Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konferencja Dyrektor Liderem Nowoczesnej Edukacji

Wyższa Szkoła Humanitas

zaprasza do udziału w Konferencji

DYREKTOR LIDEREM NOWOCZESNEJ EDUKACJI
  24 listopada 2016 r., aula WSH w Sosnowcu
godz. 9:00 - 14:50

Konferencja "Dyrektor Liderem Nowoczesnej Edukacji" jest kolejną z zapoczątkowanego w roku 2015 cyklu konferencji pt. „Dyrektor Liderem”, adresowanych do Dyrektorów Szkół oraz Naczelników Wydziałów Edukacji. Tym razem ma ona na celu rozpropagowanie idei nowoczesnej edukacji i zwrócenie uwagi osób zarządzających placówkami oświatowymi na konieczność wykorzystywania w procesie edukacyjnym nieszablonowych metod nauczania.

Różnorodne innowacyjne i efektywne zarazem metody pracy z dziećmi i młodzieżą, chcemy zaprezentować uczestnikom konferencji w sposób wręcz namacalny - bardzo praktyczny, narzędziowy. Tematyka, wokół której będziemy się poruszać obecnie dotyczy między innymi zmian w podstawie programowej kształcenia informatycznego, szczególnie wokół programowania wizualnego, praktycznych aspektów programowania w języku Scratch, czy programowania w szkole w aspekcie finansowym i organizacyjnym. Ważnym elementem merytorycznym konferencji będzie omówienie nowych metod i sposobów nauczania w tym myślenia wizualnego, metody WebQest, czy wykorzystania nauki gry w szachy w nauczaniu matematyki.

Eksperci zaproszeni przez WSH do udziału w konferencji, przy pomocy różnorodnych metod będą przekonywali uczestników o tym, że najbardziej skuteczne, a przy tym pochłaniające uczniów jest nauczanie przez doświadczanie. Taka atmosfera panować będzie zarówno w trakcie wystąpień ekspertów na forum wspólnym, jak również w trakcie warsztatów tematycznych, podczas których uczestnicy konferencji będą pracować określoną dla danego warsztatu metodą.

W programie m.in.:

Programowanie w języku Scratch

Nauka programowania jest nauką myślenia logicznego, kształtuje umiejętność analizy i syntezy, uczy rozwiązywania problemów i kreatywnego podejścia do nich. Proces ten może być wspomagany konkretnymi pomocami dydaktycznymi: matą edukacyjną i darmowym oprogramowaniem do nauki programowania np. Scratch Junior.

Aspekt organizacyjny i finansowy programowania

Wdrożenie nauki programowania w szkole wymaga od dyrektora szeregu przemyślanych decyzji. Nie uda się tego dokonać bez analizy swoich zasobów i wybrania właściwej strategii organizacyjnej. Oczywistym jest, że nowe technologie wymagają nakładów finansowych. Nauka programowania może być realizowana z wykorzystaniem bardzo różnych technologii, a co się z tym wiąże może wymagać różnych zasobów finansowych. Konsultacje pozwolą wybrać najlepszą drogę dla szkoły wykorzystując dostępne możliwości.

Myślenie wizualne

Myślenie wizualne jest narzędziem, pobudzającym kreatywność, ułatwiającym zapamiętywanie, poprawiającym komunikację. To metoda wspierająca naukę i proces uczenia się, pomagająca skutecznie organizować swoje myśli opierając się na łączeniu w procesie komunikacji słów i obrazów.

Praca metodą WebQuest

WebQuest to innowacyjna metoda uczenia się w oparciu o wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z wykorzystaniem Internetu jako integralnej części nauczania dowolnego przedmiotu na każdym poziomie nauczania lub prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych. Stworzył ją w roku 1995 Bernie Dodge - Profesor of Eductional Technology z San Diego Uniwersity w oparciu o założenia konstruktywizmu. W swej istocie WQ jest projektem edukacyjnym opartym na scenariuszu internetowym, którego głównym celem jest stawianie problemów (zadań) odpowiednich (zwłaszcza atrakcyjnych) dla uczniów i organizowania nauczania wokół jakiś podstawowych pojęć. Podczas realizacji WebQuestów przez uczniów najważniejszą sprawą staje się nie zdobywanie informacji, ale jej krytyczna ocena, selekcja i porządkowanie oraz przekształcanie informacji w wiedzę i umiejętność jej zaprezentowania (przedstawienia) często w postaci kreatywnego produktu.

Szachy w szkole

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia, wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny. Grając w szachy, należy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy gracz musi wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią. Celem warsztatu jest zaprezentowanie uczestnikom możliwości zwiększenia dzięki zastosowaniu tej metody umiejętności matematycznych uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

Informacje na temat projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole” znajdą Państwo na stronie:
http://szachywszkole.pzszach.pl/

 

 

Robotyka, druk 3D i modelowanie przestrzenne

LEGO to teraz nie tylko zabawa, ale odkrywanie, wyrażanie i dzielenie się pomysłami. Zapewnia ciekawe, wesołe i inspirujące zajęcia rozwijające kreatywność uczestników. Zajęcia rozwijają logiczne myślenie i zdolności manualne. Technologia druku przestrzennego 3D jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii obecnych czasów. Dostępność ogromnej ilości drukarek 3D wykorzystujących różne rodzaje technologii druku powoduje, iż jest to technologiczna rewolucja procesów technologicznych. Na warsztatach będzie prezentowany robot oraz drukarka 3D

