Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Instytut Nauk o Zdrowiu

Władze Instytutu:

prof. dr hab. Danuta Kokocińska - dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

 

O Instytucie:

Instytut Nauk o Zdrowiu powstał w 2019 r. z połączenia Instytutu Elektroradiologii i Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Instytut Elektroradiologii powstał w 2014 roku razem z uruchomieniem w Wyższej Szkole Humanitas nowego kierunku studiów – elektroradiologia.

Na kierunku studiów pierwszego stopnia elektroradiologia uczelnia kształci specjalistów w zakresie wykonywania procedur radiologicznych, badań obrazowych, elektromedycznych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej.

Program studiów, będący podstawą kształcenia, został zdefiniowany zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji, w sposób umożliwiający wykazanie wzajemnych relacji między kwalifikacjami i integrujący podsystemy kwalifikacji na poziomie transnarodowym, co – z jednej strony –  służy większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji, z drugiej – umożliwia kształcenie absolwenta na potrzeby rynków pracy w różnych krajach. Studia na kierunku elektroradiologia prowadzone są w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i najwyższe standardy edukacyjne, na podstawie programu kształcenia umożliwiającego zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji o uniwersalnym charakterze, a przez to uzyskanie międzynarodowych kwalifikacji pozwalających pracować w zawodzie elektroradiologa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Znakomita, wyselekcjonowana, ciesząca się ogromnym dorobkiem i doświadczeniem zawodowym kadra wykładowców przekazuje studentom praktyczną wiedzę.

Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powstał w 2011 roku razem z uruchomieniem w Wyższej Szkole Humanitas nowego kierunku studiów – bezpieczeństwo i higiena pracy.

Jednostka prowadzi kształcenie na poziomie inżynierskich studiów I stopnia. Ukończenie studiów, potwierdzone dyplomem Wyższej Szkoły Humanitas, umożliwia spełnienie wymagań niezbędnych do certyfikacji przy wykonywaniu zawodu inspektora i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004 r. W ramach studiów proponowana jest specjalność: bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle i usługach.

Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Wyższej Szkole Humanitas wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskim i UE, jest atrakcyjnym i potrzebnym kierunkiem studiów. Znakomita, wyselekcjonowana, ciesząca się ogromnym dorobkiem  i doświadczeniem zawodowym kadra wykładowców przekazuje studentom wiedzę praktyczną podczas prowadzonych warsztatów praktycznych.

Koncepcja kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższej Szkole Humanitas opracowana została zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy WSH prowadzi wszechstronną działalność naukowo-badawczą.