Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Instytut Psychologii

Władze Instytutu

dr n. med. Jarosław Szczygieł - Dyrektor Instytutu Psychologii
e-mail: jaroslaw.szczygiel@humanitas.edu.pl

mgr Marta Adamczyk - Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Psychologii
e-mail: marta.adamczyk@humanitas.edu.pl
tel.: 696 778 859

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Koła Naukowego Instytutu Psychologii WSH - TUTAJ

Pracownia Psychologiczna Instytutu Psychologii

O INSTYTUCIE

Instytut Psychologii powstał w 2013 roku razem z uruchomieniem w Wyższej Szkole Humanitas nowego kierunku studiów – Psychologii. Jednostka prowadzi kształcenie na poziomie jednolitych studiów magisterskich. W ramach studiów proponowane są cztery specjalności:

 • psychologia kliniczna i osobowości,
 • neuropsychologia kliniczna i neurologopedia,
 • psychologia sądowa,
 • psychoterapia i kliniczna diagnoza psychologiczna.

Koncepcja kształcenia zbudowana jest w oparciu o najnowocześniejsze programy. Wyższa Szkoła Humanitas wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK). Założenia programowe kierunku psychologia w zakresie treści kształcenia oparte są na standardach ministerialnych oraz inspirowane były wzorcami z Subject Benchmark Statement stworzonego dla obszaru kształcenia obejmującego psychologię Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA). 

Uczelnia, projektując koncepcję kształcenia na kierunku psychologia, przygotowała program studiów w taki sposób, aby absolwent posiadał nie tylko wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu psychologii i nauk pokrewnych, ale był także zdolny do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, rozumiał wagę uczenia się przez całe życie, posiadał świadomość dynamicznych zmian rozwojowych zachodzących w systemie ogólnospołecznym i gospodarczym oraz wiedział, jak istotne jest zdobywanie nowej wiedzy i rozwijanie umiejętności z punktu widzenia efektywnego wykorzystywania w ramach własnej profesji zdobyczy technologii informacyjnych (w tym innowacji technologicznych) czy nowych paradygmatów psychologii. Kształcenie na kierunku „psychologia” służy ponadto kształtowaniu twórczych i krytycznych osobowości studentów, rozwijaniu ich horyzontów intelektualnych w duchu ogólnohumanistycznych wartości, silnie akcentowanych w misji uczelni i strategiach jej jednostek organizacyjnych.

Skonstruowanie programu studiów na studiach jednolitych magisterskich kierunku psychologia, uwzględniając rekomendacje interesariuszy (instytucje ochrony zdrowia, ośrodki terapeutyczne, penitencjarne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne),  nadaje mu wymiar unikalny, pozwala bowiem łączyć kształcenie w obszarze  ról zawodowych psychologa  z oczekiwaniami rynku pracy.

Potwierdzeniem wysokiej jakości kierunku jest nagroda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najbardziej innowacyjne i nowoczesne programy studiów. Nagroda MNiSW w wysokości 1.000.000 złotych została przeznaczona na dalszy rozwój kierunku.

Ponadto w 2020 roku Polska Komisja Akredytacyjna w wyniku przeprowadzonej oceny programowej kierunek psychologia na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym otrzymał ocenę pozytywną. Zespół wysoko ocenił zarówno koncepcję i efekty kształcenia jak również program studiów i kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje kadry dydaktycznej.

Pracownicy Instytutu i zarazem wykładowcy na kierunku Psychologia w WSH, to wybitni specjaliści – praktycy z zakresu dziedzin psychologii, nauk medycznych, gwarantujący rzetelne i kompetentne przekazywanie wiedzy psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowań praktycznych.

W ramach Instytutu Psychologii działa Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego Humanitas.  Centrum oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną oferowaną przez nauczycieli akademickich Uczelni -psychologów, psychoterapeutów. Centrum zostało powołane w 2020 roku i było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa w obszarze wsparcia psychologicznego w związku z wybuchem pandemii COVID-19 oraz kryzysem gospodarczym i globalnym. W pomoc drugiemu człowiekowi mocno włączają sie studenci kierunku psychologia.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność badawcza prowadzona w Instytucie Psychologii WSH nawiązują do zainteresowań naukowych pracowników i obejmuje obszary:

 • psychologii medycznej, psychologii zdrowia, psychosomatyki,
 • teorii osobowości, osobowościowe uwa­run­kowania adekwatnego funkcjono­wania – samoaktualizacji i rozwoju, współczesne typologie charakteru i psycho­me­tryczna dia­gnoza typów charakteru, metody kwestionariuszowe w zastosowaniu do opisu osobowości w aspekcie jej dojrza­łości i potencjonalności rozwojowych, metody jakościowej analizy strukturalnej zdarzeń życiowych (fenomenologicznej i personalistycznej).
 • procesów poznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska powidoku.
 • psychoterapia par i rodzin, psychologia kliniczna.

