Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Instytut Nauk Prawnych

 

Władze Instytutu:

dr Aleksander Kwaśniak- Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

 

O Instytucie

Instytut Nauk Prawnych AH, wcześniej Instytut Administracji i Prawa, powstał w 2000 roku. W ramach instytutu prowadzone są dwa kierunki studiów: Administracja (na poziomie studiów I i II stopnia) oraz Prawo (studia jednolite magisterskie).

Studia na kierunku Administracja przygotowują do pełnienia roli wysokiej klasy specjalistów w zakresie administracji publicznej, gospodarczej czy europejskiej. Absolwent tego kierunku posiada niezbędne kompetencje wymagane w administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych. Absolwent tego kierunku, oprócz wiedzy z szeroko rozumianej administracji, posiada również umiejętności z zakresu interpretacji prawa, tworzenia aktów prawa miejscowego, pracy zespołowej, kreatywnego myślenia oraz skutecznego negocjowania i komunikowania.

Z kolei studia na kierunku Prawo pozwalają uzyskać absolwentom przygotowanie prawnicze zgodne z europejskimi standardami. Absolwent tego kierunku posiada ogólną wiedzę z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, poszerzoną o teorię i filozofię prawa oraz o wiadomości z zakresu doktryn polityczno-prawnych. Dzięki temu, iż poza realizacją przedmiotów z kanonu prawniczego studenci otrzymają możliwość dokonania szerokiego wyboru przedmiotów obejmujących różne dyscypliny prawnicze i pokrewne, absolwent wyposażony jest w interdyscyplinarną wiedzę oraz szerokie kompetencje m.in. z zakresu innych nauk społecznych, ekonomii i nauk o zarządzaniu.

W Instytucie Nauk Prawnych AH pracuje blisko 40 nauczycieli akademickich. Są wśród nich przede wszystkim prawnicy, ale także politolodzy, socjolodzy i ekonomiści. Zajęcia dydaktyczne ze studentami prowadzą pracujący w INP teoretycy i praktycy - sędziowie, radcy prawni, adwokaci.

Działalność badawcza Instytutu

Działalność badawcza Instytutu Nauk Prawnych koncentruje się w  kilku zasadniczych obszarach tematycznych, takich jak:

 • Zagadnienia związane z prawem administracyjnym i funkcjonowaniem administracji publicznej
 • Zagadnienia teorii państwa i prawa
 • Zagadnienia prawa prywatnego
 • Zagadnienia prawa medycznego i bioetyki
 • Zagadnienia związane z prawem karnym
 • Ochrona dziedzictwa narodowego
 • Zagadnienia proceduralne

Pracownicy Instytutu w od 2020 r., mimo pandemii wzięli udział w około 50 konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Uczestniczyli w konferencjach naukowych w charakterze prelegentów, moderatorów, czy organizatorów.  

Są autorami licznych publikacji poruszających między innymi tematykę prawa pracy, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa międzynarodowego, praw człowieka, praw osób z niepełnosprawnościami, prawa medycznego, historii prawa czy teorii i filozofii prawa.

Pracownicy INP AH brali udział, realizowali, a także uczestniczyli w rolach kierowników czy ekspertów, w projektach badawczych dotyczących m.in.

1)    analizy akt personalnych więźniów z Niemieckiego Zakładu Karnego w Częstochowie, selekcja i analiza wyroków Sądu Specjalnego w Częstochowie,

2)      przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz ochrony praw ofiar przestępstw na tle prawnoporównawczym,

3)      gromadzenia informacji w kontekście ochrony prywatności,

4)      organizacji szkoleń, konferencji dla środowiska sędziowskiego w zakresie prawa transgranicznego,

5)      szczegółowej analizy „Programu Mama 4 Plus”,

6)      udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Seminarium doktorskie

Współpraca z ośrodkami naukowymi

Instytut Nauk Prawnych AH podejmuje współpracę z wieloma stowarzyszeniami o charakterze naukowym. W 2017 r. podczas VI Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, podjęta została uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie utworzenia Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, z siedzibą w Wyższej Szkole Humanitas.

Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu realizuje cele określone w Statucie Stowarzyszenia na terenie swojego działania. Celami działalności sosnowieckiego Oddziału Stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie badań naukowych nad źródłami pochodzenia prawa i jego funkcjami, w szczególności poprzez:

 • egzegezę formalnych i nieformalnych reguł ładu aksjonormatywnego,
 • poznanie przyczyn wprowadzania do obiegu społecznego poszczególnych norm prawnych oraz ich następstw społecznych i gospodarczych,
 • ustalenie treści reguł działania, jakimi posługuje się człowiek we wszystkich aspektach swojej egzystencji i wzajemnych powiązań pomiędzy regułami o których wiedza agregowana jest w ramach różnych zbiorów informacji,
 • uporządkowanie i modernizację wiedzy na temat celów działania człowieka – istoty społecznej i sposobów realizacji tych celów, w szczególności na temat przesłanek
 • i sposobów wywierania presji na proces tworzenia aktów prawnych przez osoby indywidualne i podmioty zbiorowe,
 • ustalenie zależności między instytucjami lub regułami formalnymi i nieformalnymi,
 • o których wiedza agregowana jest w ramach różnych zbiorów informacji, w tym poprzez rozpoznanie podstawowych kategorii reguł, celów działania, korzyści, obciążeń i podmiotów mających wpływ na  wprowadzanie do systemu społeczno-gospodarczego nowych norm prawnych. 

Powyższe cele realizowane są w szczególności poprzez: 

 • interdyscyplinarne podejście do badań ładu aksjonormatywnego, w tym łączenie osiągnięć różnych dziedzin nauk społecznych, jak prawo, socjologia, ekonomia, psychologia, historia, politologia, antropologia,
 • wypracowanie założeń teoretycznych i metod badawczych dotyczących systemu reguł działania obowiązujących we współczesnym społeczeństwie demokratycznym,
 • przygotowanie i prowadzenie projektów badawczych,
 • tworzenie warunków do naukowej wymiany intelektualnej, w tym poprzez organizowanie odczytów, seminariów i konferencji,
 • szerokie rozpowszechnienie wyników badań, w tym poprzez publikacje naukowe i popularnonaukowe, wystąpienia w mediach, raporty z badań udostępniane organom państwowym i organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność związaną z tworzeniem norm prawnych,
 • współpracę naukową z osobami fizycznymi i podmiotami zbiorowymi których przedmiot działalności dotyczy celów działalności Stowarzyszenia.   

Poza ww. celami Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu jest:

 • inspirowanie i inicjowanie zadań naukowych, organizacyjnych i popularyzacyjnych związanych z propagowaniem metody badawczej Stowarzyszenia,
 • nie rzadziej niż cztery razy w roku zwoływanie zebrań członków Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu połączonych z seminarium naukowym poświęconym celom i metodom badawczym Stowarzyszenia,
 • inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do zachęcania do udziału w ogólnopolskim konkursie dla młodych naukowców "Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania", organizowanym przez Stowarzyszenie, którego założeniem jest stworzenie analizy społeczno-gospodarczej dotyczącej przyczyn uchwalania aktów prawa powszechnie obowiązującego, funkcjonalnych powiązań regulacji zawartych w wybranym akcie prawnym z innymi normami prawa, jak również realnej lub proponowanej oceny efektywności badanych rozwiązań.

Cykl konferencji "Ochrona Dziedzictwa Narodowego"

Cykl seminariów "Stosowanie prawa w praktyce"

Seminaria naukowe Fontes

Koło Naukowe "Prawo w praktyce"

Koło Naukowe Studentów i Absolwentów Prawa i Administracji "Prawo w praktyce" powstało w roku 2013. Zapraszamy do odwiedzenia strony Koła.

Kalendarium wydarzeń

2023 

W dniu 10 listopada 2023 r. odbyło się seminarium Koła Naukowego „Prawo w Praktyce” połączone ze zmianami w Zarządzie Koła.

W dniu 9 listopada 2023 r. odbyło się XV seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oddział w Sosnowcu.

