Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Forum Twórczych Nauczycieli

Instytut Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas
- cykl seminariów dot. nowoczesnej edukacji

Uczestnicy
Adresatem wydarzenia są dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i osoby, którym bliska jest idea twórczego kształcenia dla przyszłości.

Czas i miejsce realizacji
Projekt realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2019 r. Łącznie przeprowadzonych zostanie 7 spotkań (wykładów i warsztatów), do których zostaną przygotowane i umieszczone na platformie e-learningowej Instytutu Innowacyjnej Edukacji materiały szkoleniowe.

Wszystkie wykłady i warsztaty realizowane w ramach Projektu odbędą się na terenie Wyższej Szkoły Humanitas - Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43.

Harmonogram i tematy seminariów

  • 21.05.2019, godz. 15.30 – 18.00, Aktywny nauczyciel – aktywny uczeń, czyli co zrobić, aby uczniowie chcieli się uczyć
  • 11.06.2019, godz. 15.30 – 18.00, Problem based learning – metoda projektu w szkole
  • 24.09.2019, godz. 15.30 – 18.00, Blended learning w edukacji szkolnej
  • 08.10.2019, godz. 15.30 – 18.00, Neurodydaktyka w służbie nauczyciela
  • 22.10.2019, godz. 15.30 – 18.00, Tablica interaktywna – nowa przestrzeń pracy uczniów na lekcji
  • 05.11.2019, godz. 15.30 – 18.00, Metoda e-portfolio w szkole
  • 19.11.2019, godz. 15.30 – 18.00, Grywalizacja w szkole

Celem Forum jest promowanie wśród nauczycieli idei kształcenia nawiązujących do najnowszych badań i teorii naukowych w zakresie nauk kognitywnych, w tym teorii konstruktywistycznej, której implementacja do dydaktyki szkolnej została uznana współcześnie za najbardziej uzasadnioną.

Działania realizowane w ramach Forum mają także przyczynić się do podnoszenia świadomości informatycznej nauczycieli, mającej kluczowe znaczenie dla jakości podejmowanych przez nich działań zawodowych dla społeczeństwa informacyjnego. Jego najważniejszym celem jest popularyzacja współczesnych, adekwatnych do wymagań cyfrowej rzeczywistości,  rozwiązań organizacyjnych i metodycznych kształcenia i w ten sposób wspieranie  nauczycieli w ich pracy na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.

Wykłady i warsztaty będą prowadzone metodami aktywizującymi (interaktywny wykład problemowy, metoda WebQuest, e-portfolio, case study, e-learning, grywalizacja i inne). Zapewni to uczestników bezpośredni kontakt z metodami zalecanymi do stosowania we współczesnej dydaktyce, jednocześnie będą mieli możliwość z pełną empatią, wynikającą m.in. z własnych przeżyć, implementować je w swoich działaniach zawodowych w trakcie projektowania sytuacji edukacyjnych dla swoich uczniów.

Projekt Forum Twórczych Nauczycieli obejmie dwa działania:

  1. organizację Seminariów Twórczych Nauczycieli, obejmujących problematykę zastosowania w praktyce edukacyjnej nowoczesnych metod i form kształcenia w kontekście współczesnych ujęć teoretycznych,
  2. tworzenie materiałów dydaktycznych oraz moderowanie działań nauczycieli w ramach sieci współpracy na platformie e-learningowej Instytutu Innowacyjnej Edukacji.

Moderatorem działań skierowanych do środowiska oświatowego jest Instytut Innowacyjnej Edukacji sprawujący opiekę naukową i merytoryczną nad realizacją projektu.

"Wydarzenia będą miały charakter bezpłatny i otwarty, dzięki czemu każdy zainteresowany nauczyciel, będzie mógł wziąć w nich udział.

Założeniem projektu jest dotarcie do jak największej liczby nauczycieli. Spotkania odbywać się będą w porze popołudniowej, tak aby nauczyciele mogli w nich uczestniczyć, bez potrzeby dezorganizowania działań z uczniami realizowanymi w ramach swojej pracy zawodowej."

Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji WSH
dr Danuta Morańska

Relacja z wydarzenia podsumowującego Projekt >>

Forum Twórczych Nauczycieli – zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.