Przykładowe projekty badawcze:

Efekty synergii w relacjach interpersonalnych i społecznych: Podejście skoncentrowane na osobie.

Projekt zakłada współpracę z otoczeniem gospodarczym poprzez przeprowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem innowacyjnego kwestionariusza psychologicznego Kwestionariusz Strategii Sukcesu (A. Czuwara i Z. Uchnast, 2010). Kwestionariusz umożliwia zarówno pomiar preferencji strategii na sukces w sformułowanym przez Stephena Coveya (1989/2007) paradygmacie wygrana – wygrana, jak i w paradygmacie wygrana – przegrana. Narzędzie to pozwoli psychologowi w danym otoczeniu gospodarczym wykazać u badanego wrodzone umiejętności przywódcze, umiejętność współdziałania w grupie oraz umiejętności negocjacyjne. Narzędzie psychologiczne będzie można zastosować w policji przy rekrutacji  osób na stanowiska kierownicze, które charakteryzują się umiejętnościami przywódczymi do kierowania i dowodzenia zespołem,  a także określonymi zadaniami służbowymi, gdzie wymagana jest rola mediatora i negocjatorów policyjnych jako narzędzie doboru do specjalnych zespołów zadaniowych. Ponadto można dobierać członków teamów grup specjalnych tzw. Spotters`ów. Narzędzie będzie pomocne przy doborze osób na stanowiska dzielnicowych, gdzie istotną umiejętnością społeczną jest dialog dzielnicowego  ze społecznością lokalną. Narzędzie psychologiczne KSS w przedsiębiorstwach, firmach biznesowych zostanie wykorzystane przez przedsiębiorców/właścicieli firm do  rekrutacji na stanowiska menadżerskie, kierownicze, zarządcze gdzie przy przeprowadzeniu badania można wyeksponować wrodzone umiejętności pracownika  dążenia do realizacji własnych celów przy jednoznacznym organizowaniu wspólnych działań w ten sposób, aby wszystkie osoby w nie zaangażowane wyniosły z tego korzyści. Kolejną grupa badawczą będą osoby z chorobami zagrażającymi życiu (choroby nowotworowe), gdzie użycie kwestionariusza  psychologicznego KSS pozwoli określić zależność oraz istotność różnić dotyczących sposobów radzenia sobie ze stresem w kontekście wygranej -przegranej. Badania będą przeprowadzane przez psychologów pracujących w szpitalach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych udzielających wsparcia dla pacjentów.

Radzenie sobie ze stresem w kontekście zdrowia emocjonalnego u kobiet i  mężczyzn dotkniętych chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Określenie różnic w stylach i strategiach radzenia sobie ze stresem, zależnych od rodzaju formy zdrowia emocjonalnego u kobiet i mężczyzn z chorobami układu sercowo-naczyniowego, którzy przeszli zabieg kardiochirurgiczny. Próba identyfikacji specyfiki różnic, które wynikają z płci.

Prężność i radzenie sobie ze stresem a skutki traumy u osób z HIV. Skuteczność terapii antyretrowirusowych znacząco wydłużyła długość życia osób z HIV. Powstaje więc nowe zjawisko starzenia się osób zakażonych. Infekcja, ze względu na swój złożony charakter może być źródłem traumatycznego stresu dla jednostek. Należy więc podjąć badania w zakresie jakości życia osób z HIV. Celem niniejszych badań jest próba obserwacji związków pomiędzy prężnością, strategiami radzenia sobie a pozytywnymi i negatywnymi skutkami traumy, a także jakością życia osób z HIV.

Psychospołeczne skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Objawy zespołu stresu pourazowego, depresji i lęku oraz żałoby powikłanej.

Strategie radzenia sobie ze stresem, skłonność do myślenia spiskowego badanych oraz zasoby odpornościowe, które pomagają w funkcjonowaniu psychicznym podczas pandemii. 

Zrozumienie związku między religijnym radzeniem a satysfakcją z życia poprzez analizę pośrednich skutków lęku przed COVID-19 -satysfakcja z życia oraz satysfakcja ze wsparcia społecznego.