W dniach 12-13 czerwca 2023 r. - w Auli im. prof. Cz. Kupisiewicza odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kryzys zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa", współorganizowana przez Instytut Nauk Prawnych AH, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

W dniach 15-16 maja 2023 r. w Akademii Humanitas gościł prof. Wojciech Świda – pracownik naukowy Universidad Nacional de Tres de Febrero w Buenos Aires (Argentyna).

W dniach od 7 do 10 maja 2023 r. odbyła się wizyta studyjna na Uniwersytecie w Turynie, zorganizowana w ramach realizacji projektu nr POWR.03.05.00-00-A028/19 pt. "Humanitas bez barier".

Dnia 20 kwietnia 2023 r. odbył się pierwszy półfinał V Edycji Potyczek Prawnych.

W dniu 31 marca 2023 r. odbyło się XIV seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oddział w Sosnowcu.

Z początkiem roku 2023 studia I i II stopnia na kierunku Administracja uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

2022

W dniu 16 grudnia 2022 r. odbyło się XIII seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oddział w Sosnowcu.

W dniu 9 grudnia 2022 r. Wyższa Szkoła Humanitas gościła Pana Profesora Adama Bodnara - prawnika, specjalistę w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, Rzecznika Praw Obywatelskich VII kadencji, który wygłosił wykład pt.: „Czy prawo do czystego środowiska jest prawem człowieka”.

W dniu 3 grudnia 2022 r., w odbyło się spotkanie uczestników akcji „Adwokat na Uczelni”.

17 listopada 2022 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawne i konserwatorskie aspekty zachowania i ochrony historycznych cmentarzy i cmentarzysk w Polsce” współorganizowana przez Instytut Nauk Prawnych, Katedrę Prawa Sądowego Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej i Muzeum Miasta Jaworzna.

W dniach 27 sierpnia – 1 września 2022 r. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych dr hab. Maciej Borski, prof. WSH uczestniczył w wizycie studyjnej w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Dnia 24 lipca 2022 r. Wyższa Szkoła Humanitas otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych, jak również uzyskała status uczelni akademickiej.

W dniach 12-14 maja 2022 r. odbył się XXIII Zjazd Katedr Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych „Zatrudnienie i zabezpieczenie społeczne w czasach kryzysów”. KLIKNIJ TUTAJ

W dniu 11 marca 2022 r. odbyło się XII seminarium naukowe sosnowieckiego oddziału Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami prawa "Fontes”.

2021

W dniach 11 -12 września 2021 r. odbyła się konferencja naukowa „Prawo jako narzędzie represji”

W dniu 19 marca 2021 r. odbyło się XI seminarium naukowe sosnowieckiego oddziału Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami prawa "Fontes”

2020

W dniu 11 grudnia 2020 r. odbyło się dziesiąte - jubileuszowe seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami prawa "Fontes" >>

W dniu 5 grudnia 2020 r. odbyło się seminarium naukowe Studenckiego Koła Naukowego „Prawo w praktyce” poświęcone tematyce „Kontestacji podstaw procedowania w zdaniach odrębnych sędziów TK”. Seminarium zrealizowano w ramach działalności Sekcji prawa konstytucyjnego.

W dniu 12 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Koła Naukowego "Prawo w praktyce", w trakcie którego pożegnano dotychczasowego Opiekuna Naukowego Koła - Panią dr Joannę Rogacką-Łukasik oraz ogłoszono nowego Opiekuna Naukowego Koła w osobie Pani dr hab. Magdaleny Gurdek, prof. WSH.

W dniu 29 lutego 2020 r. odbyło się dziewiąte seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami prawa "Fontes" >>

2019

W dniu 30 listopada 2019 r. odbyło się ósme seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami prawa "Fontes" >>

W dniu 27 października 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie naukowe Koła Naukowego Studentów i Absolwentów Prawa i Administracji WSH "Prawo w praktyce".

