Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konferencja - Dyrektor Liderem Zarządzania

Wyższa Szkoła Humanitas

zaprasza Dyrektorów Placówek Oświatowych, Naczelników Wydziałów Edukacji
oraz Głównych Księgowych Placówek Oświatowych do udziału w Konferencji

DYREKTOR LIDEREM ZARZĄDZANIA
kontrola zarządcza ▪ zarządzanie zasobami ludzkimi
19 maja 2016 r., aula WSH w Sosnowcu

 

WSH jest inicjatorem szeregu działań propagujących wysoką jakość kształcenia, wspierających rozwój edukacji i lokalnego szkolnictwa. Ideą podejmowanych przez nas działań jest rozwijanie kluczowych kompetencji pracowników oświaty poprzez wydarzenia wysokiej rangi merytorycznej i organizacyjnej - by nauczanie w śląskich i zagłębiowskich szkołach stało się bezpieczne, efektywne i ciekawe, a umiejętności interpersonalne sprzyjały przyjaznej komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Stworzenie atmosfery konstruktywnych zmian w zarządzaniu placówkami oświatowymi, w naszych oczach zapobiegnie m. in. powstawaniu sytuacji trudnych i stresowych dla wszystkich ww. grup.

Cykl działań edukacyjnych skierowanych stricte do dyrektorów szkół, jak również do Naczelników Wydziałów Edukacji w gminach woj. śląskiego zainaugurowaliśmy w ub. roku konferencją zatytułowaną „DYREKTOR LIDEREM BEZPIECZEŃSTWA. Jak skutecznie budować system bezpieczeństwa w szkole”. Jej celem było propagowanie budowy w placówkach oświatowych kompleksowych systemów bezpieczeństwa opartych na profilaktyce systemowej. W konferencji udział wzięło ponad 200 dyrektorów placówek oświatowych, jak również liczne grono Naczelników Wydziałów Edukacji Gmin woj. śląskiego.

Zaplanowana przez nas kolejna konferencja adresowana zarówno do dyrektorów szkół, jak również do Naczelników Wydziałów Edukacji w Gminach, a także głównych księgowych w placówkach oświatowych to jedno z niewielu wydarzeń w regionie, które koncentruje się zarówno na tematyce związanej z kontrolą zarządczą, jak również z rozwojem „miękkich” kompetencji kierowniczych równie ważnych w zarządzaniu placówką oświatową.

Założenia merytoryczne Konferencji

Kim powinien być dyrektor szkoły XXI wieku?

Czy powinien być: kompetentnym menadżerem, charyzmatycznym liderem, wytyczającym nowe drogi rozwoju szkoły, czy może twardo zarządzającym administratorem lub twórcą procedur i procesów?
W literaturze zarządzania znajdziemy wiele odpowiedzi na tak postawione pytanie, ale czy są one zadowalające i spełniają oczekiwania oświaty?
Częste zmiany przepisów prawa oświatowego oraz zmiany otaczającej nas rzeczywistości społeczno – gospodarczej wpływają na zmiany nie tylko w strukturze organizacyjnej szkół ale także na formy ich pracy.
Coraz ważniejsza rolę odgrywa i odgrywać będzie kadra kierownicza oświaty, która już dziś potrafi nie tylko nadzorować pracowników, lecz także przekonywać ich do celów szkoły jako organizacji, tak by wkładali oni w swoją pracę jak najwięcej zaangażowania.

Celem doskonalenia kompetencji przywódczych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w oparciu o bogate doświadczenie zawodowe i trenerskie, prelegenci przedstawią uczestnikom konferencji praktyczne wskazówki, dobre i złe praktyki w zakresie:

 • kontroli zarządczej - znajomość przepisów prawnych, procesów, metod i narzędzi, wskazanie dobrych i złych praktyk oraz korzyści z ich wykorzystania w sposób adekwatny do etapu rozwoju organizacyjnego, w jakim znajduje się dana placówka oświatowa,
 • zarządzania zasobami ludzkimi – szczególnie w aspekcie umiejętności interpersonalnych związanych z „miękką” sferą zzl tj. budowaniem wiarygodności menadżerskiej dyrektora placówki, budowaniem pozytywnych relacji w zespole, budowaniem adekwatnego systemu motywacyjnego itp.

