administracji znajdzie zatrudnienie:​

 • w organach administracji publicznej (urzędach miast, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, starostwach powiatowych),
 • w administracji wymiaru sprawiedliwości (sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych),
 • w służbach celnych,
 • w biurach nieruchomości,
 • w partiach politycznych,
 • w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych firmach.

Wybrane przedmioty w programie studiów

 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Prawo pracy
 • Prawo administracyjne
 • Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
 • Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji publicznej
 • Elementy postępowania cywilnego
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej
 • Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej

Zapisz

Zapisz

Specjalności

Na studiach I stopnia:

Administracja skarbowa

Administracja i prawo w biznesie

 Proponowana specjalność oparta jest na innowacyjnym programie kształcenia, który łączy w sobie kompetencje menedżerskie niezbędne do pracy zarówno w jednostkach administracji jak również przedsiębiorstwach, pozwalająca na łączenie tych kompetencji z prawnymi aspektami obrotu gospodarczego.

Absolwent tej specjalności wyposażony zostanie w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do  organizowania działalności podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ich funkcjonowania oraz do efektywnego wspierania podmiotu lub departamentu zapewniającego obsługę prawną przedsiębiorstwa. Jego kompetencje będą mogły jednak zostać wykorzystane w różnych obszarach funkcjonalnych zarówno departamentów organizacyjno-administracyjnych i finansowo-księgowych jak i  działów związanych z działalnością produkcyjną bądź usługową na jednostkach zajmujących się marketingiem, sprzedażą i logistyką kończąc.

Absolwenci znajdą zatrudnienie zarówno w sektorze prywatnym jak również w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach. Z uwagi na znajomość zasad współpracy podmiotów gospodarczych z właściwymi organami administracji, zdobyta w toku studiów wiedza pozwoli działać na styku obu obszarów – administracji i biznesu – w charakterze podmiotu tworzącego i koordynującego wzajemne relacje bądź jako pracownika administracji publicznej związanej z obsługą przedsiębiorstw.

Przykładowe przedmioty:

 • Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji publicznej
 • Partnerstwo publiczno-prywatne. Outsourcing
 • Zamówienia publiczne
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Systemy informatyczne w administracji publicznej i samorządowej
 • Pomoc publiczna

E-administracja

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry administracji posiadającej specjalistyczną wiedzę z zakresu administracji „elektronicznej”. Specjalność e-administracja łączy w sobie wiedzę  nie tyko z zakresu administracji i prawa, ale również informatyki oraz miękkich kompetencji niezbędnych przyszłym pracownikom.

Specjalność jest adresowana do osób, które zamierzają podjąć pracę lub pracujących w administracji, a jednocześnie interesują się wykorzystaniem narzędzi i systemów IT w codziennej pracy zawodowej. Specjalność e-administracja stwarza możliwość poznania tych systemów od strony organizacyjno-prawnej, ekonomicznej oraz informatycznej.

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy e-urzędnika, potrafiącego poruszać się w przepisach prawa administracyjnego, tworzyć profesjonalną dokumentację oraz wdrażać i realizować usługi administracji publicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Program kształcenia zakłada realizację treści z wykorzystaniem przede wszystkim warsztatowo-ćwiczeniowych form prowadzenia zajęć, co pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy, w działaniach praktycznych realizowanych jako case study czy symulacje. Ten sposób prezentacji pozwala studentom na lepsze zrozumienie materiału i ma przygotować do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy na różnych stanowiskach:

 • pracownik administracji rządowej i samorządowej
 • pracownik firmy obsługi administracyjnej i prawnej
 • pracownik instytucji finansowej i kapitałowej
 • pracownik organizacji pożytku publicznego
 • pracownik kancelarii podatkowej

Wybrane przedmioty:

 1. Prawne aspekty e-administracji
 2. Obieg dokumentów w administracji 
 3. Bezpieczeństwo danych w administracji
 4. Bazy danych w administracji 
 5. Systemy i e-usługi w administracji publicznej
 6. Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 7. E-government
 8. E-bankowość
 9. Elektroniczne zarządzanie administracją
 10. Dokumenty elektroniczne, bezpieczeństwo i archiwizacja

 

 

 

 

 

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Absolwent studiów drugiego stopnia, na specjalności prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, niezależnie od kwalifikacji przewidzianych dla studiów pierwszego stopnia, dodatkowo posiada umiejętności doboru i stosowania instrumentów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w działalności pracodawców, jak również umiejętności interpretacji treści indywidualnych stosunków pracy, z uwzględnieniem źródeł, w tym o charakterze autonomicznym.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • administracja publiczna,
 • działy personalne,
 • działy kadrowe,
 • HR,
 • działy płacowe podmiotów sfery prywatnoprawnej.