W dniu 21 października 2019 r. odbyła się czwarta ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Ochrona Dziedzictwa Narodowego, zatytułowana "Polityka informacyjna wobec dóbr kultury" >>

W dniu 5 października 2019 r. odbyło się siódme seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami prawa "Fontes" >>

W dniu 22 czerwca 2019 r. odbyło się szóste seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes" >>

W dniu 23 marca 2019 r. odbyło się piąte seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes" >>

W dniu 2 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie naukowe Koła Naukowego Studentów i Absolwentów Prawa i Administracji WSH "Prawo w praktyce".

2018

W dniu 15 grudnia 2018 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas odbyło się już IV seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu >>

W dniu 24 listopada 2018 roku odbyło się seminarium naukowe Koła Naukowego „Prawo w praktyce” w ramach działalności Sekcji prawa i postępowania karnego, której opiekunem naukowym jest Pan mgr Jan Kil. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosiła Pani Elwira Urbaniec, studentka kierunku: prawo. Tytuł wystąpienia: Wykorzystywanie seksualne małoletniego poniżej 15 roku życia w świetle art. 200 §1 Kodeksu karnego. Przed seminarium miała miejsce uroczysta inauguracjanowej odsłony Koła Naukowego, z okazji oficjalnego poszerzenia działalności Koła, zaproszenia do Współpracy Absolwentów, jak również wprowadzenia sekcji tematycznych.

W dniu 20 października 2018 r. odbyło się kolejne, już trzecie, seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” >>

W dniu 11 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Humanitas odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana Zabytki techniki - ich dzieje, trwanie, rewitalizacja, trzecia już konferencja z cyklu Ochrona dziedzictwa narodowego >>

W dniu 7 kwietnia 2018 r. Oddział Stowarzyszenia "Fontes" w Sosnowcu zorganizował kolejne seminarium naukowe, a jego uczestnicy debatowali nad kwestiami związanymi z obowiązkowymi szczepieniami >>

W dniu 13 stycznia 2018 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas odbyło się  seminarium naukowe Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Z uwagi na to, iż było to pierwsze inauguracyjne seminarium, przed jego merytoryczną częścią, Pani Prezes Oddziału dr Magdalena Gurdek (pracownik Instytutu Administracji i Prawa WSH) przedstawiła skład personalny Zarządu Oddziału, a następnie wręczyła wszystkim członkom dyplomy członkowskie. Dalej głos zabrał prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki założyciel i pomysłodawca Stowarzyszenia, dziękując Pracownikom Instytutu Administracji i Prawa WSH za zaangażowanie w tworzenie Oddziału i propagowanie idei Stowarzyszenia „Fontes” nie tylko w środowisku naukowym, ale przede wszystkim studenckim >>

2017

W dniu 6 października 2017 r. na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. Europa w świecie: czas przełomu. Konferencja zorganizowana została przez jednostki Kolegium Gospodarki Światowej SGH, tj. Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Katedrę Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych, Katedrę Integracji Europejskiej im. J. Monneta. Współorganizatorami konferencji byli: Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zakład Ekonomii Międzynarodowej, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Administracji i Prawa, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Uniwersytet Szczeciński. Zasadniczym celem konferencji było podjęcie próby bilansu i oceny perspektyw wyzwań stojących zarówno przed Unią Europejską, jak i państwami członkowskimi. Wśród wielu dyskutowanych problemów znalazła się również analiza europejskich regulacji prawnych stanowiących podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej.

W dniach 27-29 września 2017 r. miała miejsce trzecia edycja Kongresu Praktyków Nauki i Biznesu. Nauka Napędza, organizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas, w trakcie którego jeden z paneli tematycznych poświęcony był zagadnieniom własności intelektualnej, jak również  problemom przedsiębiorców z egzekucją wynagrodzeń za skradzione prawa autorskie i prowadzony przez Pracowników Instytutu.

