Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Instytut Pedagogiki

 

Władze Instytutu:

dr hab. Bożena Marzec, prof. AH - Dyrektor Instytutu Pedagogiki
e-mail: bozena.marzec@humanitas.edu.pl

O Instytucie

Instytut Pedagogiki powstał w 2005 roku wraz z uruchomieniem w AH kierunku studiów Pedagogika. Instytut prowadzi kształcenie na poziomie studiów I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Koncepcja kształcenia na kierunku pedagogika w Akademii Humanitas jest zgodna z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Walorem programu kształcenia opracowanego przez uczelnię jest modelowanie w równym stopniu wiedzy w zakresie nowoczesnych teorii i koncepcji pracy pedagogicznej, jak i profesjonalnych umiejętności pracy pedagoga. Studenci mają możliwość rozwijania swoich kompetencji w atrakcyjnych formach kształcenia oraz w realnym doświadczaniu dynamiki oddziaływań pedagogicznych. Osiągnięto to m.in. dzięki infrastrukturze uczelni bogato wyposażonej w narzędzia i laboratoria. Zajęcia prowadzą osoby z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w pracy pedagogicznej, socjalnej, terapeutycznej itp. Ścisła współpraca uczelni ze środowiskiem umożliwia szeroki dostęp do różnych ośrodków i organizacji realizujących nowoczesne metody pracy pedagogicznej.  Podstawowym założeniem koncepcji kształcenia na kierunku pedagogika jest wyposażenie studenta w interdyscyplinarne kompetencji zapewniające nie tylko wysoką jakość jego pracy pedagogicznej ale przede wszystkim otwierające mu drogę do własnego rozwoju zawodowego umożliwiającego specjalizowanie się w różnych ofertach usług pedagogicznych poszukiwanych na współczesnym rynku pracy (np. terapia, wspomaganie rozwoju, edukacja domowa itd.).

Kadra Instytutu Pedagogiki reprezentuje szeroki wachlarz kompetencji naukowych i profesjonalnych. Do zespołu pracowników należą wybitne autorytety znane ze swojej działalności naukowej dotyczącej współczesnych problemów rodziny, edukacji i problemów społecznych. Wszelkie działania naukowe, edukacyjne i środowiskowe Instytutu realizowane są w oparciu o bogate doświadczenia naszych pracowników, którzy są uznanymi specjalistami z zakresu edukacji, wspomagania rozwoju, profilaktyki, terapii i  pracy środowiskowej.

Działalność Instytutu Pedagogiki intensywnie rozwinęła się również na obszary pozanaukowe. Poprzez ścisłą współpracę ze środowiskiem zdobyliśmy duże doświadczenie w praktycznych działaniach na rzecz rodziny, środowisk zagrożonych oraz nowoczesnej edukacji.  Instytut organizuje lub uczestniczy w procesach zapobiegania i rozwiązywania problemów rodziny i jej środowiska. W szczególności dotyczy to problemów przemocy, uzależnień behawioralnych, wspomagania rozwoju dziecka oraz poprawy jakości życia. Skutecznie służymy swoim doradztwem lub opieką naukową specjalistom, placówkom, organizacjom oraz organom samorządowym i państwowym. Priorytetem strategii działań Instytutu jest efektywne integrowanie wiedzy naukowej z praktycznymi działaniami na rzecz otoczenia społecznego.

Działalność naukowa

Działania naukowe Instytutu Pedagogiki koncentrują się wokół problemów efektywnego modelowania środowiska wychowawczego w warunkach przemian kulturowo – cywilizacyjnych. Obszarem penetracji naukowejw tym zakresie jest przede wszystkim środowisko lokalne, rodzina i dziecko jako podmiot stymulowany bodźcami wychowawczymi. Istotnymi zmiennymi uwzględnianymi w analizach naukowych są:

  • warunki rozwoju podmiotu badawczego w dynamice procesów kulturowo społecznych, ekonomicznych oraz ekologicznych;
  • czynniki determinujące poziom bezpieczeństwa i jakość życia w warunkach przemian kulturowo – cywilizacyjnych;
  • warunki i czynniki ochronne oraz ryzyka wpływające na prawidłowy rozwój psychiczny dziecka i rodziny.

Uszczegółowienia naszych refleksji naukowych dotyczą trzech nadrzędnych intencji:

  1. Rozwój kompetencji środowiska wychowawczego. Dotyczy to przede wszystkim: modelowania kompetencji wychowawczych rodzica, specjalistów, instytucji oraz czynników systemowych związanych z procesami wychowawczymi; wspomagania aktywności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej podmiotów systemu wychowawczego; modelowania kompetencji dziecka, adekwatnie do realiów społecznych i ekonomicznych.
  1. Doskonalenie bodźców wspomagających procesy wychowania. Uwzględniono w tym: interdyscyplinarne strategie wspomagania rozwoju i ochrony środowiska oraz podmiotu wychowywania; modernizację i unowocześnienie struktury i metodyki wspomagania rozwoju dziecka i rodziny; usprawnienie systemu wsparcia i doskonalenia jakości życia podmiotów zależnych; metodykę monitorowania i ewaluacji efektywności procesów pedagogicznych.
  1. Modelowanie warunków i czynników ochronnych. W tym zakresie skoncentrowano się przede wszystkim na: kształtowaniu uniwersalnej świadomości rozwoju psychicznego, społecznego i biologicznego; modelowaniu czynników i warunków bezpieczeństwa dla rozwoju dziecka rodziny; wspieraniu relacji systemowych i międzypokoleniowych; modernizacji i wspomaganiu metod wsparcia środowiskowego.

Edukacja 4.0 – dokąd zmierzamy?
nowoczesna edukacja dla nowoczesnego społeczeństwa

Misją tego przedsięwzięcia jest integrowanie i inspirowanie osób zainteresowanych dostosowaniem polskiej edukacji do wymagań cyfrowego świata oraz upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań metodycznych, sprzyjających rozwijaniu kompetencji kognitywnych, myślenia kreatywnego i innowacyjności uczących się, z zastosowaniem najnowszych rozwiązań informatycznych. Zadaniem zaś jest tworzenie przestrzeni współdziałania wszystkich uczestników procesu edukacji, którym na sercu leży jutro polskiej edukacji, poprzez organizację Forum Twórczych Nauczycieli oraz sieci współpracy innowatorów edukacji na platformie Instytutu Innowacyjnej Edukacji, stanowiącej miejsce wymiany myśli i doświadczeń.

CZYTAJ WIĘCEJ

Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

Instytut Pedagogiki Akademii Humanitas od 2010 r. jest głównym organizatorem cyklu  Tatrzańskich Sympozjów Naukowych (wcześniej seminariów), których twórcą był prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek – polski pedagog, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, w latach 1986-1989 wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ideą cyklu oraz relacjami z ostatnich wydarzeń >>