Administracja publiczna i samorządowa

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji publicznej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów znających i rozumiejących problemy współczesnej, nowoczesnej administracji i umiejących rozwiązywać problemy występujące na powierzanych im stanowiskach pracy. Student zdobywa zasób wiedzy oraz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu różnych praw materialnych. Dodatkowo poznaje różne procedury, m.in. administracyjną, sądowoadministracyjną i egzekucyjną.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w zakresie:

 • administracji rządowej,
 • administracji samorządu terytorialnego,
 • urzędów skarbowych,
 • administracji firm prywatnych,
 • organizacji rządowych i pozarządowych.

 

Na studiach II stopnia:

Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Specjalność ta skierowana jest w szczególności do absolwentów studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i administracja, ale także do wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania służb mundurowych i służb specjalnych oraz zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Studia pozwolą nabyć wiedzę z zakresu prawa, politologii, administracji i socjologii, która pomoże zrozumieć  wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, tworzyć strategie w zakresie bezpieczeństwa państwa i jego struktur, organizować pracę służb porządku publicznego oraz skutecznie zarządzać zespołami ludzkimi i projektami w warunkach kryzysowych.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarze:

 • pracownika służb mundurowych (policji, wojska, straży granicznej, straży miejskiej);
 • pracownika zespołów reagowania kryzysowego i sztabów kryzysowych;
 • specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego;
 • pracownika jednostek antykryzysowych;
 • specjalisty w zakresie obrony cywilnej;
 • menadżera zespołów pracowniczych odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem.

Administracja publiczna i samorządowa

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji publicznej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów znających i rozumiejących problemy współczesnej, nowoczesnej administracji i umiejących rozwiązywać problemy występujące na powierzanych im stanowiskach pracy. Student zdobywa zasób wiedzy oraz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu różnych praw materialnych. Dodatkowo poznaje różne procedury, m.in. administracyjną, sądowoadministracyjną i egzekucyjną.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w zakresie:

 • administracji rządowej,
 • administracji samorządu terytorialnego,
 • urzędów skarbowych,
 • administracji firm prywatnych,
 • organizacji rządowych i pozarządowych.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Absolwent studiów drugiego stopnia, na specjalności prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, niezależnie od kwalifikacji przewidzianych dla studiów pierwszego stopnia, dodatkowo posiada umiejętności doboru i stosowania instrumentów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w działalności pracodawców, jak również umiejętności interpretacji treści indywidualnych stosunków pracy, z uwzględnieniem źródeł, w tym o charakterze autonomicznym.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • administracja publiczna,
 • działy personalne,
 • działy kadrowe,
 • HR,
 • działy płacowe podmiotów sfery prywatnoprawnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku Administracja w Wyższej Szkole Humanitas:

 • jest przygotowany do pełnienia roli wysokiej klasy specjalisty w zakresie administracji publicznej, gospodarczej czy europejskiej; 
 • posiada niezbędne kompetencje wymagane w administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych;
 • może zajmować stanowiska analityczne, operacyjne, a także menedżerskie, związane z efektywnym zarządzaniem instytucjami rządowymi i samorządowymi;
 • jest przygotowany do profesjonalnego podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej;
 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu: rodzajów struktur oraz instytucji społecznych; różnego rodzaju ustrojów i systemów prawnych i gałęzi prawa; wybranych subdyscyplin prawa; podstawowych metod interpretacji tekstu normatywnego; zasad i norm etycznych w administracji i gospodarce.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Administracja w Wyższej Szkole Humanitas:

 • posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów prawnych, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowywania i podejmowania decyzji w tym zakresie;
 • jest przygotowany do podjęcia pracy, nie tylko w jednostkach administracji rządowej, gospodarczej, samorządowej i w jednostkach podporządkowanych samorządom lokalnym, ale również w: zakładach opieki zdrowotnej, administracji szkół, służbach celnych;
 • może zajmować stanowiska w administracji rządowej i samorządu terytorialnego, administracji sądów, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta, Najwyższej Izbie Kontroli;
 • znajdzie również zatrudnienie w administracji średniego i wyższego szczebla w instytucjach i organizacjach międzynarodowych;
 • jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub do podjęcia pracy na rzecz małych i średnich przedsiębiorców.
 • posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzęoraz umiejętności praktyczne dotyczące zagadnień z zakresu studiów I stopnia.

Atuty kierunku

 • Kierunek z akredytacją PKA! Administracja w WSH posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów przygotowany został we współpracy z instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi – jest zgodny z europejskimi wymogami i oczekiwaniami krajowego rynku pracy.
 • Zajęcia służące nabyciu efektów kształcenia o charakterze praktycznym, które prowadzą w większości nauczyciele akademiccy posiadający dorobek w danej dziedzinie prawa i administracji, posiadający także doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią i odpowiadające umiejętnościom i kompetencjom społecznym określonym w opisie efektów kształcenia.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego.
 • Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne uzupełniające program studiów.
 • Możliwość uczestniczenia w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach obywatelskich.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!