Realizacja grantu z Presovska Univerzita w Presove, Filozoficka Fakulta : The causes and consequences of ageism and mutual animosity between generations in the work and non-work environment. VEGA: 1/0349/17. Czas trwania: 1. 1. 2017 r. - 31. 12. 2019 r.
Tłumaczenie: Przyczyny i konsekwencje egoizmu i niechęć międzypokoleniowa osób pracujących i bezrobotnych. Filozofická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove , prof. Tatian Bugelova, Instytut Psychologii WSH, dr Andrzej Bulzak, mgr Marta Adamczyk

WYDARZENIA INNE

 • Dnia 17 listopada 2021 roku odbyło się seminarium naukowe dla pracowników Instytutu Psychologii WS Humanitas. Osobą zaproszoną na seminarium, która wygłosiła wykład pod tytułem:„Psychodrama w terapii zaburzeń odżywiania” była prof. dr hab. Bernadetta Izydorczyk pełniąca funkcję kierownika Zakładu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychologii klinicznej.  Wykład spotkał  się z dużym zainteresowaniem pracowników i ożywioną dyskusją.
 • 19-24.09.2021r.  w ramach programu International Training for Foreign Scientists Instytut Psychologii gościł naukowców z Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie (prof. Awramczenko  Switłana, prof. Wróbel Tatiana, -prof. Bila Oksana, prof. Bogdan Tatiana, mgr Mikhnovska Svitlana). Zaproszeni goście uczestniczyli w międzynarodowym stażu z zakresu psychologii.
  Głównym celem spotkania było nakreślenie wspólnych obszarów projektów badawczych, wymiany doświadczeń zawodowych z obszaru nauk interdyscyplinarnych medycyny i psychologii, neuropsychologii w ujęciu nowej rzeczywistości zdrowia psychicznego człowieka, zbliżenia środowiska nauki, dydaktyki ze środowiskiem praktyki.
  W ramach realizowanych spotkań przedstawiciele Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego wyrazili chęć wymiany studenckiej i kadry w celu lepszego wykorzystania osiągnięć uczonych obu krajów dla rozwoju dydaktyki i nauki w Polsce i na Ukrainie.
 • W marcu 2021 odbyła się cykliczna konferencja "DNI Mózgu w Wyższej Szkole Humanitas", zorganizowana  w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka. Konferencja zorganizowana została przy udziale Koła Naukowego instytutu Psychologii oraz Działu Marketingu. Światowy Tydzień Mózgu to coroczna akcja edukacyjna, mająca na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Do wygłaszania wykładów zapraszani zostali specjaliści z dziedziny neurobiologii, neurologii, psychiatrii, neuropsychologii i neurofizyki. Wykłady miały otwartą formułę, dobywały się za pomocą platformy Click Meeting i zostały adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką badań układu nerwowego. Podczas tegorocznych obchodów Światowych Dni Mózgu.  Studenci Koła Naukowego Instytutu Psychologii poprowadzili warsztaty z obszaru skutecznej nauki i ćwiczeń dla mózgu, dbania o zdrowie psychiczne w kontekście kształcenia zdalnego, hejtu i zaburzeń psychicznych.
 • 26 czerwca 2020 r odbyło się międzynarodowe seminarium, którego tematyką było „Cognitive computing: Diagnoza i leczenie w ADHD”. Specjaliści skupili się na zagadnieniu symptomów i leczenia ADHD u dzieci. Wydarzenie to wynik współpracy naukowej Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły i Sekcji IEEE Madras - organizacji typu non-profit skupiającej osoby zawodowo związane z elektrycznością i elektroniką i dziedzinami pokrewnymi. Do wystąpień zaproszeni zostali wybitni specjaliści z Macedonii, Holandii i Węgier. W konferencji wzięło udział blisko 200 osób, z 15 krajów oraz ponad 100 organizacji skupiających się wokół dziedzin takich jak: służby publiczne, medycyna czy edukacja.
 • W semestrze letnim 2019/2020 odbył się cykl otwartych bezpłatnych wykładów.  Zajęcia były prowadzone „na żywo”, za pomocą platformy edukacyjnej ClickMeeting. Dużym zainteresowaniem cieszyły się webinary prowadzone przez ekspertów, praktyków z obszaru szeroko rozumianej psychologii i pomocy psychologicznej, np:
  „Seksualne motywacje sprawców zabójstw” - dr Maciej Szaszkiewicz
  „Typologia sprawców zabójstw” - dr Maciej Szaszkiewicz
  Osobowość sprawców i przestępstw dr Maciej Szaszkiewicz
  „Pracuję bo lubię czy pracuję bo muszę? - o wypaleniu zawodowym i nie tylko” – dr Artur Radacki
  „Co nas nie zabije to nas wzmocni?! O kryzysie psychologicznym” - dr Marek Kuźnik
  „Spotkaj bociana w kapuście, czyli jak rozmawiać z dzieckiem o seksie?” – Danuta i Marek Kuźnik
  Arteterapia i specjalne potrzeby edukacyjne - mgr Tomasz Kuta.
 • Objęcie patronatem przez Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas V Ślaskich warsztatów psychoterapii, Innowacje i kreatywność w psychoterapii - stare w nowym, nowe w starym, które odbędą się 25-26 listopada 2017 roku w Gliwicach w Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 5A
 • 22-28.01.2017 r. wizyta delegacji  z University of Missouri – St. Louis (UMSL) ze Stanów Zjednoczonych w składzie: Professor Robert Paul, Ph.D., Executive Director, Missouri Instytute of Mental Health (MIMH), Professor Felix Vincenz, Ph.D., Associate Director, MIMH, Professor Anna Savu, Ph.D., Faculty, MIMH.
  W ramach wizyty podpisano umowę o współpracy miedzy University of Missouri – St. Louis (UMSL) a Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu w zakresie współpracy naukowej i badawczej.  Odbyło się seminarium naukowe z udziałem pracowników Instytutu Psychologii oraz studentów koła naukowego psychologów. Delegacja odwiedziła Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach gdzie zostały wymienione doświadczenia z obszaru pracy z pacjentem z uszkodzeniami CUN (udary mózgu, afazja, trudności w poruszaniu się i funkcjonowaniu społecznym i w życiu osobistym).
  Zwieńczeniem trwającej 7 dniowej wizyty były wspólne warsztaty przedstawicieli Missouri Instytute of Mental Health (MIMH) i pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Psychologii WSH mającej na celu podzielenie się doświadczeniami naukowymi obu Instytutów oraz zbudowanie wspólnych polsko-amerykańskich zespołów badawczych w celu prowadzenia badań porównawczych oraz aplikowania do transatlantyckich grantów.

