Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Instytut Pedagogiki

 

Władze Instytutu:

dr Aleksander Mańka - dyrektor Instytutu Pedagogiki
e-mail: aleksander.manka@humanitas.edu.pl

mgr Ewa Kraus - asystent dyrektora Instytutu Pedagogiki
e-mail: ewa.kraus@humanitas.edu.pl

O Instytucie:

Instytut Pedagogiki postał w 2005 roku wraz z uruchomieniem w WSH nowego kierunku studiów zawodowych: Pedagogiki. Instytut prowadzi kształcenie na poziomie studiów I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Koncepcja kształcenia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Humanitas jest zgodna z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Opracowany przez uczelnię program kształcenia przewiduje dostarczenie podstaw teoretycznych w zakresie pedagogiki oraz wykształcenie podstawowych umiejętności i kompetencji praktycznych. Umożliwia studentom nabycie zdolności do kooperacji, prekursorstwa, kreatywnego myślenia i działania w zawodzie pedagoga a także uzyskanie wiedzy teoretycznej opartej na najnowszych osiągnięciach nauki o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych człowieka przez całe życie oraz innych nauk pokrewnych. Opracowując koncepcję kształcenia na kierunku pedagogika, uczelnia szeroko określiła treści kształcenia, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia interdyscyplinarnego charakteru przewidywanych do osiągnięcia efektów kształcenia.

Instytut Pedagogiki WSH prowadzi wszechstronną działalność naukowo-badawczą.

Badania naukowe Instytutu koncentrują się wokół 4 zasadniczych obszarów problemowych:

1. Różnice indywidualne studentów, jako problem psychologiczno-pedagogiczny nauczycieli akademickich.
2. Jakość i warunki życia ludzi starszych.
3. Interdyscyplinarne strategie profilaktyki i interwencji wobec przemocy wewnątrzrodzinnej.
4. Rozmiary, przejawy i przyczyny niepowodzeń studentów w procesie kształcenia.