Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Edukacja 40 Dokąd zmierzamy? Nowoczesna edukacja dla nowoczesnego społeczeństwa

   

Serdecznie dziękujemy Państwu za uczestnictwo w Konferencji Naukowej 


EDUKACJA 4.0 – DOKĄD ZMIERZAMY?
NOWOCZESNA EDUKACJA DLA NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA

 

 

W dniu 13.09.2018 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, ul. J. Kilińskiego 43 odbyła się interdyscyplinarna konferencja pt.: EDUKACJA 4.0 – DOKĄD ZMIERZAMY? NOWOCZESNA EDUKACJA DLA NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA inaugurująca funkcjonowanie Instytutu Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, jednostki, której głównym zadaniem jest wspieranie środowisk zajmujących się kształtowaniem kultury informatycznej społeczeństwa, w tym rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych w społeczeństwie informacyjnym.

Misją Instytutu jest integrowanie i inspirowanie osób zainteresowanych dostosowaniem polskiej edukacji do wymagań cyfrowego świata oraz upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań metodycznych, sprzyjających rozwijaniu kompetencji kognitywnych, myślenia kreatywnego i innowacyjności uczących się, z zastosowaniem najnowszych rozwiązań informatycznych. Zadaniem zaś jest tworzenie przestrzeni współdziałania wszystkich uczestników procesu edukacji, którym na sercu leży jutro polskiej edukacji, poprzez organizację Forum Twórczych Nauczycieli oraz sieci współpracy innowatorów edukacji na platformie Instytutu Innowacyjnej Edukacji, stanowiącej miejsce wymiany myśli i doświadczeń.

Dziękujemy Państwu za uczestnictwo w konferencji, mając nadzieję, że nasze spotkanie stało się impulsem dla twórczej debaty o przyszłości polskiej edukacji na wszystkich etapach kształcenia.  

Cele konferencji

Celem konferencji było określenie miejsca i roli mediów elektronicznych w procesie edukacji w kontekście potrzeby kształcenia dla przyszłości. W trakcie konferencji poszukiwanoodpowiedzi na pytania, które od wielu lat nurtują środowiska związane z edukacją: W jaki sposób wychować młodych ludzi do życia w świecie, którego tempo zmian zaskakuje a kierunek trudno przewidzieć? W jaki sposób przygotować  ich do mądrego korzystania z nowych zdobyczy cywilizacyjnych? Jak tworzyć przestrzeń edukacyjną do twórczego i niekonwencjonalnego działania w świecie, w którym świat rzeczywisty wszedł w synergię ze światem wirtualnym? Jak realizować nowe wyzwania, aby osiągnąć sukces? W dyskusji nad powyższymi problemami zaproszeni zostali specjaliści naukowcy oraz praktycy, który podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Główne obszary tematyczne konferencji:

 • innowacyjne rozwiązania metodyczne i formy organizacyjne kształcenia umożliwiające rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych w procesie uczenia się  przez całe życie,
 • edukacja medialna - przygotowanie młodych ludzi do sprawnego, bezpiecznego i twórczego korzystania z mediów cyfrowych,
 • rozwijanie myślenia refleksyjnego, algorytmicznego i projektowego uczniów,
 • robotyka – nowe wyzwania edukacyjne,
 • rzeczywistość wirtualna w procesie kształcenia,
 • kształcenie włączające uczniów z niepełnosprawnościami w cyfrowym świecie,
 • profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Uczestnicy

Adresatami konferencji byli naukowcy i praktycy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji publicznych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i osoby, którym bliska jest idea kształcenia dla przyszłości.
Warsztaty dla nauczycieli:
Istotnym elementem konferencji były warsztaty metodyczne dla nauczycieli oraz seminaria firm informatycznych i wydawnictw, oferujących rozwiązania dla Cyfrowej szkoły.