W zakresie kontroli zarządczej powiemy m. in. o:

 • czym jest kontrola zarządcza?
 • problemy do rozwiązania w ramach kontroli zarządczej,
 • innowacyjność w zarządzaniu,
 • jak zorganizować kontrolę zarządczą?
 • standardyw zakresie planowania i zarządzania ryzykiem przełożone na „język oświaty”,
 • mierniki – kryteria.

Dyrektorzy szkół sprawując powierzone im funkcje pełnią wiele różnorodnych ról: pedagoga, pracodawcy, lidera rady pedagogicznej, menadżera. To właśnie o oczekiwaniach wobec dyrektorów szkół w zakresie przywództwa i motywowania nauczycieli powiemy w trakcie modułu dot. zarządzania zasobami ludzkimi:

 • w jaki sposób pełnić rolę przywódcy i menedżera?
 • czy budowanie pozytywnych relacji z zespołem jest konieczne?
 • czy na wszystkich działają te same czynniki motywujące – na co zwracać uwagę by dobrać te najbardziej skuteczne?
 • efektywna praca z zespołem i w zespole.

Program Konferencji

Prelegenci

Mirosław KRAJEWSKI

Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji, edukator, autor kontroli zarządczej w praktyce. Specjalizuje się w zarządzaniu oraz prawie oświatowym. Jest autorem wielu publikacji adresowanych do kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w oświacie, andragogiki, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz Szkołę Coachingu.

Od zawsze zawodowo związany z oświatą, m. in. jako nauczyciel w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych, zastępca inspektora oświaty, wicedyrektor, starszy wizytator oraz kierownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Oddział w Suwałkach, naczelnik wydziału edukacji. Obecnie pełni funkcję wicedyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Poza ORE (m.in. przy realizacji projektu wdrażania reformy podstawy programowej na II i IV etapie edukacyjnym) współpracuje również z licznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w całym kraju. Prowadzi szkolenia na kursach kwalifikacyjnych oraz zajęcia na studiach podyplomowych: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wszechinicy Mazurskiej w Olecku, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej w Gdańsku, Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum.

Aleksandra SKWARA

Doświadczony trener i coach. Posiada rekomendację trenerską I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat International Coach Community (ICC). Jest w trakcie certyfikacji ICF. Kompetencje trenerskie rozwijała m. in. w szkole trenerów „Sieć” PTP oraz The art And Science of Coaching Erickson College w Szkole Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskieg (poziom EQF 5). Ponadto ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń takich jak m. in.: Coaching w pracy z grupą, Coaching myślenia i innowacji w zespole. Rozumienia zachowań grupowych i organizacyjnych, z naciskiem na proces wprowadzenia zamian, metodologii pracy z grupą uczyła się u brytyjskich konsultantów ze Stowarzyszenia OPUS. Jest absolwentką psychologii i pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła również studia podyplomowe: „Negocjacje i Mediacje” (SWPS w Warszawie) oraz „Zarządzanie Personelem” (AGH w Krakowie).

Od wielu lat współpracuje z uczelniami wyższymi. Jest autorem programów, wykładowcą i opiekunem merytorycznym na kierunkach „Negocjacje i mediacje” oraz „Mentoring, tutoring i coaching w edukacji”.

Od kilkunastu lat prowadzi treningi i warsztaty psychologiczne. Specjalizuje się m.in. w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego, komunikacji, przywództwa i kompetencji menedżerskich, budowania zespołów, motywowania, twórczego rozwiązywania problemów, coachingu, zarządzania konfliktem, zarządzania stresem. Prowadzi również szkolenia dla trenerów, life business oraz team coaching.

Opłata Konferencyjna

70 zł od uczestnika, obejmuje:

 • udział w Konferencji,
 • możliwość konsultacji z ekspertami,
 • komplet materiałów konferencyjnych,
 • certyfikat udziału w Konferencji,
 • poczęstunek,
 • możliwość skorzystania z parkingu.

Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału w Konferencji prosimy kierować najpóźniej do 16 maja 2016 r.
za pośrednictwem Formularza Online

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać najpóźniej do dnia 17 maja 2016 r.
na konto WSH: ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu,
nr konta: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

Kontakt do organizatora

Dział Szkoleń WSH, Małgorzata Makieła, tel.: 32 363 12 03, 664 918 739,
e-mail: szkolenia@humanitas.edu.pl

Patroni honorowi:

Patroni merytoryczni:

Instytut Zarządzania i Ekonomii WSH

Instytut Pedagogiki WSH

Instytut Psychologii WSH

Patroni medialni: