Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Koło Naukowe Prawo w Praktyce

 

 

W ramach Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas
działa powstałe dnia 30 marca 2013 r.
Koło Naukowe Studentów i Absolwentów Prawa i Administracji "Prawo w praktyce"

 

Opiekun naukowy Koła: dr Anna Rogacka- Łukasik
Prezes Koła: Aleksander Kwaśniak 
Wiceprezes Koła: mgr Wojciech Papis
Sekretarz: mgr Dorota Skuza

Opiekunowie Sekcji
Sekcja prawa konstytucyjnego: dr hab. Maciej Borski
Sekcja prawa i postępowania karnego: mgr Jan Kil
Sekcja prawa i postępowania cywilnego: dr Anna Rogacka- Łukasik
Sekcja prawa i postępowania administracyjnego: dr Magdalena Gurdek
Sekcja ochrony dziedzictwa narodowego: dr hab. prof. WSH Dariusz Rozmus

Kontakt: prawowpraktyce@humanitas.edu.pl

Cele i zadania Koła Naukowego

Koło stawia sobie za cel m.in :

 • poszerzanie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów i absolwentów w zakresie szeroko rozumianej tematyki prawa,
 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów i absolwentów,
 • pozyskiwanie informacji, które są niezbędne dla działalności studentów i absolwentów w przyszłości,
 • prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, 
 • promowanie Uczelni,
 • rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej, 
 • nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi, organizacjami i ośrodkami naukowymi zajmującymi się podobną tematyką. 

Powyższe cele, realizowane są w szczególności poprzez:

 • organizowanie/współorganizowanie spotkań naukowych i dyskusyjnych,
 • organizowanie/współorganizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, 
 • zapraszanie na spotkania Koła przedstawicieli zawodów prawniczych i pracowników administracji publicznej, 
 • udział w rozprawach sądowych,
 • organizowanie tzw. "mock trial" - "małego sądu”, 
 • organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, etc.
 • współpracę z otoczeniem społecznym (np. podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą).

Dotychczasowe działania Koła Naukowego

27 październik 2019r.
Posiedzenie naukowe Koła Naukowego

W dniu 27 października 2019r., w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyło się kolejne posiedzenie naukowe Koła Naukowego Studentów i Absolwentów Wyższej Szkoły HUMANITAS „Prawo w praktyce". Podczas posiedzenia referat pt „Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie wybranych przepisów" – wygłosił Wiceprezes Koła Naukowego mgr Wojciech Papis. Podczas wystąpienia Referent przedstawił kluczowe zmiany w procedurze cywilnej wprowadzonej nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego z 6 sierpnia 2019 roku, decydującej o istotnych zmianach „filozofii" postępowania oraz wprowadzenie nowych instytucji prawnych jak np. postępowania organizacyjnego

2 lutego 2019 r.
Posiedzenie naukowe Koła Naukowego

W Wyższej Szkole Humanitas odbyło się posiedzenie naukowe Koła Naukowego Studentów i Absolwentów WSH „Prawo w praktyce”. Podczas posiedzenia referat na temat: Problematyka prawna dotycząca obowiązku naprawienia szkody oraz zakresu pojęcia „nadzoru nad małoletnim” z perspektywy obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przez małoletniego, przez osobę odpowiedzialną z tytułu nadzoru – wygłosił Wiceprezes Koła Naukowego mgr Wojciech Papis. W referacie obszernie omówiona została problematyka prawna dotycząca kwestii odpowiedzialności za szkody spowodowane przez małoletniego do lat 13 oraz powyżej 13 lat przez osoby odpowiadające za nie w ramach nadzoru. Poruszono również problem desygnatów samego pojęcia nadzoru nad małoletnim, gdzie prelegent zwrócił uwagę na kontekst wychowania zawierający się w pojęciu nadzoru nad małoletnim. Prelegent poruszył kwestię odpowiedzialności małoletniego do lat 13 na zasadzie ryzyka, jako odrębną, od odpowiedzialności na zasadzie winy, co rozważono na przykładzie odpowiedzialności małoletniego poniżej lat 13 za szkody jako prowadzącego przedsiębiorstwo wprawiane w ruch przy użyciu sił przyrody – spowodowane przez ruch tego przedsiębiorstwa. Na zakończenie wystąpienia prowadzący zasygnalizował zmiany Kodeksu Cywilnego które maja nastąpić w wyniku wprowadzenia nowego Kodeksu Cywilnego nad którym są prowadzone prace kodyfikacyjne. Seminarium skupiło ponad 90 osób.

24 listopada 2018 r.
Seminarium naukowe w ramach działalności Sekcji prawa i postępowania karnego

Referat wprowadzający do dyskusji w ramach seminarium zorganizowanego w siedzibie WSH przez sekcję, której opiekunem jest Pan mgr Jan Kil, wygłosiła Pani Elwira Urbaniec, studentka kierunku: prawo. Tytuł wystąpienia: „Wykorzystywanie seksualne małoletniego poniżej 15 roku życia w świetle art. 200 §1 Kodeksu karnego”. Przed seminarium miała miejsce uroczysta inauguracja nowej odsłony Koła Naukowego, z okazji oficjalnego poszerzenia działalności Koła, zaproszenia do Współpracy Absolwentów, jak również wprowadzenia sekcji tematycznych.

11 czerwca 2018 r.
Współorganizowanie konferencji „Zabytki techniki - ich dzieje, trwanie, rewitalizacja."

W Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Zabytki techniki- ich dzieje, trwanie, rewitalizacja." trzecia już konferencja z cyklu „Ochrona dziedzictwa narodowego." Organizatorami konferencji byli: Instytut Administracji i Prawa WSH, Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce", Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes", Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna oraz Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Prezydent Sosnowca, Prezydent Dąbrowy- Górniczej, Prezydent Jaworzna. Z kolei patronat naukowy objęli: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, czasopismo naukowe Przegląd Prawa Publicznego, jak również Fundacja Humanitas.

18 marca 2018 r.
Posiedzenie naukowe Koła Naukowego z okazji przypadającego w dniu 15 marca „Światowego Dnia Konsumenta"

Posiedzenie zatytułowane zostało jako "Konsument w wirtualnym świecie". Wybrane aspekty ww. tematu zaprezentowali Studenci i Członkowie Koła w ramach wykładów z zakresu prawa handlowego prowadzonych przez Panią Prof. dr hab. Annę Mokrysz-Olszyńską.
Podczas spotkania referaty wprowadzające do dyskusji zaprezentowali:

 • Pan Artur Wojciechowski, pt. Umowy zawierane z konsumentem na odległość - zasady i tryb zawierania
 • Pan Przemysław Przybyła, pt. Umowy zawierane z konsumentem na odległość dotyczące usług finansowych - zasady i tryb zawierania
 • Pani Justyna Miszczyk, pt. Obowiązki (informacyjne) przedsiębiorcy zawierającego z konsumentem umowy na odległość
 • Pan Krzysztof Sołtysik, pt. Odpowiedzialność przedsiębiorcy względem konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Prelegenci podkreślili, iż intensywny rozwój ochrony konsumenta w UE ma bezpośrednie przełożenie na ochronę konsumenta w Polsce, która wypełnia znaczną część współczesnego ustawodawstwa. Od 25 grudnia 2014r. w polskim porządku prawnym obowiązuje Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta /Dz.U. 2014r., poz. 827/. Dążeniem polskiego ustawodawcy w zakresie ustawy o prawach konsumenta była transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie praw konsumentów. Regulacja Ustawy o prawach konsumenta dotyczy zawieranych między przedsiębiorcą a konsumentem: umów typowych, czyli zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa, jak również umów zawieranych w nietypowych okolicznościach, do których zalicza się umowy zawierane na odległość i umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa. Umowy wymienione jako drugie- zawierane w nietypowych okolicznościach- stanowiły przedmiot wnikliwej analizy Prelegentów, która stanowiła obraz gruntownej wiedzy merytorycznej połączonej z doskonałym zorientowaniem praktycznym.

27 - 29 września 2017 r.
Udział w III Kongresie Praktyków Nauki i Biznesu. Nauka napędza!

15 maja 2017 r.
Współorganizowanie Konferencji naukowej "Muzea – teoria  i praktyka. Być, albo nie być we współczesnym świecie”

W Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana ,,Muzea – teoria  i praktyka. Być, albo nie być we współczesnym świecie” zorganizowana przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz z Działem Promocji WSH, Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna, Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu oraz Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich, Oddział Górnośląski.

20 listopada 2016 r.
Posiedzenie Koła Naukowego
, podczas którego Pan mgr inż. Adam Roszak, Student Prawa WSH, wygłosił referat wprowadzający pt. „Uprawnienia i obowiązki zatrzymanego w trybie art. 244 i 247 KPK w ujęciu praktycznym.

24 - 25 września 2016 r.
Współorganizowanie  konferencji naukowej pt. „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”
w ramach V Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes" organizowanej na ternie WSH w Sosnowcu przez Stowarzyszenie oraz Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, przy pomocy Koło Naukowego Studentów Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Humanitas "Prawo w praktyce"

20 czerwca 2016 r.
Współorganizowanie Konferencji naukowej ,,Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”

20.06.2016 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa, zatytułowana ,,Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”. Organizator: Instytut Administracji i Prawa Współorganizatorzy: Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna, Pałac Schöna Muzeum w Sosnowcu, Dział Promocji WSH, Koło Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Humanitas "Prawo w praktyce

7 maja 2016 r.
Posiedzenie Koła Naukowego, podczas którego Pan mgr Krzysztof Sołtysik, Student Prawa WSH, wygłosił referat wprowadzający pt. "Konsekwencje karne uznania przez organ podatkowy zeznań świadka za niewiarygodne".

20 kwietnia 2016 r.
Współorganizowanie Konferencji naukowej "Własność w systemie prawa"

W Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa, zatytułowana "Własność w systemie prawa" z cyklu „Stosowanie prawa w praktyce”,zorganizowana przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” z udziałem Koła Naukowego Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce”.

30 czerwca 2015 r.
Współorganizowanie Konferencji naukowej „Stosowanie prawa administracyjnego w praktyce”

W Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa, zatytułowana „Stosowanie prawa administracyjnego w praktyce”,zorganizowana przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Kołem Naukowym Studentów Prawa i   Administracji WSH „Prawo w praktyce”.

17 marca 2015 r.
Współorganizowanie seminarium naukowego „Stosowanie prawa w praktyce”

W Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyło się seminarium naukowe, zatytułowane „Stosowanie prawa w praktyce”,zorganizowane przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Kołem Naukowym Studentów Prawa i Administracji   WSH „Prawo w praktyce”.

25 kwietnia 2014 r.
Współorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej "Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia”

W Wyższej Szkole „Humanitas” w Sosnowcu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. ”Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia”. Organizatorami konferencji byli: Instytut Prawa i Administracji WSH wraz z Kołem Naukowym Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce” oraz - pomocniczo - Instytut Bezpieczeństwa Narodowego WSH.

Do pobrania