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek, UW
 • prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka, WSH
 • prof. nadzw. Lech Mankiewicz, Centrum Fizyki Toretycznej PAN
 • dr hab. Zenon Gajdzica, prof. UŚ
 • dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. UTH
 • dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH - honorowy przewodniczący
 • dr hab Janusz Morbitzer, prof. Akademii WSB
 • dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS
 • dr hab. Wojciech Walat, prof. UR
 • dr Justyna Bluszcz, APS
 • dr Sylwia Galanciak, APS
 • dr Witold Kołodziejczyk, Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego Collegium Futurum w Słupsku
 • dr Aleksander Mańka, WSH
 • dr Danuta Morańska, WSH – przewodnicząca
 • dr Joanna Podgórska-Rykała, WSH

Komitet programowy

 • mgr Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
 • mgr Lechosław Hojnacki, WOM Bielsko-Biała
 • mgr Ewa Kraus, WSH
 • mgr inż. Beata Ostrowska, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka
 • mgr Ewa Radanowicz, Szkoła  Podstawowa w Radanowie Małym

Komitet organizacyjny

 • dr Danuta Morańska – przewodnicząca
 • mgr Agata Piątkowska
 • mgr Izabela Rusin
 • mgr Magdalena Sobas
 • mgr Karina Świercz
 • mgr inż. Krzysztof Orzechowski

Ramowy program

1.

9.30 – 10.00

Rejestracja

2.

10.00 – 10.15

Powitanie uczestników przez władze uczelni, wystąpienia gości

3.

10.15 – 10.45

Prezentacja Instytutu Innowacyjnej Edukacji – cele, misja, główne kierunki działania, formy współpracy ze środowiskiem – seminaria Twórczych Nauczycieli, Platforma e-learningowa IIE – sieć współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń

Prowadzenie: dr Danuta Morańska

4.

10.45 – 12.00

Dokąd zmierzamy? – prezentacja głównych kierunków rozwoju edukacji. Określenie wizji i warunków zmian dla polskiej oświaty.

Uczestnicy: Paweł Zdun, Naczelnik Wydziału Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, dr hab. prof. nadzw. Lech Mankiewicz, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS, dr Marcin Bochenek, NASK, dr inż. Jacek Pulwarski, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, dr Aleksander Mańka, WSH, dr Joanna Podgórska-Rykała, WSH

Moderator: dr Danuta Morańska

5.

12.00 – 12.15

Przerwa kawowa

6.

12.15 – 14.00

Dobre praktyki, czyli wszystko jest możliwe – przedstawienie dobrych praktyk w zakresie unowocześniania edukacji.

Uczestnicy: dr Witold Kołodziejczyk, Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego Collegium Futurum w Słupsku, mgr Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", mgr Lechosław Hojnacki, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Bielsku-Białej, mgr Ewa Kraus, WSH, mgr Ewa Radanowicz, Szkoła Podstawowa w Radanowie Małym, mgr Agata Kapica, Microsoft Polska, dr inż. Tomasz Kulisiewicz, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, mgr Marcin Paks, BeCREO Technologies Sp. z o.o., mgr Tomasz Siemek, CLOUDTEAM

Moderator: dr Danuta Morańska

7.

14.00 – 14.30

Zapowiedź seminariów Twórczych Nauczycieli – Dzieci programują – rozwijanie myślenia komputacyjnego  oraz Wirtualna rzeczywistość  - nowe perspektywy edukacji

Losowanie nagród dla uczestników konferencji

8.

14.30 – 14.50

Obiad

9.

14.50 – 16.00

Warsztaty dla nauczycieli:

 1. Szkoła w Chmurze Microsoft, czyli jak rozwijać kompetencje przyszłości w szkole z wykorzystaniem technologii – mgr Artur Rudnicki, Microsoft Polska
 2. Eksperymenty z Einsteinem™ - cyfrowe laboratoria szkolne – mgr Marta Palusko, Multimedia w Szkole
 3. Technologia jako kreatywne tworzywo w myśleniu komputacyjnym – mgr Elżbieta Bowdur, Polskie Towarzystwo Informatyczne, ECDL Polska, KISS, mgr Wojciech Kolarz, KISS
 4. Robotyka przyszłości - nowe wyzwania – dr Tomasz Kulisiewicz, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka
 5. Design thinking w szkole, czyli jak świadomie współtworzyć nowoczesne społeczności uczące się – mgr Marta Florkiewicz-Borkowska, Fundacja „Szkoła z Klasą”
 6. Nowoczesne narzędzia wspomagające pracę nauczyciela-mentora – mgr Tomasz Siemek, CLOUDTEAM