Opłaty

 


Administracja studia I stopnia
 

tryb niestacjonarny / stacjonarny 
Czesne już od 190 zł


Administracja studia II stopnia

tryb niestacjonarny
Czesne już od 450

3-semestralne studia II stopnia

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( rozdział 2, Art. 65.) . W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.

Działania WSH w obszarze PRAWO

Doktorat z prawa

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, począwszy od lutego 2020 r., Wyższa Szkoła Humanitas uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne. Wyższa Szkoła Humanitas to pierwsza niepubliczna uczelnia w województwie śląskim i 7. w Polsce z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora nauk prawnych. Tutaj możecie Państwo dowiedzieć się wszystkiego nt. prowadzonego przez WSH seminarium doktorskiego >>

Studia podyplomowe z zakresu prawa i administracji
 • 10 kierunków
 • 96 grup
 • 2 544 absolwentów

Wszystkie kierunki studiów podyplomowych z zakresu Prawa i Administracji proponowane przez WSH zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca. Udział w wielu z nich dofinansowany jest w 50% w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy". Studia skierowane są głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków związanych z prawem i administracją oraz do pozostałych zainteresowanych osób, pragnących pogębiać swoją wiedzę, czy też podnosić kwalifikacje zawodowe. W celu zapoznania się z pełną ofertą studiów, zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej im podstrony www.

Konkurs o Nagrodę "Złotej Temidy"

W obliczu konieczności propagowania działań oraz postaw prawników ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, Wyższa Szkoła Humanitas oraz Fundacja Humanitas w roku 2020 rozpoczęły organizację Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”. W skład Wysokiej Kapituły wchodzą znakomitości w dziedzinie prawa.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Konkursu >>

Ochrona dziedzictwa narodowego
 • 3 konferencje
 • 80 prelegentów
 • 270 uczestników

Cykl konferencji „Ochrona dziedzictwa narodowego” to interdyscyplinarna inicjatywa naukowo-kulturalna, której celem jest krzewienie idei ochrony dziedzictwa narodowego. Wydarzenia te adresowane są do szerokiego grona odbiorców, w tym prawników, muzealników, archeologów, historyków i historyków sztuki, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracowników instytucji publicznych, pracowników organizacji pozarządowych oraz studentów. Zapraszamy do odwiedzenia strony poświęconej konferencjom zrealizowanym w ramach tego cyklu.

Stosowanie prawa w praktyce
 • 4 wydarzenia
 • 30 prelegentów
 • 130 uczestników

"Stosowanie prawa w praktyce" to szereg wydarzeń naukowych, realizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas, we współpracy ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes" oraz Kołem Naukowym Studentów i Absolwentów Prawa WSH "Prawo w praktyce". Seria wydarzeń została zapoczątkowana w 2014 roku. W jej ramach odbyły się cztery spotkania, niebawem zaprosimy Państwa na kolejne. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tematycznymi dotychczasowych wydarzeń.

Koło Naukowe Studentów Prawa WSH

Koło Naukowe Studentów i Absolwentów Prawa Wyższej Szkoły Humanitas "Prawo w praktyce" powstało dnia 30 marca 2013 r. Opiekunem naukowym Koła jest Pani dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH. W ramach koła działa pięć sekcji:

 • prawa konstytucyjnego
 • prawa i postępowania karnego
 • prawa i postępowania cywilnego
 • prawa i postępowania administracyjnego
 • ochrony dziedzictwa narodowego

Członkowie Koła angażują się m. in. w organizowanie i współorganizowanie spotkań naukowych i dyskusyjnych oraz krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Biorą udział w rozprawach sądowych, wyjazdach na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, itp. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działalności Koła >>

Współpraca z otoczeniem naukowym i społeczno-gospodarczym

Instytut Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas na bieżąco podejmuje współpracę ze stowarzyszeniami o charakterze naukowym. Wspólnie podejmowane są inicjatywy takie jak np. organizacja konferencji i seminariów naukowych, w trakcie których następuje wymiana poglądów i stanowisk w sprawach istotnych z punktu widzenia rozwoju naukowego jego uczestników i poszerzenia wiedzy z danego obszaru.

Owocem jw. jest m. in. ścisła współpraca Instytutu z powstałym w 2017 roku w Sosnowcu, Oddziałem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes". Władze Oddziału Stowarzyszenia, co kwartał organizują w Wyższej Szkole Humanitas seminaria naukowe, w których absolwenci i studenci kierunku Prawo WSH mają możliwość uczestniczenia, zarówno w roli słuchaczy, jak i prelegentów oraz aktywnych uczestników dyskusji.

Zasady rekrutacji

Zapisz się na studia w Wyższej Szkole Humanitas

1. Dokonaj rejestracji w systemie -> kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie),
 • kserokopia dyplomu oraz suplmentu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Komplet dokumentów należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego w siedzibie WSH w Sosnowcu.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)