W dniu 15 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Humanitas odbyła się kolejna ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana Muzea – teoria  i praktyka. Być, albo nie być we współczesnym świecie zorganizowana przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes”, Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna, Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu oraz Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich, Oddział Górnośląski. Celem konferencji było zdefiniowanie aktualnych problemów z jakimi borykają się muzea oraz podjęcie próby odpowiedzi na pytanie co i jak należy zmienić. Konferencja posiadała charakter interdyscyplinarny i stanowiła forum do dyskusji opartej na konfrontowaniu obowiązujących uregulowań prawnych adresowanych do muzeów, muzealiów i muzealników z praktycznymi doświadczeniami samych muzealników. W dużym stopniu uwaga skoncentrowana została na muzeach regionalnych, a przedstawiciele środowiska muzealników przybliżyli uczestnikom konferencji zasady funkcjonowania tych muzeów oraz dostrzegane niedomagania wymagające reakcji ustawodawcy. Wspólnie z naukowcami; ekspertami z dziedziny prawa ochrony dziedzictwa kultury i wraz z muzealnikami, uczestnicy konferencji mogli prześledzić zmiany dokonujące się w muzeach z uwagi na zmieniające się prawodawstwo oraz zachodzące za sprawą dynamicznego, ciągle zmieniającego się świata. Szerokie ujęcie tematu konferencji pozwoliło na przyjrzenie się różnorodnym zagadnieniom
z jakimi muszą się konfrontować muzealnicy. Pokłosiem konferencji była monografia zatytułowana jako Muzea. Aspekty praktyczne i prawne, red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Dariusz Rozmus.

W dniu 13 lutego 2017 r. w Wyższej Szkole Humanitas odbyła się uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej dedykowanej Prof. dr hab. Stanisławowi Malarskiemu, profesorowi Instytutu Administracji i Prawa WSH. Jubilata, Władze Uczelni oraz przybyłych gości przywitała Dyrektor Instytutu Administracji i Prawa WSH dr Anna Rogacka-Łukasik, podkreślając, iż przystępując do współtworzenia Księgi Jubileuszowej chcieliśmy tym samym uczcić 85. urodziny Pana Profesora. Następnie zostały odczytane listy gratulacyjne skierowane do Pana Profesora S. Malarskiego. W pierwszej kolejności list gratulacyjny od Władz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odczytał dr Mariusz Lekston, Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej, składając następnie Jubilatowi gratulacje i podziękowania wraz z Kanclerzem WSH mgr Aleksandrem Dudkiem oraz mgr Jolantą Łozińską- Dudek, Prodziekan ds. nauczania. Następnie list gratulacyjny- od Władz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego- odczytała i wręczyła dr Anna Mijal. Pełne wspomnień i wzruszeń słowo o Jubilacie wygłosił przyjaciel i bliski współpracownik Jubilata, Prof. WSH, dr hab. Bolesław Ćwiertniak. W dalszej części uroczystości laudację- przygotowaną przez dr Przemysława Malinowskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego - odczytała dr Dorota Fleszer, Wicedyrektor IAiP WSH. W dowód uznania dokonań naukowych Pana Profesora Stanisława Malarskiego wręczono Jubilatowi Księgę Jubileuszową, składająca się z dwóch tomów zatytułowanych jako Wokół problematyki stosowania prawa oraz Studia administracyjne i cywilne, pod red. Doroty Fleszer i Anny Rogackiej-Łukasik. Dwa tomy Księgi, zawierające łącznie teksty 47 Autorów, powstały pod auspicjami Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na łamach Oficyny Wydawniczej Humanitas, a udział w jej tworzeniu miała społeczność akademicka kilku ośrodków naukowych, reprezentująca różne dziedziny prawa. Podczas wręczenia Księgi jej Redaktorzy podkreślili, iż "to dla nas ogromny zaszczyt, że możemy przekazać Panu Profesorowi Księgę Jubileuszową. Niniejsza Księga, dar przyjaciół, uczniów i współpracowników oraz osób, które na swojej drodze naukowej spotkały Pana Profesora, stanowi wyraz szacunku, wdzięczności i uznania dla osiągnięć Pana Profesora – wybitnego polskiego uczonego. Wniósł Pan Profesor wielki i cenny wkład w rozwój, jak również nauczanie dyscyplin prawa takich jak prawo cywilne, gospodarcze, administracyjne, samorządowe, jak również prawo międzynarodowe. Godna podziwu jest interdyscyplinarność Pana Profesora przejawiająca się w wielu pracach, będąca wyrazem ogromnej wiedzy i umiejętności podejmowania różnych zagadnień." Drugą część uroczystości uświetnił odczyt Szanownego Jubilata na temat "Moje lwowskie wspomnienia", którego treść zostanie opublikowana na łamach Roczników Prawa i Administracji IAiP wydawanych przez Oficynę Wydawniczą Humanitas.