Program Konferencji - pobierz w pdf

Prelegenci:

Sabina Furgoł

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z Zarządzania w oświacie i studiów z zakresu oceniania i ewaluacji dydaktycznej. Autorka licznych publikacji dla nauczycieli z zakresu oceniania, ewaluacji oraz wykorzystania nowoczesnych metod nauczania m.in:  Poradnika dla nauczycieli. Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiot uzupełniający Przyroda, Historia i społeczeństwo oraz Metoda WebQuest. Poradnik dla nauczyciela. Popularyzatorka idei wykorzystania TIK w edukacji na zajęciach przedmiotowych

Krzysztof Kalinowski

Dyrektor szkoły oraz wykładowca w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej (przedmioty informatyczne). Jako nauczyciel pracował na wszystkich etapach edukacyjnych. Staż pracy w zawodzie nauczyciela/wykładowcy to 26 lat, z czego 8 lat na stanowisku kierowniczym w szkole. Posiada duże doświadczenie w pracy z nauczycielami (ponad 800 godzin przeprowadzonych szkoleń związanych z ICT w edukacji) w ramach dużych projektów szkoleniowych. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu informatyki na Uniwersytecie Śląskim, ponadto kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą oraz pedagogiki specjalnej. Zainteresowania to nowe technologie w edukacji

Kamila Kałużna

Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego i Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, współpracuje z Polskim Związkiem Szachowym w zakresie projektów: Edukacja przez Szachy w Szkole, Rehabilitacja przez Szachy, Wakacje z Szachami, sędzia, instruktor szachowy, czynny nauczyciel, prowadząca kursy dla instruktorów szachowych i szkolenia dla nauczycieli w zakresie dydaktyki nauczania przedmiotu szachy.

Małgorzata Klich-Śmiałowska

Absolwentka socjologii, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Dyplomowany trener biznesu, trener myślenia wizualnego, pasjonatka rozwoju osobistego. Specjalizuje się w treningach kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów, prowadzi warsztaty z myślenia wizualnego. W pracy z ludźmi zaraża pasją, pozostawia przestrzeń, buduje zaufanie, towarzyszy w poszukiwaniu rozwiązań. Charakteryzuje ją kreatywność, energia, otwartość, ciekawość świata i ludzi. Uważa, że drogą do zmiany jest ryzykowanie, eksperymentowanie, łamanie zasad, dawanie sobie prawa do popełniania błędów.

Ewa Kraus

Trener umiejętności społecznych (Szkoła Trenerów Metrum w Katowicach), absolwentka Politechniki Częstochowskiej (Zarządzanie), Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu (Pedagogika) oraz Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie (studia podyplomowe Oligofrenopedagogika). Właścicielka i dyrektor Centrum Szkoleniowo-Usługowego, w ramach którego prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu, treningów wychowawczych, warsztatów dla wychowawców i nauczycieli, negocjacji i mediacji, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. W ramach Centrum współpracuje  m.in. z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu. Współpracownik tygodnika „Wiadomości Zagłębia” – autorka publikacji prasowych poświęconych edukacji dzieci i dorosłych, a także ekspert i komentator periodyku. Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, w której pracuje jako członek Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia  w Instytucie Pedagogiki WSH, Prodziekan Wydziału Zamiejsocwego we Vsetinie, jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki; autorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu pedagogiki i nauko o niej, organizatorka wielu konferencji naukowych. Doktorantka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Marek Szafraniec

Autor kilkudziesięciu publikacji i artykułów naukowych, popularno-naukowych, publicystycznych, recenzji, referatów, raportów, programów i materiałów szkoleniowych oraz organizator i uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Ponadto autor lub współautor 3 przewodników metodycznych z zakresu konstruowania WebQuestów w opracowanych i wydanych w ramach projektów finansowanych z EFS.

Katarzyna Wilk

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Przez ponad 10 lat związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi, dyplomowany coach oraz trener biznesu. Prowadzi szkolenia w formie warsztatów z zakresu myślenia wizualnego, rozwijające umiejętność komunikowania się rysunkiem oraz tworzenia wizualizacji swoich myśli. Wyznaje zasadę: „Masz to na co się odważysz”, dlatego podejmując życiowe decyzję nie szuka gotowych rozwiązań lecz podejmuje trudne wyzwania. Skutecznie dąży do spełniania marzeń, a każdy drobny krok w ich realizacji uważa za sukces.

Jerzy Wiltosiński

Prezes firmy Aktin, Centrum Kształcenia Kadr „Aktin”, przede wszystkim propagator nowych technologii i wszelkich nowinek technicznych, które można zastosować w procesie edukacji. Poza tym prowadzi szkolenia, kursy, warsztaty w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli, będących jednocześnie odpowiedzią na rozpoznane potrzeby nauczycieli, przygotowanych zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Opłata konferencyjna

90 zł od uczestnika, obejmuje:

  • udział w konferencji,
  • możliwość konsultacji z ekspertami,
  • komplet materiałów konferencyjnych,
  • certyfikat udziału w konferencji,
  • poczęstunek.

Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału w Konferencji prosimy kierować najpóźniej do 17 listopada 2016 r.
za pośrednictwem Formularza Online

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r.
na konto WSH: ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu,
nr konta: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

Kontakt do organizatora

Dział Studiów Podyplomowych, tel.: 32 363 12 21
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl

 

Patroni honorowi:

Partnerzy:

Patroni merytoryczni:

Instytut Pedagogiki WSH

Patroni medialni: