Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Koło Naukowe Pedagogiki

Koło naukowe pedagogiki wznowiło działalność w roku akademickim 2023/2024 z nową nazwą: KOŁO INSPIRACJI PEDAGOGICZNYCH

Prezes Koła: dr Małgorzata Świerk
Wiceprezes Koła: dr Danuta Krzywoń
Sekretarz: dr Beata Matusek

Opiekunowie sekcji:
Sekcja Pedagogika przedszkolna dr Danuta Krzywoń
Sekcja Pedagogika wczesnoszkolna dr Beata Matusek
Sekcja Pedagogika specjalna dr Małgorzata Świerk

 1. Koło naukowe działa w ramach Instytutu Pedagogiki na terenie Akademii Humanitas
 2. Swoją działalność rozpoczęło w roku akademickim 2017/2018.
 3. Zrzesza studentów kierunku Pedagogika.
 4. Uczestnictwo w Kole daje możliwość aktywnego działania upowszechniającego wzory dobrej praktyki pedagogicznej, kształtuje umiejętność kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym.
 5. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i kreatywność.
 6. Koło naukowe studentów  pedagogiki jest inicjatywą skierowaną do aktywnych studentów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać swój warsztat badawczy.
 7. Tworzą je studenci kierunku Pedagogika.
 8. Działalność w Kole pozwala nam na rozwijanie zainteresowań poprzez realizację projektów związanych z różnymi obszarami pedagogiki.
 9. Dzięki temu odkrywamy oraz doskonalimy własne umiejętności.
 10. Aktywne uczestnictwo pomaga nam również ukierunkować nasz rozwój osobisty i zawodowy.
 11. Przygotowuje nas do szeregu wyzwań, które czekają na nas tuż po ukończeniu studiów oraz po podjęciu pracy w zawodzie pedagoga.
 12. Aktywność Koła jest również formą promowania naszej uczelni, dzięki czemu szerzej angażujemy się w jej działalność oraz rozwój.
 13. Cenimy kreatywność, wyobraźnię i zaangażowanie.
 14. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i gotowi na współpracę z innymi podmiotami.

CELE I ZADANIA KOŁA NAUKOWEGO

 • poszerzanie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów i absolwentów w zakresie szeroko rozumianej tematyki pedagogiki,
 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów i absolwentów,
 • pozyskiwanie informacji, które są niezbędne dla działalności studentów i absolwentów w przyszłości,
 • prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, 
 • promowanie Uczelni,
 • pogłębienie i szerzenie wiedzy pedagogicznej,
 • popularyzacja pedagogiki i jej subdyscyplin jako nauki, z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej na studiach oraz wymiana myśli i poglądów naukowych studentów,
 • rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej, 
 • nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi, organizacjami i ośrodkami naukowymi zajmującymi się podobną tematyką.

Powyższe cele, realizowane są w szczególności poprzez:

 • organizowanie/współorganizowanie spotkań naukowych i dyskusyjnych,
 • organizowanie/współorganizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, 
 • zapraszanie na spotkania Koła przedstawicieli zawodów pedagogicznych.  
 • udział w zajęciach szkolnych, przedszkolnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.
 • organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, etc.

współpracę z otoczeniem społecznym (np. szkołami, przedszkolami, ośrodkami wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, domami kultury)

Główne obszary zainteresowań:

 • edukacja szkolna,
 • przedszkolna
 • pedagogika specjalna,
 • resocjalizacyjna,
 • oligofrenopedagogika
 • środowisko oświatowe,
 • opiekuńcze, wychowawcze
 • działalność kulturowa
 • działalność społeczna

Praktykowane formy aktywności:

 • regularne spotkania członków 
 • organizowanie spotkań naukowych, debat, konferencji, szkoleń i warsztatów
 • udział w konferencjach naukowych
 • wizyty w placówkach oświatowych: przedszkolach, szkołach, żłobkach, poradniach
 • publikowanie w czasopismach naukowych i monografiach WSH
 • praca badawcza
 • współpraca z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi
 • samokształcenie się członków Koła
 • inne działania związane z realizacją celów Koła

Badania naukowe w oparciu o projekty tematyczne:

„Preorientacja zawodowa”
„Autorytet nauczyciela”
„Czas wolny a relacje z rodzicami”
„Potrzeby aktywności fizycznej u dzieci w wieku przedszkolnym” 
„Zajęcia ruchowe i ich znaczenie dla rozwoju dzieci przedszkolnych"
„Wykorzystanie środków dydaktycznych na zajęciach wychowania fizycznego w wieku przedszkolnym"
„Wielozmysłowe stymulowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w opinii rodziców i nauczycieli" 
„Biblioterapia i bajkoterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym”
„Rola zajęć plastyczno-technicznych w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym w opinii nauczyciela”
„Całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera), możliwości wsparcia dziecka z diagnozą z perspektywy rodzica”


Tematyka warsztatów prowadzonych w ramach działalności naszego koła:
dr Danuta Krzywoń

 • Zabawy rytmiczno – ruchowe z wykorzystaniem aktywnego słuchania muzyki. 
 • Podróż przez matematyczną krainę propozycje gier i zabaw.
 • Zabawy rozwijające aktywność, twórczość i kreatywność dziecka.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych i inteligencji emocjonalnej u dzieci  wieku przedszkolnym.
 • Zabawy kolorem malowane.
 • Kodowanie na dywanie.

Osoby zainteresowane przystąpieniem - prosimy o kontakt z Panią dr Małgorzatą Świerk 
@: malgorzata.swierk@humanitas.edu.pl 

W dziekanacie uczelni można pobrać deklarację przystąpienia do Kola Naukowego.