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM

Przy Instytucie Psychologii powołano radę konsultacyjną ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – zasiadają w niej przedstawiciele pracodawców, organizacji gospodarczych i społecznych. Rady są organem doradczym i konsultacyjnym Instytutowego Zespołu ds Jakości Kształcenia i są włączeni w wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. Między innymi uczestniczą w tworzeniu planów i programów studiów, jak również biorą udział w stałej ewaluacji jakościowej programów kształcenia – w celu doskonalenia planów/programów studiów i dostosowywania ich do potrzeb otoczenia zewnętrznego.

 • od 2018r. -Centrum Rozwoju, Diagnozy i Terapii Meritum w Sosnowcu. Bilateralna umowa zakładająca prowadzenie wspólnych grantów i studiów podyplomowych EEG- Bofeedback oraz odbywanie przez studentów psychologii śródsemestralnych zajęć terenowych.
 • od 2017r. - Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach – w sprawie wzajemnej współpracy utworzona została nowa specjalność na kierunku psychologia pod nazwą „Neurologopedia i neuropsychologia kliniczna”- która dała możliwość kształcenia studentów przez specjalistów (lekarzy i psychologów) pracujących w GCR Repty i w znajdujących się tam pracowniach oraz w aktywnym kontakcie z przebywającymi tam pacjentami.
 • od 2017r. - Grupa CARGO Jaworzno umowa o współpracy na płaszczyźnie naukowej i dydaktycznej. W ramach współpracy realizowane są studia podyplomowe Psychologia transportu oraz realizacji ćwiczeń terenowych studentów  kierunku psychologia.
 • od 2017 r.  - Szpital MSWiA w Katowicach - współpraca w obszarze badawczym i dydaktycznym. Organizacja wspólnych konferencji naukowych oraz zajęć praktycznych dla studentów kierunku psychologia realizowanych w szpitalu na oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych pod opieką lekarzy i psychologów uczestniczą w działaniach  pracy personelu szpitalnego oraz w  poradni zdrowia psychicznego działającej przy szpitalu studenci uczestniczą jako obserwator w psychoterapii grupowej pacjentów,  treningach interpersonalnych, zajęciach psychoedukacyjnych, technikach i treningach relaksacyjnych.