2016

W dniach 24-25 września 2016 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa zatytułowana Prawo w konfrontacji z presją polityczną, która odbyła się w ramach V Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes". Została zorganizowana przez Stowarzyszenie oraz Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas. Zasadniczym celem naukowym konferencji była analiza - zarówno w aspekcie czysto teoretycznym, jak i w kontekście aktualnych zjawisk polityczno-społecznych  - motywów, źródeł i dysponentów procesu legislacyjnego, wykładni prawa oraz realnego oddziaływania prawa na społeczeństwo i składające się nań jednostki.

W dniu 30 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Humanitas odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana Legalne/ nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami. Głównym organizatorem konferencji był Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas, współorganizatorami: Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna oraz Muzeum w Sosnowcu. Konferencja posiadała charakter interdyscyplinarny, a jej podstawowym celem było przybliżenie przez naukowców i praktyków z dziedziny archeologii i prawa, różnorakich – a w tym prawnych – aspektów poszukiwania zabytków, a także podzielenie się refleksjami na temat specyfiki rynku obrotu zabytkami. Szerokie ujęcie tematu konferencji pozwoliło na przyjrzenie się zjawiskom poszukiwania zabytków i obrotu zabytkami z perspektywy: poszukiwaczy, właścicieli zabytków oraz uczestników rynku obrotu zabytkami. Niewątpliwie, nakreślona została sylwetka ,,poszukiwacza” i to zarówno tego, który dopełnia wszelkich procedur legalnego pozyskiwania zabytków, jak i tego, który poszukuje i wydobywa zabytki nielegalnie. Przeprowadzona podczas konferencji analiza oraz dyskusja pozwoliły na sformułowanie propozycji de lege ferenda i zarysowanie optymalnego kierunku rozwoju polskiego prawodawstwa w obliczu badanych zjawisk poszukiwania zabytków i obrotu nimi w postaci monografii naukowej pt. Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami. Na styku archeologii i prawa, pod red. Iwony Gredki-Ligarskiej i Dariusza Rozmusa.

W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja naukowa pt. Własność w systemie prawa z cyklu Stosowanie prawa w praktyce zorganizowana w Wyższej Szkole Humanitas przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas oraz Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, przy pomocy Koła Naukowego Studentów Prawa
i Administracji "Prawo w praktyce" oraz pozostałych Studentów kierunku: Prawo. W części merytorycznej konferencji wygłoszono 11 referatów. Podczas konferencji przedstawione oraz poddane analizie zostały zagadnienia szeroko rozumianej problematyki prawa własności, w tym m.in. ograniczenia prawa własności, własność intelektualna, własność zabytków, własność w ochronie środowiska, naruszenia własności i ich konsekwencje, własność jako atrybut samodzielności samorządu terytorialnego, jak również konstytucyjna regulacja własności w RP. Pokłosie konferencji stanowi monografia naukowa pt. Własność w systemie prawa, pod red. Doroty Fleszer, Magdaleny Gurdek, Łukasza Strzępek

W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbyła się kolejna ogólnopolska konferencja naukowa pt. Własność w systemie prawa. Organizatorami konferencji był Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Zasadniczym celem konferencji była wymiana doświadczeń naukowych, jak również praktycznych związanych z szeroko zakreślonym tematem konferencji, który obejmował zagadnienia problematyki prawa własności, w tym m.in. ograniczenia prawa własności, własność intelektualna, własność zabytków, własność w ochronie środowiska, naruszenia własności i ich konsekwencje, własność jako atrybut samodzielności samorządu terytorialnego, jak również konstytucyjna regulacja własności w RP.

2015

Dnia 30 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja naukowa "Stosowanie prawa administracyjnego w praktyce" zorganizowana w Wyższej Szkole Humanitas przez Instytut Administracji i Prawa wraz z Kołem Naukowym Studentów Prawa Wyższej Szkoły Humanitas „Prawo w praktyce” oraz Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Gościem honorowym seminarium był Prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki. Konferencja stanowiła doskonałą płaszczyznę nie tylko do podejmowania problemów związanych ze stosowaniem prawa, ale także do wymiany poglądów i doświadczeń. Warto zaakcentować także fakt zaangażowania studentów, młodych adeptów nauki w jej organizację, czego dowodem był ich aktywny udział w obradach.

W dniu 25 marca 2015 r. odbyło się seminarium naukowe Mediacja jako jedna z form ADR Alternative Dispute Rezolution przygotowane przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz Instytutem Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich. Gościem seminarium był Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Polskich mgr Jerzy Śliwa.

Dnia 17 marca 2015 r. odbyło się seminarium naukowe zatytułowane Stosowanie prawa w praktyce, którego organizatorami był Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas wraz Kołem Naukowym Studentów Prawa Wyższej Szkoły Humanitas „Prawo w praktyce” oraz Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Gościem honorowym seminarium był Prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, który podczas seminarium przedstawił bogate plany i przedsięwzięcia Stowarzyszenia. Seminarium stanowiło kolejną już tego rodzaju inicjatywę, której wiodącym zadaniem jest wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych związanych z tematem stosowania prawa w praktyce. Celem seminarium było przedstawienie, analiza zagadnienia wpływu na stosowanie prawa decyzji podejmowanych w drodze mediacji, jak również regulacji umów nienazwanych w kontekście stosowania przepisów kodeksu cywilnego.

2014

W dniu 25 kwietnia 2014 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, ukierunkowana na problematykę praw podstawowych i zatytułowaną Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. Konferencję zorganizował IAiP wraz z kołem naukowym „Prawo w praktyce”, przy współudziale Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego WSH. Patronat honorowy nad konferencją objęła Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Irena Lipowicz oraz Komendant Szkoły Policji w Katowicach – Insp. Jarosław Kaleta. Patronat naukowy sprawował natomiast Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach - Prof. dr hab. Jerzy Klamka. Czynny udział w konferencji wzięło ponad 60 prelegentów, także z Ukrainy, dzięki czemu zyskała ona rangę wydarzenia o ponadnarodowym charakterze. Cel konferencji stanowiło zaprezentowanie, analiza, refleksja i dyskusja dotycząca zjawisk, wyzwań i zagrożeń z zakresu praw człowieka w kontekście m.in.: prawa prywatnego i publicznego, globalizacji, integracji europejskiej, zmian społecznych i kulturowych, a zwłaszcza zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. Nieplanowanym pierwotnie, choć niezwykle istotnym zagadnieniem stał się kontekst naruszania praw człowieka podczas ukraińskiej rewolucji polityczno-społecznej zwanej potocznie „Euromajdanem”. Pokłosiem przedsięwzięcia są dwa tomy monografii pt "Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia."

W dniu 18 lutego 2014 r., Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas razem ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” zorganizował seminarium naukowe, poświęcone Poszerzaniu się obszaru mediacji w ramach prawa publicznego. Kanwą rozważań był projekt nowej ustawy o pomocy społecznej, wprowadzający pozasądowe mediacje socjalne. Dyskusja ogniskowała się na przyczynach i efektywności zjawiska „pełzającego poszerzania się” mediacyjnego trybu załatwiania spraw administracyjnych w prawie publicznym. Autorką referatu wprowadzającego była A. Kalisz, natomiast w przedsięwzięciu – prócz założyciela Stowarzyszenia, Prof. nzw. dr hab. Pawła Chmielnickiego – udział wzięli pracownicy Instytutu oraz akademicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2012

W dniu 7 marca 2012 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej, przygotowana przez Instytut Administracji i Prawa WSH. Koordynatorem konferencji był dr Grzegorz Krawiec. Tematyka konferencji została wyraźnie ukierunkowana na problemy związane z postępowaniami w administracji publicznej. Jednym z zagadnień, nad którym w dużej mierze skupili się prelegenci był aktualnie obowiązujący kodeks postępowania administracyjnego.